header.jpg
Покана за представяне на предложения в рамките на Многогодишната работна програма за финансова помощ в областта на Механизма за свързване на Европа (МСЕ), сектор „Транспорт“, за периода 2014-2020 г. по приоритета „Единно европейско небе – SESAR“е публикувана. 290 милиона евро са на разположение за подобряване на управлението на въздушното движение в Европа. Два вида кандидати могат да подадат своите предложения:
• Една или повече държави-членки
• Със съгласието на държавата (ите) -членка (и) заинтересовани, международни организации, съвместни предприятия или публични или частни предприятия или органи, със седалище държава-членка на ЕС. Предложението, представено по настоящата покана, трябва да е насочеко към работа или проучвания, или комбинация от двете, ако дейностите и съответните бюджети са ясно разделени. Пилотни дейности също могат да бъдат част от бюджета на проекта. Кандидатите се приканват да представят своите предложения относно внедряването на нови и зрели технологии и практики, които подкрепят хармонизирането на въздушния трафик чрез системи и стандарти за управление (АТМ) в Европа. няколко стъпки за кандидатсване: прочетете поканата за предоставяне на проектни предложения; получете одобрение от съответната държава-членка; подгответе приложението си на TENtec eSubmission модул; изпратете кандидатурата си онлайн чрез TENtec - Модул за електронно изпращане преди 12 април 2018г. 
Източник: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-sesar-call-proposals 

Статистика

Брой прегледи на статиите
304625