header.jpg

Нова покана по програма „Еразъм+“

Публикувана е нова покана по програма „Еразъм +“, ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката — Подкрепа за инструменти на европейската политика - Осигуряване на качеството на европейско равнище за по-голяма прозрачност и признаване на уменията и квалификациите.  

Основната цел на поканата е да бъдат проверени възможните процедури, механизми и критерии за качество, които могат да се приложат в следните случаи:

- за свързване на международни квалификации или международни системи за секторна квалификация с Европейската квалификационна рамка (ЕКР) и за даване на международни квалификации, свързани с ЕКР; - за свързване на потенциални европейски основни профили на квалификации с ЕКР и за даване на произтичащи от тях квалификации.

Целта е създаване на основа за доверие в нивата и процедурите за подкрепа на признаване на квалификациите, произтичащи от европейските основни профили на квалификации и за подобряване на фактическото и официалното признаване на международните квалификации.

Поканата ще предостави финансиране по следните 3 теми:

- Тема А: Свързване на дадена международна система или рамка за секторна квалификация с ЕКР и описване на принципите за осигуряване на качество, механизмите и възможните критерии за качество за това и за даване на произтичащите от този процес квалификации.

- Тема Б: Свързване на (една или повече) международна(и) квалификация(и) с ЕКР и описване на принципи за осигуряване на качество, механизмите и възможните критерии за качество за това и за даване на тази квалификация (тези квалификации).

- Тема В: Разработване на един или повече потенциални европейски основни профили на квалификации въз основа на професионалните профили на ЕSCO, свързването му/им с ЕКР и описване на принципите за осигуряване на качество, механизмите и възможните критерии за качество за това и за даване на произтичащите от този процес квалификации. Тъй като пълната версия на ЕSCO ще бъде публикувана през 2017 г., кандидатът трябва да избере една или повече професии от ниво 4 по ISCO. Съответният професионален профил (съответните професионални профили) ще бъде (бъдат) предоставен(и) след даване на пилотния проект.

Допустими държави:

- държавите-членки на ЕС,

- страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки. Те трябва да се ползват от предприсъединителна стратегия, в съответствие с общите принципи и общите условия и процедури за участието на тези държави в програмите на Съюза, установени в съответните рамкови споразумения, решенията на Съвета за асоцииране или други подобни споразумения, и при условие че се създаде национална агенция за „Еразъм+“;

- държавите-членки на ЕАСТ, които са страни по Споразумението за ЕИП, в съответствие с разпоредбите на това споразумение;

- държавите в рамките на Европейската политика за съседство, които са сключили със Съюза споразумения, предвиждащи възможност за участието им в програмите на Съюза, при условие че със Съюза бъде сключено двустранно споразумение относно условията за участието им в програмата, и при условие че се създаде национална агенция за „Еразъм+“.

Поканата се отправя до:

- международни професионални организации или асоциации;

- национални професионални организации или асоциации;

- публични и частни органи, свързани с националните квалификационни рамки;

- социални партньори (ЕС, национални и секторни);

- научноизследователски центрове;

- публични и частни присъждащи органи;

- публични и частни доставчици на услуги за образование и обучение;

- публични и частни организации за осигуряване на качество или акредитация.

Една организация може да подаде само едно заявление за тема А, тема Б или тема В.

Общият прогнозен бюджет, предвиден за съвместното финансиране на действията по тази покана, е 400 000 ЕUR. Финансовото участие от страна на ЕС не може да надвишава 75 % от общата сума на допустимите разходи

Крайният срок за кандидатстване е 29 февруари 2016 г.

Повече информация за поканата можете да намерите на следния интернет адрес:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.415.01.0017.01.BUL&toc=OJ:C:2015:415:TOC


 

Публикуван е проект на насоки за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.публикува на основание чл.13, ал.4 от ПМС № 107/10.05.2014 г., проект на насоки за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд".

Предложения и становища по Насоките за кандидатстване  се очакват от бенефициентите по процедурата в срок до 17.30 ч. на 27.12.2015 г. (включително) на електронна поща:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Няма да се приемат предложения и становища след изтичане на горе споменатия срок.

На този етап, бенефициентите могат да изпращат единствено предложения и становища на посочената електронна поща по проекта на Насоки за кандидатстване. Въпроси, свързани с разяснение на текстовете от Насоките за кандидатстване могат да бъдат отправяни след публикуването на обявата за откриване на процедурата заедно с одобрените Насоки за кандидатстване.

Проектът на насоките за кандидатстванеможете да намерите на следния интернет адрес:https://www.eufunds.bg/


 

Изтича крайният срок за създаване на МИГ по подхода "Водено от общностите местно развитие" по ПРСР 2014-2020 г.

На 11 декември 2015 г. изтича вторият прием  за набиране на проектни предложения за създаване на местни инициативни групи по подхода "Водено от общностите местно развитие" по ПРСР 2014-2020 г. Финансирането за едно проектно предложение е до 30 000 евро.

Предстои да се обяви само още една покана за създаване на МИГ през втората половина на 2017 г., която ще е в рамките на действие на настоящата програма. След създаването на МИГ по подмярка 19.1, новосъздадените МИГ могат да кандидатстват с отделен проект по подмерките 19.2, 19.3 и 19.4 за финансиране на дейности и проекти, включени в стратегията на МИГ за развитие на територията/селския район.

Подробна информация за настоящата покана за обявяване на процедура за набиране на заявления за изразяване на интерес по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. можете да намерите на следния интернет адрес:

http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1445819550.pdf


 

 

 

ОТВОРЕНА Е ПОДМЯРКА 4.2. "ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ" ПО ПРСР

От 30.11.2015 г. е отворена подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ по ПРСР. По тази мярка се финансират проекти за инвестиции в материални и/или нематериални активи подобряващи цялостната дейност на предприятията на територията на цялата страна.
Инвестициите, които се финансират са както следва:
- Преработка и/или маркетинг на продукти;
- Развитие на нови продукти, процеси и технологии за продукти;
Финансирането по мярката ще бъде насочено към закупуване и изграждане на инвестиции:
- Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка;
- Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, необходими за производството и маркетинга;
- Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга;
- Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията;
- Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства;
- Инвестиции свързани с внедряването на системи за управление на качеството;
- Преработка на биомаса за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници;
- Инвестиции за постигане съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни съоръжения.
По мярката не се подпомагат инвестиции, за които е установено, че ще оказват отрицателно въздействие върху околната среда;
По подмярката могат да кандидатстват следните бенефициенти:
- Земеделски производители /физически и юридически лица/, регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители и групи на производители;
- Предприятия /физически и юридически лица/.

Ако кандидатът е земеделски производител, то стопанството му трябва да има стандартен производствен обем не по-малък от 8 000 евро;

Финансовата помощ е в размер на 50% от общия размер на допустимите разходи за проекти, представени от микро, малки или средни предприятия, а за проекти, представени от големи предприятия, финансовата помощ е в размер на 40%.

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 15 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на програмата е в рамките на 3 000 000 евро.
Крайният срок за кандидатстване е 18.12.2015 г.

Повече информация за мярката можете да намерите на следния интернет адрес:
http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101


 

Отворена е мярка „Проекти за мобилност във висшето образование и науката“

Отворена  е петата покана за кандидати от всички области на висшето образование и научните изследвания за набиране на кандидатури за индивидуални стипендии за мобилност по мярка „Проекти за мобилност във висшето образование“ на програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“.  Програмен оператор за изпълнение на програмата е Министерството на образованието и науката.

Основната цел на програмата е  засилване на сътрудничеството между България и страните от ЕИП ЕАСТ (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) в областта на висшето образование и научните изследвания чрез предоставяне на финансиране за изпълнението на проекти, насочени към развитието и задълбочаването на сътрудничеството между български висши училища и техни партньори от страните-донори и чрез отпускане на стипендии за студенти, докторанти, преподаватели, изследователи и административни служители от български висши училища и научни организации, с цел обучение, изнасяне на лекции, обмяна на опит, провеждане на изследвания в страните от ЕИП.

Приоритетните области по мярка „Проекти за мобилност във висшето образование“ на програма BG09 са следните:

1) Педагогически науки, вкл. курсове за продължаващо обучение на учители.

2) Медицина и дентална медицина, вкл. различни специалности, с конкретен фокус върху здравето на гражданите от етнически малцинствени групи, вкл. от ромски произход.

3) Социални науки, с акцент върху засилването на социалното сближаване, в частност на граждани от ромски произход.

4) Други области и професионални направления във висшето образование и научните специалности, освен изброените под точки от 1) до 3), които имат пряко въздействие върху засилването на социално-икономическото включване на граждани от ромски произход

Общият бюджет по тази мярка за периода на изпълнение на програмата е в размер на 734 500 евро.

Дейностите в рамките на програмата са отворени за всички области на висшето образование и всички научни направления. По настоящата покана могат да кандидатстват за стипендии за трансгранична мобилност с учебна цел, обмяна на опит и осъществяване на научни изследвания следните кандидати:

- студенти, докторанти и специализанти, преподаватели, изследователи и административни служители от български висши училища и научни организации – за мобилност в страните от ЕИП ЕАСТ (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн);

- студенти, докторанти и специализанти, преподаватели, изследователи и административни служители от висши училища и научни организации от страните от ЕИП ЕАСТ – за мобилност в България.

Периодът за осъществяване на мобилностите по настоящата покана е пролетния/летния семестър на академичната 2015-2016 година.

Крайният срок за кандидатстване е 8 декември 2015 г.

Повече информация за поканата можете да намерите на следния интернет адрес: http://www.mon.bg/?go=page&pageId=13&subpageId=257


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
238630