header.jpg
Отворени покани по програма "Европа за гражданите"
Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура отвори поканите за предоставяне на проектни предложения по мярка 2.1 "Побратимяване на градове" и мярка 2.2 "Мрежи от градове".  Крайният срок за кандидатсване за финансиране на своята проектна идея е 3 септември 2018г. Можете да кандидатствате в следните приоритетни области: 
Дебатът за бъдещето на Европа, евроскептицизъм и насърчаване на информиран дебат по темата;
Солидарност по време на криза;
Борба със стигматизацията на понятието „имигрант“ и създаване на контра-дискурс за междукултурен диалог и взаимно разбирателство;
Европейска година на културното наследство 
Допустими кандидати: 
Местни власти, комитети за побратимяване, сдружения на местните власти, неправителствени организации, представляващи местни власти.
Програма „Европа за гражданите“ допринася за сближаване на европейски граждани от различни националности и говорещи различни езици, като им предоставя възможност да участват в общи дейности. Участието в програмата следва да доведе до по-добро разбиране за богатството на културната и езиковата среда в Европа. Освен това чрез проекта трябва да се насърчават взаимното разбирателство и толерантността, като по този начин ще се допринесе за изграждането на достойна за уважение, динамична и многолика европейска идентичност. Организаторите на проекти се приканват да опишат в заявленията си как проектите им ще решат тези въпроси. 
Повече информация и насоки, може да намерите тук.
Източник: Европейска комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
381300