header.jpg
Отворена покана в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа
В Официалния вестник на ЕС от 5 март е публикувана покана за представяне на предложения в  рамките  на  Работната  програма  за  отпускане  на безвъзмездни средства в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа за периода 2014-2020 г. Очакват се предложения по поканата CEF-TC-2019-3: Електронно архивиране. Общият ориентировъчен бюджет за избраните предложения е 2,1 милиона евро. Крайният срок за представяне на предложенията е 14 май 2019 г. Долкументи по поканата може да откриете тук
Източник: Европейска комисия
Международни фондове за копродукция 2019
Творческа Европа МЕДИА понастоящем финансира пет различни фонда за копродукции чрез своята схема за подкрепа на фондове за копродукции. Всеки подкрепен фонд има свои собствени цели, критерии за допустимост и процедура за кандидатстване, а заинтересованите продуценти следва да кандидатстват директно към организацията, която управлява фонда.
IDFA Bertha Fund Europe - Фондът има за цел да насърчи сътрудничеството между независими европейски продуценти и продуценти от развиващите се страни, като предостави финансиране за копродукции и разпространение. В момента фондът приема кандидатури по своята схема за финансиране на международни копродукции. Потенциалните кандидати могат да са европейски копродуценти на международни документални филмови продукции. Te могат да получат до 40 000 евро за производството на своя проект. Краен срок за кандидатстване 1 април 2019
Hubert Bals Fund (HBF) - Фондът е създаден от Международния филмов фестивал в Ротердам, обяви начало на нова сесия за подкрепа на международни миноритарни копродукции (Minority Co-productions). Чрез тази схема  Hubert Bals Fund има за цел да насърчи европейските продуценти да участват като миноритарни копродуценти в проекти на режисьори от Африка, Азия, Латинска Америка, Близкия изток и части от Източна Европа. Предлаганото финансиране е в размер на 50 000 евро за всеки проект. Крайният срок за кандидатстване: 1 април 2019
ACM Distribution - Разработена с цел подкрепа на популяризирането и разпространението на филми, копродуцирани с неевропейска държава, от създаването й през 2015 г. схемата е подкрепила 35 филма и разпространението им в 49 различни страни, както в Европа, така и извън нея. ACM Distribution е отворена за всички копродукции между държави, участващи в МЕДИА и такива, които не участват, като се спазва процентното правило за участие. Участието на копродуцента на МЕДИА трябва да бъде между 20% и 70% за всички игрални филми. Нивото на безвъзмездни средства не може да надвишава 60 000 евро на проект. Крайният срок за кандидатстване: 5 април 2019
TFL Audience Design Fund - Фондът е още една част от обширната подкрепа, която TorinoFilmLab предлага на професионалисти от аудиовизуалната сфера от цял свят, като добавя още една съществена стъпка - увеличаване на публиката и разпространение. Има за цел да подкрепи иновативни подходи за развитие на публиката и стратегии за популяризиране, специално разработени за конкретния проект. Освен финансовата подкрепа, Фондът за дизайн на публиката предоставя консултации с експертите от TFL, за да подпомогне изпълнението на промоционални стратегии. Краен срок за кандидатстване: юни 2019 (TBC).
World Cinema Fund Europe - WCF Europe подкрепя реализацията на пълнометражни игрални филми и творчески документални филми. Проектите, допустими за финансиране, следва да се занимават с културната идентичност на техните региони / държави и да допринасят за развитието на съответната местна филмова индустрия. За да е допустим за участие, проектът трябва да бъде копродуциран с европейски партньор от една от страните, участващи в подпрограмата МЕДИА и да е в много напреднал етап на развитие по време на кандидатстването, за предпочитане готов да влезе в производство в рамките на три месеца от решението на журито за финансиране. Краен срок за кандидатстване: февруари 2020 (TBC).
За повече информация тук.
Източник: Бюро Творческа Европа
Отворени покани: Програма „Права, равенство и гражданство“ 
Отворените покани за проектни предложения покриват следните теми:
REC-RCHI-PROF-AG-2019: Отворена покана за представяне на проектни предложения за изграждане на капацитет в областта на правата на детето и детското правосъдие;
REC-RCIT-CITI-AG-2019: Отворена покана за представяне на проектни предложения за насърчаване на осведомеността относно европейските граждански права, мобилността на гражданите и изборното право;
REC-RDAP-GBV-AG-2019: Отворена покана за представяне на проектни предложения за борба и превенция с всички форми на насилие срещу деца, млади хора и жени;
REC-RDAT-TRAI-AG-2019: Отворена покана за представяне на проектни предложения до националните органи за защита на личните данни;
REC-RDIS-DISC-AG-2019: Отворена покана за представяне на проектни предложения за насърчаване на борбата с дискриминацията във всичките й форми и прояви;
REC-RDIS-NRCP-AG-2019: Отворена покана за представяне на проектни предложения за подкрепа на националните координационни звена на платформите за интеграция на ромите;
REC-RGEN-WWLB-AG-2019: Отворена покана за представяне на проектни предложения до национални органи за преодоляване на различията между половете при професионалната реализация;
REC-RRAC-RACI-AG-2019: Отворена покана за представяне на проектни предложения за борба и превенция на расизма, ксенофобията, хомофобията и други прояви на нетолерантност, както и борбата с езика на омразата.
Поканите за представяне на проектни предложения ще бъдат отворени до 11 април 2019 год.
Насоки за кандидатстване могат да бъдат открити тук.
 
Отворена е Процедура BG05M9OP001-3.019 “Разработване и внедряване на стандарти за качество при предоставянето на младежки услуги в България”
Отворена е Процедура BG05M9OP001-3.019 “Разработване и внедряване на стандарти за качество при предоставянето на младежки услуги в България” по Приоритетна ос № 3 „Модернизация на институциите в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд” по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Поканата има национален обхват. Дейностите ще се изпълняват на територията на Република България. Основната цел на операцията е подобряването на достъпността, ефективността и качеството на младежките услуги чрез разработването, внедряването и утвърждаването на стандарти за качество им и разработване на обективни показатели за ефективността им, отчитайки крайният резултат за младия човек от ползването им. По прцедурата ще бъдат разработени стандарти за младежки услуги, като например: младежка работа; младежки работник; младежки център; младежка дейност; младежко доброволчество; младежко пространство; младежка организация; младежко обединение; младежко представителство; младежко обучение; младежка акция/кампания; младежка инициатива и/или други. Специфичните цели на операцията са: разработване на минимални стандарти, гарантиращи еднаквост на качеството при предоставянето на услугите, водещо до реални знания, умения и компетенции, изграждане на ефективна система за оценка и контрол на тяхното качество; създаване на дългосрочна и единна организация на финансирането на младежките услугите, въвеждането на гъвкави модели на финансиране и остойностяване на младежките услуги; утвърждаване на стандартите и прилагането им при апробирането на младежки услуги в рамките на изпълнение на проекта, които стандарти впоследствие, след отчитане на резултатите от проекта, да залегнат нормативната уредба, регламентираща услугите, които се предоставят на младежи на възраст 15-29 години, водещи до подобряване на процесите на планиране, управление и актуализиране на младежките политиките; апробиране на разработените стандарти за младежките услуги. Краен срок за кандидатстване: 12 март 2019г.
Източник: ИСУН 2020
Покана за набиране на проектни предложения за Мрежи за планиране на действия по Програма УРБАКТ ІІІ 2014-2020
На 7 януари 2019 г. стартира втора, последна за периода 2014 – 2020 г., покана за набиране на проектни предложения за Мрежи за планиране на действия по Програма УРБАКТ ІІІ 2014-2020. Поканата ще бъде отворена до 17 април 2019 г. 15:00 CET. Очаква се да бъдат одобрени за финансиране до 23 проектни предложения за  Мрежи за планиране на действия. Основната цел на Мрежите за планиране на действията е да се подобри капацитетът на градовете да управляват устойчиви градски политики посредством интегрирани планове за действие. Партньорството за първа фаза (етап) на мрежите за планиране на действия трябва да включва минимум 7 и максимум 10 партньори от допустимите 28 държави от Европейския съюз, Норвегия и Швейцария. С поканата за Мрежи за планиране на действия програма УРБАКТ се стреми да осигури силно покритие на 10 тематични цели посочени по-долу. Кандидатите по втората покана се насърчават да включат в партньорските планове за действие и някоя от темите на Градския дневен ред на ЕС, в т.ч.: осигуряване на достъпни жилища, адаптиране към климатичните промени, интегриране на имигранти и бежанци, преход към дигитализация, градска беднота, намиране на решения за устойчиво ползване на земята и природата, работни позиции и умения, качество на въздуха, кръгова икономика (удължаване жизнения цикъл на продуктите), иновативни и отговорни обществени поръчки, устойчива градска мобилност, култура и културно наследство, енергиен преход и сигурност на обществените места. Проектите се одобряват и изпълняват в 2 фази с обща продължителност 30 месеца. Първата фаза продължава 6 месеца - от 2 септември 2019 г. до 2 март 2020 г. Втората фаза е с продължителност от 24 месеца от май 2020 г. до април 2022 г. Преминаването от фаза 1 към фаза 2 не е автоматично. За всяка фаза е предвиден процес на кандидатстване и одобряване. Допустимият максимален бюджет за един проект за мрежа за планиране на действия е 750 000 евро общо за първа и втора фаза. Първоначалният бюджет отпускан за първа фаза на проекта не трябва да надвишава  150 000 евро. Партньорите в проекти от по-слабо развитите региони, включително регионите в България, се съфинансират  85% от ЕФРР. Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ при Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която е определена за Национален орган по Програма УРБАКТ ІІІ 2014-2020, ще сключва договори за предоставяне на национално съфинасиране в размер на 15% от одобрения бюджет на българските партньори в проекти и ще определя контрольори за извършване на верификация на разходите на българските партньори.
 Източник: www.eufunds.bg

Статистика

Брой прегледи на статиите
547152