header.jpg
ПОДКРЕПА ЗА УЧЕБНИ ВИЗИТИ – СХЕМА ЗА ПОДКРЕПА НА ПЪТУВАНИЯ ПО ПРОГРАМА “КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО“
Конкретната цел на настоящата покана е чрез финансиране на разходи за пътуване и престои да се подпомогне установяването на двустранни партньорства между организации от Р. България и Страните донори, които имат намерение да участват с проектни предложения по бъдещите Покани по Програма “Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Максималният размер на финансиране, което организация-кандидат може да получи по настоящата Покана е в размер до 5000 (пет хиляди) евро, въз основа на разходоопрадвателни документи за действително извършени разходи. Кандидатите по поканата могат да получат финансиране за учебни визити от Фонда само веднъж. Настоящата покана е отворена през целия период на действие на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ (до 2024 г.) и до изчерпване на бюджета на Фонда за двустранни отношения, възлизащ на 100 000 евро. Пълният текст на поканата можете да откриете тук.
Източник: www.eeagrants.bg 
Обявена е първата покана за набиране на проектни предложения по програма "Бизнес развитие, иновации и МСП", фокусна област "Welfare Technology".
Проектите ще се осъществяват с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм и финансов менахизъм на европейското икономическо пространство. Целевата група на програмата са предприятията в частния сектор, предимно МСП. Партньорствата не са задължителни, но силно се насърчават проектите за партньорство на донорите. Проектът за партньорство между донорите се определя като сътрудничество между организатора на проекта в България и поне едно юридическо лице в Норвегия, като реализира проект, при който всички субекти са независими един от друг и изпълняват съществени и релевантни задачи при изпълнението на проекта. Такива проекти ще получат допълнителни точки по време на оценката на проекта. За да се класира за такива точки, норвежкият партньор трябва да участва активно, и ефективно да допринася за изпълнението на проекта и да споделя проекта за насърчаване на обща икономическа или социална цел, която трябва да се реализира чрез изпълнението на проекта. Простото предоставяне на услуги не се квалифицира като партньорство по проекта. Краен срок за кандидатстване: 21 март 2019 година (четвъртък), 13:00 ч. българско време.
Източник: www.eeagrants.bg 
Публикувана е покана за представяне на проектни предложения за Европейски корпус за солидарност 2019
Ръководството на Европейския корпус за солидарност от 2019 г. е неразделна част от поканата за представяне на предложения за 2019 година. Организациите, които търсят финансиране в рамките на тази покана, трябва да отговарят на условията за участие и финансиране, посочени в това ръководство. Документът съдържа информация за: целите на програмата, подкрепяните действия, наличното финансиране за различни дейности, подробна информация за участието. Формуляри за кандидатстване за: Проекти за доброволчество; Партньорства за доброволчество - годишно искане за отпускане на безвъзмездни средства; Стажове и работни места; Проекти за солидарност; Етикет за качество (Покана за 2018 г.) са достъпни тук. Формулярът за кандидатстване за „екипи за доброволчество в области с висок приоритет“ ще бъде достъпен на уебсайта на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA). Доброволческите дейности на Европейския корпус за солидарност са отворени за младежи на възраст 18-30 години, които живеят в следните страни: Държави-членки на ЕС; Бивша югославска република Македония и Турция; Лихтенщайн, Исландия и Норвегия; Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Сърбия; Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова, Украйна, Алжир, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Либия, Мароко, Палестина, Сирия, Тунис, Руска федерация. Работните места и стажовете са отворени за участници, пребиваващи в държавите-членки на ЕС. Проектите за солидарност понастоящем са отворени за участници, пребиваващи в държавите-членки на ЕС и в Турция (участието на Турция като страна участничка подлежи на подписване на споразумение. Турски кандидати се приканват редовно да се консултират с Националната агенция за допълнителни актуализации). Всяка публична или частна организация, притежаваща Знак за качество и законно установена в държава-членка на ЕС, може да участва и да подава заявления за доброволчески дейности, стажове и работни места. Заявленията трябва да се подават до Националната агенция в участващата страна, в която е установена организацията кандидат.
Източник: Европейска комисия
 
 
 
"Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите - етап 2 - предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства"
Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ще отвори (на 21 ноември 2018) за кандидатстване операция "Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите - етап 2 - предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства". Предвиждането е до 2021 година да бъдат изведени 680 деца и младежи от институции, а с вложените средства да се подкрепи затварянето на оставащите 30 институции за деца и младежи. Очаква се с новите услуги да се подкрепят 32000 души, които да имат достъп до социално и здравно-социални услуги. Процедурата ще се проведе в два компонента. По Компонент 1 право да кандидатстват имат 33 общини, получили финансиране по Оперативна програма "Региони в растеж" за изграждане на социална инфраструктура за новите услуги. Бюджетът на Компонент 1 е 55 605 196 лв., с които ще бъдат изградени Центрове за настаняване от семеен тип за деца, Преходни жилища за деца от 15 до 18 г., Наблюдавани жилища за младежи от 18 до 21 г. Ще бъдат осигурени услуги за спешен прием на деца и родители при кризисна ситуация. Планирано е изграждането на Дневни центрове за деца с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания. Ще бъдат осигурени средства за подбор и наемане на специалисти в новите услуги. С 18 444 864 лв. по Компонент 2 Министерството на здравеопазването ще изгради Центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи, Центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо рисково поведение и потребност от специални здравни грижи. Средства ще бъдат насочени и към подбор, обучение и супервизия на персонала в новите услуги. По Компонент 2 ще бъде разработена нова услуга по предоставяне на патронажна грижа за деца и семейства във всичките 28 области в страната. Целта на операцията на ОПРЧР е да продължи подкрепата на процеса по деинституционализация на грижата за деца, настанени в Домовете за деца, лишени от родителска грижа и Домовете за медико-социални грижи за деца и закриване на тези институции. Управляващият орган на ОПРЧР вече стартира Национална информационна кампания "Мисията е възможна", която популяризира развитието на превантивни и алтернативни услуги за деца в процеса на деинституционализация на грижите за деца. Една от целите на кампанията е да подготви обществото за последният етап от деинституционализацията на грижата за деца в България. Националната кампания обхваща общини, в които предстои да се закриват стари институции и да се създават новите социални и здравно-социални услуги.
Източник: www.eufunds.bg
Една посока - много въможности със структурните и инвестиционни европейски фондове
Сллед заседание на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС (СКУСЕС) към Министерския съвет, на което бяха приети индикативните годишни работни програми за 2019 г. се взе решение през следващата година по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове да бъдат обявени повече от 50 процедури за набиране на проектни предложения на стойност близо 1,150 млрд. лева. Следващата година успоредно с изпълнението на настоящия програмен период, ще бъде даден старт за подготовката за следващия, а целта е да се подобри ефективността на европейските средства и да се осигури максимална синергия както между отделните програми, така и по отношение на предвидените в тях процедури. Индикативните годишни работни програми на Управляващите органи са качени в публичния модул на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС http://2020.eufunds.bg/ и могат да бъдат изтеглени от https://eumis2020.government.bg/bg/s/Home/PublicManualDownload/08c97b34-3d26-47af-a8e3-1cb62da68be3. 
Източник: www.eufunds.bg
 
 

Статистика

Брой прегледи на статиите
325283