header.jpg
Нова покана за представяне на проектни предложения по Програма „Еразъм+“, ключово действие 3 – подкрепа за реформиране на политиката – Сътрудничество с гражданското общество в областта на младежта е публикуване през октомври в официалния вестник на ЕС (17 октомври 2017). Сътрудничеството с организациите на гражданското общество в областите на образованието, обучението и младежта е важно за създаването на широко чувство на приобщаване към стратегиите и политиките за учене през целия живот и за вземане предвид на идеите и проблемите на участниците на всички равнища. Сътрудничеството е жизненоважно за осигуряване на активното включване на участниците в изпълнението на политическите реформи в различните държави, за насърчаване на участието им в Програмата „Еразъм+“ и в други европейски програми и за разпространяване на политиките, резултатите от програмите, както и на добрата практика посредством техните големи мрежи от членове. В контекста на своите работни програми, представени във връзка с тази покана, за кандидатстващите организации  би било добре да свържат своите дейности с Европейската година на културното наследство през 2018 г. В тази рамка поканата ще предостави финансиране за следните две опции: сътрудничество с гражданското общество в областта на образованието и обучението (партида 1); сътрудничество с гражданското общество в областта на младежта (партида 2). Важно е да се отбележи, че една организация може да подаде само едно заявление по тази покана: или за партида 1, или за партида 2, но не и за двете. Целта е да се предостави структурна подкрепа, наречена оперативна субсидия, на европейски неправителствени организации (ЕНПО) и общоевропейски мрежи, действащи в областта на образованието и обучението или в областта на младежта и насочени към следните общи цели: повишаване на осведомеността на участниците относно европейските програми за политики в областите на образованието, обучението и младежта, по-специално относно „Европа 2020“, „Образование и обучение 2020“, конкретни политически програми, например процеса от Болоня или процеса от Рига/Копенхаген, Европейската програма за обучение на възрастни или „Стратегията на ЕС за младежа“; повишаване на ангажираността и сътрудничеството на участниците с публичните органи за осъществяване на политиките и реформите в областите на образованието, обучението и младежта, и по-специално на препоръките за отделните държави, отправени в рамката на европейския семестър; насърчаване на активността на участниците в областта на образованието, обучението и младежта; насърчаване на ангажираността на участниците в разпространението на политическите и програмните действия и резултати, както и на добрата практика сред техните членове и в по-широки кръгове. Тези цели следва да бъдат ясно залегнали в работните планове, дейностите и продуктите на кандидатстващите организации. Поканата е отворена за две категории субекти: Категория 1: европейски неправителствени организации (ЕНПО) в областта на образованието и обучението или в областта на младежта; Категория 2: общоевропейски мрежи в областта на образованието и обучението или в областта на младежта. Качеството на допустимите кандидатури се оценява въз основа на следните критерии: приложимост (максимум 30 точки); качество на съдържанието и прилагането на плана за работа (максимум 20 точки); профил, брой на участниците и държавите, ангажирани в дейностите (максимум 20 точки); въздействие, разпространяване и устойчивост (максимум 30 точки). Общият бюджет, заделен за финансовата 2018 г. за тази покана е 6 500 000 EUR и е разпределен, както следва:
Партида 1 – Образование и обучение 2 500 000 EUR;
Партида 2 – Младеж 4 000 000 EUR.
Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура си запазва правото да не разпределя всички налични средства. Заявленията трябва да бъдат подадени, като се използва електронният формуляр за кандидатстване за безвъзмездна помощ (eForm). Той е налице на английски, френски и немски език на следния адрес в интернет: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en Крайният срок: 14 декември 2017. 
Пълният текст на поканата може да бъде видян тук.

 

Статистика

Брой прегледи на статиите
304658