header.jpg
Фонд на фондовете и Невек Мениджмънт подписаха оперативно споразумение, чрез което предприемачеството в България ще бъде подкрепено със свеж ресурс
Фонд на фондовете (ФнФ) подписа оперативно споразумение с избрания финансов посредник за изпълнение на Фонд за ускоряване и начално финансиране (ФУНФ), със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК). Финансовият посредник „Невек Мениджмънт“, с управляващи партньори Константин Петров и Златолина Мукова, ще развива фонд от 53.4 млн. лв. за инвестиции в стартъпи, от които 37.4 млн. лв. са публични средства, а останалите ще бъдат привлечени от частни инвеститори. Екипът на фонд мениджъра е основоположник на дяловото инвестиране в България, като от 2007 г. досега е част от управлението на фондовете Невек I и Невек II с активи на обща стойност 45 млн. евро. ФУНФ е финансов инструмент за дялово и квази-дялово инвестиране, чрез който ще се подкрепя създаването и развитието на устойчиви бизнес модели и ще подобрява предприемаческата екосистема в България. Новият фонд е насочен към компании в начален етап на развитие и има за цел да подпомогне иновативни бизнес идеи. Наред с финансирането, ще се предоставя стратегическа и управленска подкрепа на компаниите, възможност за свързване в бизнес мрежи и менторство. Чрез него ще се стимулират високо-технологични предприятия със силен екип и доказан бизнес модел. Това ще отговори на нуждите на предприемаческата общност, именно в момент, в който тя има необходимост от свеж ресурс за стимулиране на стартъп средата, набрала скорост през последните години. Чрез инвестициите в иновативни компании ще се подпомогне обновяването и развитието на българската икономика. През следващата година Фонд на фондовете ще стартира още два фонда за стартъпи и ще избере финансови посредници за Фонд за рисков капитал и Фонд Мецанин/Растеж. В допълнение се предвижда стартиране на тръжни процедури за възлагане на Фонд за технологичен трансфер и Гаранции за енергийна ефективност, отново по ОПИК.
Източник: http://www.fmfib.bg

Статистика

Брой прегледи на статиите
484565