header.jpg
Покана за представяне на предложения за 2019 г. по Програма „Еразъм+“
Програма Еразъм+ е отворила покана за представяне на предложения, която обхваща следните действия от програмата „Еразъм+“:
Ключово действие 1 (КД1) — Образователна мобилност за граждани
— Мобилност за граждани в областта на образованието, обучението и младежта
— Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“
Ключово действие 2 (КД2) — Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики
— Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта
— Европейски университети
— Алианси на познанията
— Секторни алианси на уменията
— Изграждане на капацитет в областта на висшето образование
— Изграждане на капацитет в областта на младежта
Ключово действие 3 (КД3) — Подкрепа за реформиране на политиката
— Проекти за диалог на ЕС за младежта
Дейности „Жан Моне“
— Катедри „Жан Моне“
— Модули „Жан Моне“
— Центрове за високи постижения „Жан Моне“
— Подкрепа по инициативата „Жан Моне“ за сдружения
— Мрежи „Жан Моне“
— Проекти „Жан Моне“
Спорт
— Партньорства за сътрудничество
— Малки партньорства за сътрудничество
— Европейски спортни събития с нестопанска цел
Допустими за участие са всички публични или частни органи, които осъществяват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Освен това групи от млади хора, които участват в работа с младежи, но не непременно в рамките на младежка организация, могат да кандидатстват за финансиране за образователна мобилност за млади хора и за специалисти, работещи с младежи, както и за стратегически партньорства в областта на младежта. Допустими държави за всички действия по програма „Еразъм+“ са държавите — членки на Европейския съюз; държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия; държави — кандидатки за членство в ЕС: Турция, Бившата югославска република Македония и Сърбия. Освен това някои действия по програмата „Еразъм+“ са отворени за участие за организации от държави партньори. Може да се открие подробна информация в ръководството на програмата. 
За британски заявители: трябва да имат предвид, че критериите за допустимост трябва да бъдат изпълнени през целия период на усвояване на безвъзмездните средства. Ако Обединеното кралство се оттегли от ЕС по време на периода на предоставяне на безвъзмездните средства, без да е сключило споразумение с ЕС, гарантиращо в частност, че британските кандидати ще продължат да бъдат допустими, същите ще престанат да получават финансиране от ЕС (като същевременно продължават да участват, когато това е възможно) или ще бъдат задължени да напуснат проекта въз основа на съответните разпоредби на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства относно прекратяването.
Общият бюджет, предвиден за настоящата покана за представяне на предложения, възлиза на 2 733,4 милиона евро, разпеределен по следния начин:
Образование и обучение: EUR 2 503,4 милиона 
Младеж: EUR 167,7 милиона
„Жан Моне“: EUR 13,7 милиона
Спорт: EUR 48,6 милиона
Срок за подаване на проектните предложения:
Ключово действие 1
Мобилност за граждани в областта на младежта - 5 февруари 2019 г.
Мобилност за граждани в областта на младежта - 5 февруари 2019 г.
Мобилност за граждани в областта на професионалното образование и обучение, училищното образование и образованието за възрастни - 5 февруари 2019 г.
Мобилност за граждани в областта на младежта - 30 април 2019 г.
Мобилност за граждани в областта на младежта - 1 октомври 2019 г.
Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“ - 14 февруари 2019 г.
Съвместни магистърски програми „Еразмус Мундус“ - Съвместна покана ЕС-Япония - 1 април 2019 г.
Ключово действие 2
Стратегически партньорства в областта на младежта - 5 февруари 2019 г.
Стратегически партньорства в областта на образованието и обучението - 21 март 2019 г.
Стратегически партньорства в областта на младежта - 30 април 2019 г.
Стратегически партньорства в областта на младежта - 1 октомври 2019 г.
Европейски университети - 28 февруари 2019 г.
Алианси на познанията - 28 февруари 2019 г.
Секторни алианси на уменията - 28 февруари 2019 г.
Изграждане на капацитет в областта на висшето образование - 7 февруари 2019 г.
Изграждане на капацитет в областта на младежта - 24 януари 2019 г.
Ключово действие 3
Проекти за диалог на ЕС за младежта - 5 февруари 2019 г.; 30 април 2019 г.; 1 октомври 2019 г.
Действия по инициативата „Жан Моне“
Катедри, модули, центрове за върхови постижения, подкрепа за институции и сдружения, мрежи, проекти - 22 февруари 2019 г.
Действия в областта на спорта
Партньорства за сътрудничество - 4 април 2019 г.
Малки партньорства за сътрудничество - 4 април 2019 г.
Европейски спортни събития с нестопанска цел - 4 април 2019 г.
Ръководство на програмата - http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en?fbclid=IwAR3mb9oe_ZsLAVycmTTxdlpMvCmoE9pJFIFWRBrHdxhwfk0Su6sxWKYtFZc
Източник: Европейска Комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
371392