Покана за предложения по „Подкрепа за мерки за информиране в областта на политиката на сближаване на ЕС“
Публикувана е покана за представяне на предложения в рамките на „Подкрепа за мерките за информиране в областта на политиката на сближаване на ЕС“. Европейската комисия цели подбиране на потенциални бенефициери за изпълнението на редица мерки за информиране, съфинансирани от ЕС. Основната цел е предоставянето на подкрепа за изготвянето и разпространението на информация и съдържание, свързани с политиката на сближаване на ЕС, като същевременно се зачита изцяло редакторската независимост на участващите страни. Предвидени са две основни мерки:
Мярка 1 – Подкрепа за изготвянето и разпространението на информация и съдържание, свързани с политиката на сближаване на ЕС, от страна на медии и други допустими субекти (вж. „Допустими заявители“);
Мярка 2 – Популяризиране на политиката на сближаване на ЕС от страна на университети и други образователни институции.
Заявителите могат да подадат само едно заявление за една дейност по тази покана.
Конкретните цели на поканата са:
насърчаване и стимулиране на по-добро разбиране за ролята на политиката на сближаване в подкрепа на всички региони на ЕС;
повишаване на осведомеността относно проектите, финансирани от ЕС – в частност чрез политиката на сближаване – и на тяхното отражение върху живота на хората;
разпространяване на информация и насърчаване на открит диалог относно политиката на сближаване, резултатите от нея, нейната роля в осъществяването на политическите приоритети на ЕС и бъдещето ѝ;
насърчаване на гражданското участие по въпроси, свързани с политиката на сближаване, и стимулиране на участието на гражданите при определяне на приоритетите за бъдещето на тази политика.
Допустими заявители: 
По мярка 1 допустимите заявители са:
медийни организации/новинарски агенции (телевизия, радио, печатни медии, онлайн медии, нови медии, съчетание от различни медии);
организации с нестопанска цел;
университети и образователни институции;
изследователски центрове и мозъчни тръстове;
сдружения с европейска насоченост;
частни образувания;
публични органи (национални, регионални и местни), с изключение на органите, отговарящи за изпълнението на политиката на сближаване в съответствие с член 123 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета.
По мярка 2 допустимите заявители (водещ заявител и съзаявители, както и свързаните с тях субекти, ако има такива) трябва да са юридически лица, установени и регистрирани в държава членка на ЕС. По мярка 2 се допускат само университети и образователни институции.
Общият бюджет за съфинансирането на мерки за информиране по тази покана възлиза на 4 800 000 евро (4 000 000 евро за Мярка 1 и 800 000 евро за Мярка 2).
Комисията си запазва правото да не отпусне всички налични финансови средства. Максималната продължителност на проектите е 12 месеца. Формулярите за заявление, както и допълнителна информация относно поканата се съдържат в Указанията за заявителите, достъпни тук. Крайният срок за подаване на заявленията е 10 декември 2019 г.
Източник: Европейска комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
612545