header.jpg
Еразъм+ Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката – Инициативи за иновации в политиката 
В рамките на Програма „Еразъм+“,  Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката – Инициативи за иновации в политиката – Експериментални подходи в европейската политика в областта на образованието и обучението под ръководството на публични органи на високо равнище е обявена публична покана за набиране на проектни предложения. Общата цел е насърчаване на повишаването на ефективността и ефикасността на системите за образование и обучение чрез събиране и оценка на доказателства за системното въздействие на иновативните мерки в политиката. Поканата изисква участието на публични органи на високо равнище от допустимите за участие държави и използването на солидни и широко признати методи за оценка въз основа на полеви проучвания (експерименти). Конкретните цели на поканата са: да се насърчи транснационалното сътрудничество и взаимното обучение между компетентните органи на най-високо равнище от допустимите за участие държави; целта е да се подкрепи системното подобряване и иновациите в областите на образованието и обучението; да се улеснят събирането и анализът на съществени доказателства с цел да се осигури успешното прилагане на иновативни мерки; да се улеснят преносимостта и степенуването на иновативните мерки. Кандидатите, които се считат за допустими са: публични органи на най-високо равнище (министерство или равностойна институция), отговорни за образованието и обучението в съответния национален или регионален контекст (отговарящи на кодове 1 или 2 по NUTS; за държавите, за които не са налични кодове 1 или 2, се прилага най-високият наличен код. Публичните органи, отговорни за сектори, различни от образование и обучение (напр. заетост, финанси, социални въпроси, вътрешни работи, правосъдие, здравеопазване и др.), се считат за допустими, ако докажат, че имат конкретна компетентност в областта, в която се провеждат опитите. Публичните органи могат да делегират на други публични или частни организации, както и на законно установени мрежи или сдружения, правото да ги представляват, при условие че делегирането е писмено и в него е посочено изрично представеното предложение. Публични или частни организации или институции, извършващи дейности в областите на образованието или обучението или други свързани области. Публични или частни организации или институции, извършващи междусекторни дейности в областите на образованието и обучението в други социално-икономически сектори (напр. неправителствени организации, служби за информация или ориентиране, публични органи, агенции или служби, отговорни за: образование, обучение, младеж, заетост, социални въпроси, вътрешни работи, правосъдие, осигуряване, признаване и/или валидиране на качеството; професионално ориентиране, търговски камари, бизнес и социални партньори, търговски организации, структури на гражданското общество, културни или спортни организации, организации за оценка или научни изследвания, медии и пр.). Допустими са само предложения от юридически лица, установени в една от следните държави по Програмата: 28-те държави членки на Европейския съюз; държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия; страните – кандидатки за членство в ЕС: Турция, Бивша югославска република Македония. Общият бюджет, наличен за съвместното финансиране на проекти, е 10 000 000 ЕUR. Кандидатстването става на два транша: предварителни предложения се подават до 10 април 2018, а пълните предложения до 25 септември 2018. 
Източник: http://europe.bg/sites/europe.bg/files/uploads/konkursi/oj_joc_2017_416_r_0003_bg_txt.pdf

 

Статистика

Брой прегледи на статиите
381301