header.jpg
ФОНДОВЕТЕ ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ ОБЯВИХА ПОКАНИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ – Фонд за градско развитие за гр. София и Южна България и Регионален фонд за градско развитие АД – Фонд за градско развитие за Северна България обявиха покани за набиране на проекти за финансиране чрез финансови инструменти и комбинирано финансиране с безвъзмездна финансова помощ, предоставяна от УО на ОПРР, в рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 . Общият ресурс, предоставен по програмата на Фондовете за градско развитие за инвестиране в проекти по двете оси, възлиза на 320,2 млн. лв., към който Фондовете добавят и собствен ресурс в размер на 222,1 млн. лв. Направленията за инвестиране от Фондовете за градско развитие обхващат: градска среда, спортна и културна инфраструктура, енергийна ефективност в еднофамилни жилищни сгради и студентски общежития, зони с потенциал за икономическо развитие, интегриран градски транспорт, както и обекти на културното и религиозно наследство от национално и световно значение. Кандидатстването за подкрепа се извършва пред съответния финансов посредник – Фонд за градско развитие. Повече информация относно обхвата на мерките за финансиране, механизма на инвестиране, допустимия териториален обхват и допустимите крайни получатели, са посочени в обявените от Фондовете покани, публикувани на следните линкове: „Регионален фонд за градско развитие“ АД (ФГР за Северна България) http://jessicafund.bg/bg/wp-content/uploads/sites/2/2019/01/call_for_proposals.pdf
ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ (ФГР за гр. София и Южна България) https://www.citiesfund.bg/files/custom/Invitation.pdf
 Източник: www.eufunds.bg
Обявена е процедура за подбор на проекти „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП” като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“. Целта на процедурата е подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал. По настоящата процедура кандидатите сами избират ЕДИН измежду двата приложими режими на държавна/минимална помощ съобразно спецификата на проекта. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 146 687 250 лева. Допустими по процедурата са проекти, включващи следната дейност: Дейност за подобряване на производствения капацитет на кандидатите. Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg. Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 21.05.2019 г.
Източник: ИСУН 2020
Механизъм за свързаност на Европа отваря покана за подаване на проектни предложения в областта на транспорта
Поканата за представяне на предложения за МСЕ за 2019 г. беше публикувана на 5 декември 2018 г. и открита за кандидатстване на 8 януари 2019 г. Този механизъм осигурява 100 милиона евро финансиране за проекти от общ интерес в транспортния сектор. Краен срок: 24 април 2019 г. в 17:00 часа брюкселско време. INEA, заедно с Европейската комисия, организираха информационен ден на 17 януари 2019 г., в който бяха представени политическите приоритети и съдържанието на поканата за 2019 година. Информационният ден също така предостави на участниците практическа информация за това как да се подготви успешно предложение, както и друга основна информация, свързана с процеса на кандидатстване и оценка. Повече информация може да откриете тук.
Източник: Европейска комисия
Фонд на фондовете и Невек Мениджмънт подписаха оперативно споразумение, чрез което предприемачеството в България ще бъде подкрепено със свеж ресурс
Фонд на фондовете (ФнФ) подписа оперативно споразумение с избрания финансов посредник за изпълнение на Фонд за ускоряване и начално финансиране (ФУНФ), със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК). Финансовият посредник „Невек Мениджмънт“, с управляващи партньори Константин Петров и Златолина Мукова, ще развива фонд от 53.4 млн. лв. за инвестиции в стартъпи, от които 37.4 млн. лв. са публични средства, а останалите ще бъдат привлечени от частни инвеститори. Екипът на фонд мениджъра е основоположник на дяловото инвестиране в България, като от 2007 г. досега е част от управлението на фондовете Невек I и Невек II с активи на обща стойност 45 млн. евро. ФУНФ е финансов инструмент за дялово и квази-дялово инвестиране, чрез който ще се подкрепя създаването и развитието на устойчиви бизнес модели и ще подобрява предприемаческата екосистема в България. Новият фонд е насочен към компании в начален етап на развитие и има за цел да подпомогне иновативни бизнес идеи. Наред с финансирането, ще се предоставя стратегическа и управленска подкрепа на компаниите, възможност за свързване в бизнес мрежи и менторство. Чрез него ще се стимулират високо-технологични предприятия със силен екип и доказан бизнес модел. Това ще отговори на нуждите на предприемаческата общност, именно в момент, в който тя има необходимост от свеж ресурс за стимулиране на стартъп средата, набрала скорост през последните години. Чрез инвестициите в иновативни компании ще се подпомогне обновяването и развитието на българската икономика. През следващата година Фонд на фондовете ще стартира още два фонда за стартъпи и ще избере финансови посредници за Фонд за рисков капитал и Фонд Мецанин/Растеж. В допълнение се предвижда стартиране на тръжни процедури за възлагане на Фонд за технологичен трансфер и Гаранции за енергийна ефективност, отново по ОПИК.
Източник: http://www.fmfib.bg
Одобрени са проектите, които ще бъдат финансирани по втората покана на Програмата за трансгранично сътрудничество Интерег-ИПП България-Сърбия. 
Interreg – ИПП България - Сърбия 2014-2020 е програма за трансгранично сътрудничество, финансирана от Европейския съюз със средства по Инструмента за предприсъединителна помощ. Съвместната стратегическа цел на регионалното сътрудничество между секторите и административните единици, която трябва да бъде постигната чрез Програмата, е да се насърчи балансираното и устойчиво развитие на трансграничния регион между България и Сърбия - интегриран в европейското пространство чрез интелигентен икономически растеж, приспособяване към промените в околната среда и подобряване на културата на обучение. Допустимият регион по програмата обхващат областите  Видин, Монтана, Враца, София област, Перник и Кюстендил на територията на Република България и областите Бор, Зайчар, Нишава, Топлица, Пирот, Ябланица и Пчиня на територията на Република Сърбия.Програмата има 4 приоритетни оси, като по 3 от тях се финансират проекти - инвестиционни и от типа “меки мерки“: Устойчив туризъм, Младежи и Околна среда. От 235 получени проектни предложения, 171 са преминали оценката за административно съответствие и оценката за допустимост. Петнайсет са проектите предложения, одобрени за финансиране в целевия регион по  Приоритетна ос  "Устойчив туризъм". Девет са одобрените за финансиране проектни предложения по приоритетна ос "Младеж", а седмнадесет е бройката на одобрените проектни предложения по приоритетна ос "Околна среда". Общо одобрените проекти са 41 и са на обща стойност 12 712 316,27 евро. 25 проектни предложения са от тип „ меки мерки“, а 16 са в групата на инвестиционните проекти. Управляващ орган по Програмата е Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, а Национален партниращ орган е Министерство на европейската интеграция на Република Сърбия.
Източник: http://www.ipacbc-bgrs.eu

Статистика

Брой прегледи на статиите
547152