header.jpg

Отворена е процедура за повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия

Управляващият орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ обяви прием на проектни предложения по процедура за повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия.

Според данни от различни източници, българските предприятия са на първо място по енргоемко производство на единица продукция в ЕС, като това се явява един от факторите, които ограничават производителността и конкурентоспособността на предприятията в България. В тази връзка УО на ОПИК предвижда подкрепа за големите предприятия като значими консуматори на енергия, при които размерът и обхватът на нужните инвестиции в посока подобряване на енергийната интензивност е още по-значим. Това би имало съществен принос към намаляване на разходите за производство на единица продукция, въвеждане и развитие на екологосъобразни производства и постигане на по-устойчиви и по-ефективни предприятия в дългосрочен план.
Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по всеки индивидуален проект следва да е 500 000 лв., а максималният не може да надхвърля 2 500 000 лв.

Допустими кандидати са големи предприятия, търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите. Кандидатите следва да имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014, 2015) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти. 

Максималният интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР (NUT2) е 50 %.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 19.05.2017 г. 17:30 .

Документите за кандидатстване и информация могат да бъдат свалени оттук: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/c29ec8e0-14cc-49a5-bc12-7a447838e334

Източник: ИСУН 2020


 

Стартира процедура "Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността"

Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”, кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционни приоритети 1, 3 и 6 посредством процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване: „ГЪВКАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРОМЕНЛИВ ИНТЕНЗИТЕТ НА ДЕЙНОСТТА”. Дейностите по проектите следва да се изпълняват на територията на Република България.
Общата цел на процедурата е да се предостави възможност за повишаване адекватността на уменията на неактивни и безработни лица съобразено с актуалните нужди на бизнеса. Процедурата цели създаване на условия за повишаване производителността на труда за по-устойчива заетост, както и заемане на по-качествени работни места чрез преодоляване на разминаването между търсенето и предлагането на пазара на труда.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (100%) е в размер на 30 000 000 лв. Като 85%(25 500 000лв.) от Европейския социален фонд, а останалите 15%(4 500 000лв.) са национално съфинансиране. Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ като изготвеният от него проект, трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници:
• Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 20 000 лв.
• Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лв.
Не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите. Безвъзмездната финансова помощ може да покрие до 100 % от общо допустимите разходи по проекта.
По програмата може да кандидатства всяко физическо (едноличен търговец) или юридическо лице, което извършва стопанска дейност и е регистрирано по реда на Търговския закон, развиващо своята дейност в следните икономически сектори по КИД 2008:
• Сектор C „Преработваща промишленост“, раздели от 10 до 33 вкл.;
• Сектор F „Строителство“, раздели от 41 до 43 вкл.;
• Сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство“, раздели 55 и 56.
Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg
Краен срок за представяне на предложенията: 17:30ч. на 07.03.2017 г.

Източник: www.esf.bg


 

 

Нова процедура по ОП "Развитие на човешките ресурси" подпомага социалното предприемачество

На 31 януари 2017 г. беше обявена процедура за подбор на проекти „Развитие на социалното предприемачество“. Процедурата има за цел да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 15 000 000 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg/ и https://eumis2020.government.bg/

Краен срок за представяне на проектното предложение е 03.04.2017 г. 17:30 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.

Източник: www.esf.bg


 

Процедура "Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж"

На 3 януари 2017 г., УО на ОП "РЧР" 2014-2020 г. обяви процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж". Процедурата ще се реализира в два компонента:

  • Компонент 1 “Транснационални партньорства за заетост и растеж“
  • Компонент 2 “Дунавски партньорства за заетост и растеж“.

Основните цели на процедурата са да подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от страни-членки на ЕС, чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в области като пазар на труда и качество на работните места, социално включване и борба с бедността, здравеопазване, равни възможности и недискриминация, условия на труд.

Крайният срок за представяне на проектни предложения е 05.04.2017 г., 17:30 часа.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: esf.bg и https://eumis2020.government.bg/. Проектните предложения следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.

Източник: www.esf.bg


 

Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. обяви процедура за подбор на проекти "Национална система за планиране, мониторинг и отчет на изпълнението на младежките политики"

Целта на настоящата процедура чрез директно предоставяне е да се оптимизира процесът на планиране, мониторинг и отчитане на изпълнението на  младежките политики на национално и местно ниво чрез въвеждане на единна система. Операцията цели да се подобри координацията във и между институциите и организациите, изпълняващи политики в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд. Това ще окаже положителен ефект върху ефективността и ефикасността на изпълняваните мерки и програми. Текущият мониторинг ще позволи по-голяма гъвкавост и възможност за своевременна реакция от страна на отговорните институции да отговорят на актуалните потребности на целевите групи. Чрез синхронизиране на действията на отговорните институции на всички нива ще се постигнат трайни положителни ефекти за младите хора и тяхната реализация на пазара на труда и в обществото.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 505 000 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg/ и https://eumis2020.government.bg/.

Краен срок за подаване на проектно предложение 10.02.2017 г., 17:30 часа.Конкретен бенефициент по процедурата е Министерство на младежта и спорта.

Източник: www.esf.bg


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
125610