header.jpg

ПОДКРЕПА ЗА ПРОЕКТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ПРОГРАМА "ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА"

"Творческа Европа" е програма на Европейската комисия, която ще финансира проекти в областта на културните и творчески индустрии в периода 2014—2020 г. Към настоящия момент в рамките на програмата е отворена схема по подпрограма „Култура“: „Подкрепа за проекти за европейско сътрудничество“. Приоритетите на подпрограма „Култура“са:

  • насърчаване на транснационалната мобилност на творци и специалисти, с цел да получат възможност да се конкурират на международния пазар и да развият международния аспект на професионалното си развитие и дейности в държавите в ЕСи извън него, при възможност въз основа на дългосрочни стратегии, и стимулиране на транснационалното разпространение на културни и художествени творби с цел насърчаване на културния обмен, диалога между културите, разбирането на културното многообразие и социалното приобщаване;
  • по-ефективно привличане на публика като начин за стимулиране на интереса към европейските културни и творчески произведения и материалното и нематериалното културно наследство, и за подобряване на достъпа до тях. Целта на дейностите за привличане на публика е да се помогне на европейските творци/специалисти в областта на културата да достигнат със своите произведения до по-широка аудитория в цяла Европа и да се разшири достъпът на по-слабо представените групи до културни произведения. Стремежът е да се помогне на културните организации да се приспособят към необходимостта от взаимодействие с публиката по нови и новаторски начини, включително да се достигне до среди, които понастоящем не са част от публиката, както и да се постигне по-високо качество на продукта, предоставян на публиката, и да се задълбочи връзката с нея;
  • стимулиране на творчеството, новаторските подходи към творческия процес и нови начини за прехвърляне на ползите в други сектори. Разработване и изпитване на нови и новаторски модели за генериране на приходи, управление и маркетинг на културните сектори, особено с оглед на прехода към цифровите технологии.

По поканата могат да кандидатстват оператори в сферата на културата и творчеството, които осъществяват дейност в секторите на културата и творчеството, определени в член 2 от Регламента и са законно установени в някоя от държавите, участващи в подпрограма „Култура“и оператори в сферата на културата, които са правни субекти поне от 2 години към датата на крайния срок за подаване на заявленията.

Физически лица не могат да кандидатстват.

Краен срок: 7 октомври 2015 г. 

Подробните условия за кандидатстване могат да бъдат намерени на следните интернет сайтове:

Генерална дирекция „Образование и култура“

http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Изпълнителна агенция за образование, аудио-визия и култура

Източник (фотография): Европейска комисия

Източник (текст): https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2016_en


 

ПОКАНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ ЗА ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2015 г.
 
Програма „Еразъм+“ на ЕС, финансира проекти в областта на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014-2020 г. Те могат да подкрепят прилагането на стратегията „Европа 2020“ за растеж, създаване на работни места, социално равенство и приобщаване.Програмата включва следните ключови действия:
Ключово действие 1 (КД 1) – Образователна мобилност за гражданите:
- Мобилност за гражданите в областта на образованието, обучението и младежта;
- Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“;
- Мащабни събития, свързани с Европейската доброволческа служба.
Ключово действие 2 (КД 2) – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики:
- Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта;
- Алианси на познанията;
- Секторни алианси на уменията;
- Изграждане на капацитет в областта на висшето образование;
•Изграждане на капацитет в областта на младежта.
Ключово действие 3 (КД 3) – Подкрепа за реформиране на политиката:
- Структуриран диалог: срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта.
Дейности „ЖанМоне“:
- Катедри „ЖанМоне“;
- Модули „ЖанМоне“;
- Центрове за високи постижения „Жан Моне“;
- Подкрепа по инициативата „Жан Моне“ за институции и сдружения;
- Мрежи „Жан Моне“;
•Проекти „Жан Моне“.
Спорт:
- Партньорства за сътрудничество в областта на спорта;
- Европейски спортни събития с нестопанска цел.
По програмата могат да кандидатстват всички публични или частни организации, които осъществяват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. За финансиране за образователна мобилност за млади хора, както и за стратегически партньорства в областта на младежта могат да кандидатстват и групи от млади хора, които участват в работа с младежи. Те трябва да са от една от 28-те държави-членкинаЕвропейскиясъюз, държавитеот ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия или държави-кандидатки за членство в ЕС: Турция и бившата югославска република Македония.
Размерът на предоставените безвъзмездни средства, както и продължителността на проектите варират в зависимост от вида на проекта и броя на участващите партньори.
Крайните срокове за подаване на заявления по ключовите дейности в рамките на второто полугодие на 2015 са както следва:
КД 1 – Образователна мобилност за гражданите:
- Мобилност за граждани в областта на младежта – 1 октомври 2015 г.;
КД 2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики:
- Стратегически партньорства в областта на младежта: 1 октомври 2015 г.“
- Изграждане на капацитет в областта на младежта: 2 септември 2015 г.
КД 3 – Подкрепа за реформиране на политиката:
- Срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта: октомври 2015 г. 
Повече информация, както и насоките за кандидатстване можете да намерите на следния интернет адрес: http://www.hrdc.bg/
 

ОТВОРЕНИ ПОКАНИ ПО ПРОГРАМА "ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ 2014-2020“
 
Наближава крайният срок за подаване на проектни предложения по мярка 2.1 „Побратимяване на градове“ и мярка 2.2 „Мрежи от градове“ на програма „Европа за гражданите“ 2014-2020. Тя цели да даде шанс на гражданите да участват в изграждането на Европа, по-близка до тях, демократична и обединена в културното си многообразие; да се развие усещане за европейска идентичност, базирана на общата история, култура и ценности и да се насърчава зачитането на културното и лингвистично многообразие чрез междукултурен диалог
Дейностите, които се финансират по Програмата са:
• Дейност 1 – „Активни граждани на Европа”
• Дейност 2 – „Активно гражданско общество в Европа”
• Дейност 3 – „Заедно за Европа”
• Дейност 4 – „Жива европейска памет”
По Програмата могат да кандидатстват публични органи или организации с нестопанска цел, имащи правосубектност и установени в една от държавите членки на ЕС, страните от Европейската асоциация за свободна търговия, които са част от Европейското икономическо пространство, участващи в програмата,страните кандидатки участващи в предприсъединителните стратегии на ЕС и страните от Западните Балкани. Трябва да участва най-малко една държава — членка на ЕС
Към настоящия момент по Програмата са отворени мярка „Побратимяване на градове“ и мярка „Мрежи от градове"   
Мярка „Побратимяване на градове“ има за цел да подпомага проекти, в които граждани от побратимени градове се обединяват около теми, съответстващи на целите на програмата. 
Мобилизирайки гражданите на местно равнище и на ниво ЕС да обсъждат конкретни въпроси от европейската политическа програма, тази мярка цели да насърчава гражданското участие в процеса на разработване на политики на Съюза и да създава условия за обществена ангажираност на европейско ниво. Проектът трябва да включва минимум 25 поканени участници. 
Максимален допустим размер на безвъзмездните средства за проект: 25 000 евро.
Краен срок за кандидатстване: 1 септември 2015 г.   
Повече информация на следния интернет адрес: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/town-twinning-2015-second-deadline_en
Мярка „Мрежи от градове" е насочена към общините и асоциациите, които работят за едно по обща тема в дългосрочен план, могат да изграждат мрежи от градове с цел по-устойчиво сътрудничество. 
Проектът трябва да включва общини от поне 4 допустими до програмата държави, от които поне едната е държава — членка на ЕС.
Максимален допустим размер на безвъзмездните средства за проект: 150 000 евро.
Краен срок: 1 септември 2015 г.   
Повече информация на следния интернет адрес: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/networks-towns-2015-second-deadline_en
 

 
 
ОТВОРЕНА Е ПЪРВАТА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМАТА ИНТЕРРЕГ-ИПП ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ-СЪРБИЯ
 
На 17.08.2015 г. е отворена първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия, чиято цел е подобряване на трансграничното сътрудничество между България и Сърбия. Програмата е съ-финансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз.
Общата цел на програмата е да стимулира балансирано и устойчиво развитие на граничния регион между България и Сърбия, интегриран  в европейското пространство – постигнато чрез интелигентен икономически растеж, адаптация към промените в околната среда и подобряване на културата на обучение.
Общият бюджет на първата покана за набиране на проектни предложения е 12 687 304, 24 евро.
Проектните предложения трябва да са насочени към една от следните приоритетни оси и специфични цели на програмата:
- Приоритетна ос 1. Устойчив туризъм (Специфична цел 1.1. Туристическа атрактивност, специфична цел 1.2. Трансграничен туристически продукт и специфична цел 1.3. Хора за хора и работа в мрежа);
- Приоритетна ос 2. Младежи (Специфична цел 2.1. Умения и предприемачество и специфична цел 2.2. Хора за хора и работа в мрежи);
- Приоритетна ос 3. Околна среда (Специфична цел 3.1. Съвместно управление на риска и специфична цел 3.2. Опазване на природата);
В допустимия трансграничен регион, определен по програмата, са включени следните области:
- За България (административно ниво NUTS III) – Видин, Монтана, Враца, София, Перник и Кюстендил;
- За Сърбия (административно ниво, еквивалент на NUTS III) – Бор, Зайчар, Топлица, Нишава, Пирот, Ябланица и Пчиня.
Крайният срок за кандидатстване е 16:00 часа българско време на 18-ти януари 2016 г.
Източници: Европейска комисия (фотография)
www.ipacbc-bgrs.eu; www.seio.gov.rs; www.mrrb.government.bg; www.evropa.gov.rs; www.eufunds.bg (текст)
 

ДВА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРОКА ЗА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА "НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015"
 
Министерство на труда и социалната политика, което е управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обяви още два допълнителни срока за кандидатстване по процедура „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015” - 19.11.2015 и 05.02.2016 г.
За схема BG05M9OP001-1.003 "Ново работно място 2015" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР) е важно да знаете, че финансира проекти, които създават предпоставки за устойчиви работни места за безработни и неактивни лица, чрез осигуряване на заетост и, по преценка на работодателя, обучение. Първият срок за кандидатстване е 14.09.2015г.
Допустими да кандидатстват са работодатели - микро, малки, средни и големи предприятия. Няма ограничения за правната форма на кандидатите, стига те да извършват стопанска дейност. Проекти могат да подават, както действащи, така и новосъздадени организации, които отговорят на изискването за финансов капацитет.
По тази процедура не са допустими кандидати от държавна/централна и/или териториална и/или общинска администрация. По настоящата схема не е допустимо партньорството.
Схема "Ново работно място 2015" покрива на 100% разходите по проекти на работодатели - микро, малки и среднипредприятия и на 80% разходите по проекти на големи предприятия.
Минималният размер на финансова помощ е 50 000 лв., а максималният 391 166 лв.
Задължителна дейност по проектите е наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца. Под „безработен” в случая трябва да се разбира, лице, което не работи, търси работа и има готовност да започне работа. „Неактивен“ е лице, което към дата на влизане в дейност и по операцията не е част от работната сила (не е нито заето, нито безработно). Безработните и неактивни лица са допустима целевагрупа, без значение от колко време са безработни/неактивни. Не е задължително безработните лица, които се включват в проекта да са регистрирани в Бюрата по труда. Могат да бъдат наемани и безработни студенти в задочна форма на обучение, но не и тези в редовна. Не се допуска лица да бъдат наети при работодател, при който са били заети на трудово правоотношение през някой от предходните 12 месеца от датата на сключване на договор.
Възнагражденията за наетите на работа лица са в размер на минималния осигурителен доход за съответната група професия и осигуровки за сметка на работодателя. Те се покриват от безвъзмездната финансова помощ. От своя страна работодателят е длъжен да запази работните места на минимум 50 % от наетите по проекта лица за минимум 12 месеца, след приключване на дейностите по проекта.
Като допустими дейности по проекта са предвидени обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности, но само и единствено за новоназначените по проекта лица. 
Схемата "Ново работно място 2015" предвижда и осигуряване на наставници за хората с увреждания, наети на работа.
Допустими са и ремонтни дейности като разход по проекта (до 10 % от преките допустими разходи) единствено в случай, че се разкриват нови работни места за хора с увреждания и има необходимост тези новоразкрити места да се адаптират към индивидуалните потребности на лицата с увреждания.
В случай, че са надлежнообосновани и са необходими за изпълнение на преките задължения на лицата, наети по проекта, се финансират разходи за закупуване работно облекло, лични предпазни средства, оборудване и обзавеждане, ДНА и стопански инвентар. Тези разходи не могат да надвишават 30% от общите разходи по проекта.
По схемата са предвидени и разходи за организация и управление до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта.
 
Източник: http://ophrd.government.bg/view_doc.php/7159 ; http://esf.bg/ и http://www.eufunds.bg/ и https://eumis2020.government.bg.
 

Статистика

Брой прегледи на статиите
284842