header.jpg
Отворена е Процедура BG05M9OP001-3.019 “Разработване и внедряване на стандарти за качество при предоставянето на младежки услуги в България”
Отворена е Процедура BG05M9OP001-3.019 “Разработване и внедряване на стандарти за качество при предоставянето на младежки услуги в България” по Приоритетна ос № 3 „Модернизация на институциите в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд” по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Поканата има национален обхват. Дейностите ще се изпълняват на територията на Република България. Основната цел на операцията е подобряването на достъпността, ефективността и качеството на младежките услуги чрез разработването, внедряването и утвърждаването на стандарти за качество им и разработване на обективни показатели за ефективността им, отчитайки крайният резултат за младия човек от ползването им. По прцедурата ще бъдат разработени стандарти за младежки услуги, като например: младежка работа; младежки работник; младежки център; младежка дейност; младежко доброволчество; младежко пространство; младежка организация; младежко обединение; младежко представителство; младежко обучение; младежка акция/кампания; младежка инициатива и/или други. Специфичните цели на операцията са: разработване на минимални стандарти, гарантиращи еднаквост на качеството при предоставянето на услугите, водещо до реални знания, умения и компетенции, изграждане на ефективна система за оценка и контрол на тяхното качество; създаване на дългосрочна и единна организация на финансирането на младежките услугите, въвеждането на гъвкави модели на финансиране и остойностяване на младежките услуги; утвърждаване на стандартите и прилагането им при апробирането на младежки услуги в рамките на изпълнение на проекта, които стандарти впоследствие, след отчитане на резултатите от проекта, да залегнат нормативната уредба, регламентираща услугите, които се предоставят на младежи на възраст 15-29 години, водещи до подобряване на процесите на планиране, управление и актуализиране на младежките политиките; апробиране на разработените стандарти за младежките услуги. Краен срок за кандидатстване: 12 март 2019г.
Източник: ИСУН 2020

Статистика

Брой прегледи на статиите
484579