header.jpg

ПРЕДСТОИ ОТВАРЯНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ИПП БЪЛГАРИЯ-СЪРБИЯ 2014-2020

През месец август предстои отваряне на Програмата за трансгранично сътрудничество България - Сърбия 2014-2020. Тя ще функционира чрез четири приоритетни оси: Устойчив туризъм; Младежи; Околна среда и Техническа помощ.
Целевите групи и основните типове бенефициенти са централни / регионални и местни органи на властта; културни институти (музеи, библиотеки, художествени  галерии, читалища и др.); образователни институции и обучителни центрове; регионални и браншови агенции за развитие, структури за подкрепа на бизнеса; неправителствени организации и туристически асоциации, и др. Участието им в проекти ще улесни усвояването на знания и обмена на добри практики, ще подобри прилаганите регионални и местни политики за развитие и ще създаде и развие трансгранични партньорства.
Общият бюджет на програмата е 34 102 251.77 евро, от които 28 986 914.00 евро от Европейския съюз.  
Допустима област на програмата обхваща територия от 43 933 кв. км., или около 22% от територията на двете страни. Областта граничи с Румъния на север и с Република Македония на юг. Тя включва 13 административно-териториални единици: 6 области в България, което отговаря на ниво NUTS III (ЕВРОСТАТ), и 7 области в Сърбия еквивалентни на ниво NUTS III. В по-голямата си част териториалният обхват на програмата е идентичен с този от програмния период 2007 – 2013 г., с допълнение от 2 нови области: от българска страна – област Враца, и от сръбска страна – област Топлица.
Обща стратегическа цел на програмата е създаването на подходяща за развитието на региона социално-икономическа среда, необходима за развитието на граничния регион.

Тематични приоритети:

  • Тематичен приоритет 1: Насърчаване на туризма и културното и природното наследство
  • Тематичен приоритет 2: Инвестиране в младежта, образованието и изграждането на умения
  • Тематичен приоритет 3: Опазване на околната среда и насърчаване на действията за приспособяване към изменението на климата и за смекчаване на изменението на климата, превенция и управление на риска

Повече информация за програмата можете да намерите на следния интернет адрес:
http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=5925

ПЛАНИРАН ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА 2015 г. ПО ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ"

Съгласно индикативната работна програма по ОПИК за второто полугодие на 2015 г., през септември тази година предстои отваряне на процедура "Подкрепа за иновации в предприятията". Бюджетът на процедурата е 40 млн.евро. Допустими бенефициенти на програмата са микро, малки и средни предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. МСП могат да кандидатстват за инвестиционни разходи и разходи за услуги;  придобиване на ДМА; придобиване на ДНА; консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите. Безвъзмездната помощ е в размер на 25% - 90% в зависимост от категорията предприятие и вида финансирана дейност. Минималният размер на безвъзмездната помощ на проект е 100 000 лв, а максималният 1.5 млн. лв.
В края на годината през декември 2015 г. предстои да се открие процедура "Енергийна ефективност в МСП". Бюджетът на процедурата е 50 млн.евро. Микро, малки или средни предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите са допустими бенефициенти по процедурата. Същите могат да кандидатстват за придобиване на ДМА и ДНА, които допринасят за подобряване на енергийната ефективност на предприятията; извършване на СМР, които водят до намаляване  на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятията; придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление; консултантски услуги за извършване на енергиен одит. Безвъзмездната помощ е в размер на 35% - 70% от проекта в зависимост от категорията предприятие. Минималният размер на безвъзмездната помощ на проект е 50 000 лв., а максималният: 1.5 млн.лв.

Източници: http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=276


 

ПО МЯРКА 19.1 ОТ ПРСР ЩЕ СЕ СЪЗДАВАТ МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ

Министерството на земеделието и храните публикува проект на НАРЕДБА за прилагане на Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР),подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Финансова помощ по тази мярка се предоставя за извършване на следните дейности:

1. Подпомагане на процеса по създаване на местни инициативни групи в селски райони;

2. Подкрепа за придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на такива групи на местно ниво;

3. Подпомагане на процеса за подготовка на стратегии за местно развитие, финансирани от ЕЗФРСР или от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

4. Насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегиите за местно развитие;

5. Подкрепа за информиране на местното население относно възможността за финансиране на стратегиите по повече от един фонд;

6. Подкрепа за популяризиране на местната идентичност

Източник: http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101


 

ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТРЕТАТА ПРОГРАМА НА ЕС ЗА ЗДРАВЕТО 2014—2020

Третата програма на ЕС за здравето 2014 – 2020 г. предоставя безвъзмездни средства за проекти. Програмата за здравето цели да подобри здравето в Европа, като насърчава сътрудничеството между държавите членки за подобряване на политиките в областта на здравето, които са в полза на гражданите.

Безвъзмездни средства могат да бъдат отпускани на организации, учредени в съответствие с действащото право, включително:публични органи и субекти от публичния сектор,научноизследователски и здравни институции,университети,висши училищанеправителствени организации.

Програмата финансира 60% от допустимите разходи. Като се има предвид допълващият и мотивиращ характер на безвъзмездните финансови средства от ЕС, не по-малко от 40% от разходите по проекта трябва да бъдат финансирани от партньорите.

В случаите на особена полза проектите могат да получат до 80% съфинансиране на допустимите разходи. Критериите за особена полза са определени в годишната работна програма.

Крайният срок за кандидатстване е15 септември 2015

Повече информация можете да намерите тук.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc


ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РАМКИТЕ НА ИНИЦИАТИВАТА "ДОБРОВОЛЦИ НА ЕС ЗА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ"

Регламентът на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ („Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“) създава рамка за съвместен принос от страна на европейски доброволци за подкрепа и допълване на операции за хуманитарна помощ в трети държави.

Поканата за представяне на предложения в рамките на инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“: Техническа помощ за изпращащите организации – Изграждане на капацитет за хуманитарна помощ на приемащите организации ще осигури финансиране чрез подкрепа за действия, насочени към укрепването на капацитета на потенциалните приемащи организации да се подготвят и реагират на хуманитарни кризи. Освен това се цели да се гарантира спазването на стандартите и процедурите по отношение на кандидатите за доброволци и доброволците на ЕС за хуманитарна помощ.

Предложения за дейности както за техническа помощ, така и за изграждане на капацитет, трябва да бъдат подадени от:

  • неправителствени организации с нестопанска цел, чието седалище се намира на територията на Съюза;

  • публично-правни органи с граждански характер, чиято дейност се урежда от правото на държава-членка;

  • Международната федерация на националните дружества на Червения кръст и Червения полумесец.

Кандидатите (кандидат-организации координатори) трябва, към посочения краен срок за подаване на предложения, да имат най-малко пет години опит в дейности в сферата на хуманитарната помощ.

Допустими са само юридически лица, установени в държавите-членки на Европейския съюз.

Максималният размер на безвъзмездните средства е 700 000 евро. Искания за безвъзмездни средства до 100 000 евро няма да бъдат разглеждани за финансиране. Агенцията очаква да финансира 20 предложения.

Краен срок: 1 СЕПТЕМВРИ 2015

Повече информация можете да намерите на следнияинтернет адрес:

https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/technical-assistance-and-capacity-building_en


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
292494