header.jpg
Покана за представяне на предложения по „Подкрепа за информационните мерки в областта на общата селскостопанска политика (ОСП)“ за 2019 г.
Общата селскостопанска политика е една от най-важните политики на ЕС. Тя представлява партньорство между селското стопанство и обществото, както и между Европа и нейните земеделски производители. Тя е обща политика за всички държави от ЕС. ОСП има редица цели, сред които са подпомагането на земеделските стопани, усъвършенстването на земеделското производство, съхраняването на селските райони и ландшафти, запазването на жизнеспособността на селската икономика, както и устойчивото управление на природните ресурси и допринасянето за борбата с изменението на климата. Предложенията за информационни мерки следва да са съсредоточени по-конкретно върху икономическите, екологичните и социалните измерения на устойчивата обща селскостопанска политика. Допустимите кандидати  са тези, които са правни субекти, установени в държава членка на ЕС. Физически лица, както и субекти, установени единствено за целите на изпълнението на информационна мярка в рамките на тази покана, не са допустими кандидати. Допустими могат да бъдат: организации с нестопанска цел (частни или обществени); държавни органи (национални, регионални, местни); европейски сдружения; университети; образователни институции; научноизследователски центрове; частни дружества (например дружества в областта на средствата за комуникация). Общият бюджет, предназначен за съфинансиране на информационните мерки, възлиза на 4 000 000 EUR. Тази сума зависи от наличността на бюджетните кредити, предвидени в проектобюджета за 2019 г. след приемането на бюджета за 2019 г. от бюджетния орган, или на бюджетните кредити, предвидени в т.нар. „временни суми от една дванадесета“. Комисията си запазва правото да не разпредели всички налични финансови средства. Формулярите за кандидатстване са публикувани на: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures Краен срок: 14 декември 2018 г.
Източник: https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/funding-opportunities
 
 
Транснационална програма Дунав скоро отваря третата покана за набиране на проектни предложения
Третата покана за представяне на предложения за Транснационалната програма Дунав скоро ще бъде отворена. Заинтересованите потенциални кандидати се съветват внимателно да прочетат всички документи, включени в пакета за кандидатстване. През следващите седмици ще се организират тематични семинари, посветени на темите, отворени за третата покана. Третата покана за представяне на предложения ще бъде отворена за специфичните цели 2.2, 2.3, 2.4, 3.2 и 4.1 и ще бъде ограничена до някои теми. Отварянето на Приоритетна ос 4.1 за третата покана зависи от одобряването на преразпределението на програмния бюджет от ЕК. Третата покана ще следва двуетапен подход. В "Първата стъпка" кандидатите ще бъдат помолени да представят по електронен път чрез системата за мониторинг на програмата Изразяване на интерес като очертават главно интервенционната логика на предложението и неговата стратегическа значимост за Програмата. На този етап не трябва да се предоставят допълнителни документи. Във "Втората стъпка", предварително избраните предложения за проекти ще бъдат поканени да подадат пакет за кандидатстване, включващ напълно разработен формуляр за кандидатстване (AF), който ще съдържа по-задълбочена информация за съдържанието и ще бъде в основата на подбор на проектните предложения. Транснационалната програма Дунав изготви пакет за кандидатстване, за да предостави на заинтересованите страни и потенциалните кандидати за проекти подходяща и висококачествена информация за програмата, възможностите и условията за разработване на техните проектни идеи в пълноправни предложения за проекти и процедури за оценка и подбор. Пакетът за кандидатстване включва следните документи: Програма за сътрудничество, Ръководство на кандидатите, Обявяване на покани, Указания за изразяване на интерес и формуляр за кандидатстване, декларации и шаблони. Ръководството за кандидатстване е част от пакета за кандидатстване, който има за цел да предостави на кандидатите подробна и конкретна информация за програмата, изискванията към проектите, правилата за допустимост, процесите на кандидатстване и оценка, принципите за изпълнение на проектите и да ги насочи при изготвянето на проектните предложения. То може да бъде изтеглено тук.
Източник: http://www.interreg-danube.eu 
Покана за представяне на предложения за 2019 г. по Програма „Еразъм+“
Програма Еразъм+ е отворила покана за представяне на предложения, която обхваща следните действия от програмата „Еразъм+“:
Ключово действие 1 (КД1) — Образователна мобилност за граждани
— Мобилност за граждани в областта на образованието, обучението и младежта
— Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“
Ключово действие 2 (КД2) — Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики
— Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта
— Европейски университети
— Алианси на познанията
— Секторни алианси на уменията
— Изграждане на капацитет в областта на висшето образование
— Изграждане на капацитет в областта на младежта
Ключово действие 3 (КД3) — Подкрепа за реформиране на политиката
— Проекти за диалог на ЕС за младежта
Дейности „Жан Моне“
— Катедри „Жан Моне“
— Модули „Жан Моне“
— Центрове за високи постижения „Жан Моне“
— Подкрепа по инициативата „Жан Моне“ за сдружения
— Мрежи „Жан Моне“
— Проекти „Жан Моне“
Спорт
— Партньорства за сътрудничество
— Малки партньорства за сътрудничество
— Европейски спортни събития с нестопанска цел
Допустими за участие са всички публични или частни органи, които осъществяват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Освен това групи от млади хора, които участват в работа с младежи, но не непременно в рамките на младежка организация, могат да кандидатстват за финансиране за образователна мобилност за млади хора и за специалисти, работещи с младежи, както и за стратегически партньорства в областта на младежта. Допустими държави за всички действия по програма „Еразъм+“ са държавите — членки на Европейския съюз; държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия; държави — кандидатки за членство в ЕС: Турция, Бившата югославска република Македония и Сърбия. Освен това някои действия по програмата „Еразъм+“ са отворени за участие за организации от държави партньори. Може да се открие подробна информация в ръководството на програмата. 
За британски заявители: трябва да имат предвид, че критериите за допустимост трябва да бъдат изпълнени през целия период на усвояване на безвъзмездните средства. Ако Обединеното кралство се оттегли от ЕС по време на периода на предоставяне на безвъзмездните средства, без да е сключило споразумение с ЕС, гарантиращо в частност, че британските кандидати ще продължат да бъдат допустими, същите ще престанат да получават финансиране от ЕС (като същевременно продължават да участват, когато това е възможно) или ще бъдат задължени да напуснат проекта въз основа на съответните разпоредби на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства относно прекратяването.
Общият бюджет, предвиден за настоящата покана за представяне на предложения, възлиза на 2 733,4 милиона евро, разпеределен по следния начин:
Образование и обучение: EUR 2 503,4 милиона 
Младеж: EUR 167,7 милиона
„Жан Моне“: EUR 13,7 милиона
Спорт: EUR 48,6 милиона
Срок за подаване на проектните предложения:
Ключово действие 1
Мобилност за граждани в областта на младежта - 5 февруари 2019 г.
Мобилност за граждани в областта на младежта - 5 февруари 2019 г.
Мобилност за граждани в областта на професионалното образование и обучение, училищното образование и образованието за възрастни - 5 февруари 2019 г.
Мобилност за граждани в областта на младежта - 30 април 2019 г.
Мобилност за граждани в областта на младежта - 1 октомври 2019 г.
Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“ - 14 февруари 2019 г.
Съвместни магистърски програми „Еразмус Мундус“ - Съвместна покана ЕС-Япония - 1 април 2019 г.
Ключово действие 2
Стратегически партньорства в областта на младежта - 5 февруари 2019 г.
Стратегически партньорства в областта на образованието и обучението - 21 март 2019 г.
Стратегически партньорства в областта на младежта - 30 април 2019 г.
Стратегически партньорства в областта на младежта - 1 октомври 2019 г.
Европейски университети - 28 февруари 2019 г.
Алианси на познанията - 28 февруари 2019 г.
Секторни алианси на уменията - 28 февруари 2019 г.
Изграждане на капацитет в областта на висшето образование - 7 февруари 2019 г.
Изграждане на капацитет в областта на младежта - 24 януари 2019 г.
Ключово действие 3
Проекти за диалог на ЕС за младежта - 5 февруари 2019 г.; 30 април 2019 г.; 1 октомври 2019 г.
Действия по инициативата „Жан Моне“
Катедри, модули, центрове за върхови постижения, подкрепа за институции и сдружения, мрежи, проекти - 22 февруари 2019 г.
Действия в областта на спорта
Партньорства за сътрудничество - 4 април 2019 г.
Малки партньорства за сътрудничество - 4 април 2019 г.
Европейски спортни събития с нестопанска цел - 4 април 2019 г.
Ръководство на програмата - http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en?fbclid=IwAR3mb9oe_ZsLAVycmTTxdlpMvCmoE9pJFIFWRBrHdxhwfk0Su6sxWKYtFZc
Източник: Европейска Комисия
Отворена е покана за проектни предложения “Подкрепа за проекти за европейско сътрудничество” - EACEA 34/2018
Отворена е покана за проектни предложения   “Подкрепа за проекти за европейско сътрудничество”  - EACEA 34/2018 По това направление ще бъдат подкрепени проекти в две категории:
-      Категория 1 – малки проекти за сътрудничество, в които субсидията от ЕС не може да надвишава 200 000 евро, които представляват максимум 60 % от общо допустимите разходи;
-      Категория 2 – големи проекти за сътрудничество, в които субсидията от ЕС не може да надвишава 2 000 000 евро, които представляват максимум 50 % от общо допустимите разходи; 
Основните цели на подкрепата за европейските проекти за сътрудничество са:
- да се засили капацитетът на европейските сектори за култура и творчество, които да работят транснационално и  в международен план и за насърчаване на транснационалното разпространение на културни и творчески произведения и транснационалната мобилност на културни и творчески играчи, по-специално на художници;
- да се допринесе за развитието на аудиторията, като се ангажира с нови и иновативни начини за подобряване достъпа до културни и творчески произведения в ЕС и извън него, с особено внимание към деца, млади хора, хора с увреждания и слабо представени групи;
- да допринесе за иновациите и творчеството в областта на културата, например чрез изпитване на нови бизнес модели и насърчаване на иновативните ефекти в други сектори.
Краен срок за кандидатстване: 11 декември 2018 г., 12:00 ч. централноевропейско време.
Източник: Бюро Творческа Европа
BG05FMOP001-3.002 - "Осигуряване на топъл обяд - 2016-2020"
Кандидати са всички физически и юридически лица и техни обединения, които кандидатстват самостоятелно или с други партньорски организации за безвъзмездна финансова помощ чрез подаване на заявление за финансиране. Допустимите кандидати са определени в ОП ФЕПНЛ и в операциите, утвърдени от Управляващия орган. Партньорски организации са публичноправни организациии/или организации с нестопанска цел, които пряко или чрез други партньорски организации доставят храни на най-нуждаещите се лица, в съчетание със съпътстващи мерки Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд” се реализира от общини и райони на общини на територията на Република България, които в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета се определят като ПАРТНЬОРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ.Операцията допълва, надгражда и разширява обхвата на действащата национална програма за подпомагане на обществените трапезарии. Предоставянето на топъл обяд чрез обществени трапезарии се осигурява със средства от държавния бюджет чрез фонд „Социална закрила“. Подпомагането на доставчиците на услугата „Обществени трапезарии” се реализира на конкурсен принцип чрез одобрението на проекти, като дейностите обхващат територията на цялата страна. По операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд“ се дава възможност трапезариите да надградят дейността си и да функционират в останалия период от годината, за който не е осигурено национално финансиране. Същевременно се дава възможност и за създаване на нови трапезарии за целогодишно обслужване, в общините, които не са финансирани от фонд „Социална закрила“. Процедурата е отворена за кандидатстване до 17:00 часа на всеки последен работен ден от месеца, но не по-късно от 17:00 часа на 31.01.2019 г., съгласно Заповед № РД01-0487/24.04.2017 г. за изменение на Изисквания за кандидатстване и пакет документи. 
Източник: www.eumis2020.government.bg

Статистика

Брой прегледи на статиите
325284