header.jpg

УО на ОП „Региони в растеж“ публикува за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Култура и спорт в училище“

Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 /ОПРР/ публикува за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“ в изпълнение на Индикативна годишна работна програма за 2015 г.
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“ се реализира в рамките на приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на ОПРР 2014-2020 и има за цел създаването на условия за модерни образователни услуги в сферата на културата, изкуството и спорта чрез подобряване на образователната инфраструктура в училищата по изкуства и култура и спортни училища от национално и регионално значение.
Бенефициенти по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са:
Компонент 1: Министерство на културата - за училища по изкуствата и по културата
Компонент 2: Министерство на младежта и спорта - за държавни спортни  училища
Общият размер на предоставената безвъзмездна помощ възлиза на 14,8 млн.лв.
Подаването и оценката на проектните предложения по процедурата е изцяло електронно. То се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020, https://eumis2020.government.bg/.
Предложения и коментари по проекта на Насоки за кандидатстване се приемат в срок до 30.10.2015 (включително) на следната електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Повече информация по темата можете да намерите на интернет-сайта на ОПРР, в меню: Кандидатстване, под меню: Предстоящи схеми 2014-2020 или на следния интернет адрес:
http://www.eufunds.bg/component/k2/item/13850-obsazhdane-na-proekt-na-nasoki-za-kandidatstvane-po-protzedura-za-predostavyane-na-bezvazmezdna-finansova-pomosht-bg16rfop001-3-001-kultura-i-sport-v-uchilishte 
 
 

ОТВОРЕНА Е ПОКАНА ПО ДУНАВСКА ТРАНСНАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

Отворена е първата покана по Дунавската транснационална програма. Програмата е структурирана в четири приоритетни оси (петата приоритетна ос е свързана с техническа помощ), които целят да разработят координирани политики и действия в областта на програмата, подсилващи ангажиментите на стратегия Европа 2020 за трите измерения за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж:
- Иновативен и социално отговорен Дунавски регион
- Отговорен към околната среда и културата Дунавски регион
- Дунавски регион с по-добра свързаност
- Добре управляван Дунавски регион
 По програмата ще се финансират следните видове дейности:
- Разработване на общи ориентации, рамки и стратегии в областите от транснационално значение, където е необходимо ранно разработване на политики;
- Развитие и практическо прилагане на транснационални инструменти и услуги (например аналитични инструменти, инструменти за управление, технически средства, софтуерни инструменти, мониторинг инструменти); - Подготовка на транснационални инвестиции (инфраструктура, оборудване), за да бъдат впоследствие финансирани чрез други източници;
- Пилотни дейности, включително и дребни инвестиции (изпитателни или демонстрационни);
- Разработване и реализиране на обучение за изграждане на капацитет (например обучителни семинари и курсове, учебни посещения, партньорски проверки);
- Съпътстваща информация, разпространение и публичност, за информиране на заинтересованите лица и / или широката общественост за дейностите и резултатите от проекта.
По Дунавската транснационална програма могат да кандидатстват местни, регионални, национални публични органи / органи, регулирани от публичното право, международни организации и частни организации (включително частни предприятия от страните от ЕС на територията на програмата), които имат статут на юридическо лице.
Всеки проект трябва да включва най-малко трима партньори от три различни страни на територията на програмата: Водещ партньор и най-малко двама партньори по проекта. От тримата поне един - Водещият партньор, трябва да се намира на територията на държава-членка на ЕС на територията на програмата.
Срокът за подаване на Заявления за интерес е до 3 ноември 2015 г.  
Подробна информация за програмата можете да намерите на следния интернет адрес:
http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/first-call


 

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ VP / 2015/006 Easi-EURES:
Целева схема за мобилност - Твоята първа работа с EURES
Отворена е нова схема за мобилност - Твоята първа работа с EURES. Специфичните цели на схемата са следните:
1.    насърчаване на  свободата на движение на работниците, както е посочено в Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС, чл 45.);
  2. да допринесе за
  - Попълване на вакантните места с налични младежката работна сила в ЕС? / EEA17 ЕАСТ;
  - Разработване на всеобхватни услуги за подкрепа на мобилността в ЕС ЕАСТ / ЕИП страни и повишаване на качеството на услугите, предоставяни на работодателите, които желаят да наемат работници от други страни на ЕС, ЕАСТ / ЕИП.
  - Засилване на трансграничните съвпадения за назначаване на работа на стажанти, което е важен елемент за подпомагане на прехода от образование към работа;
  - Преодоляване на пречките за мобилност на труда.
3. да се тестват новаторски начини за подобряване на интеграцията на младите мобилни кандидати в приемащата страна, по-специално, за да се провокира развитието на гостоприемна политика и  култура на интеграция.

Схемата за мобилност предвижда мерки за подпомагане на младите кандидати на възраст от 18 до 35 години,  да си намерят работа, стаж или чиракуване в място, различно от тяхната страна на пребиваване. За целта младежите трябва  да имат трудово правоотношение с работодателя, т.е. задължително е да бъдат на трудов договор при новия си работодател.

Всички организации, които проявяват интерес трябва да представят предложение с акцент върху:
-     Назначаване на работа (задължителен елемент)
  а също така и да предложат най-малко един от следните видове назначения:
  - Стажове
  - чиракуване

Проектите трябва да се основават на консорциум с широк географски обхват. Консорциумът трябва да се формира от най-малко седем участващи организации (установени в седем различни допустими страни), от които най-малко пет трябва да са на EURES организации (членове на EURES, партньори на EURES и асоциирани партньори на EURES), а останалите могат да бъдат организации, които не са от EURES . Консорциумът трябва да гарантира, че клиентски-ориентирана информация, както  за набиране на персонал, за съвпадение за намиране на подходяща работа,  и други услуги за намиране на работа ще бъдат предоставени поне в партньорските страни.

Срокът за кандидатстване е до 16 октомври 2015 г.

Повече информация за схемата можете да намерите на следния интернет адрес:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=461&furtherCalls=yes&hash=38ab2250-206c-4d1e-8eb4-1f8355040704


 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ" ЩЕ ФИНАНСИРА ПРОЕКТИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

Общини (или райони на общини), детски градини, общински училища с подготвителни групи и юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност са допустими кандидати по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-3.001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ". Процедурата, която е с краен срок за подаване на проектни предложения 30 ноември, 2015 г., цели подобряване на условията за равен достъп до предучилищна подготовка и възпитание и повишаване качеството на образованието в детските градини и в подготвителните групи в общинските училища, както и взаимно опознаване на децата от различни етноси, включване на родителите във възпитателния процес, засилване на мотивацията на деца и родители за участие в образователния процес (постъпване в първи клас), създаване на условия за успешна социализация на децата от етническите малцинства, преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и други.

В рамките на процедурата, следните дейности ще получават подкрепа:

- Допълнително обучение, при необходимост, по български език за деца, за които българският език не е майчин (вкл. деца, търсещи или получили международна закрила);
- Осигуряване на подходяща образователна среда за включване на децата от ромски произход от обособените по етнически признак детски градини и децата, търсещи или получили международна закрила чрез поетапен прием в детски градини и в подготвителни групи в общински училища извън ромските квартали (вкл. транспортирането им от ромските квартали/махали или регистрационно приемателни центрове до училище или детска градина в рамките на населеното място);
- Подобряване на образователната среда в детски градини и в подготвителни групи в общински училища, в които се обучават деца от етническите малцинства с цел повишаване качеството на обучението и подобряване на резултатите от него;
- Подобряване на образователната среда в детски градини и в подготвителни групи в общински училища извън ромските махали в градовете, в които се обучават интегрирано деца от етническите малцинства и/или деца, търсещи или получили международна закрила;
- Осигуряване, при необходимост, на психологическа подкрепа за децата от етническите малцинства и  за децата, търсещи или получили международна закрила;
- Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца от различните етноси, обучаващи се в отделни детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на населеното място;
- Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда;
- Подкрепа за семейства от уязвими етнически малцинства/семейства в неравностойно положение за обучение на децата им в детски градини от 3-годишна възраст с оглед ранната им социализация;
- Насърчаване участието на родителите във възпитателния процес;
- Работа с родителите от уязвими семейства/семейства в неравностойна ситуация от етническите малцинства  или такива, търсещи или получили международна закрила, които възпрепятстват децата си подлежащи на задължителна предучилищна подготовка от редовно посещаване на детска градина;
- Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от  образователната интеграция и приемането на различието;
- Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност и разработване на програма за културна и социална интеграция или общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства;
- Разработване и приемане на общински годишни планове за действие, в съответствие с областната стратегия за интегриране на ромите или общински програми за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (дейността следва да бъде финансирана за сметка на съответната община).

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 50 000 лева, а максималният 500 000 лева.

Проектните предложения ще бъдат подавани по електронен път през Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

Насоките за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:
            http://sf.mon.bg
            https://eumis2020.government.bg
            http://www.eufunds.bg
Източник: Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" към Министерство на образованието и науката


 

ОТВОРЕНА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG05М20P001-3.002 "ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА"
Ученици, произхождащи от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила, ще бъдат подпомагани със средства по новата оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. чрез процедура "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила". Целта на процедурата е да подпомогне учениците да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна професионална, социална и творческа реализация.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 25 000 000 лева, като 85 % от тази сума се заделя от средствата от ЕСФ, а националното съфинансиране се равнява на 15 %.
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект е 100 000 лева, а максималният е 1 000 000 лева.
По тази процедура не се изисква съфинансиране от страна на бенефициентите, като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100 %.
Допустими кандидати:
- общини /или райони на общини/;
- училища, съгласно Закона за народната просвета;
- юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.
Важно е да се знае, че партньорството е задължително условие за кандидатстване, като по всеки проект като кандидат или партньор трябва да има поне по един участник от всяка от горепосочените допустими групи кандидати.
По тази процедура са допустими за финансиране следните дейности:
- допълнително обучение по български език за учениците, за които българският език не е майчин;
- допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства и учениците, търсещи или получаващи международна закрила;
- реинтегриране в образователната система на младежи до 18 г., отпаднали от училище;
- осигуряване на подходяща образователна среда за включване на учениците от ромски произход и учениците, търсещи или получили международна закрила, от обособените по етнически признак училища чрез поетапен прием в училища извън ромските квартали (вкл.транспортирането им при необходимост от ромските квартали/махали в градовете до училище);
- подобряване на образователната среда в училища извън ромските махали в градовете, в които се обучават интегрирано ученици от етническите малцинства и ученици, търсещи или получили международна закрила;
- дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда;
- кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците от етническите малцинства и/или на учениците, търсещи или получили международна закрила;
- осигуряване, при необходимост, на психологическа подкрепа за учениците от етническите малцинства и за учениците, търсещи или получили международна закрила;
-подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средно образование;
- насърчаване участието на родителите в образователния процес;
- работа с родителите от етническите малцинства и/или с родители, търсещи или получили международна закрила, които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на учебни занятия;
- работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието;
- преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност (включително чрез провеждане на информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или
религиозна принадлежност);
- разработване и приемане на общински годишни планове за действие, в съответствие с областната стратегия за интегриране на ромите или общински програми за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (дейността следва да бъде финансирана за сметка на съответната община).
Минималният срок за изпълнение на проекта е 12 месеца, а максималният 36 месеца.

Процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения, както следва:
- първи срок за кандидатстване: не по-късно от 23:59 часа на 30.11.2015 г.
- втори срок за кандидатстване: не по-късно от 23:59 часа на 29.04.2016 г.

Проектните предложения се подават през системата ИСУН 2020.

Източник: Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" към Министерство на образованието и науката


 

 


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
563418