header.jpg
Обща покана за подаване на проектни предложения по Програма „Еразъм+“ за 2018г.
Наближава крайният срок за подаване на проектни предложения по централизираните и децентрализирани дейности на Програма „Еразъм+“ . По Ключова дейност 1: Мобилност за граждани в областта на младежта – 4 октомври 2018г. По Ключова дейност 2: Стратегически партньорства в областта на младежта – 4 октомври 2018г. По Ключова дейност 3: Срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта - 4 октомври 2018г. По КД2 в сектор „Младеж“ се отпуска финансова подкрепа за проекти на организации, които работят в сътрудничество с други организации от програмни и партниращи държави по Програма „Еразъм+“. Проектните предложения, кандидатстващи за финансиране по Ключова дейност 2, „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“ в областта на младежта, се очаква да се фокусират върху повишаване на капацитета на участващите организации и уменията им за работа в международна среда чрез: споделяне на идеи, методи и добри практики; транснационални младежки инициативи, промотиращи предприемаческите нагласи и умения, с цел да се насърчи активното гражданство и предприемачество (включително социалното предприемачество) между участващите страни. Стратегическите партньорства в сферата на младежта подкрепят европейското сътрудничеството между организации, активни в сферата на младежта с цел развитие, трансфер и внедряване на нови учебни програми, модерни интензивни програми, нови педагогически подходи и обмен на добри практики. Стратегическите партньорства в областта на младежта трябва да включват най-малко две организации или неформални младежки групи от две различни програмни държави. Няма ограничение в максималния брой партньори, но се отпуска финансиране за управление и изпълнение на проекта от най-много десет организации. Всички участващи организации трябва да бъдат идентифицирани на етапа на кандидатстване. Броят им и финансирането могат да варират в зависимост от заложените в предложението цели и дейности. Възможна продължителност – между 6 и 36 месеца. В зависимост от целите на проекта, очаква се Стратегическите партньорства в областта на младежта да включват най-подходящия и разнообразен кръг от партньорски организации, с цел да се възползват от различните профили, опит и експертни познания, и да създадат висококачествени проектни резултати/продукти. Ръководството на Програмата Еразъм+ за 2018 може да бъде изтеглено от тук
Източник: Европейска комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
371397