header.jpg
Одобрени са проектите, които ще бъдат финансирани по втората покана на Програмата за трансгранично сътрудничество Интерег-ИПП България-Сърбия. 
Interreg – ИПП България - Сърбия 2014-2020 е програма за трансгранично сътрудничество, финансирана от Европейския съюз със средства по Инструмента за предприсъединителна помощ. Съвместната стратегическа цел на регионалното сътрудничество между секторите и административните единици, която трябва да бъде постигната чрез Програмата, е да се насърчи балансираното и устойчиво развитие на трансграничния регион между България и Сърбия - интегриран в европейското пространство чрез интелигентен икономически растеж, приспособяване към промените в околната среда и подобряване на културата на обучение. Допустимият регион по програмата обхващат областите  Видин, Монтана, Враца, София област, Перник и Кюстендил на територията на Република България и областите Бор, Зайчар, Нишава, Топлица, Пирот, Ябланица и Пчиня на територията на Република Сърбия.Програмата има 4 приоритетни оси, като по 3 от тях се финансират проекти - инвестиционни и от типа “меки мерки“: Устойчив туризъм, Младежи и Околна среда. От 235 получени проектни предложения, 171 са преминали оценката за административно съответствие и оценката за допустимост. Петнайсет са проектите предложения, одобрени за финансиране в целевия регион по  Приоритетна ос  "Устойчив туризъм". Девет са одобрените за финансиране проектни предложения по приоритетна ос "Младеж", а седмнадесет е бройката на одобрените проектни предложения по приоритетна ос "Околна среда". Общо одобрените проекти са 41 и са на обща стойност 12 712 316,27 евро. 25 проектни предложения са от тип „ меки мерки“, а 16 са в групата на инвестиционните проекти. Управляващ орган по Програмата е Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, а Национален партниращ орган е Министерство на европейската интеграция на Република Сърбия.
Източник: http://www.ipacbc-bgrs.eu

Статистика

Брой прегледи на статиите
450870