header.jpg

ИЗМЕНЕНИ КРИТЕРИИ ЗА ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОМР

На 21/12/2016 г. беше приема промяна в критериите за техническа и финансова оценка на проектни предложения за подготовка и изпълнение на стратегиите за ВОМР. Организациите, които подготвят стратегии за ВОМР за втори прием следва да се съобразят с одобрените от Комитета за наблюдение критерии за оценка при подготовка на своите стратегии. УО на ОП РЧР подготвя актуализация на указанията за подготовка на стратегии за ВОМР, в които ще бъдат включени цитираните критерии.


 

Индикативна годишна работна програма по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за 2017 година

В периода януари – февруари 2017 г. се предвижда да бъде отворен прием на проекти по мярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма (ТПП) за развитие на малки земеделски стопанства“. Кандидатите по мярка 4.1.2 към ТПП трябва да са земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем и да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.

Вторият за програмния период прием по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ е планиран за февруари-март 2017 г.

Проекти по мярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ ще се приемат през юли 2017 г.

Проекти по мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ ще бъдат приемани през ноември 2017 година.

Очаква се през октомври 2017 година, да бъдат отворени за кандидатстване три мерки, насочени към частни бенефициенти, както следва:

– Мярка 8.3 „ Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“;
– Мярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“;
– Мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“.

Източник: http://evroprogrami.com/grafik-za-priem-na-proekti-po-merkite-po-prsr-za-2017-g/


 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" ЩЕ ПРЕДОСТАВЯ ФИНАНСИРАНЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИ

Микро, малки и средни предприятия, които са търговци по смисъла на ТЗ или Закона за кооперациите с по-малко от три приключили финансови години ще могат да кандидатстват с проект за създаване и развитие на нови предприятия в специфични сфери, свързани с преодоляването на европейските и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП. Процедурата се финансира по приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП" на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020", а основната й цел е насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства.Ще бъдат подкрепяни дейности за реализиране на предприемачески идеи и дейности за разработване на нови продукти и услуги. От кандидатите ще се изисква да осигурят съфинансиране в размер на 10 % от общите допустими разходи по проекта. Минималната стойност, за която може да се кандидатства с проектно предложение е 50 000 лв., а максималната 391 166 лв.
очаква се процедурата да бъде отворена през м.септември 2017 г., съгласно Индикативната годишна програма на ОП "Иновации и конкурентоспособност".

Индикативната годишна програма е публикувана тук: http://www.opcompetitiveness.bg/images/module6/files/157/788_161125_OPIC_IGRP_2017_odobrena_ot_KN.pdf 


 

2600 малки и средни предприятия в България подпомагат Eвропейският инвестиционен фонд и Райфайзенбанк

Над 2600 малки и средни предприятия ще се възползват от двойно споразумение между ЕИФ и Райфайзенбанк.  Две споразумения за финансова подкрепа бяха подписани по програма COSME на Европейската комисия като част от подкрепата, осигурена от Европейския фонд за стратегически инвестиции, който стои в основата на Инвестиционния план за Европа.
В рамките на тази финансова подкрепа ЕИФ ще осигури  директна гаранционна линия, с която Райфайзенбанк ще предостави кредити в размер на 100 млн.евро. По линия на второто споразумение, Райфайзен Лизинг България ще предостави лизингово финансиране на малки и средни предприятия в размер на 50 млн.лева. 
Програмата COSME осигурява на фирмите достъп до инвестиционно, оборотно и лизингово финансиране при ниски нива на обезпечение. Максималният размер на кредитите е 1.5 млн.евро, а срокът – до 10 години за инвестиционни и до 5 години за оборотни кредити.
COSME е европейска програма за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия за периода 2014-2020 г. с общ бюджет 2.3 млрд. евро. 60 % от бюджета на програмата е насочен към подобряване на достъпа до финансиране за МСП в Европа посредством Механизма за гарантиране на заеми и Капиталовия механизъм за растеж.
Инвестиционният план за Европа е насочен към създаване на работни места и подпомагане на растежа. Това е възможно чрез по-интелигентно използване на новите и съществуващи финансови ресурси, премахване на пречките пред инвестициите, осигуряване на видимост и техническа помощ за инвестиционни проекти. 
Двете споразумения за България потвърждават ангажимента на Европейската комисия да изпълни част от основните си цели: създаване на работни места, повишаване на растежа и инвестициите в Европа.

За допълнителна информация:
 
ЕИФ: David Yormesor
тел.: +352 42 66 88 346, и-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
 
Райфайзенбанк (България):
тел.: +359 2 919 85 535, и-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
Европейска Комисия:
Siobhan Millbright
тел.: + 32 229 57361, и-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


 

ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО “БАЛКАНИ–СРЕДИЗЕМНО МОРЕ” 2014-2020 Г. ЩЕ БЪДАТ ИНВЕСТИРАНИ НАД 40 МЛН.ЕВРО
 
Над 40  млн. евро ще бъдат инвестирани  по Програмата за транснационално сътрудничество “Балкани–Средиземно море” 2014-2020 г. Това обяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова по време на Второто заседание на Комитета за наблюдение на програмата, което се провежда в София. 
В рамките на заседанието ще бъдат разгледани и одобрени резултатите от първия етап на оценка на проектни предложения-оценка на административното съответствие и допустимост. Първата покана за набиране на проектни предложения стартира на 16.12.2015 г. и продължи до 26.04.2016 г. В рамките на установения срок са подадени общо 384 проектни предложения от публични власти, институции и организации от държавите–партньори по програмата – България, Гърция, Кипър, Македония и Албания. Подадените проекти са в областта на развитието на предприемачество и иновации и опазване на околната среда. Общият бюджет на поканата възлиза на над 20.1 млн. евро. Зам.-министър Николова подчерта, че подадените проектни предложения с водещи партньори от България са 94. В последствие, одобрените на този етап проектни предложения ще бъдат обект на техническа оценка като се очаква проектите, които ще получат финансиране  да бъдат одобрени  през декември тази година . През месец март се очаква да започне изпълнение на проектите. 
 
Повече информация за Програмата можете да намерите на следния интернет адрес: http://www.interreg-balkanmed.eu/

 

Статистика

Брой прегледи на статиите
125613