header.jpg
Отворена е покана по Програма „Права, равенство и гражданство“
Отворена е покана по Програма „Права, равенство и гражданство“, която има за цел да съфинансира национални или транснационални проекти, които се занимават най-малко с една от следните основания за дискриминация по чл. 19 от ДФЕС: расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Проектите, които ще бъдат финасирани трябва да целят: борба срещу дискриминацията, основана на сексуална ориентация в обществото, и насърчаване на правата на ЛГБТИ. Насърчаване на управлението на многообразието в публичния и частния сектор: определяне на съществуващите практики, измерване на ползите от управлението на разнообразието и повишаване на осведомеността. Предложените дейности могат да бъдат свързани с въвеждането и прилагането на Хартата за разнообразието. Борба срещу дискриминацията на ромите чрез: дейности, насочени към повишаване на осведомеността и борба с вредните стереотипи на ромите и по този начин подпомагане на тяхната интеграция в масовото общество; да идентифицират и обменят добри практики за борба с дискриминацията срещу ромите и антигипсизма, по-специално в областта на образованието и жилищното настаняване, както и да насърчават овластяването на ромите (младежи и жени), както и тяхното активно участие в процеса на интеграция на ромите. Повишаване на осведомеността относно солидарността между поколенията и недискриминацията въз основа на възрастта (по-специално на младите хора). Ще се даде приоритет за финансиране на поне един проект във всяка от горепосочените четири приоритетни области, подлежащи на допустимост и достигане на достатъчен праг за качество съгласно критериите за възлагане. Тази покана ще финансира дейности по: събиране и проучване на данни; мониторинг на прилагането на законодателството за недискриминация; обучение на специалисти; взаимно обучение, обмен на добри практики, сътрудничество, включително идентифициране на най-добрите практики, които могат да бъдат прехвърляни към други участващи държави; дейности за разпространение и повишаване на осведомеността (включително на местно равнище), като семинари, конференции, кампании или социални медии и дейности в областта на пресата. Краен срок за кандидатстване: 9 ноември 2017. За стартиране на подаване на проектното предложения: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-disc-ag-2017.html

Статистика

Брой прегледи на статиите
325295