header.jpg

ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТРЕТАТА ПРОГРАМА НА ЕС ЗА ЗДРАВЕТО 2014—2020

Третата програма на ЕС за здравето 2014 – 2020 г. предоставя безвъзмездни средства за проекти. Програмата за здравето цели да подобри здравето в Европа, като насърчава сътрудничеството между държавите членки за подобряване на политиките в областта на здравето, които са в полза на гражданите.

Безвъзмездни средства могат да бъдат отпускани на организации, учредени в съответствие с действащото право, включително:публични органи и субекти от публичния сектор,научноизследователски и здравни институции,университети,висши училищанеправителствени организации.

Програмата финансира 60% от допустимите разходи. Като се има предвид допълващият и мотивиращ характер на безвъзмездните финансови средства от ЕС, не по-малко от 40% от разходите по проекта трябва да бъдат финансирани от партньорите.

В случаите на особена полза проектите могат да получат до 80% съфинансиране на допустимите разходи. Критериите за особена полза са определени в годишната работна програма.

Крайният срок за кандидатстване е15 септември 2015

Повече информация можете да намерите тук.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc


ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РАМКИТЕ НА ИНИЦИАТИВАТА "ДОБРОВОЛЦИ НА ЕС ЗА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ"

Регламентът на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ („Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“) създава рамка за съвместен принос от страна на европейски доброволци за подкрепа и допълване на операции за хуманитарна помощ в трети държави.

Поканата за представяне на предложения в рамките на инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“: Техническа помощ за изпращащите организации – Изграждане на капацитет за хуманитарна помощ на приемащите организации ще осигури финансиране чрез подкрепа за действия, насочени към укрепването на капацитета на потенциалните приемащи организации да се подготвят и реагират на хуманитарни кризи. Освен това се цели да се гарантира спазването на стандартите и процедурите по отношение на кандидатите за доброволци и доброволците на ЕС за хуманитарна помощ.

Предложения за дейности както за техническа помощ, така и за изграждане на капацитет, трябва да бъдат подадени от:

  • неправителствени организации с нестопанска цел, чието седалище се намира на територията на Съюза;

  • публично-правни органи с граждански характер, чиято дейност се урежда от правото на държава-членка;

  • Международната федерация на националните дружества на Червения кръст и Червения полумесец.

Кандидатите (кандидат-организации координатори) трябва, към посочения краен срок за подаване на предложения, да имат най-малко пет години опит в дейности в сферата на хуманитарната помощ.

Допустими са само юридически лица, установени в държавите-членки на Европейския съюз.

Максималният размер на безвъзмездните средства е 700 000 евро. Искания за безвъзмездни средства до 100 000 евро няма да бъдат разглеждани за финансиране. Агенцията очаква да финансира 20 предложения.

Краен срок: 1 СЕПТЕМВРИ 2015

Повече информация можете да намерите на следнияинтернет адрес:

https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/technical-assistance-and-capacity-building_en


 

ОБЯВЕНА Е ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001 – 3.002 ЦЕНТРОВЕ ЗА ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обяви процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001 – 3.002 ЦЕНТРОВЕ ЗА ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ /ЦЗСП/. Конкретен бенефициент по процедурата е Министерство на труда и социалната политика, с партньори Агенция по заетостта и Агенция за социално подпомагане.

Операцията ще апробира модел на административно обслужване по интегриран начин чрез обезпечаване и подкрепа за дейността на Центрове за заетост и социално подпомагане (ЦЗСП), които ще предоставят консултиране, ориентиране и информиране с цел улесняване достъпа на безработни лица и хора, получаващи социални помощи, до заетост и възможности за социално включване чрез по-активни услуги за намаляване периода на социално подпомагане. ЦЗСП могат да извършват координирано взаимодействие между системите за социално подпомагане и за насърчаване на заетостта в търсене на възможност за социалното включване и осигуряване на заетост на уязвими групи.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 15 000 000 лв.

Източник: http://www.eufunds.bg/bg/pubs/8184


 

ПУБЛИКУВАН Е ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP001-1.001-039 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020“

Управляващият орган на ОП „Региони в растеж" 2014-2020 обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020".

Цел на процедурата е да се подкрепи реализацията на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, насочени към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в 39 града от 1-во, 2-ро, 3-то йерархично ниво в съответствие с Националната концепция за пространствено развитие на България за периода 2013-2025 г. Конкретни бенефициенти са общините на 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична система, а общият бюджет на предоставената безвъзмездна финансова помощ възлиза на 1,3 млрд.лева.

По процедурата е предвидено електронно подаване и оценка на Инвестиционна програма и проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020, https://eumis2020.government.bg/.

Проектни предложения се подават текущо до 31 май 2019 г., като до 31 май 2016 г. всяка община следва да подаде проектни предложения за минимум 50% от бюджета на града по процедурата.

Пакетът документи за кандидатстване по процедурата е одобрен със заповед № РД-02-36-351/10.07.2015 г. на Ръководителя на УО на ОПРР.

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет-сайта на ОПРР, в меню: Кандидатстване, под меню: Актуални схеми

http://www.eufunds.bg/bg/pubs/8189

НАБЛИЖАВА КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 6.1 ПО ПРСР

На 29.06.2015г. стартира приема на проекти по  подмярка 6.1 "СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ“ от мярка 6 „РАЗВИТИЕ НА СТОПАСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ“ от ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ за периода 2014-2020г . Това е една  от най-предпочитаните мярки в новия програмен период. По тази мярка, млади земеделски стопани имат възможност да получат безвъзмездна финансова помощ за създаване и развитие на стопанства. Финансирането е до 25 000 евро, като след получаването на субсидията, кандидатите трябва да продължат да развиват стопанството си, както и да повишат стандартния производствен обем(СПО).
Допустими кандидати по мярка 6.1 са еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирани по Търговския закон, чиито размер на стопанството е в границата между 8000 и 16000 СПО. Кандидатите трябва да са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя; да са собственици и/или  наематели на животновъдните сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава; да са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал.2 и3 от Закона за малките и средните предприятия; да са земеделски производители или ЮЛ, които НЕ са извършвали стопанска дейност (регистрация като ЗП, описване на земя и т.н.) повече от 18 месеца, да са до 40 години включително.
Приоритетни кандидати са (проектите се оценяват по-високо):
- Кандидати, които имат образование в сферата на селското стопанство (механизатор на селскостопанска техника, агроном, ветеринарен техник или лекар и т.н.) без значение дали е средно или висше. Образованието може да бъде и икономическо, но задължително със земеделска насоченост.
- Кандидати, които се развиват в сектор "Животновъдство" (кандидатстват чрез животни и кандидатстват за развиването им)
- Кандидати, които се развиват в сектор "Плодове и зеленчуци"
- Кандидати, които  имат или са започнали сертификация като биопроизводители.
- Кандидати, които ще наемат поне 1 човек на трудов договор.
Допустими разходи са: закупуване на техника, нужна за развитието на стопанството, строителство и ремонт на сграден фонд в стопанството, закупуване на земя (по данъчна оценка), закупуване на ВТОРА ръка оборудване.
Финансирането е в размер на не повече от левовата равностойност на 25 000 евро, които се получават на два транша от по 12.500 евро. Първият транш се получава след одобрението на проекта. Вторият транш, според новата наредба може да се усвои след извършена проверка РА, която трябва да установи точното изпълнение на бизнес плана.
Периодът за изпълнение на бизнес плана е до пет години, считано от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ
Крайният срок за подаване на проекти е 24.07.2015г.
Повече информация за Мярката можете да намерите на следния интернет адрес: http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101

Статистика

Брой прегледи на статиите
238638