header.jpg

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ" ЩЕ ФИНАНСИРА ПРОЕКТИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

Общини (или райони на общини), детски градини, общински училища с подготвителни групи и юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност са допустими кандидати по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-3.001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ". Процедурата, която е с краен срок за подаване на проектни предложения 30 ноември, 2015 г., цели подобряване на условията за равен достъп до предучилищна подготовка и възпитание и повишаване качеството на образованието в детските градини и в подготвителните групи в общинските училища, както и взаимно опознаване на децата от различни етноси, включване на родителите във възпитателния процес, засилване на мотивацията на деца и родители за участие в образователния процес (постъпване в първи клас), създаване на условия за успешна социализация на децата от етническите малцинства, преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и други.

В рамките на процедурата, следните дейности ще получават подкрепа:

- Допълнително обучение, при необходимост, по български език за деца, за които българският език не е майчин (вкл. деца, търсещи или получили международна закрила);
- Осигуряване на подходяща образователна среда за включване на децата от ромски произход от обособените по етнически признак детски градини и децата, търсещи или получили международна закрила чрез поетапен прием в детски градини и в подготвителни групи в общински училища извън ромските квартали (вкл. транспортирането им от ромските квартали/махали или регистрационно приемателни центрове до училище или детска градина в рамките на населеното място);
- Подобряване на образователната среда в детски градини и в подготвителни групи в общински училища, в които се обучават деца от етническите малцинства с цел повишаване качеството на обучението и подобряване на резултатите от него;
- Подобряване на образователната среда в детски градини и в подготвителни групи в общински училища извън ромските махали в градовете, в които се обучават интегрирано деца от етническите малцинства и/или деца, търсещи или получили международна закрила;
- Осигуряване, при необходимост, на психологическа подкрепа за децата от етническите малцинства и  за децата, търсещи или получили международна закрила;
- Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца от различните етноси, обучаващи се в отделни детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на населеното място;
- Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда;
- Подкрепа за семейства от уязвими етнически малцинства/семейства в неравностойно положение за обучение на децата им в детски градини от 3-годишна възраст с оглед ранната им социализация;
- Насърчаване участието на родителите във възпитателния процес;
- Работа с родителите от уязвими семейства/семейства в неравностойна ситуация от етническите малцинства  или такива, търсещи или получили международна закрила, които възпрепятстват децата си подлежащи на задължителна предучилищна подготовка от редовно посещаване на детска градина;
- Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от  образователната интеграция и приемането на различието;
- Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност и разработване на програма за културна и социална интеграция или общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства;
- Разработване и приемане на общински годишни планове за действие, в съответствие с областната стратегия за интегриране на ромите или общински програми за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (дейността следва да бъде финансирана за сметка на съответната община).

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 50 000 лева, а максималният 500 000 лева.

Проектните предложения ще бъдат подавани по електронен път през Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

Насоките за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:
            http://sf.mon.bg
            https://eumis2020.government.bg
            http://www.eufunds.bg
Източник: Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" към Министерство на образованието и науката


 

ОТВОРЕНА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG05М20P001-3.002 "ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА"
Ученици, произхождащи от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила, ще бъдат подпомагани със средства по новата оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. чрез процедура "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила". Целта на процедурата е да подпомогне учениците да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна професионална, социална и творческа реализация.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 25 000 000 лева, като 85 % от тази сума се заделя от средствата от ЕСФ, а националното съфинансиране се равнява на 15 %.
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект е 100 000 лева, а максималният е 1 000 000 лева.
По тази процедура не се изисква съфинансиране от страна на бенефициентите, като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100 %.
Допустими кандидати:
- общини /или райони на общини/;
- училища, съгласно Закона за народната просвета;
- юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.
Важно е да се знае, че партньорството е задължително условие за кандидатстване, като по всеки проект като кандидат или партньор трябва да има поне по един участник от всяка от горепосочените допустими групи кандидати.
По тази процедура са допустими за финансиране следните дейности:
- допълнително обучение по български език за учениците, за които българският език не е майчин;
- допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства и учениците, търсещи или получаващи международна закрила;
- реинтегриране в образователната система на младежи до 18 г., отпаднали от училище;
- осигуряване на подходяща образователна среда за включване на учениците от ромски произход и учениците, търсещи или получили международна закрила, от обособените по етнически признак училища чрез поетапен прием в училища извън ромските квартали (вкл.транспортирането им при необходимост от ромските квартали/махали в градовете до училище);
- подобряване на образователната среда в училища извън ромските махали в градовете, в които се обучават интегрирано ученици от етническите малцинства и ученици, търсещи или получили международна закрила;
- дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда;
- кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците от етническите малцинства и/или на учениците, търсещи или получили международна закрила;
- осигуряване, при необходимост, на психологическа подкрепа за учениците от етническите малцинства и за учениците, търсещи или получили международна закрила;
-подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средно образование;
- насърчаване участието на родителите в образователния процес;
- работа с родителите от етническите малцинства и/или с родители, търсещи или получили международна закрила, които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на учебни занятия;
- работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието;
- преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност (включително чрез провеждане на информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или
религиозна принадлежност);
- разработване и приемане на общински годишни планове за действие, в съответствие с областната стратегия за интегриране на ромите или общински програми за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (дейността следва да бъде финансирана за сметка на съответната община).
Минималният срок за изпълнение на проекта е 12 месеца, а максималният 36 месеца.

Процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения, както следва:
- първи срок за кандидатстване: не по-късно от 23:59 часа на 30.11.2015 г.
- втори срок за кандидатстване: не по-късно от 23:59 часа на 29.04.2016 г.

Проектните предложения се подават през системата ИСУН 2020.

Източник: Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" към Министерство на образованието и науката


 

 


 

ПУБЛИКУВАН ЗА ОБСЪЖДАНЕ Е ПРОЕКТ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ПО ОП "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020 г. за 2016 г.
На 15 септември 2015г. е публикуван за обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2016 г. Той е публикуван във връзка с изискванията на чл. 7, ал. 1 и 3 от ПМС № 107/2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г.   Документът е качен в меню „Кандидатстване", подменю „Предстоящи схеми 2014- 2020".
Коментари/предложения/допълнения по проекта могат да бъдат представени в срок до 15 октомври 2015 г. (четвъртък), на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Проектът на индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2016 г.можете да намерите на следния интернет адрес:http://www.eufunds.bg/bg/pubs/8349


 

ОБЯВЕНА Е НОВА СХЕМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  BG05M9OP001-1.005 „ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА“
 
Обявена е нова процедура по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г за директно предоставяне на безвъзмезднафинансовапомощчрезсистеменпроект BG05M9OP001-1.005 „Обучения и заетостзамладитехора“ от Управляващ орган на Програмата Министерството на труда и социалната политика.
Бенефициент по процедурата е Агенция по заетостта. Целта на процедурата е интеграция на безработни младежи до 29-годишна възраст вкл., регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта, в заетост при работодател чрез осигуряване на обучения и субсидия за продължителна заетост.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 115 000 000 лв.
Можете да получите повече информация за процедурата и да си свалите пълния комплект с документи от следните интернет адреси: http://esf.bg/, http://www.eufunds.bg/ и https://eumis2020.government.bg.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30.09.2015 г. 23:59.
Проектните предложения по настоящата схема се подават само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg.
 

УДЪЛЖЕН Е КЛЮЧОВ СРОК ПО  ПРСР 2007 – 2013г.

Удължен с един месец е крайният срок за изпълнение и подаване на заявки, в чиито рамки трябва да се впишат общините, за да получат финансиране по ПРСР 2007-2013 г.. Това бе обявенопо време на конференцията „Българските общини 2020”, организирана от „Бранд Медия България” чрез Портала на българските общини – kmeta.bg и в партньорство с Информационна агенция „Фокус” от министърът на земеделието и храните Десислава Танева. Вместо досегашните 2 срока – първият до 15 септември, а вторият до 15 октомври, се установява само един срок, който е до 15 октомври. Новото решение ще бъде регламентирано, след като бъдат внесени необходимите нормативни корекции.

По време на конференцията, Министърът на земеделието и храните Десислава Танева представи постигнатото през изминалия програмен период. Общините са със 1442 сключени договори на обща стойност 1.9 млрд. лева. От тези договори, са изпълнени 592, по които има разплатени 671 млн. лева субсидия. Останалите 850 са в процес на изпълнение.

По повод новата ПРСР 2014-2020 Танева съобщи, че вече са отворени и затворени 3 мерки. Тя наблегна на успешното сътрудничество между министерството и неговите институции и местните власти. 

 

Източник: http://www.economic.bg/bg/news/5/uvelichiha-s-mesets-klyuchov-srok-po-starata-prsr.html

 

Статистика

Брой прегледи на статиите
325293