header.jpg
Поканаза отпускане на безвъзмездни средства в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа.
Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия отправя четири покани. Проектите трябва да са в съответствие с приоритетите и целите, определени в Работната програма за 2018 г. в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа за периода 2014-2020 г.
Очакват се предложения по следните четири покани:
CEF-TC-2018-4: Електронно здравеопазване;
CEF-TC-2018-4: Електронни обществени поръчки;
CEF-TC-2018-4: Европейски портал за електронно правосъдие;
CEF-TC-2018-4: Онлайн решаване на спорове (ОРС).
Общият ориентировъчен бюджет за избраните предложения по посочените четири покани е 12,4 милиона евро. Крайният срок за представяне на предложенията по тези четири покани е 22 ноември 2018 г. Документацията във връзка с поканите е публикувана на уебсайта на Механизма за свързване на Европа в областта на далекосъобщенията.
Източник: Европейска комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
381303