header.jpg
Програма „Еразъм+“ обявява отворена покана по KA3 – Подкрепа за реформиране на политиката – Съвместни квалификации в професионалното образование и обучение. Общите цели на тази покана са увеличаване на възможностите за заетост на младите хора и допринасяне за развитието на способна, висококвалифицирана и мобилна работна ръка. Това ще бъде от полза и за предприятията, от една страна, и подкрепа за съвместни действия за развитието на ПОО в Европа и общо повишаване на неговото качество, практическа приложимост и привлекателност, от друга страна. Специфичната цел на поканата е да се подпомогне подготовката или изготвянето на съвместни квалификации за ПОО, включително на по-високо ниво, или подобряването на съществуващи такива квалификации. Услоявия за партньорство: партньорството трябва да е съставено от партньори от поне две отделни страни по програмата „Еразъм+“ (най-малко една от които трябва да бъде държава членка на Европейския съюз): 28-те държави  членки на Европейския съюз; страни по програмата извън ЕС: Бивша югославска република Македония, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция. Освен това партньорството трябва да включва поне трима партньори, сред които следните две организации: доставчик на услуги в областта на Професионалното образование и обучение; предприятие (публично или частно) или промишлена, търговска или занаятчийска камара, или промишлено/занаятчийско сдружение. Един от тези партньори ще бъде координиращата организация, която кандидатства за безвъзмездното финансиране по „Еразъм+“ от името на партньорските организации. Допустими дейности: изготвяне или усъвършенствуване на съвместна квалификация в ПОО, имащи за цел да отговорят на конкретни потребности от умения в страните със задължителни партньори, с оглед тя да бъде призната като квалификация във всяка една от тези страни. Изграждане на устойчиви структури за сътрудничество с оглед осигуряване на прозрачност, съпоставимост, адекватни системи за гарантиране на качеството и взаимно признаване на квалификациите при по-голяма систематичност и целенасоченост на съществуващите ангажименти. Общият бюджет, определен за съфинансирането на проектите, се предвижда да бъде максимум 6 милиона евро. Максималното дялово участие на ЕС във финансирането ще бъде 80 %. Всяко безвъзмездно финансиране ще бъде в размер от 200 000 ЕUR до 500 000 EUR. Очаква се да бъдат финансирани приблизително 20 предложения. Краен срок за подаване на заявленията е 31 януари 2018 г., 12:00 ч. на обяд (брюкселско време). Заявленията трябва да бъдат подадени онлайн, като се използва правилният официален формуляр за кандидатстване; трябва да бъдат изготвени на един от официалните езици на ЕС; към заявленията трябва да се приложат подробно описание на проекта, клетвена декларация и балансиран прогнозен бюджет, представен в официалните формуляри. Неизпълнението на тези изисквания води до отхвърляне на заявлението.
Източник: Европейска комисия

 

Статистика

Брой прегледи на статиите
304645