header.jpg

ПОКАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА COSME НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Програма COSME (2014-2020) е насочена към специфичните нужди на МСП. Европейската Комисия е отговорна за изпълнението й. Програмата цели да засили конкурентоспособността и устойчивостта на предприятията на Съюза, включително на туристическия сектор, чрез насърчаване на предприемаческата култура и съдействие за създаването и разрастването на малките и средни предприятия. За периода 2014 г.-2020 г COSME e с общ бюджет от 2.3 млрд. евро. В обхвата й са четири области на подпомагане:
1) Подобряване достъпа до финансиране за МСП под формата на капиталови и дългови инструменти;
2) Подобряване достъпа до пазарите за МСП в световен мащаб;
3) Подобряване на рамковите условия за конкурентоспособност на предприятията;
4) Насърчаване на предприемачеството
COSMЕ включват механизъм за гарантиране на заеми  и капиталов механизъм за растеж (включва подкрепа на фондове за рисков капитал, с особен акцент върху разширяването и фазата на растеж на МСП). Останалите 1 млрд. евро от бюджета на програма COSME ще се изразходват за голяма част  от успешните програми на предходния програмен период от програма CIP. Това са финансиране за мрежата Enterprise Europe Network, за интернационализацията на МСП, за подкрепа за клъстери, за програмата "Eразъм за млади предприемачи", за обучение в предприемачество, информационни бюра относно правата на интелектуалната собственост на МСП и програми за намаляване на административната тежест за предприятията. Чрез програма COSME ще се подпомогне и прилагането на европейските политики в полза на МСП от страните-членки, както и насърчаването на предприемачеството, особено сред новите предприемачи, младите хора и жените предприемачи.
Към настоящия момент е отворена една покана по програма COSMЕ: "Потребителски стоки с дизайнерско съдържание" - краен срок за кандидатстване - 23/07/2015
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-design-2015-3-03-design-based-consumer-goods

Подробна информация за Програмата е публикувана на следя интернет адрес: http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm

ОТВОРЕНИ ПОКАНИ ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОГРАМА LIFE

На 1 юни 2015г. се отвориха покани по Програма LIFE. Тя финансира проекти в сферата на околната среда и действия по климата. За подпрограмата за околната среда и за подпрограмата за действия по климата, тази покана ще покрие разходи за дейности по „традиционните“проекти, подготвителни, интегрирани и проекти за техническа помощ и изграждане на капацитет.
Предложения могат да се подават от юридически лица, регистрирани в ЕС. Кандидатите се разделят на три вида бенефициенти публични органи, частни търговски организации и частни нетърговски организации (включително НПО). Проектните предложения се подават само на английски език.
Общият бюджет на настоящата покана е 240 811 337. От тях 184 141 337 евро са предвидени за околната среда и 56 670 000 евро за действия по климата. Срокът за кандидатстване за традиционните проекти каквито са проектите за смекчаване на изменението на климата, адаптиране към изменението на климата, управление и информация за климата, околна среда и ресурсна ефективност, природа и биоразнообразие, управление и информация за околната среда   е 15 септември 2015.
Срокът за кандидатстване за подготвителни проекти Фаза I (концепция за сведение) е 1-ви октомври 2015, за Фаза II (пълно предложение) се очаква потвърждение. Срокът за прием вероятно ще е до Март/Април 2016.
Срокът за кандидатстване с проекти за техническа помощ (Рамкови споразумения за партньорство на НПО (СПОР) и Оперативни безвъзмездни средства на НПО ) е 15 септември 2015.
Повече информация за Програмата можете да намерите на следния интернет адрес:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm

ОТВОРЕНА Е НОВА МЯРКА BG05M9OP001-1.002 "АКТИВНИ" ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2014 - 2020

По новата мярка могат да кандидатстват неправителствени организации, центрове за информация, професионално ориентиране и обучение, организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда, социални партньори (национално представителна организация на работниците и служителите или на работодателите, в съответствие с изискванията на Кодекса на труда) и общини. По програмата кандидатите могат да наемат икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст включително, които не са в образование или обучение, и попадат в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г., за период до 6 месеца, да предоставят обучения за придобиване на професионална квалификация или ключови компетентности в областите на чуждоезиково обучение и дигитална компетентност - само във връзка с конкретна възможност за наемане на работа след обучението, както и да предоставят мотивационни обучения за активно търсене на работа. Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ, като изготвеният от него проект трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници: - Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 200 000 лева- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева От кандидатите не се изисква съфинансиране по проектите. Крайният срок за представяне на предложенията е до 31.08.2015 г. 23:59 часа.Насоките за кандидатстване, както и целият пакет с документи могат да се свалят от следния интернет адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/520d4ab5-85e3-46c5-ab67-064614a48ba0

ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „INTERREG V-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 Г.“ Е ОТВОРЕНА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ С „ИНФРАСТРУКТРУРНИ МЕРКИ“ ДО 30 СЕПТЕМВРИ 2015
На 30 юни 2015 г. изтече крайният срок за прием на проекти с „меки мерки“ по Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ В момента Програмата е отворена за подаване на проекти с инфраструктурни мерки. Програмата е обявена от Управляващия орган на Програмата –  Министерството на регионалното развитие и публична администрация на Румъния, на основание решение на Мониторинговия комитет от 25 март 2015 г. Програмата се финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и съфинансиране от страна на Румъния и България чрез вноски от държавния бюджет и от бенефициентите по проекта.
Програмата включва 7 окръга от Румъния (Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Калараш, Констанца) и 8 области от Република България (Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич).
Срокът за подаване на проекти с инфраструктурни мерки е 30 септември 2015 година.
Към настоящия момент по Програмата могат да се подадат проектни предложения по следните приоритетни оси:

Приоритетна ос 1: Добре свързан регион
Специфична цел 1.1: Подобряване на планирането, разработването и координирането на трансгранични транспортни системи за по-добри връзки към транспортна мрежа TEN-T;
Специфична цел 1.2: Повишаване на безопасността по пътища и маршрути на морския транспорт.

Приоритетна ос 2: Злен регион
Специфична цел 2.1 Да се подобри устойчивото използване на природното наследство, ресурси и културното наследство;
Специфична цел 2.2 Да се повиши устойчиво управление на екосистемите от трансграничния регион.

Приоритетна ос 3: Безопасен регион
Специфична цел 3.1 Да се подобри съвместното управление на риска в трансграничния регион.
По оси 4, 5 и 6 предстои откриването на нови покани.

Допустими кандидати:
Окръжните съвети / областните администрации;
Местните съвети / общините;
Сдружения на местните власти;
Търговски камари / асоциации на МСП;
Образователните институции (училища, университети и т.н.);
Неправителствени организации

Ръководството за кандидатстване и пълният пакет с документи можете да намерите на следния интернет адрес: http://www.cbcromaniabulgaria.eu/index.php?page=prima-pagina
 

ОТВОРЕНА СХЕМА "НОВО РАБОТНО МЯСТО" ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

Отворена е процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Процедурата има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Тази цел ще бъде постигната посредством мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места. За финансиране по схемата могат да кандидатстват микро, малки и средни и големи предприятия. Целевата група, която е допустима по проекта са безработни и неактивни лица. Допустимите дейности, за които могат да кандидатстват кандидатите са: Наемане на безработни лица за период до 12 месеца (задължителна дейност). Предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен на вече наетите лица. Предоставяне на обучение по ключови езикови компетентности и дигитална компетентност, съгласно Европейската квалификационна рамка на вече наетите лица. Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места. Оборудване и адаптиране на нови работни места за хора с увреждания, вкл. ремонтни дейности· Осигуряване на наставник за хората с увреждания. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души – представители на целевата група.Минималният размер на безвъзмездна финансова помощ за проект е 50 000 лв., а максималният 391 166 лв. За бенефициенти – микро, малки и средни предприятия, не се изисква съфинансиране, за бенефициенти – големи предприятия, минималното съфиансиране е в размер от 20 %. Крайният срок за представяне на проектните предложения е 14.09.2015 г. 23:59 часа. Подробна информация за схемата, както и насоките за кандидатстване можете да намеритe на адрес: http://ophrd.government.bg/view_doc.php/7088

Статистика

Брой прегледи на статиите
185096