header.jpg
BG05FMOP001-3.002 - "Осигуряване на топъл обяд - 2016-2020"
Кандидати са всички физически и юридически лица и техни обединения, които кандидатстват самостоятелно или с други партньорски организации за безвъзмездна финансова помощ чрез подаване на заявление за финансиране. Допустимите кандидати са определени в ОП ФЕПНЛ и в операциите, утвърдени от Управляващия орган. Партньорски организации са публичноправни организациии/или организации с нестопанска цел, които пряко или чрез други партньорски организации доставят храни на най-нуждаещите се лица, в съчетание със съпътстващи мерки Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд” се реализира от общини и райони на общини на територията на Република България, които в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета се определят като ПАРТНЬОРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ.Операцията допълва, надгражда и разширява обхвата на действащата национална програма за подпомагане на обществените трапезарии. Предоставянето на топъл обяд чрез обществени трапезарии се осигурява със средства от държавния бюджет чрез фонд „Социална закрила“. Подпомагането на доставчиците на услугата „Обществени трапезарии” се реализира на конкурсен принцип чрез одобрението на проекти, като дейностите обхващат територията на цялата страна. По операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд“ се дава възможност трапезариите да надградят дейността си и да функционират в останалия период от годината, за който не е осигурено национално финансиране. Същевременно се дава възможност и за създаване на нови трапезарии за целогодишно обслужване, в общините, които не са финансирани от фонд „Социална закрила“. Процедурата е отворена за кандидатстване до 17:00 часа на всеки последен работен ден от месеца, но не по-късно от 17:00 часа на 31.01.2019 г., съгласно Заповед № РД01-0487/24.04.2017 г. за изменение на Изисквания за кандидатстване и пакет документи. 
Източник: www.eumis2020.government.bg

Статистика

Брой прегледи на статиите
371435