header.jpg
Покана за изразяване на интерес от Европейската комисия
Комисията стартира нова пилотна дейност, за да предостави подкрепа на националните и регионалните администрации в усилията им за по-нататъшно укрепване на административния им капацитет за управление на ЕФРР и Кохезионния фонд. Инициативата има за цел също така да предостави възможност за по-добра подготовка за осъществяването на инвестициите в политиката на сближаване в програмния период след 2020 г.  Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ) имат за цел да подкрепят балансирано икономическо, социално и териториално развитие и сближаване в целия ЕС. Постигането на тази цел зависи не само от повече финансиране - изисква квалифицирани държавни служители, работещи в ефективни организации, които са в състояние ефективно да управляват сложни проекти в контекста на многостепенно управление. Такъв е случаят с публичните администрации, участващи пряко в управлението и изпълнението на програми, съфинансирани от фондовете на ЕСИ. Администрациите, управляващи фондове на ЕСИ, са изправени пред вътрешни предизвикателства, свързани с уменията, компетенциите или организационните способности, както и външни предизвикателства как координират и взаимодействат с вътрешни и външни заинтересовани страни. Целта на поканата е да се изрази интерес от управляващите органи на ЕФРР и Кохезионния фонд на желанието си за допълнително подобряване на техния административен капацитет за по-добра подготовка за следващия програмен период. Работата ще бъде извършена в рамките на пилотен проект. Опитът ще бъде разпространен и ще послужи за размисъл относно начините за укрепване на административния капацитет на управляващите органи на ЕСИ за периода след програмния период 2020 г. Управляващите органи, участващи в пилотния проект, ще се възползват от техническа помощ, за да анализират и посрещнат нуждите от изграждане на административен капацитет. Европейската комисия ще сътрудничи и ще използва експертния опит на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за изпълнението на пилотния проект. Той ще бъде разделен на две фази:
- Фаза I: подготовка на цялостна пътна карта за изграждане на административен капацитет и -
Фаза II: Изпълнение на избрани действия от пътната карта.
Основният резултат от първата фаза ще бъде цялостна пътна карта за изграждане на административен капацитет. Пътната карта ще включва: съответната обща информация за управляващия орган и контекста, в който той функционира; определяне на областите за по-нататъшно укрепване, свързани с ефективното изпълнение на програмата; определяне на действията, насочени към областите, които трябва да бъдат укрепени; подбор на дейностите, които трябва да бъдат изпълнени по време на Фаза II на пилотния проект; крайни срокове, цели и срокове за действие; инструменти и отговорни участници. Изразяването на интерес се представя от управляващите органи за националните или регионалните оперативни програми, съфинансирани от ЕФРР и / или от Кохезионния фонд. Съответните национални координиращи органи (в зависимост от конкретния национален контекст) също следва да бъдат информирани за заявлението. Краен срок за кандидатстване: 9 април 2018 г.
Източник: Европейска комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
381279