header.jpg

 

 

ОТВОРЕНА Е ПОДМЯРКА 4.2. "ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ" ПО ПРСР

От 30.11.2015 г. е отворена подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ по ПРСР. По тази мярка се финансират проекти за инвестиции в материални и/или нематериални активи подобряващи цялостната дейност на предприятията на територията на цялата страна.
Инвестициите, които се финансират са както следва:
- Преработка и/или маркетинг на продукти;
- Развитие на нови продукти, процеси и технологии за продукти;
Финансирането по мярката ще бъде насочено към закупуване и изграждане на инвестиции:
- Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка;
- Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, необходими за производството и маркетинга;
- Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга;
- Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията;
- Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства;
- Инвестиции свързани с внедряването на системи за управление на качеството;
- Преработка на биомаса за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници;
- Инвестиции за постигане съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни съоръжения.
По мярката не се подпомагат инвестиции, за които е установено, че ще оказват отрицателно въздействие върху околната среда;
По подмярката могат да кандидатстват следните бенефициенти:
- Земеделски производители /физически и юридически лица/, регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители и групи на производители;
- Предприятия /физически и юридически лица/.

Ако кандидатът е земеделски производител, то стопанството му трябва да има стандартен производствен обем не по-малък от 8 000 евро;

Финансовата помощ е в размер на 50% от общия размер на допустимите разходи за проекти, представени от микро, малки или средни предприятия, а за проекти, представени от големи предприятия, финансовата помощ е в размер на 40%.

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 15 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на програмата е в рамките на 3 000 000 евро.
Крайният срок за кандидатстване е 18.12.2015 г.

Повече информация за мярката можете да намерите на следния интернет адрес:
http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101


 

Отворена е мярка „Проекти за мобилност във висшето образование и науката“

Отворена  е петата покана за кандидати от всички области на висшето образование и научните изследвания за набиране на кандидатури за индивидуални стипендии за мобилност по мярка „Проекти за мобилност във висшето образование“ на програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“.  Програмен оператор за изпълнение на програмата е Министерството на образованието и науката.

Основната цел на програмата е  засилване на сътрудничеството между България и страните от ЕИП ЕАСТ (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) в областта на висшето образование и научните изследвания чрез предоставяне на финансиране за изпълнението на проекти, насочени към развитието и задълбочаването на сътрудничеството между български висши училища и техни партньори от страните-донори и чрез отпускане на стипендии за студенти, докторанти, преподаватели, изследователи и административни служители от български висши училища и научни организации, с цел обучение, изнасяне на лекции, обмяна на опит, провеждане на изследвания в страните от ЕИП.

Приоритетните области по мярка „Проекти за мобилност във висшето образование“ на програма BG09 са следните:

1) Педагогически науки, вкл. курсове за продължаващо обучение на учители.

2) Медицина и дентална медицина, вкл. различни специалности, с конкретен фокус върху здравето на гражданите от етнически малцинствени групи, вкл. от ромски произход.

3) Социални науки, с акцент върху засилването на социалното сближаване, в частност на граждани от ромски произход.

4) Други области и професионални направления във висшето образование и научните специалности, освен изброените под точки от 1) до 3), които имат пряко въздействие върху засилването на социално-икономическото включване на граждани от ромски произход

Общият бюджет по тази мярка за периода на изпълнение на програмата е в размер на 734 500 евро.

Дейностите в рамките на програмата са отворени за всички области на висшето образование и всички научни направления. По настоящата покана могат да кандидатстват за стипендии за трансгранична мобилност с учебна цел, обмяна на опит и осъществяване на научни изследвания следните кандидати:

- студенти, докторанти и специализанти, преподаватели, изследователи и административни служители от български висши училища и научни организации – за мобилност в страните от ЕИП ЕАСТ (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн);

- студенти, докторанти и специализанти, преподаватели, изследователи и административни служители от висши училища и научни организации от страните от ЕИП ЕАСТ – за мобилност в България.

Периодът за осъществяване на мобилностите по настоящата покана е пролетния/летния семестър на академичната 2015-2016 година.

Крайният срок за кандидатстване е 8 декември 2015 г.

Повече информация за поканата можете да намерите на следния интернет адрес: http://www.mon.bg/?go=page&pageId=13&subpageId=257


 

Отворена е покана по програма „Еразъм+“ КД 3

Отворена е покана по програма „Еразъм+“, КД 3 "Подкрепа за реформиране на политиката - сътрудничество с гражданското общество в областта на младежта". Целта на поканата е да предостави структурна подкрепа на европейски неправителствени организации (ЕНПО) и общоевропейски мрежи, действащи в областта на младежта и насочени към постигане на следните общи цели:

- повишаване осведомеността на участниците относно европейската програма за политика в областта на младежта и по-специално относно „Стратегията на ЕС за младежта“;

- повишаване на ангажираността и сътрудничеството на участниците с публичните органи за осъществяване на политиките и реформите в областта на младежта;

- насърчаване на активността на участниците в областта на младежта;

- насърчаване на ангажираността на участниците в разпространението на политическите и програмните действия и резултати, както и на добрата практика сред техните членове и в по-широки кръгове.

Допустими кандидати по поканата са:

• европейски неправителствени организации (ЕНПО)

• общоевропейски мрежи (неофициална мрежа).

По програмата могат да подават заявления юридически лица, регистрирани в една от следните държави:

• държавите-членки на ЕС;

• държавите от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), които са част от Европейското икономическо пространство (ЕИП): Исландия, Лихтенщайн, Норвегия;

• държавите-кандидатки за членство в ЕС, за които е съставена предприсъединителна стратегия в съответствие с общите принципи и условия, предвидени в рамковите споразумения, сключени с тези държави, относно участието им в програмите на ЕС: Бивша югославска република Македония и Турция.

Дейностите, за които могат да кандидатстват кандидатите са следните:

Всички кандидатитрябва да представят последователен работен план, включващ дейности с нестопанска цел, насочени към младите хора, които са подходящи за постигане на целите на поканата за предложения.

• неформално и самостоятелно учене и програми за дейности, насочени към млади хора и млади работници;

• дейности за качествено развитие на работата с младите хора;

• дейности за развитие и насърчаване на инструменти за признаване и прозрачност в областта на младежта;

• семинари, срещи, работни групи, консултации, дискусии на младите хора по политиките за младежта и/или европей­ски въпроси;

• консултации с младите хора като част от структурирания диалог в областта на младежта;

• дейности за насърчаване на активното участие на младите хора в демократичния живот;

• дейности за насърчаване на междукултурното обучение и разбирателство в Европа;

• медийни и комуникационни дейности и инструменти относно младежта и европейските въпроси.

Общият бюджетна програмата е в размер на 3 800 000 евро. Максималната годишна оперативна субсидия за поектно предложение ще бъде в размер на 35 000 евро.

Крайният срок за кандидатстване е 26 ноември 2015 г.

Повече информация за поканата можете да намерите на следния интернет адрес:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:C2014/382/01


 

Тържествено бе открит панел от Берлинската стена пред сградата на Европейската комисия в Брюксел

Вчера тържествено бе открит реставриран блок от Берлинската стена пред основната сграда на ЕК "Берлемон" от заместник-председателя на Европейската комисия Кристалина Георгиева, министърът на финансите на Германия Волфганг Шойбле и европейският комисар Гюнтер Йотингер. За "откриването" на панела под звуците на химна на Европа - "Одата на радостта" – се присъедини президентът на Европейската комисия, Жан-Клод Юнкер. Чрез тазицеремония се отбелязва годишнина от падането на стената, която физически и символично разделяше Европа през Студената война, и 25-тата годишнина от Обединението на Германия. Подобна церемония е имало и през 2009г., по случай 20-тата годишнина от падането на Берлинската стена. Тогаваавтентични панели от стената са поставени на площад "Люксембург" в центъра на Брюкселпрез 2009г.

Реставриранияблок от Берлинската стена, който вчера бе открит е висок 3,6 м и тежи 3 тона, а върху него има графит с изображение на американския президент Джон Ф. Кенеди. Тойще може да се види по всяко времев пешеходното пространство пред входа на сградата на ЕК като символ на разширена и обединена Европа.

Видео от церемонията можете да гледате тук:

http://ec.europa.eu/avservices/audio/audioDetails.cfm?ref=I-111679, както и тук  http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=1

Снимки от церемонията можете данамерите тук: http://ec.europa.eu/avservices/photo/index.cfm?sitelang=en

Източник: Представителство на ЕК в България


 

Обявена е процедура по ОПОС 2014-2020 в областта на биоразнообразието

Обявена е нова четвърта процедура по ОП “Околна среда 2014-2020г“ от Министерството на околната среда и водите. Тя е насочена към по-ефективно управлението на защитените зони от европейската мрежа „НАТУРА 2000“ и е  в областта на биоразнообразието.
Дирекция „Национална служба за защита на природата“ в МОСВ е бенефициент по процедурата. Тя трябва да представи проектното си предложение до 30 ноември 2015 г. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 980 000 лв.
Мрежата от защитени зони „НАТУРА 2000“ заема 34,4% от територията на страната, което ни поставя на трето място в Европа след Словения и Хърватия. Изпълнителят на проекта ще трябва да направи анализ на това как се управляват тези зони в другите европейски държави и какъв е натрупаният опит у нас, след което да предложи подход за по-добро управление и структуриране на съответните органи. Проучването трябва да е придружено от правен анализ за необходимите законодателни промени. Предложенията ще се обсъдят с всички заинтересовани страни.
Изпълнителят на проекта трябва да даде и предложение по отношение на Плановете за управление на защитените зони за птиците и местообитанията. Това се налага поради големия им брой – към момента те са 119 за дивите птици и 234 за местообитанията.
Не на последно място кандидатът ще трябва да предложи структурата, която да управлява Националната приоритетна рамка за действие по „НАТУРА 2000“. Това е рамков документ, който обосновава финансирането на мрежата в България и посочва мерките по отношение опазването на защитените видове и местообитания.
Проектът по процедурата може да бъде подаден от кандидата единствено по електронен път чрез системата ИСУН 2020: http://eumis2020.government.bg/.
Обявата за процедурата може да се намери на следния интернет адрес:

https://www.eufunds.bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020/obyavi-za-nabirane-na-proektni-predlozheniya/item/14010-bg16m1op002-3-001-razvitie-na-upravlenski-podhod-za-mrezhata-natura-2000-i-za-upravlenie-na-nprd

 

Статистика

Брой прегледи на статиите
563404