header.jpg
Европа за гражданите - три отворени покани 
Отворени са поканите за проектни предложения по Направление 1: Европейска памет за миналото и Направление 2: Демократична ангажираност и гражданско участие, Мярка 2.1 "Побратимяване на градове"
Програма Европа за гражданите има за цел 
- да допринесе за разбирането на гражданите за Съюза, неговата история и многообразие;
- да насърчава европейското гражданство и да подобрява условията за гражданско и демократично участие на ниво ЕС.
В рамките на Програмта се цели на транснационално равнище или с европейско измерение да се повиши информираността относно паметта за миналото, общата история и ценности, както и целта на Съюза да насърчава мира, ценностите си и благоденствието на своите народи чрез стимулиране на дебати, размисъл и изграждане на мрежи; да се насърюи демократичното и гражданското участие на гражданите на ниво ЕС, чрез подобряване разбирането на гражданите за процеса на създаване на политиките на Съюза и чрез осигуряване на условия за обществена и междукултурна ангажираност и доброволческа дейност на ниво ЕС. Краен срок: 1 февруари 2019г.
Източник: Национален център за контакт по програма Европа за гражданите 

Статистика

Брой прегледи на статиите
450882