header.jpg
„Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР) обявява отворена покана по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-8.004 по подмярка  8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“. Проектите по подмярката 8.3 трябва да бъдат изпълнявани в горските територии на Република България. Проектите, за намаляване на опасността от горски пожари, трябва да се изпълняват в горски територии, класифицирани с висок и среден риск от горски пожари. Цел на  процедурата: подпомагането по процедурата е насочено към постигане на целите на подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 чрез:
 
1. въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари; 
2. въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от вредители, болести, природни бедствия и катастрофични събития в горските територии.
Предотвратяването на горските пожари и бедствия и инвестициите, свързани с повишаване на екологичната стойност на горите, са от съществено значение за опазване на биоразнообразието в тях. Очакваните резултати от подкрепата по подмярката се изразяват в увеличаване на площите с превантивни дейности срещу горски пожари, природни бедствия, катастрофични събития, болести и вредители, в резултат на което ще се подобри запазването на биологичното разнообразие, управлението на водите и почвите. Краен срок: 15.10.2018г.
Източник: ИСУН 2020
 

Статистика

Брой прегледи на статиите
371432