header.jpg

ДO 75 % СУБСИДИРАНЕ НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙОНОСТИ ПО ПРСР 2014-2020

ПРСР подпомага инвестициите в неземеделски дейности. Насърчаването на инвестиционните дейности ще подпомогне създаването на заетост и ще ускори диверсификацията на неземеделските дейности.

Подпомагат се инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

◾Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);

◾Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на ЕС;

◾Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и др.;

◾Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

◾Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

По Програмата могат да кандидатстват: земеделскистопаниилимикропредприятия, регистрираникатоедноличнитърговциилиюридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.Бенефициентите трябва да имат седалище/клон или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район(населени места към общини с до 30 000 ефективно живущи).

За да кандидатстват по Програмата кандидатите трябвада представятразработен бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години/ 10 години при строително-монтажни работи. Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро. Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат, ако те не произвеждат 10% топлинна енергия от общо произведената енергия.При производство на биоенергия (включително биогорива) суровините от  зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни култури, както и суровини, които могат да се използват за фуражи се ограничават до 20%. Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване. Проекти, с включени инвестиции за производство енергия от ВЕИ се подпомагат, ако не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване на потребностите на предприятието. Проекти за производство на  биогорива и течните горива от биомаса се подпомагат при условие, че отговарят на критериите за устойчивост, определени в чл. 37-40 от Закона за енергията от възобновяеми източници.

Програмата финансира до 75% от общите допустими разходи.Минималнатастойност на допустимите разходи е10 000 евро, а максималната 600 000 евро.

Очакван прием: Второто тримесечие на 2016 година

Повече информация можете да намерите на следния интернет адрес:

http://abv-selo.bg/bg/Do_75_subsidirane_shte_ima_za_nezemedelski_deynosti_po_PRSR_2014_2020-p709

 

 

Финансиране по програма „Еразъм +“ за институции в областта на образованието, обучението и младежта

1 октомври, 2015 г. е посочен като краен срок за подаване на проектни предложения от образователни и обучителни институции в младежкия сектор за създаване на секторни и междусекторни стратегически партньорства на европейско ниво. Проектите ще се подават в рамките на ключова дейност „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ на програма „Еразъм +“.  Тази дейност допринася за установяване на по-тясна връзка с образователни институции, представители на НПО и на бизнеса и разработване на съвместни образователни продукти. Финансирането по програма „Еразъм+“ е отворено за участие за програмни държави, държави партньори, държави партньори, съгласно изискванията, посочени в ръководството за бенефициентите по програма „Еразъм +„

За повече информация: http://www.hrdc.bg

Ръководството на програмата можете да изтеглите тук

ХОРИЗОНТ 2020, “МСП БИЗНЕС ИНОВАЦИОННИ МОДЕЛИ" ЧРЕЗ "ИНСТРУМЕНТ ЗА МСП” - INSO-10-2015

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” финансира малки и средни предприятия на територията на държави членки или асоциирани страни на ЕС. Тема “МСП бизнес иновационни модели” чрез „Инструмент за МСП” - INSO-10-2015. Идеята на Инструмента е да даде възможност на малките и средните предприятия да въведат нововъведения и да се развиват чрез нови бизнес модели и организационна промяна. МСП инструментът се състои от три различни фази, включително тренинг и обучения за бенефициенти. Участниците могат да кандидатстват за фаза 1 с намерение да кандидатстват и по фаза 2 на по-късен етап или директно за фаза 2.
Фаза 1: Приложни изследвания с цел проверка на технологичната, практическа, икономическа осъществимост и приложимост на иновационната идея/концепция, която представлява новост за индустриалния сектор, за който е предназначена (нов продукт, процес, дизайн, услуги и технологии или нови пазарни приложения на съществуващи технологии). Финансиране на фаза 1 – еднократно се отпуска сума от 50 000 евро. Изпълнението на проекта е до 6 месеца.
Фаза 2:–Фокус върху иновативни дейности като демонстрация, тестване, създаване на прототипи, пилотни проекти, дизайн на иновативна идея (продукт, процес, услуга и др.) в готовност за пускане на пазара. Предложението трябва да се основава на подробен бизнес план, който може да е разработен и през фаза 1. Финансиране – 0,5 до 2,5 млн. евро. Изпълнение 12 до 24 месеца.
Фаза 3: МСП могат да се възползват от непреки допълнителни мерки и услуги като достъп до рисково финансиране на иновативна работна програма.
Одобрените бенефициенти ще бъдат допълнително подпомогнати посредством тренинги и менторство по време на фаза 1 и 2. Тази услуга ще бъде достъпна чрез европейска мрежа от предприятия Enterprise Europe Network.
КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ за Фаза 1 и 2:
•    16 декември 2015 г.

Повече информация можете да намерите на следния интернет адрес:
http://eurosmes.eu/en/content/inso-10-2015-2-sme-business-model-innovation

ОТВОРЕНА Е ПЪРВАТА ПОКАНА ПО ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020

На 22.06.2015г. е отворена първата покана за прием на проектни предложения по програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 г.“ Основната цел на Програмата е да продължи процеса на обмен на опит и усвояване на политики между публичните органи за подобряване изпълнението на политиките и програмите по цел 1 „Инвестиции за растеж и работни места“.
През новия програмен период 2014-2020 програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА ще работи по следните четири теми, всичките свързани с регионалното развитие:

Приоритетна ос 1: „Научноизследователска дейност, технологично развитие и иновации (НИДТРИ)”;
Приоритетна ос 2: „Конкурентоспособност на малките и средните предприятия (МСП)”;
Приоритетна ос 3: „Нисковъглеродна икономика”;
Приоритетна ос 4: Околна среда и ресурсна ефективност.
Програмата позволява на публичните органи и публично правните организации и организациите с нестопанска цел в частна полза, ангажирани с регионалното развитие в цяла Европа, да обменят практики и идеи за изпълнението на публичните политики, намирайки по този начин решения за подобряване на техните стратегии в полза на гражданите в съответствие с приоритетите на Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
Срокът за кандидатстване с проектни предложения по Програмата е до 31 юли 2015г.
Допълнителна информация във връзка с отварянето на Първата покана за проектни предложения може да намерите на следните адреси:
http://www.interreg4c.eu/programme/2014-2020/
http://mrrb.government.bg/?controller=articles&id=5932

ОТВОРЕН ПРИЕМ ПО ОПИК, "ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП"

Микро, малки и средни предпрития, както и търговци по смисъла на Търговския или Закона за кооперациите могат да кандидатстват за повишаване на производствения си капацитет и засилване на експортния потенциал. Те трябва да са регистрирани минимум три години преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти; да са реализирали нетни приходи от продажби през последните три приключени финансови години и да развиват своята основна икономическа дейност в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност.  Минималният и максималният размер на безвъзмездна помощ за проектите по процедурата в зависимост от категорията предприятие са както следва: за микро предприятия между  100 000 и 500 000 лв., за малки между 200 000 и 750 000 лв., а за средни между 300 000 и 1 000 000 лв. Дейностите, за които може да се кандидатства по схемата са: подобряване на производствените процеси; добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги; разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията; внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес. Тези дейности са допустими само ако представляват инвестиции в материални и нематериални активи, свързани със  създаването на нов стопански обект и разширяването на капацитета на съществуващ стопански обект. По тази схема кандидатите могат да си закупят машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, както и да направят разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи. По схема "Подобряване на производствения капацитет в МСП“, която се  финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, приоритет ще бъде даден на  проекти, които се изпълняват на територията на Северозападния район за планиране и на дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес. Продължителността на всеки проект не следва да надвишава 18 месеца. Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) без използването на електронен подпис, чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: http ://eumis2020.government.bg. Останалите придружителни документи се подават на хартиен носител. Процедурата е с три крайни срока за подаване на проектни предложения както следва:

1/ 08 юли 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните  промишлени производства;
2/ 08 септември 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните  промишлени производства, и
3/ 09 ноември 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на интензивните на знание услуги.

Повече информация за схемата можете да намерите на следния интернет адрес: http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=361&id=127

Статистика

Брой прегледи на статиите
238648