header.jpg
ПРОГРАМА ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА (2014—2020 Г.) и ПОДПРОГРАМА „МЕДИА“ обявяват ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ EACEA/23/2017: Подкрепа за развитието на аудиовизуално съдържание на пакетното финансиране. В рамките на усилията за повишаване на капацитета на европейския аудио-визуален сектор да функционира на транснационално и международно равнище един от приоритетите на подпрограма „МЕДИА“ е: засилване на капацитета на продуцентите на аудио-визуални продукти да разработват европейски аудиовизуални произведения с потенциал за разпространение в цяла Европа и извън европейските граници, както и улесняване на европейските и международните съвместни продукции. Подпрограма „МЕДИА“ предоставя подкрепа за следните мерки: разработване на европейски аудио-визуални произведения, по-специално на филми и телевизионни произведения, например художествени, документални, детски и анимационни филми, както и интерактивни произведения, например видеоигри и мултимедийни продукти, притежаващи по-голям потенциал за трансгранично разпространение; дейности, насочени към оказване на подкрепа на европейски аудио-визуални продуцентски дружества, и по-специално независими продуцентски дружества, с оглед улесняване на европейските и международните съвместни продукции на аудио-визуални произведения, включително телевизионни произведения. Настоящата покана за представяне на предложения е насочена към европейски дружества, чиито дейности допринасят за постигане на горепосочените цели, и по-специално към Европейски независими аудио-визуални продуцентски дружества, които са били законно учредени поне 36 месеца преди датата на представяне на предложението и които могат да демонстрират неотдавнашен успех. Допускат се заявления на правни субекти, установени в някоя от следните категории държави, ако са изпълнени всички условия, посочени в член 8 от Регламента за създаване на програма „Творческа Европа“, и Комисията е започнала преговори с държавата: държавите — членки на ЕС, и отвъдморските страни и територии, които се допускат до участие в Програмата в съответствие с член 58 от Решение 2001/822/ЕО на Съвета; държавите в процес на присъединяване, държавите кандидатки и потенциалните държави кандидатки, ползващи се от предприсъединителна стратегия, в съответствие с общите принципи и общите условия и процедури за участието на тези държави в програмите на Съюза, установени в съответните рамкови споразумения, решенията на Съвета за асоцииране или други подобни споразумения; държавите от ЕАСТ, които са членки на ЕИП, в съответствие с разпоредбите на Споразумението за ЕИП; Конфедерация Швейцария, въз основа на двустранно споразумение, което следва да бъде сключено с тази държава; държавите от Европейската политика за съседство, в съответствие с процедурите, установени с тези държави въз основа на рамковите споразумения, в които се предвижда тяхното участие в програмите на Европейския съюз. Програмата е отворена и за действия, включващи двустранно или многостранно сътрудничество и насочени към определени държави или региони, въз основа на допълнителни средства за участие, плащани от тях, и специфични споразумения, които следва да бъдат договорени с тези държави или региони. Поканата за представяне на предложения има един общ краен срок. Заявленията за подкрепа трябва да бъдат подадени и получени между датата на публикуване на поканата за представяне на предложения и 1 февруари 2018 г., 12:00 ч. на обяд (брюкселско време) — датата на приключване на процедурата по набиране на предложения. Продължителността на проекта е 36 месеца от началото на проекта.
Източник: Бюро "Творческа Европа"

Статистика

Брой прегледи на статиите
381289