header.jpg
Отворени конкурси по Програма Хоризонт 2020 
Програма Хоризонт 2020 предлага отворени поне 47 процедури с възможности за финансиране за последния пргораме период 2018-2020. Конкурсите са в различни направления. Списък на отворените конкурси:
2018-2020 Digitising and Transforming European Industry and Services: Automated Road Transport - Opening
2018-2020 Mobility for Growth - Opening
Better Health and care, economic growth and sustainable health systems - Opening
Blue Growth - Opening
Building a low-carbon, climate resilient future: climate action in support of the Paris Agreement - Opening
Building a low-carbon, climate resilient future: Green Vehicles - Opening
BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: SECURE, CLEAN AND EFFICIENT ENERGY - Opening
Cybersecurity - Opening
Demonstrating the role of Research Infrastructures in the translation of Open Science into Open Innovation - Opening
Development and long-term sustainability of new pan-European research infrastructures - Opening
Digital Security - Opening
Digital transformation in Health and Care - Opening
Digitising and transforming European industry and services: digital innovation hubs and platforms - Opening
EGNSS market uptake 2019-2020 - Opening
EIC Horizon Prize for 'Fuel from the Sun: Artificial Photosynthesis' - Opening
European Data Infrastructure - Opening
European Researchers' Night - Opening
FAST TRACK TO INNOVATION (FTI) - Opening
FET Open – Novel ideas for radically new technologies - Opening
FET Proactive – Boosting emerging technologies - Opening
FET Proactive – High Performance Computing - Opening
For a better innovation support to SMEs - Opening
FOUNDATIONS FOR TOMORROW’S INDUSTRY - Opening
GOVERNANCE FOR THE FUTURE - Opening
Greening the economy in line with the Sustainable Development Goals (SDGs) - Opening
Implementing the European Open Science Cloud - Opening
INDUSTRIAL SUSTAINABILITY - Opening
Information and Communication Technologies - Opening
Integrating and opening research infrastructures of European interest - Opening
Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national and international programmes - Opening
Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national and international programmes - Opening
Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships - Opening
Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks - Opening
Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange - Opening
MIGRATION - Opening
Nuclear Fission, Fusion and Radiation Protection Research - Opening
Protecting the infrastructure of Europe and the people in the European smart cities - Opening
Science with and for Society - Opening
Security - Opening
SME Instrument - Opening
SOCIOECONOMIC AND CULTURAL TRANSFORMATIONS IN THE CONTEXT OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION - Opening
Space 2018-2020 - Opening
Support to policy and international cooperation - Opening
Sustainable Food Security - Opening
Trusted digital solutions and Cybersecurity in Health and Care - Opening
Widening Fellowships - Opening
WIDESPREAD - Opening
Източник: http://horizon2020.mon.bg/?go=page&pageId=43

Отворена покана за кандидатсване за Предизвикателството на цифровите градове
Предизвикателството на цифровите градове е програма за обучение и улеснение, създадена от Европейската комисия, която да помогне на градовете да разработват и прилагат цифрови политики, които могат да трансформират ежедневния живот на жители, фирми, работници и предприемачи. Предизвикателството ще даде на лидерите на града и ключовите заинтересовани страни достъп до експерти на високо ниво с местен и международен опит в разработването и прилагането на стратегии за цифрова трансформация безплатно и на техния местен език за 14-18 месеца, за да постигнат целите си за подобряване на техния град. Независимо дали оборудването на местните таланти с цифровите умения, необходими за процъфтяване в променящото се работно място, разработването на икономика за съвместна работа за социално сближаване и иновации чрез трамплин, или прилагането на интелигентна паркингова политика за намаляване на емисиите на парникови газове и трафика, всички предложения са добре дошли. Ще бъдат избрани 15 европейски града със силна воля за промяна и неиздаден потенциал, за получаване на практически съвети за първа класа, обучение и подкрепа за преобразуване на градовете им чрез цифровизация и модернизация на промишлеността. Предизвикателството е насочено и към местните обществени организации, които отговарят или участват във финансирането и / или изпълнението на политика или програма на града, свързана с цифровата трансформация и модернизацията на промишлеността. Това се отнася до местните власти или техните представителни публични агенции. За всеки град може да бъде подадено само едно заявление. Критерии за допустимост: градът трябва да е от държава-членка на ЕС; формулярът за кандидатстване трябва да бъде изпратен на английски език. Заявленията, подадени на който и да е друг език, ще бъдат изключени. Изпратете заявката в определения срок. Заявленията, които не отговарят на някое от тези условия, ще бъдат изключени от процеса на подбор. Първият краен срок е 24 ноември 2017, а вторият 25 януари 2018.
За повече информация: http://digitallytransformyourregion.eu/ 

Обща покана по програма Еразъм+ 
Поканата обхваща следните действия от Програмата „Еразъм+“:
Ключово действие 1 (КД1) – Образователна мобилност за граждани:
Мобилност за граждани в областта на образованието, обучението и младежта;
Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“.
Ключово действие 2 (КД2) – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики:
Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта;
Алианси на познанията;
Секторни алианси на уменията;
Изграждане на капацитет в областта на висшето образование;
Изграждане на капацитет в областта на младежта.
Ключово действие 3 (КД3) – Подкрепа за реформиране на политиката:
Структуриран диалог: срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта.
Дейности „Жан Моне“:
Катедри „Жан Моне“;
Модули „Жан Моне“;
Центрове за високи постижения „Жан Моне“;
Подкрепа по инициативата „Жан Моне“ за сдружения;
Мрежи „Жан Моне“;
Проекти „Жан Моне“.
Спорт:
Партньорства за сътрудничество;
Малки партньорства за сътрудничество;
Европейски спортни събития с нестопанска цел.
Всички публични или частни органи, които осъществяват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по Програма „Еразъм+“. Освен това групи от млади хора, които участват в работа с младежи, но не непременно в рамките на младежка организация, могат да кандидатстват за финансиране за образователна мобилност за млади хора и за специалисти, работещи с младежи, както и за стратегически партньорства в областта на младежта.
Общият бюджет, предвиден за настоящата покана за представяне на предложения, възлиза на 2 490,9 милиона евро:
Образование и обучение: 2 253,2 милиона евро;
Младеж: 188,2 милиона евро;
„Жан Моне“: 12,1 милиона евро;
Спорт: 37,4 милиона евро.
Срокове за подаване на проектни предложения:
Ключова дейност 1:
Мобилност за граждани в областта на младежта – 1 февруари 2018 г.
Мобилност за граждани в областта на младежта – 1 февруари 2018 г.
Мобилност за граждани в областта на професионалното образование и обучение, училищното образование и образованието за възрастни – 1 февруари 2018 г.
Мобилност за граждани в областта на младежта – 26 април 2018 г.
Мобилност за граждани в областта на младежта – 4 октомври 2018 г.
Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“– 15 февруари 2018 г.
Ключова дейност 2
Стратегически партньорства в областта на младежта – 1 февруари 2018 г.
Стратегически партньорства в областта на образованието и обучението – 21 март 2018 г.
Стратегически партньорства в областта на младежта – 26 април 2018 г.
Стратегически партньорства в областта на младежта – 4 октомври 2018 г.
Алианси на познанията – 28 февруари 2018 г.
Секторни алианси на уменията – 28 февруари 2018 г.
Изграждане на капацитет в областта на висшето образование – 8 февруари 2018 г.
Изграждане на капацитет в областта на младежта – 8 март 2018 г.
Ключова дейност 3
Срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта:
1 февруари 2018 г.;
26 април 2018 г.;
4 октомври 2018 г.
Действия по инициативата „Жан Моне“
Катедри, модули, центрове за върхови постижения, подкрепа за институции и сдружения, мрежи, проекти – 22 февруари 2018 г.
Действия в областта на спорта
Партньорства за сътрудничество – 5 април 2018 г.
Малки партньорства за сътрудничество – 5 април 2018 г.
Европейски спортни събития с нестопанска цел – 5 април 2018 г.

 

Управляващият орган на ОП РЧР обявява процедура чрез директно предоставяне на БФП „Развитие на инструментите за формиране и прилагане на политиките за интеграция на хората с увреждания”

Процедурата е разработена, за да актуализира и оптимизира политиките по интеграцията на хората с увреждания. Специфична цел на схемата е също да се повиши квалификацията на служителите в администрацията, които работят в сферата. Като резултат 120 служители в сектора на политиките по интеграция на хората с увреждания ще подобрят професионалната си подготовка и ще повишат знанията и уменията си. В рамките на процедурата ще бъде изготвен анализ промените в социално-икономическия статус на хората с увреждания след 2009 година като работен капитал, както и анализ на ефективността на досега провежданите политики в сектора. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 500 000 лева. В процедурата чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ може да участва единствено Агенцията за хората с увреждания. Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на https://eumis2020.government.bg. Крайният срок за представяне на проектното предложение е 17:30 часа на 15.01.2018 година.


 

"Равни шансове" за хората с увреждания
Процедурата "Равни шансове" е развита с една мнго конкретна цел, а именно подкрепа и създаване на допълнителни възможности за активното включване на във форми на заетост на хората с увреждания. Ще бъдат финансирани комплексни действия за улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, както и предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на хората, които полагат грижи за близките си с увреждания, благодарение на общия бюджет от 8 000 000 лв. Процедурата подкрепя политиката на държавата в посока повишаване степента на информираност на обществото за проблемите и възможностите на хората с увреждания и промяна на нагласите спрямо тях. Мерките са насочени към подобряване на знанията и уменията на структурите на гражданското общество за реализиране на местните и национални политики в областта на подкрепата за хората с увреждания и техните семейства, както и постигане на ефективни партньорство и диалог с администрацията, социалните партньори и обществото. Допустимите кандидати са национално представените организации на хора с увреждания и национално представените организации за хора с увреждания, съгласно 1, т.10 от ДР на Закона за интеграция на хората с увреждания. Освен инициативи за информиране и представяне на възможностите на хората с увреждания, от бенефициентите се очаква да създадат модели за сътрудничество и партньорство на местно и регионално ниво, да разработят и внедрят специализиран софтуер за подкрепа на електронното включване на лица с различни видове увреждания, да подкрепят дейността на центрове за лица и деца с увреждания чрез интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейството. Сред допустимите дейности също са насърчаването на инициативи за развитието на мрежа от иновативни социални услуги за хора с увреждания и за деца и семейства в риск; подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, вкл. чрез специализирани за различните увреждания и специфики събития и медийни кампании; местни социални дейности за социално включване. Очаквани резултати от процедурата са да се увеличи броя на членовете на семейства с деца с увреждания, които са започнали да търсят работа или са в заетост, след предоставени интегрирани мерки за социално включване, както и да се увеличи броя на хората с увреждания, които са започнали да търсят работа или са заети, чрез предоставяне на социални и здравни услуги, вкл. чрез интегрирани мерки за хора с увреждания и техните семейства. Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на https://eumis2020.government.bg. Крайният срок за представяне на проектното предложение е 17:30 часа на 20.12.2017 година. 
Източник: www.esf.bg

Статистика

Брой прегледи на статиите
246088