header.jpg
Покана за представяне на предложения по „Подкрепа за информационните мерки в областта на общата селскостопанска политика (ОСП)“ за 2019 г.
Общата селскостопанска политика е една от най-важните политики на ЕС. Тя представлява партньорство между селското стопанство и обществото, както и между Европа и нейните земеделски производители. Тя е обща политика за всички държави от ЕС. ОСП има редица цели, сред които са подпомагането на земеделските стопани, усъвършенстването на земеделското производство, съхраняването на селските райони и ландшафти, запазването на жизнеспособността на селската икономика, както и устойчивото управление на природните ресурси и допринасянето за борбата с изменението на климата. Предложенията за информационни мерки следва да са съсредоточени по-конкретно върху икономическите, екологичните и социалните измерения на устойчивата обща селскостопанска политика. Допустимите кандидати  са тези, които са правни субекти, установени в държава членка на ЕС. Физически лица, както и субекти, установени единствено за целите на изпълнението на информационна мярка в рамките на тази покана, не са допустими кандидати. Допустими могат да бъдат: организации с нестопанска цел (частни или обществени); държавни органи (национални, регионални, местни); европейски сдружения; университети; образователни институции; научноизследователски центрове; частни дружества (например дружества в областта на средствата за комуникация). Общият бюджет, предназначен за съфинансиране на информационните мерки, възлиза на 4 000 000 EUR. Тази сума зависи от наличността на бюджетните кредити, предвидени в проектобюджета за 2019 г. след приемането на бюджета за 2019 г. от бюджетния орган, или на бюджетните кредити, предвидени в т.нар. „временни суми от една дванадесета“. Комисията си запазва правото да не разпредели всички налични финансови средства. Формулярите за кандидатстване са публикувани на: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures Краен срок: 14 декември 2018 г.
Източник: https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/funding-opportunities
 
 

Статистика

Брой прегледи на статиите
388801