header.jpg

ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „INTERREG V-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 Г.“ Е ОТВОРЕНА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ С „ИНФРАСТРУКТРУРНИ МЕРКИ“ ДО 30 СЕПТЕМВРИ 2015
На 30 юни 2015 г. изтече крайният срок за прием на проекти с „меки мерки“ по Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ В момента Програмата е отворена за подаване на проекти с инфраструктурни мерки. Програмата е обявена от Управляващия орган на Програмата –  Министерството на регионалното развитие и публична администрация на Румъния, на основание решение на Мониторинговия комитет от 25 март 2015 г. Програмата се финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и съфинансиране от страна на Румъния и България чрез вноски от държавния бюджет и от бенефициентите по проекта.
Програмата включва 7 окръга от Румъния (Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Калараш, Констанца) и 8 области от Република България (Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич).
Срокът за подаване на проекти с инфраструктурни мерки е 30 септември 2015 година.
Към настоящия момент по Програмата могат да се подадат проектни предложения по следните приоритетни оси:

Приоритетна ос 1: Добре свързан регион
Специфична цел 1.1: Подобряване на планирането, разработването и координирането на трансгранични транспортни системи за по-добри връзки към транспортна мрежа TEN-T;
Специфична цел 1.2: Повишаване на безопасността по пътища и маршрути на морския транспорт.

Приоритетна ос 2: Злен регион
Специфична цел 2.1 Да се подобри устойчивото използване на природното наследство, ресурси и културното наследство;
Специфична цел 2.2 Да се повиши устойчиво управление на екосистемите от трансграничния регион.

Приоритетна ос 3: Безопасен регион
Специфична цел 3.1 Да се подобри съвместното управление на риска в трансграничния регион.
По оси 4, 5 и 6 предстои откриването на нови покани.

Допустими кандидати:
Окръжните съвети / областните администрации;
Местните съвети / общините;
Сдружения на местните власти;
Търговски камари / асоциации на МСП;
Образователните институции (училища, университети и т.н.);
Неправителствени организации

Ръководството за кандидатстване и пълният пакет с документи можете да намерите на следния интернет адрес: http://www.cbcromaniabulgaria.eu/index.php?page=prima-pagina
 

ОТВОРЕНА СХЕМА "НОВО РАБОТНО МЯСТО" ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

Отворена е процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Процедурата има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Тази цел ще бъде постигната посредством мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места. За финансиране по схемата могат да кандидатстват микро, малки и средни и големи предприятия. Целевата група, която е допустима по проекта са безработни и неактивни лица. Допустимите дейности, за които могат да кандидатстват кандидатите са: Наемане на безработни лица за период до 12 месеца (задължителна дейност). Предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен на вече наетите лица. Предоставяне на обучение по ключови езикови компетентности и дигитална компетентност, съгласно Европейската квалификационна рамка на вече наетите лица. Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места. Оборудване и адаптиране на нови работни места за хора с увреждания, вкл. ремонтни дейности· Осигуряване на наставник за хората с увреждания. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души – представители на целевата група.Минималният размер на безвъзмездна финансова помощ за проект е 50 000 лв., а максималният 391 166 лв. За бенефициенти – микро, малки и средни предприятия, не се изисква съфинансиране, за бенефициенти – големи предприятия, минималното съфиансиране е в размер от 20 %. Крайният срок за представяне на проектните предложения е 14.09.2015 г. 23:59 часа. Подробна информация за схемата, както и насоките за кандидатстване можете да намеритe на адрес: http://ophrd.government.bg/view_doc.php/7088

Статистика

Брой прегледи на статиите
246095