header.jpg

Обявена е процедура по ОПОС 2014-2020 в областта на биоразнообразието

Обявена е нова четвърта процедура по ОП “Околна среда 2014-2020г“ от Министерството на околната среда и водите. Тя е насочена към по-ефективно управлението на защитените зони от европейската мрежа „НАТУРА 2000“ и е  в областта на биоразнообразието.
Дирекция „Национална служба за защита на природата“ в МОСВ е бенефициент по процедурата. Тя трябва да представи проектното си предложение до 30 ноември 2015 г. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 980 000 лв.
Мрежата от защитени зони „НАТУРА 2000“ заема 34,4% от територията на страната, което ни поставя на трето място в Европа след Словения и Хърватия. Изпълнителят на проекта ще трябва да направи анализ на това как се управляват тези зони в другите европейски държави и какъв е натрупаният опит у нас, след което да предложи подход за по-добро управление и структуриране на съответните органи. Проучването трябва да е придружено от правен анализ за необходимите законодателни промени. Предложенията ще се обсъдят с всички заинтересовани страни.
Изпълнителят на проекта трябва да даде и предложение по отношение на Плановете за управление на защитените зони за птиците и местообитанията. Това се налага поради големия им брой – към момента те са 119 за дивите птици и 234 за местообитанията.
Не на последно място кандидатът ще трябва да предложи структурата, която да управлява Националната приоритетна рамка за действие по „НАТУРА 2000“. Това е рамков документ, който обосновава финансирането на мрежата в България и посочва мерките по отношение опазването на защитените видове и местообитания.
Проектът по процедурата може да бъде подаден от кандидата единствено по електронен път чрез системата ИСУН 2020: http://eumis2020.government.bg/.
Обявата за процедурата може да се намери на следния интернет адрес:

https://www.eufunds.bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020/obyavi-za-nabirane-na-proektni-predlozheniya/item/14010-bg16m1op002-3-001-razvitie-na-upravlenski-podhod-za-mrezhata-natura-2000-i-za-upravlenie-na-nprd

 

ОТВОРЕНА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP001-8.003 „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА 28-ТЕ ОБЩИНИ НА МАЛКИ ГРАДОВЕ ОТ 4-ТО НИВО, СЪГЛАСНО НКПР“

Обявена е процедура  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28 - общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“ от Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.
Бенефициенти по поканата са 28 общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. (НКПР) – бенефициенти по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“на ОПРР 2014-2020 г., както следва: Попово, Троян, Пещера, Карнобат, Нова Загора, Ботевград, Сандански, Севлиево, Самоков, Червен бряг, Свиленград, Провадия, Мездра, Поморие, Нови пазар, Разлог, Козлодуй, Берковица, Тутракан, Елхово, Златоград, Девин, Генерал Тошево, Крумовград, Белоградчик, Никопол, Малко Търново и Ивайловград.
Чрез процедурата се цели подобряване на административния капацитет на 28 общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР – бенефициенти по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“на ОПРР 2014-2020 г.
По процедурата няма определен краен срок за кандидатстване, поради което могат непрекъснато да се подават проектни предложения. Подаването на проектите е изцяло по електронен път. Оценката на проектите също ще е по електронен път и ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020, https://eumis2020.government.bg/.
Пакетът документи за кандидатстване по процедурата е одобрен със заповед №РД-02-36-570/27.10.2015 г. на Ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 г. Той е публикуван на интернет-сайта на ОПРР, в меню: Кандидатстване, под меню: Актуални схеми, както и на сайта на Министерство на регионалното развитие и благоустройство.
http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=7496

ОТВОРЕНИ МЕРКИ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На 23 октомври 2015 г. беше публикувана заповед на министъра на земеделието и храните, свързана с утвърждаване на покана за избор на кандидати за изразяване на интерес за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общостите местно развитие“ на Програмата за развитие на селските райони.

 Кандидатите, които са допустими за финансиране по подмярката са местни партньорства или местни инициативни групи (МИГ), които не са прилагали подхода ЛИДЕР в периода 2007-2013 г. , както и местни партньорства или МИГ, прилагали подхода ЛИДЕР в периода 2007-2013 на територията или на част от територия, за която се кандидаства.

Безвъзмедната финансова помощ е в размер на 30 000 евро за местните партньорства или МИГ, които не са прилагали подхода ЛИДЕР през програмния период 2007-2013 г. и 25 000 евро за местните партньорства или МИГ, които са прилагали подхода ЛИДЕР.

Кандидатите, които не са прилагали подхода ЛИДЕР могат да кандидатстват за учредяване на публично-частни партньорства, за дейности, свързани с обучение на местни лидери, проучвания на територията, дейности за популяризиране на местните инициативи, подготовка на стратегии за водено от общностите местно развитие, административни разходи, подкрепа за малки пилотни проекти. 

Приемът на заявления ще започне на 9.11.2015 г.

Крайният срок за подаване на заявления за изразяване на интерес е краят на работния ден на 11.12.2015 г.

Документи се приемат на адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, Министерство на зеемеделието и храните, до Управляващия орган на ПРСР – дирекция „Развитие на селските райони“.

Всички документи за кандидатстване са публикувани на следния интернет адрес: http://www.prsr.government.bg в рубрика „Програма за развитие на селските райони 2014-2020“.

Допълнителна информация можете да получите от Дирекция „Развитие на селските райони“, електронна поща:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


 

Нова покана по програма „Еразъм+“

Публикувана е нова покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“. Тя обхваща следните действия:
Ключово действие 1 (КД1) – Образователна мобилност за граждани:
Мобилност за граждани в областта на образованието, обучението и младежта;
Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“;
Мащабни събития, свързани с Европейската доброволческа служба.
Ключово действие 2 (КД2) – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики:
Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта;
Алианси на познанията;
Секторни алианси на уменията;
Изграждане на капацитет в областта на висшето образование;
Изграждане на капацитет в областта на младежта.
Ключово действие 3 (КД3) – Подкрепа за реформиране на политиката:
Структуриран диалог: срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта.
Дейности „Жан Моне“: Катедри „Жан Моне“; Модули „Жан Моне“; Центрове за високи постижения „Жан Моне“; Подкрепа по инициативата „Жан Моне“ за сдружения; Мрежи „Жан Моне“ и Проекти „Жан Моне“.
Спорт:
Партньорства за сътрудничество;
Малки партньорства за сътрудничество;
Европейски спортни събития с нестопанска цел.
По поканата могат да кандидатстват публични или частни органи, които осъществяват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Право да кандидатстват имат и групи от млади хора, които участват в работа с младежи, без да са в младежка организация. Те могат да кандидастват за образователна мобилност за млади хора и за специалисти, работещи с младежи, както и за стратегически партньорства в областта на младежта.
Във всички действия по програма „Еразъм+“ могат да вземат участие организации от 28-те държави-членки на Европейския съюз; държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия и държави-кандидатки за членство в ЕС: Турция и бившата югославска република Македония. Някои действия по Програмата „Еразъм+“ са отворени за участие за организации от държави партньори.
Общият бюджет за настоящата покана за представяне на предложения, възлиза на 1 871,1 милиона евро от които за образование и обучение са предвидени 1 645,6 милиона евро, за младеж 186,7 милиона евро; за „Жан Моне“11,4 милиона евро и за спорт: 27,4 милиона евро.
Сроковете за кандидатстване по различните ключови действия са както следва:
Ключово действие 1:
Мобилност за граждани в областта на младежта: 2 февруари 2016 г.
Мобилност за граждани в областта на образованието и обучението: 2 февруари 2016 г.
Мобилност за граждани в областта на младежта: 26 април 2016 г.
Мобилност за граждани в областта на младежта: 4 октомври 2016 г.
Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“: 18 февруари 2016 г.
Мащабни събития, свързани с Европейската доброволческа служба: 1 април 2016 г.
По отношение на сроковете по ключово действие 2 в Официалния вестник на ЕС от 22 октомври е публикувана поправка на текста, касаеща „Срок за подаване на заявленията“. Тук можете да видите актуализираната версия:
Ключово действие 2:
•Стратегически партньорства в областта на младежта: 2 февруари 2016 г.
•Стратегически партньорства в областта на образованието и обучението: 31 март 2016 г.
•Стратегически партньорства в областта на младежта: 26 април 2016 г.
•Стратегически партньорства в областта на младежта: 4 октомври 2016 г.“
Алианси на познанията, секторни алианси на уменията: 26 февруари 2016 г.
Изграждане на капацитет в областта на висшето образование: 10 февруари 2016 г.
Изграждане на капацитет в областта на младежта: 2 февруари 2016 г.
1 юли 2016 г.
Ключово действие 3:
Срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта: 2 февруари 2016 г.
26 април 2016 г.
4 октомври 2016 г.
Действия по инициативата „Жан Моне“:
Катедри, модули, центрове за върхови постижения, подкрепа за институции и сдружения, мрежи, проекти: 25 февруари 2016 г.
Действия в областта на спорта:
Само партньорства за сътрудничество в областта на спорта, свързани с Европейската седмица на спорта за 2016 г.: 21 януари 2016 г.
Партньорства за сътрудничество в областта на спорта, които не са свързани с Европейската седмица на спорта за 2016 г.: 12 май 2016 г.
Малки партньорства за сътрудничество: 12 май 2016 г.
Само европейски спортни събития с нестопанска цел, свързани с Европейската седмица на спорта за 2016 г.: 21 януари 2016 г.
Европейски спортни събития с нестопанска цел, които не са свързани с Европейската седмица на спорта за 2016 г.: 12 май 2016 г.
Годишните работни програми за „Еразъм можете да намерите на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm
Ръководството на програма „Еразъм +“ можете да намерите на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_bg.htm

Обявена е процедура за наемане на 5 външни експерти по Програма URBACT III 2014 – 2020 г

Обявена е процедура за наемане на 5 външни експерти в подкрепа на дейности по Програма за сътрудничество URBACT III 2014 – 2020 г. Процедурата е обявена от съвместният секретариат на програмата. Одобрените кандидати ще оказват подкрепа на Секретариата в следните насоки:
- Транснационални мрежи: Подпомагане на URBACT мрежите с тематична експертиза и методология за обмяна на опит, обучения, преглед и разпространение на постигнатите резултати от изпълнението на проекти по програмата.
- Капитализиране и разпространение: Принос към моделирането и осъществяването на стратегия, основана на познанието и резултатите от работата в мрежи по програмата, с цел придобиване на консолидирани практически знания в областта на устойчивото урбанистично развитие.
- Изграждане на капацитет: Оказване на подкрепа за дейностите по изграждане и укрепване на административния капацитет.
Кандидатите трябва да имат  над 10 години опит в областта на устойчивото урбанистично развитие и междурегионалното сътрудничество. Срокът на договора, който ще се сключи  с одобрените кандидати ще бъде 18 месеца като ще има възможност за еднократното му подновяване.
Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване е 17 ноември 2015 г.
Повече информация за изискванията към кандидатите и документите за кандидатстване можете да намерите на следния интернет адрес: http://urbact.eu/urbact-setting-team-5-senior-experts


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
199437