header.jpg
НАБЛИЖАВА КРАЙНИЯТ СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО КД2 - ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА, ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +
 
Проектите за изграждане на капацитет са транснационални проекти за сътрудничество, основани на многостранни партньорства между организации, работещи в областта на младежта в държави по програмата и държави партньори. В тези проекти могат да участват и организации, работещи в областта на образованието и обучението, както и в други социално-икономически сектори.
Дейности за изграждане на капацитет са както следва: 
- дейности, насърчаващи политическия диалог, сътрудничеството, работата в мрежа и обмена на практики в областта на младежта, например конференции, работни групи и срещи;
- мащабни събития в областта на младежта (с максимална продължителност 2 дни);
- информационни и осведомителни кампании;
- разработване на информационни, комуникационни и медийни инструменти;
- разработване на методи, инструменти и материали за работа с младежи, както и учебни програми, и инструменти за документация в областта на работата с младежи, като например „Youthpass“;
- разработване на нови форми на работа с младежи и предоставяне на обучение и подкрепа, с помощта на отворени и гъвкави материали за учене, виртуално сътрудничество и образователни ресурси със свободен достъп.
Дейности за мобилност:
- Младежки обмен между държави по програмата и допустими държави партньори;
- Европейска доброволческа служба от/към допустими държави партньори;
- Мобилност на специалисти, работещи с младежи, между държави по програмата и допустими държави партньори.
По КД2 могат да кандидатстват организации с нестопанска цел, асоциации,; национален младежки съвет; публичен орган на местно, регионално или национално ниво; организация, базирана в Програмна страна, може да кандидатства от името на всички организации, включени в проекта. Другите видове организации могат да участват само като партньори.
Кандидатстващата организация трябва да бъде официално регистрирана от поне една година считано към съответния краен срок за кандидатстване.
Проектите за изграждане на капацитет са международни и включват минимум 3 участващи организации от 3 различни страни. Продължителността на всеки един проект е от 9 месеца до 2 години.
Кандидатства се в Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура, в Брюксел.
Финансиране е в максимален размер до 150 000 евро
 

ПРЕДСТОИ ОТКРИВАНЕ НА МЯРКА 4.2 ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

В края на месец септември, началото на месец октомври се очаква да започне приемът на проекти по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от ПРСР 2014-2020. Мярка 4.2. заменя мярка 123, действаща в периода 2007-2013 година. Мярка 4.2. осигурява финансиране на предприятията, занимаващи се с първична преработка на земеделски продукти:
- мляко и млечни продукти (без техни заместители);  месо и месни продукти; плодове и зеленчуци, включително култивирани гъби;  пчелен мед;  зърнени, мелничарски и нишестени продукти (без хляб и тестени изделия); растителни и животински масла и мазнини (без зехтин); технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки (без тютюн); готови храни за селскостопански животни; гроздова мъст, вино и оцет; производство на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти.
Видно от списъка на допустимите за подпомагане преработвателни дейности, за разлика от мярка 123, мярка 4.2. няма да финансира проекти за първична преработка на горски продукти (дървесина, плодове, билки). През настоящия програмен период тези дейности ще се финансира по мярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”.
Необходимо е да се знае, че мярка 4.2. ще подкрепя проекти на територията на цялата страна, а не е ограничена само на територията на селските райони.
По мярката могат да кандидатстват фирми, земеделски производители, групи/организации на производители и предприятия, включително пазари на производители регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища. Няма значение дали са стартиращи или фирми с история. Ако кандидатът е земеделски производител, то стопанството му трябва да има стандартен производствен обем (СПО) не по-малък от 8 000 евро.
Предвидената безвъзмездната финансова помощ е в размер на 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Минималният размер на допустимите разходи е 10 000 евро, а максималният размер е в рамките на 3 000 000 евро.
Бенефициентите по тази мярка ще имат възможност да ползват финансова помощ за изграждане и подобряване на недвижимо имущество. Допустими за финансиране са разходи за закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер. Предвидени са и разходи за закупуване на земя и сгради, но те не трябва да надхвърлят 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи. Производителите ще бъдат улеснени в реализирането на своите проекти като ще се съфинансират разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекта и проучвания за техническа осъществимост. Финансират се разходи за придобиване на ноу-хау, патентни права и лицензи, регистрация на търговски марки и процеси, необходими за целите на проекта.
Допълнително точки при оценката ще получат проекти, които включват: въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии; технологии водещи до намаляване на емисиите; инвестиции за покриване стандартите на ЕС; преработка и производство на биологични продукти. Приоритет ще бъде осигурен и за проекти осигуряващи устойчива заетост в селските райони, такива насърчаващи кооперирането и интеграцията между земеделските производители и предприятията от преработвателната промишленост. Като приоритет с най-голяма тежест се очаква да бъде преработването на продукция от "чувствителни сектори". Допълнителни точки по този критерий ще получат всички мандри и месопреработватели; почти всички преработватели на плодове и зеленчуци, както и тези, които се занимават с дестилация на етерични масла; всички консервни предприятия, както и производителите на мед. Приоритет ще бъде осигурен и за кандидати на територията на Северозападен район и райони с природни и други специфични ограничения.
Източници: http://zem.bg/show-newsbg/204
http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101

Източници (фотография): Европейска комисия


 

ОТВОРЕНА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ BG05M90PO001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“

Общини и райони на общини в България имат възможност да участват с проектни предложения в процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-2.002 „Независим живот“. Последният индикативен срок за подаване на проектите, посочен в Насоките за кандидатстване е 6 януари, 2016 г. По процедурата ще се финансират дейности, които ще доведат до подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексни потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, с цел преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността. Операцията има също така за цел да предостави възможности за връщане на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания. Партньори по настоящата процедура могат да бъдат доставчици на социални услуги и неправителствени организации.
Основните допустими дейности по процедурата са:
1) Осигуряване на достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение въз основа на индивидуална социална оценка чрез подкрепа за дейността на съществуващи и създаване на нови Центрове за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, в т.ч. подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги;
2) Обучение на персонала за предоставяне на услугите;
3) Предоставяне на психологическа подкрепа и/или консултиране и/или супервизия на персонала, предоставящ социални услуги;
4) Мотивационна и/или психологическа или друг тип подкрепа за потребителите на услугите, според тяхната индивидуална потребност;
5) Осигуряване на специализиран транспорт за хората с увреждания, в случай на необходимост;
Задължение на кандидата е да включи в проектното си предложение първите четири дейности. Минималната продължителност на предоставяне на услугите следва да бъде 18 месеца. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 80 000 лева, а максималният 500 000 лв.
Пълният комплект документи и насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет страници:
http://esf.bg/, http://www.eufunds.bg/bg/page/1086 и https://eumis2020.government.bg/
Проектните предложения следва да бъдат подадени по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg


 

ОБЯВЕНА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ "ПРИЕМИ МЕ 2015 г."

Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., обяви процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015“ с конкретен бенефициент Агенция за социално подпомагане. Партньори на Агенцията могат да бъдат общини и райони на общини на територията на Република България. Процедурата е насочена към подкрепа за процеса на деинституционализация на деца чрез продължаване и надграждане на устойчивия модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции, деца в риск и деца с увреждания, както и развиване на нови модели на работа и услуги за деца в риск и техните родители, както и към разширяване на възможностите за развитие на приемната грижа чрез подкрепа за предоставяне на „специализирана приемна грижа". Размерът на финансовата помощ се равнява на 51 600 000 лв. Крайният срок за подаване на проектното предложение е 01.09.2015 г.

Пълният комплект насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg/,  http://www.eufunds.bg/ и https://eumis2020.government.bg. Проектното предложение по настоящата процедура може да бъде подадено само по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg.

Източник: eufunds.bg

Източник фотография: Европейска комисия

 

СТАРТИРА ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА" 2014-2020

До 1 август 2016 г., общини могат да подават проектни предложения по първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020". Процедурата е свързана с проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъц. Освен това, ще бъдат финансирани мерки за осигуряване на оборудване, съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци. Целта е да се намали количеството депонирани зелени и/или биоразградими битови отпадъци чрез разделното им събиране и рециклиране, както и по-ефективното използване на отпадъците като ресурс. Подаването на проектите става по електронен път, чрез информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020 -  https://eumis2020.government.bg/.
Общият бюджет на процедурата е 97 791 500 лв.
Насоките за кандидатстване и приложенията към тях са публикувани на интернет страницата на оперативната програма http://ope.moew.government.bg/bg, в меню: Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г."/Обяви за проектни предложения по ОПОС 2014-2020 г. и на единния информационен портал eufunds.bg.


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
284840