header.jpg

Програма „Еразъм+“ обявява покана за приемане на проектни предложения по Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката – Социално приобщаване и общи ценности: приносът в областта на образованието, обучението и младежта. Поканата се състои от две обособени позиции – една за образованието и обучението (обособена позиция 1) и една за младежта (обособена позиция 2). Всяко заявление за кандидатстване трябва да е насочено към постигането на една обща цел и на една от специфичните цели, изложени по отделно за партида 1 и за партида 2. Както общите, така и специфичните цели на поканата са изчерпателни: предложения, които не са насочени към тяхното постигане, няма да се разглеждат. Проектите, представени в отговор на тази покана и по двете партиди, следва да имат за цел: разпространение и/или разширяване на добрите практики за приобщаващо образование и/или младежка среда, и/или поощряване на общите ценности, което се инициира в частност на местно ниво. В контекста на настоящата покана разширяване означава възпроизвеждане на добри практики в по-широк мащаб/прехвърлянето им в различен контекст или прилагането им на по-високо/системно равнище; разработване и прилагане на иновативни методи и практики за насърчаване на приобщаващото образование/младежка среда и поощряване на общите ценности при специфични условия. Проектите и по двете Обособени позиции се насърчават да включват примери за подражание, както и дейности, свързани с Европейската година на културното наследство – 2018, където е уместно. Крайният срок за подаване на заявления е 22 май 2018 г., 13:00 ч. (Брюкселско време). Цялата информация относно поканата за представяне на предложения EACEA/10/2018 може да се намери на следния адрес: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
381278