header.jpg
Обща покана по програма Еразъм+ 
Поканата обхваща следните действия от Програмата „Еразъм+“:
Ключово действие 1 (КД1) – Образователна мобилност за граждани:
Мобилност за граждани в областта на образованието, обучението и младежта;
Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“.
Ключово действие 2 (КД2) – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики:
Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта;
Алианси на познанията;
Секторни алианси на уменията;
Изграждане на капацитет в областта на висшето образование;
Изграждане на капацитет в областта на младежта.
Ключово действие 3 (КД3) – Подкрепа за реформиране на политиката:
Структуриран диалог: срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта.
Дейности „Жан Моне“:
Катедри „Жан Моне“;
Модули „Жан Моне“;
Центрове за високи постижения „Жан Моне“;
Подкрепа по инициативата „Жан Моне“ за сдружения;
Мрежи „Жан Моне“;
Проекти „Жан Моне“.
Спорт:
Партньорства за сътрудничество;
Малки партньорства за сътрудничество;
Европейски спортни събития с нестопанска цел.
Всички публични или частни органи, които осъществяват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по Програма „Еразъм+“. Освен това групи от млади хора, които участват в работа с младежи, но не непременно в рамките на младежка организация, могат да кандидатстват за финансиране за образователна мобилност за млади хора и за специалисти, работещи с младежи, както и за стратегически партньорства в областта на младежта.
Общият бюджет, предвиден за настоящата покана за представяне на предложения, възлиза на 2 490,9 милиона евро:
Образование и обучение: 2 253,2 милиона евро;
Младеж: 188,2 милиона евро;
„Жан Моне“: 12,1 милиона евро;
Спорт: 37,4 милиона евро.
Срокове за подаване на проектни предложения:
Ключова дейност 1:
Мобилност за граждани в областта на младежта – 1 февруари 2018 г.
Мобилност за граждани в областта на младежта – 1 февруари 2018 г.
Мобилност за граждани в областта на професионалното образование и обучение, училищното образование и образованието за възрастни – 1 февруари 2018 г.
Мобилност за граждани в областта на младежта – 26 април 2018 г.
Мобилност за граждани в областта на младежта – 4 октомври 2018 г.
Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“– 15 февруари 2018 г.
Ключова дейност 2
Стратегически партньорства в областта на младежта – 1 февруари 2018 г.
Стратегически партньорства в областта на образованието и обучението – 21 март 2018 г.
Стратегически партньорства в областта на младежта – 26 април 2018 г.
Стратегически партньорства в областта на младежта – 4 октомври 2018 г.
Алианси на познанията – 28 февруари 2018 г.
Секторни алианси на уменията – 28 февруари 2018 г.
Изграждане на капацитет в областта на висшето образование – 8 февруари 2018 г.
Изграждане на капацитет в областта на младежта – 8 март 2018 г.
Ключова дейност 3
Срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта:
1 февруари 2018 г.;
26 април 2018 г.;
4 октомври 2018 г.
Действия по инициативата „Жан Моне“
Катедри, модули, центрове за върхови постижения, подкрепа за институции и сдружения, мрежи, проекти – 22 февруари 2018 г.
Действия в областта на спорта
Партньорства за сътрудничество – 5 април 2018 г.
Малки партньорства за сътрудничество – 5 април 2018 г.
Европейски спортни събития с нестопанска цел – 5 април 2018 г.

 

Статистика

Брой прегледи на статиите
317277