header.jpg
ПРОГРАМА ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА (2014—2020 Г.) и ПОДПРОГРАМА „МЕДИА“ обявяват ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ EACEA/23/2017: Подкрепа за развитието на аудиовизуално съдържание на пакетното финансиране. В рамките на усилията за повишаване на капацитета на европейския аудио-визуален сектор да функционира на транснационално и международно равнище един от приоритетите на подпрограма „МЕДИА“ е: засилване на капацитета на продуцентите на аудио-визуални продукти да разработват европейски аудиовизуални произведения с потенциал за разпространение в цяла Европа и извън европейските граници, както и улесняване на европейските и международните съвместни продукции. Подпрограма „МЕДИА“ предоставя подкрепа за следните мерки: разработване на европейски аудио-визуални произведения, по-специално на филми и телевизионни произведения, например художествени, документални, детски и анимационни филми, както и интерактивни произведения, например видеоигри и мултимедийни продукти, притежаващи по-голям потенциал за трансгранично разпространение; дейности, насочени към оказване на подкрепа на европейски аудио-визуални продуцентски дружества, и по-специално независими продуцентски дружества, с оглед улесняване на европейските и международните съвместни продукции на аудио-визуални произведения, включително телевизионни произведения. Настоящата покана за представяне на предложения е насочена към европейски дружества, чиито дейности допринасят за постигане на горепосочените цели, и по-специално към Европейски независими аудио-визуални продуцентски дружества, които са били законно учредени поне 36 месеца преди датата на представяне на предложението и които могат да демонстрират неотдавнашен успех. Допускат се заявления на правни субекти, установени в някоя от следните категории държави, ако са изпълнени всички условия, посочени в член 8 от Регламента за създаване на програма „Творческа Европа“, и Комисията е започнала преговори с държавата: държавите — членки на ЕС, и отвъдморските страни и територии, които се допускат до участие в Програмата в съответствие с член 58 от Решение 2001/822/ЕО на Съвета; държавите в процес на присъединяване, държавите кандидатки и потенциалните държави кандидатки, ползващи се от предприсъединителна стратегия, в съответствие с общите принципи и общите условия и процедури за участието на тези държави в програмите на Съюза, установени в съответните рамкови споразумения, решенията на Съвета за асоцииране или други подобни споразумения; държавите от ЕАСТ, които са членки на ЕИП, в съответствие с разпоредбите на Споразумението за ЕИП; Конфедерация Швейцария, въз основа на двустранно споразумение, което следва да бъде сключено с тази държава; държавите от Европейската политика за съседство, в съответствие с процедурите, установени с тези държави въз основа на рамковите споразумения, в които се предвижда тяхното участие в програмите на Европейския съюз. Програмата е отворена и за действия, включващи двустранно или многостранно сътрудничество и насочени към определени държави или региони, въз основа на допълнителни средства за участие, плащани от тях, и специфични споразумения, които следва да бъдат договорени с тези държави или региони. Поканата за представяне на предложения има един общ краен срок. Заявленията за подкрепа трябва да бъдат подадени и получени между датата на публикуване на поканата за представяне на предложения и 1 февруари 2018 г., 12:00 ч. на обяд (брюкселско време) — датата на приключване на процедурата по набиране на предложения. Продължителността на проекта е 36 месеца от началото на проекта.
Източник: Бюро "Творческа Европа"

Еразъм+ Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката – Инициативи за иновации в политиката 
В рамките на Програма „Еразъм+“,  Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката – Инициативи за иновации в политиката – Експериментални подходи в европейската политика в областта на образованието и обучението под ръководството на публични органи на високо равнище е обявена публична покана за набиране на проектни предложения. Общата цел е насърчаване на повишаването на ефективността и ефикасността на системите за образование и обучение чрез събиране и оценка на доказателства за системното въздействие на иновативните мерки в политиката. Поканата изисква участието на публични органи на високо равнище от допустимите за участие държави и използването на солидни и широко признати методи за оценка въз основа на полеви проучвания (експерименти). Конкретните цели на поканата са: да се насърчи транснационалното сътрудничество и взаимното обучение между компетентните органи на най-високо равнище от допустимите за участие държави; целта е да се подкрепи системното подобряване и иновациите в областите на образованието и обучението; да се улеснят събирането и анализът на съществени доказателства с цел да се осигури успешното прилагане на иновативни мерки; да се улеснят преносимостта и степенуването на иновативните мерки. Кандидатите, които се считат за допустими са: публични органи на най-високо равнище (министерство или равностойна институция), отговорни за образованието и обучението в съответния национален или регионален контекст (отговарящи на кодове 1 или 2 по NUTS; за държавите, за които не са налични кодове 1 или 2, се прилага най-високият наличен код. Публичните органи, отговорни за сектори, различни от образование и обучение (напр. заетост, финанси, социални въпроси, вътрешни работи, правосъдие, здравеопазване и др.), се считат за допустими, ако докажат, че имат конкретна компетентност в областта, в която се провеждат опитите. Публичните органи могат да делегират на други публични или частни организации, както и на законно установени мрежи или сдружения, правото да ги представляват, при условие че делегирането е писмено и в него е посочено изрично представеното предложение. Публични или частни организации или институции, извършващи дейности в областите на образованието или обучението или други свързани области. Публични или частни организации или институции, извършващи междусекторни дейности в областите на образованието и обучението в други социално-икономически сектори (напр. неправителствени организации, служби за информация или ориентиране, публични органи, агенции или служби, отговорни за: образование, обучение, младеж, заетост, социални въпроси, вътрешни работи, правосъдие, осигуряване, признаване и/или валидиране на качеството; професионално ориентиране, търговски камари, бизнес и социални партньори, търговски организации, структури на гражданското общество, културни или спортни организации, организации за оценка или научни изследвания, медии и пр.). Допустими са само предложения от юридически лица, установени в една от следните държави по Програмата: 28-те държави членки на Европейския съюз; държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия; страните – кандидатки за членство в ЕС: Турция, Бивша югославска република Македония. Общият бюджет, наличен за съвместното финансиране на проекти, е 10 000 000 ЕUR. Кандидатстването става на два транша: предварителни предложения се подават до 10 април 2018, а пълните предложения до 25 септември 2018. 
Източник: http://europe.bg/sites/europe.bg/files/uploads/konkursi/oj_joc_2017_416_r_0003_bg_txt.pdf

 
Отворени конкурси по Програма Хоризонт 2020 
Програма Хоризонт 2020 предлага отворени поне 47 процедури с възможности за финансиране за последния пргораме период 2018-2020. Конкурсите са в различни направления. Списък на отворените конкурси:
2018-2020 Digitising and Transforming European Industry and Services: Automated Road Transport - Opening
2018-2020 Mobility for Growth - Opening
Better Health and care, economic growth and sustainable health systems - Opening
Blue Growth - Opening
Building a low-carbon, climate resilient future: climate action in support of the Paris Agreement - Opening
Building a low-carbon, climate resilient future: Green Vehicles - Opening
BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: SECURE, CLEAN AND EFFICIENT ENERGY - Opening
Cybersecurity - Opening
Demonstrating the role of Research Infrastructures in the translation of Open Science into Open Innovation - Opening
Development and long-term sustainability of new pan-European research infrastructures - Opening
Digital Security - Opening
Digital transformation in Health and Care - Opening
Digitising and transforming European industry and services: digital innovation hubs and platforms - Opening
EGNSS market uptake 2019-2020 - Opening
EIC Horizon Prize for 'Fuel from the Sun: Artificial Photosynthesis' - Opening
European Data Infrastructure - Opening
European Researchers' Night - Opening
FAST TRACK TO INNOVATION (FTI) - Opening
FET Open – Novel ideas for radically new technologies - Opening
FET Proactive – Boosting emerging technologies - Opening
FET Proactive – High Performance Computing - Opening
For a better innovation support to SMEs - Opening
FOUNDATIONS FOR TOMORROW’S INDUSTRY - Opening
GOVERNANCE FOR THE FUTURE - Opening
Greening the economy in line with the Sustainable Development Goals (SDGs) - Opening
Implementing the European Open Science Cloud - Opening
INDUSTRIAL SUSTAINABILITY - Opening
Information and Communication Technologies - Opening
Integrating and opening research infrastructures of European interest - Opening
Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national and international programmes - Opening
Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national and international programmes - Opening
Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships - Opening
Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks - Opening
Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange - Opening
MIGRATION - Opening
Nuclear Fission, Fusion and Radiation Protection Research - Opening
Protecting the infrastructure of Europe and the people in the European smart cities - Opening
Science with and for Society - Opening
Security - Opening
SME Instrument - Opening
SOCIOECONOMIC AND CULTURAL TRANSFORMATIONS IN THE CONTEXT OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION - Opening
Space 2018-2020 - Opening
Support to policy and international cooperation - Opening
Sustainable Food Security - Opening
Trusted digital solutions and Cybersecurity in Health and Care - Opening
Widening Fellowships - Opening
WIDESPREAD - Opening
Източник: http://horizon2020.mon.bg/?go=page&pageId=43

Отворена покана за кандидатсване за Предизвикателството на цифровите градове
Предизвикателството на цифровите градове е програма за обучение и улеснение, създадена от Европейската комисия, която да помогне на градовете да разработват и прилагат цифрови политики, които могат да трансформират ежедневния живот на жители, фирми, работници и предприемачи. Предизвикателството ще даде на лидерите на града и ключовите заинтересовани страни достъп до експерти на високо ниво с местен и международен опит в разработването и прилагането на стратегии за цифрова трансформация безплатно и на техния местен език за 14-18 месеца, за да постигнат целите си за подобряване на техния град. Независимо дали оборудването на местните таланти с цифровите умения, необходими за процъфтяване в променящото се работно място, разработването на икономика за съвместна работа за социално сближаване и иновации чрез трамплин, или прилагането на интелигентна паркингова политика за намаляване на емисиите на парникови газове и трафика, всички предложения са добре дошли. Ще бъдат избрани 15 европейски града със силна воля за промяна и неиздаден потенциал, за получаване на практически съвети за първа класа, обучение и подкрепа за преобразуване на градовете им чрез цифровизация и модернизация на промишлеността. Предизвикателството е насочено и към местните обществени организации, които отговарят или участват във финансирането и / или изпълнението на политика или програма на града, свързана с цифровата трансформация и модернизацията на промишлеността. Това се отнася до местните власти или техните представителни публични агенции. За всеки град може да бъде подадено само едно заявление. Критерии за допустимост: градът трябва да е от държава-членка на ЕС; формулярът за кандидатстване трябва да бъде изпратен на английски език. Заявленията, подадени на който и да е друг език, ще бъдат изключени. Изпратете заявката в определения срок. Заявленията, които не отговарят на някое от тези условия, ще бъдат изключени от процеса на подбор. Първият краен срок е 24 ноември 2017, а вторият 25 януари 2018.
За повече информация: http://digitallytransformyourregion.eu/ 

Обща покана по програма Еразъм+ 
Поканата обхваща следните действия от Програмата „Еразъм+“:
Ключово действие 1 (КД1) – Образователна мобилност за граждани:
Мобилност за граждани в областта на образованието, обучението и младежта;
Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“.
Ключово действие 2 (КД2) – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики:
Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта;
Алианси на познанията;
Секторни алианси на уменията;
Изграждане на капацитет в областта на висшето образование;
Изграждане на капацитет в областта на младежта.
Ключово действие 3 (КД3) – Подкрепа за реформиране на политиката:
Структуриран диалог: срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта.
Дейности „Жан Моне“:
Катедри „Жан Моне“;
Модули „Жан Моне“;
Центрове за високи постижения „Жан Моне“;
Подкрепа по инициативата „Жан Моне“ за сдружения;
Мрежи „Жан Моне“;
Проекти „Жан Моне“.
Спорт:
Партньорства за сътрудничество;
Малки партньорства за сътрудничество;
Европейски спортни събития с нестопанска цел.
Всички публични или частни органи, които осъществяват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по Програма „Еразъм+“. Освен това групи от млади хора, които участват в работа с младежи, но не непременно в рамките на младежка организация, могат да кандидатстват за финансиране за образователна мобилност за млади хора и за специалисти, работещи с младежи, както и за стратегически партньорства в областта на младежта.
Общият бюджет, предвиден за настоящата покана за представяне на предложения, възлиза на 2 490,9 милиона евро:
Образование и обучение: 2 253,2 милиона евро;
Младеж: 188,2 милиона евро;
„Жан Моне“: 12,1 милиона евро;
Спорт: 37,4 милиона евро.
Срокове за подаване на проектни предложения:
Ключова дейност 1:
Мобилност за граждани в областта на младежта – 1 февруари 2018 г.
Мобилност за граждани в областта на младежта – 1 февруари 2018 г.
Мобилност за граждани в областта на професионалното образование и обучение, училищното образование и образованието за възрастни – 1 февруари 2018 г.
Мобилност за граждани в областта на младежта – 26 април 2018 г.
Мобилност за граждани в областта на младежта – 4 октомври 2018 г.
Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“– 15 февруари 2018 г.
Ключова дейност 2
Стратегически партньорства в областта на младежта – 1 февруари 2018 г.
Стратегически партньорства в областта на образованието и обучението – 21 март 2018 г.
Стратегически партньорства в областта на младежта – 26 април 2018 г.
Стратегически партньорства в областта на младежта – 4 октомври 2018 г.
Алианси на познанията – 28 февруари 2018 г.
Секторни алианси на уменията – 28 февруари 2018 г.
Изграждане на капацитет в областта на висшето образование – 8 февруари 2018 г.
Изграждане на капацитет в областта на младежта – 8 март 2018 г.
Ключова дейност 3
Срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта:
1 февруари 2018 г.;
26 април 2018 г.;
4 октомври 2018 г.
Действия по инициативата „Жан Моне“
Катедри, модули, центрове за върхови постижения, подкрепа за институции и сдружения, мрежи, проекти – 22 февруари 2018 г.
Действия в областта на спорта
Партньорства за сътрудничество – 5 април 2018 г.
Малки партньорства за сътрудничество – 5 април 2018 г.
Европейски спортни събития с нестопанска цел – 5 април 2018 г.

 

Статистика

Брой прегледи на статиите
259823