Покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката – Обединена европейска младеж
„Еразъм+“ за младежта днес насърчава различни формати на мобилност, включително младежкия обмен или мобилността на специалисти, работещи с младежи, и подкрепя младежките организации. Анализът на опита показва ползотворно и активно сътрудничество между организации и млади хора в различните държави. Програмата „Еразъм+“ успешно привлича и ангажира млади хора. Има голям интерес за участие и към момента е възможно да се окаже подкрепа само на 1 от всеки 3 проекта за мобилност (младежки обмен, мобилност на специалисти, работещи с младежи) и на 1 от всеки 5 партньорства (транснационални младежки инициативи). Обхватът на действията в рамките на „Обединена европейска младеж“ следва да надгражда опита, натрупан от проекта „Ново повествование за Европа“, европейските цели за младежта и заключенията на Евробарометър за приоритетите на младите хора, както и от други инициативи за политики и програми за младежта, включително проекти, подбрани по същото действие през 2018 г. Целта е да се насърчи участието на младите хора в европейския обществен живот и да се стимулират дейностите, свързани с трансграничен обмен и мобилност. Инициативата цели да подкрепи по-специално: насърчаване и разработване на по-структурирано сътрудничество между различни младежки организации с цел изграждане или укрепване на партньорства; младежки организации, участващи в инициативи за насърчаване на младите хора да участват в демократичните процеси и в обществото чрез организиране на обучения, изтъкване на сходствата между младите европейци и насърчаване на дискусиите и дебатите относно тяхната връзка с ЕС, неговите ценности и демократични основи; насърчаване на участието на недостатъчно добре представените групи на младите хора в политиката, младежките организации и други организации на гражданското общество чрез привличане на младежите в уязвимо и неравностойно социално-икономическо положение. Участващите организации могат да бъдат: организации с нестопанска цел, асоциации и НПО, включително европейски младежки НПО; социални предприятия; публични органи на местно, регионално или национално равнище; асоциации на региони; европейски групи за териториално сътрудничество; органи със стопанска цел, които осъществяват дейност в областта на корпоративната социална отговорност; създадени в държава по Програмата „Еразъм+“. Допустими са следните видове дейности: дейности за мобилност, включително широкомащабен младежки обмен, който включва (но не е ограничен до) изграждане на мрежи и създаване на възможности за неформално или самостоятелно обучение и разработване на проекти от млади хора; дейности за улесняване на достъпа и участието на младите хора в политическите дейности на ЕС от значение за младежта; обмен на опит и добри практики; изграждане на мрежи и партньорства с други младежки организации; участие в срещи или семинари с други заинтересовани страни и/или създатели на политики, включително с оглед на повишаване на въздействието на политиката върху целеви групи, сектори и/или системи; инициативи и прояви за развитие на европейски НПО/организации на гражданското общество/общоевропейски мрежи; дейности за повишаване на осведомеността, информиране, разпространение и популяризиране (семинари, работни срещи, кампании, срещи, обществени дебати, консултации и др.) относно приоритетите на политиката на ЕС в областта на младежта. Дейностите следва да са трансгранични и може да се изпълняват на европейско, национално, регионално или местно равнище. Като общ принцип участващите организации следва да прилагат стратегии за свързване на млади хора с различен произход на най-ниско ниво, така че да се гарантира достигането до все по-голям брой млади хора на най-ниско ниво. Продължителността на проектите трябва да е между 9 и 24 месеца. Тя не може да бъде удължавана. Комплектът документи за кандидатстване трябва да се подаде онлайн чрез съответния електронен формуляр, надлежно попълнен и включващ всички относими и приложими приложения и подкрепящи документи. Електронният формуляр е на разположение на английски, френски и немски език на следния адрес в интернет: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en и трябва да бъде надлежно попълнен на един от официалните езици на ЕС и подаден онлайн не по-късно от 12:00 ч. (на обяд, брюкселско време) на 18 юли 2019 г., включително.
Източник: Европейска комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
612581