header.jpg

Одобрени са 36 проекта по меките мерки по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020

На 15 октомври 2015г  в рамките на третото заседание в Букурещ,  Комитетът за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020, одобри общо 36 проекта за финансиране. Проектите са на стойност 24 937 162 евро и са за изпълнение на меки мерки в приоритетните оси на програмата – „Добре свързан регион“, „Зелен  регион“ и „Безопасен  регион“. Приблизителният бюджет за българските партньори е 15,23 млн. евро. В Комитетът от българска страна взе участие заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова.
Общо подадените проектни предложения в рамките на първата покана са 117, най-много проекти са подадени по Приоритетна ос 2- „Зелен регион“, 89 предложения. Български организации и институции са водещи партньор в 70 проектни предложения. По първата покана на Програмата по меките мерки най-активни са организациите от областите Видин, Русе и Добрич.  
На заседанието бяха обсъдени и одобрени и Насоките за кандидатстване по втората покана за набиране на проектни предложения, която има за цел да създаде солидно партньорство в допустимата територия чрез финансиране както на меки мерки – като стратегии, семинари, обмен на опит и знания, така и на инвестиционни проекти с конкретно въздействие върху трансграничната територия. Дейностите ще бъдат финансирани в рамките на Приоритетна ос 4 – „Квалифициран и приобщаващ“ регион, която цели създаване на интегриран трансграничен регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила, и от Приоритетна ос 5 – „Ефикасен регион“, целяща увеличаване на капацитета за сътрудничеството и ефективността на публичните институции в контекста на трансграничния регион.  
Бюджетът за кандидатстване по двете приоритетни оси е 30 458 192 евро. С тези средства ще бъдат подкрепяни два типа дейности – меки мерки /изследвания, стратегии, семинари, обмен на знания и добри практики/ и инвестиционни дейности, които имат конкретен ефект върху трансграничната територия.
Крайният срок за подаване на проектни предложения по меките мерки на втората покана: по приоритетна ос 4 „Квалифициран и приобщаващ регион“ и приоритетна ос 5 „Ефективен регион“ е 15 март 2016 г.
Повече информация за Програмата и списъкът с одобрените проекти за финансиране можете да намерите на този интернет адрес:
http://www.cbcromaniabulgaria.eu/index.php?page=vizualizare-stiri&ids=242#news_242


 

УО на ОП „Региони в растеж“ публикува за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Култура и спорт в училище“

Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 /ОПРР/ публикува за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“ в изпълнение на Индикативна годишна работна програма за 2015 г.
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“ се реализира в рамките на приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на ОПРР 2014-2020 и има за цел създаването на условия за модерни образователни услуги в сферата на културата, изкуството и спорта чрез подобряване на образователната инфраструктура в училищата по изкуства и култура и спортни училища от национално и регионално значение.
Бенефициенти по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са:
Компонент 1: Министерство на културата - за училища по изкуствата и по културата
Компонент 2: Министерство на младежта и спорта - за държавни спортни  училища
Общият размер на предоставената безвъзмездна помощ възлиза на 14,8 млн.лв.
Подаването и оценката на проектните предложения по процедурата е изцяло електронно. То се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020, https://eumis2020.government.bg/.
Предложения и коментари по проекта на Насоки за кандидатстване се приемат в срок до 30.10.2015 (включително) на следната електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Повече информация по темата можете да намерите на интернет-сайта на ОПРР, в меню: Кандидатстване, под меню: Предстоящи схеми 2014-2020 или на следния интернет адрес:
http://www.eufunds.bg/component/k2/item/13850-obsazhdane-na-proekt-na-nasoki-za-kandidatstvane-po-protzedura-za-predostavyane-na-bezvazmezdna-finansova-pomosht-bg16rfop001-3-001-kultura-i-sport-v-uchilishte 
 
 

ОТВОРЕНА Е ПОКАНА ПО ДУНАВСКА ТРАНСНАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

Отворена е първата покана по Дунавската транснационална програма. Програмата е структурирана в четири приоритетни оси (петата приоритетна ос е свързана с техническа помощ), които целят да разработят координирани политики и действия в областта на програмата, подсилващи ангажиментите на стратегия Европа 2020 за трите измерения за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж:
- Иновативен и социално отговорен Дунавски регион
- Отговорен към околната среда и културата Дунавски регион
- Дунавски регион с по-добра свързаност
- Добре управляван Дунавски регион
 По програмата ще се финансират следните видове дейности:
- Разработване на общи ориентации, рамки и стратегии в областите от транснационално значение, където е необходимо ранно разработване на политики;
- Развитие и практическо прилагане на транснационални инструменти и услуги (например аналитични инструменти, инструменти за управление, технически средства, софтуерни инструменти, мониторинг инструменти); - Подготовка на транснационални инвестиции (инфраструктура, оборудване), за да бъдат впоследствие финансирани чрез други източници;
- Пилотни дейности, включително и дребни инвестиции (изпитателни или демонстрационни);
- Разработване и реализиране на обучение за изграждане на капацитет (например обучителни семинари и курсове, учебни посещения, партньорски проверки);
- Съпътстваща информация, разпространение и публичност, за информиране на заинтересованите лица и / или широката общественост за дейностите и резултатите от проекта.
По Дунавската транснационална програма могат да кандидатстват местни, регионални, национални публични органи / органи, регулирани от публичното право, международни организации и частни организации (включително частни предприятия от страните от ЕС на територията на програмата), които имат статут на юридическо лице.
Всеки проект трябва да включва най-малко трима партньори от три различни страни на територията на програмата: Водещ партньор и най-малко двама партньори по проекта. От тримата поне един - Водещият партньор, трябва да се намира на територията на държава-членка на ЕС на територията на програмата.
Срокът за подаване на Заявления за интерес е до 3 ноември 2015 г.  
Подробна информация за програмата можете да намерите на следния интернет адрес:
http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/first-call


 

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ VP / 2015/006 Easi-EURES:
Целева схема за мобилност - Твоята първа работа с EURES
Отворена е нова схема за мобилност - Твоята първа работа с EURES. Специфичните цели на схемата са следните:
1.    насърчаване на  свободата на движение на работниците, както е посочено в Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС, чл 45.);
  2. да допринесе за
  - Попълване на вакантните места с налични младежката работна сила в ЕС? / EEA17 ЕАСТ;
  - Разработване на всеобхватни услуги за подкрепа на мобилността в ЕС ЕАСТ / ЕИП страни и повишаване на качеството на услугите, предоставяни на работодателите, които желаят да наемат работници от други страни на ЕС, ЕАСТ / ЕИП.
  - Засилване на трансграничните съвпадения за назначаване на работа на стажанти, което е важен елемент за подпомагане на прехода от образование към работа;
  - Преодоляване на пречките за мобилност на труда.
3. да се тестват новаторски начини за подобряване на интеграцията на младите мобилни кандидати в приемащата страна, по-специално, за да се провокира развитието на гостоприемна политика и  култура на интеграция.

Схемата за мобилност предвижда мерки за подпомагане на младите кандидати на възраст от 18 до 35 години,  да си намерят работа, стаж или чиракуване в място, различно от тяхната страна на пребиваване. За целта младежите трябва  да имат трудово правоотношение с работодателя, т.е. задължително е да бъдат на трудов договор при новия си работодател.

Всички организации, които проявяват интерес трябва да представят предложение с акцент върху:
-     Назначаване на работа (задължителен елемент)
  а също така и да предложат най-малко един от следните видове назначения:
  - Стажове
  - чиракуване

Проектите трябва да се основават на консорциум с широк географски обхват. Консорциумът трябва да се формира от най-малко седем участващи организации (установени в седем различни допустими страни), от които най-малко пет трябва да са на EURES организации (членове на EURES, партньори на EURES и асоциирани партньори на EURES), а останалите могат да бъдат организации, които не са от EURES . Консорциумът трябва да гарантира, че клиентски-ориентирана информация, както  за набиране на персонал, за съвпадение за намиране на подходяща работа,  и други услуги за намиране на работа ще бъдат предоставени поне в партньорските страни.

Срокът за кандидатстване е до 16 октомври 2015 г.

Повече информация за схемата можете да намерите на следния интернет адрес:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=461&furtherCalls=yes&hash=38ab2250-206c-4d1e-8eb4-1f8355040704


 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ" ЩЕ ФИНАНСИРА ПРОЕКТИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

Общини (или райони на общини), детски градини, общински училища с подготвителни групи и юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност са допустими кандидати по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-3.001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ". Процедурата, която е с краен срок за подаване на проектни предложения 30 ноември, 2015 г., цели подобряване на условията за равен достъп до предучилищна подготовка и възпитание и повишаване качеството на образованието в детските градини и в подготвителните групи в общинските училища, както и взаимно опознаване на децата от различни етноси, включване на родителите във възпитателния процес, засилване на мотивацията на деца и родители за участие в образователния процес (постъпване в първи клас), създаване на условия за успешна социализация на децата от етническите малцинства, преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и други.

В рамките на процедурата, следните дейности ще получават подкрепа:

- Допълнително обучение, при необходимост, по български език за деца, за които българският език не е майчин (вкл. деца, търсещи или получили международна закрила);
- Осигуряване на подходяща образователна среда за включване на децата от ромски произход от обособените по етнически признак детски градини и децата, търсещи или получили международна закрила чрез поетапен прием в детски градини и в подготвителни групи в общински училища извън ромските квартали (вкл. транспортирането им от ромските квартали/махали или регистрационно приемателни центрове до училище или детска градина в рамките на населеното място);
- Подобряване на образователната среда в детски градини и в подготвителни групи в общински училища, в които се обучават деца от етническите малцинства с цел повишаване качеството на обучението и подобряване на резултатите от него;
- Подобряване на образователната среда в детски градини и в подготвителни групи в общински училища извън ромските махали в градовете, в които се обучават интегрирано деца от етническите малцинства и/или деца, търсещи или получили международна закрила;
- Осигуряване, при необходимост, на психологическа подкрепа за децата от етническите малцинства и  за децата, търсещи или получили международна закрила;
- Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца от различните етноси, обучаващи се в отделни детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на населеното място;
- Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда;
- Подкрепа за семейства от уязвими етнически малцинства/семейства в неравностойно положение за обучение на децата им в детски градини от 3-годишна възраст с оглед ранната им социализация;
- Насърчаване участието на родителите във възпитателния процес;
- Работа с родителите от уязвими семейства/семейства в неравностойна ситуация от етническите малцинства  или такива, търсещи или получили международна закрила, които възпрепятстват децата си подлежащи на задължителна предучилищна подготовка от редовно посещаване на детска градина;
- Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от  образователната интеграция и приемането на различието;
- Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност и разработване на програма за културна и социална интеграция или общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства;
- Разработване и приемане на общински годишни планове за действие, в съответствие с областната стратегия за интегриране на ромите или общински програми за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (дейността следва да бъде финансирана за сметка на съответната община).

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 50 000 лева, а максималният 500 000 лева.

Проектните предложения ще бъдат подавани по електронен път през Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

Насоките за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:
            http://sf.mon.bg
            https://eumis2020.government.bg
            http://www.eufunds.bg
Източник: Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" към Министерство на образованието и науката


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
317290