header.jpg
"Родители в заетост" - процедура по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Процедурата „Родители в заетост“ цели и да улесни достъпа до пазара на труда за родители, които отглеждат деца на възраст от 0 до 5 години така, че да запазят равнището на трудовата си и икономическа активност, заетост и доходи или да си намерят работа. Същевременно ще се даде възможност на безработни лица да бъдат наети да осигурят грижа и да отглеждат малки деца. От услугите могат да се възползват заети родители в болничен или отпуск за отглеждане на дете и безработни родители, чийто деца не са записани в детско заведение. Като резултат операцията ще окаже положителен ефект чрез запазване на качеството на работната сила и производителността на труда на родителите, като им даде възможност да започнат или продължат кариерата си. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира по ОП РЧР с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Общият бюджет е 20 000 000 лева и ще се изпълнява от Агенцията по заетостта.  Целите на операцията са насочени към осигуряване на по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на родителите с малки деца и предоставяне на заетост набезработни лица, чрез осигуряване на възможности за полагане на грижи за отглеждане на малки деца. Целите се обвързват и с улесняване достъпа до пазара на труда за родители, които отглеждат малки деца посредством осигуряване на предпоставки за запазване равнището на тяхната трудова и икономическа активност, заетост и доходи. Операцията ще окаже положителен ефект чрез запазване качеството на работната сила и производителността на труда на родителите, посредством превенция на отсъствието им от пазара на труда. Операцията също цели създаване на условия и предпоставки за включване в заетост на безработни родители, които са възпрепятствани при намиране на подходяща работа, поради отглеждането на малкото/ките си дете/деца. По този начин ще се насърчи равния им достъп до заетост и работни места.
Източник: www.esf.bg

Отворена покана за набиране на проектни предложение по ОП РЧР
Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”, обявява покана за желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 3: „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора (ЕСФ), в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранцията за младежта“ и Инвестиционен приоритет 5: „Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро, малки и средни предприятия“, посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.023 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ . Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:
- Подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес, вкл. безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане;
- Предоставяне на комплекс от обучения и услуги, които да подпомогнат целевите групи в разработката и преценката на предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност;
- Предоставяне на подкрепа за започване на реална стопанска дейност и намиране на подходящи източници на финансиране, достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес.
Операцията е част от цялостната подкрепа чрез ОП РЧР за стартиращи предприемачи и постигане на заетост чрез самонаемане, като се предвижда тя да подготви крайни получатели на предвидените финансови инструменти по ОП РЧР. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са допустими за финансиране и задължителни за включване всяка от следните дейности:
1. Информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество.
2. Предоставяне на обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност (специализирани обучения).
3. Предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност и дейности за подкрепа, в т.ч.:
- консултации за разработване на бизнес идеи, съобразени с индивидуалните желания и умения на лицата от целевата група;
- преценка на жизнеспособност на бизнес идеите и кандидат-предприемачите;
- консултации и менторство за подготовка на управлението на бизнес дейността,вкл. за създаване на бизнес контакти; подпомагане достъпа до мрежи, насърчаващи бизнес развитието и др. и подготовка на бизнес планове от лицата;
- консултации и насочване към кандидатстване за финансиране на дейността от налични финансови източници, в т.ч. финансови инструменти на ОП РЧР;
- подготовка на документи за регистрация на стопанска дейност, вкл. юридическа помощ.
Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.government.bg и https://eumis2020.government.bg Краен срок за представяне на предложенията: 02.10.2017 г. - 17:30 ч.

 
УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения по процедура № BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България”. 
Във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува: Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всяко от тях; Списък с резервните проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране; Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения. От подадените общо 59 проектни предложения по процедурата, предложени за финансиране са 29 проекта на клъстери-кандидати, за чието изпълнение е предвидено Управляващият орган на ОПИК да предостави безвъзмездна финансова помощ в размер на 17 417 820,27 лева. Одобрените кандидати ще бъдат поканени да представят доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент, включително на правилата в условията за кандидатстване. При остатъчен финансов ресурс по процедурата след проведеното договаряне с предложените за финансиране кандидати, безвъзмездна финансова помощ може да бъде предоставена и за кандидатите от списъка с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране и до изчерпване на общия бюджет по процедурата. На кандидатите, включени в списъка на предложените за отхвърляне проектни предложения ще бъде издадено мотивирано решение, с което се отказва предоставянето на безвъзмездна финансова помощ, и в което ще са посочени конкретните основания за отхвърляне.
Източник: http://www.eufunds.bg 

Еразъм+ - Отворена покана за проектни предложения 2017
Отоврена е последната за година покана за участие с проектно предложение по най-голямата младежка и образователна програма Еразъм +. Допустими за участие са всички публични или частни органи, които осъществяват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по програма „Еразъм+“. Освен това групи от млади хора, които участват в работа с младежи, но не непременно в рамките на младежка организация, могат да кандидатстват за финансиране за образователна мобилност за млади хора и за специалисти, работещи с младежи, както и за стратегически партньорства в областта на младежта. Следните държави по програмата могат да вземат пълно участие във всички действия по програма „Еразъм+“ (28-те държави — членки на Европейския съюз, държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, държави — кандидатки за членство в ЕС: Турция и бившата югославска република Македония). Освен това някои действия по програмата „Еразъм+“ са отворени за участие за организации от държави партньори. За повече подробности относно реда и условията за участие, моля, направете справка с ръководството за програма „Еразъм+“. Националните покани за подаване на проектни предложения през 2017г., по трите ключови дейности на Програма „Еразъм+“ и формулярите за кандидатстване ще бъдат публикувани на уебстраницата на Центъра за развитие на човешките ресурси, след като бъдат оповестени от Европейската комисия. Наближаващите срокове за подаване на проектни предложения по централизираните и децентрализирани дейности на Програма „Еразъм+“ през 2017 година са: 
Ключова дейност 1 - Мобилност за граждани в областта на младежта - 4 октомври 2017г.
Ключова дейност 2 - Стратегически партньорства в областта на младежта - 4 октомври 2017г.
Ключова дейност 3 - Срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта - 4 октомври 2017г.
Повече информация, свързана със сроковете за подаване на проектни предложения и условията за кандидатстване можете да намерите в: Ръководството по Програма "Еразъм+" за 2017г.

 
Финансиране от ЕС 
Важна част от европейското финансиране е намирането на партньори. Проектите, финансирани от Евроепйския съюз в по-голямата част, са съвместни. Това означава, че в един проект участват организации от няколко страни от ЕС или асоциирани държави. Как да намерите партньори, ако искате да се включите в някоя от програмите на ЕС, които предоставят различни възможности за финансиране е важна стъпка. Можете да го направите сами, само трябва да знаете, че темогат да бъдат предприятия,научноизследователски организации,университети или неправителствени организации независимо от мястото им на установяване или регистрация и е необходимо обаче да е налице доказателство за тяхната оперативна и финансова жизнеспособност, за да изпълняват задачи по проекта в рамките на предложението. 
Съществуват различни служби за търсене на партньори, които могат са от голяма полза, чрез които можете да откриете подходящ партньор за участие в проектни предложения или за пубкликуване на вашите предложения за сътрудничество. Националните звена за контакт (НЗК) са друг механизъм за намиране на партньор, които предоставят и някои мрежи с инструменти за търсене на партньорства с подробности за техния профил и активни предложения. Такива са: Партньорската служба CORDIS - една от най-големите бази данни с партньорски профили (саморегистрирани профили). Търсачка на партньори „Ideal-ist“ - разработена от мрежата от НЗК в областта на ИКТ, но профилите на партньорите не са ограничени само до ИКТ. В услугата са включени съвети относно създаването на вашия профил от вашето местно НЗК и контрол на качеството на всички публикувани данни. База данни с възможност за сътрудничество на Enterprise Europe Network - в нея се публикуват голям брой профили в областта на иновациите и технологиите на международни дружества и изследователски организации. Това спомага за идентифициране на подходящи партньори за двустранни сделки, иновации и технологично сътрудничество. 
Възможности за откриване на партньори предлагат и социалните мрежи, в различни групи по идеи, инициативи и програми. Такива съществуват във Facebook, Тwitter, LinkedIn. 
Източник: Европейската комисия

 

Статистика

Брой прегледи на статиите
174052