header.jpg

ПУБЛИКУВАН ЗА ОБСЪЖДАНЕ Е ПРОЕКТ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ПО ОП "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020 г. за 2016 г.
На 15 септември 2015г. е публикуван за обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2016 г. Той е публикуван във връзка с изискванията на чл. 7, ал. 1 и 3 от ПМС № 107/2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г.   Документът е качен в меню „Кандидатстване", подменю „Предстоящи схеми 2014- 2020".
Коментари/предложения/допълнения по проекта могат да бъдат представени в срок до 15 октомври 2015 г. (четвъртък), на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Проектът на индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2016 г.можете да намерите на следния интернет адрес:http://www.eufunds.bg/bg/pubs/8349


 

ОБЯВЕНА Е НОВА СХЕМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  BG05M9OP001-1.005 „ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА“
 
Обявена е нова процедура по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г за директно предоставяне на безвъзмезднафинансовапомощчрезсистеменпроект BG05M9OP001-1.005 „Обучения и заетостзамладитехора“ от Управляващ орган на Програмата Министерството на труда и социалната политика.
Бенефициент по процедурата е Агенция по заетостта. Целта на процедурата е интеграция на безработни младежи до 29-годишна възраст вкл., регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта, в заетост при работодател чрез осигуряване на обучения и субсидия за продължителна заетост.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 115 000 000 лв.
Можете да получите повече информация за процедурата и да си свалите пълния комплект с документи от следните интернет адреси: http://esf.bg/, http://www.eufunds.bg/ и https://eumis2020.government.bg.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30.09.2015 г. 23:59.
Проектните предложения по настоящата схема се подават само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg.
 

УДЪЛЖЕН Е КЛЮЧОВ СРОК ПО  ПРСР 2007 – 2013г.

Удължен с един месец е крайният срок за изпълнение и подаване на заявки, в чиито рамки трябва да се впишат общините, за да получат финансиране по ПРСР 2007-2013 г.. Това бе обявенопо време на конференцията „Българските общини 2020”, организирана от „Бранд Медия България” чрез Портала на българските общини – kmeta.bg и в партньорство с Информационна агенция „Фокус” от министърът на земеделието и храните Десислава Танева. Вместо досегашните 2 срока – първият до 15 септември, а вторият до 15 октомври, се установява само един срок, който е до 15 октомври. Новото решение ще бъде регламентирано, след като бъдат внесени необходимите нормативни корекции.

По време на конференцията, Министърът на земеделието и храните Десислава Танева представи постигнатото през изминалия програмен период. Общините са със 1442 сключени договори на обща стойност 1.9 млрд. лева. От тези договори, са изпълнени 592, по които има разплатени 671 млн. лева субсидия. Останалите 850 са в процес на изпълнение.

По повод новата ПРСР 2014-2020 Танева съобщи, че вече са отворени и затворени 3 мерки. Тя наблегна на успешното сътрудничество между министерството и неговите институции и местните власти. 

 

Източник: http://www.economic.bg/bg/news/5/uvelichiha-s-mesets-klyuchov-srok-po-starata-prsr.html

 

ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ СТАРТИРА МЯРКА 121 "МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛНСКИТЕ СТОПАНСТВА" ОТ ПРСР

На сайта на Програмата за развитие на селските райони на 28.08.2015г. е публикувана заповед за обявяване на прием по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" от 07.09.2015 до 12.09.2015г.
Приемът е извънреден за финансиране на проекти за трактори и земеделска техника по мярка 121 от ПРСР 2007-2013. По мярката ще се приемат инвестиционни проекти, които включват закупуване на техника, която се използва за обработка на почвата и прибиране на реколта като трактори, самоходна техника - колесни трактори, верижни трактори, специализирани самоходни машини като силажокомбайни и зърнокомбайни, както и прикачен инвентар.
Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е 500000 евро, а минималният е 15 000 евро.
Важно условие за кандидатстване е, че размерът на земята за обработване трябва да отговаря на капацитета на закупената по проекта техника. Това се доказва от кандидата с обосновка в бизнес плана.
На страницата на ПРСР са публикувани важни разяснения, които касаят кандидатите, възнамеряващи да кандидатстват по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от ПРСР. Кандидатите, които могат да получат финансиране по подмярка 19.1 са Местни партньорства или Местни инициативни групи. Приемът на проекти е до 04.09.2015г.

Повече информация можете да намерите на интернет сайт
а на ПРСР:
http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101

ПОДКРЕПА ЗА ПРОЕКТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ПРОГРАМА "ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА"

"Творческа Европа" е програма на Европейската комисия, която ще финансира проекти в областта на културните и творчески индустрии в периода 2014—2020 г. Към настоящия момент в рамките на програмата е отворена схема по подпрограма „Култура“: „Подкрепа за проекти за европейско сътрудничество“. Приоритетите на подпрограма „Култура“са:

  • насърчаване на транснационалната мобилност на творци и специалисти, с цел да получат възможност да се конкурират на международния пазар и да развият международния аспект на професионалното си развитие и дейности в държавите в ЕСи извън него, при възможност въз основа на дългосрочни стратегии, и стимулиране на транснационалното разпространение на културни и художествени творби с цел насърчаване на културния обмен, диалога между културите, разбирането на културното многообразие и социалното приобщаване;
  • по-ефективно привличане на публика като начин за стимулиране на интереса към европейските културни и творчески произведения и материалното и нематериалното културно наследство, и за подобряване на достъпа до тях. Целта на дейностите за привличане на публика е да се помогне на европейските творци/специалисти в областта на културата да достигнат със своите произведения до по-широка аудитория в цяла Европа и да се разшири достъпът на по-слабо представените групи до културни произведения. Стремежът е да се помогне на културните организации да се приспособят към необходимостта от взаимодействие с публиката по нови и новаторски начини, включително да се достигне до среди, които понастоящем не са част от публиката, както и да се постигне по-високо качество на продукта, предоставян на публиката, и да се задълбочи връзката с нея;
  • стимулиране на творчеството, новаторските подходи към творческия процес и нови начини за прехвърляне на ползите в други сектори. Разработване и изпитване на нови и новаторски модели за генериране на приходи, управление и маркетинг на културните сектори, особено с оглед на прехода към цифровите технологии.

По поканата могат да кандидатстват оператори в сферата на културата и творчеството, които осъществяват дейност в секторите на културата и творчеството, определени в член 2 от Регламента и са законно установени в някоя от държавите, участващи в подпрограма „Култура“и оператори в сферата на културата, които са правни субекти поне от 2 години към датата на крайния срок за подаване на заявленията.

Физически лица не могат да кандидатстват.

Краен срок: 7 октомври 2015 г. 

Подробните условия за кандидатстване могат да бъдат намерени на следните интернет сайтове:

Генерална дирекция „Образование и култура“

http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Изпълнителна агенция за образование, аудио-визия и култура

Източник (фотография): Европейска комисия

Източник (текст): https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2016_en


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
563437