header.jpg

ПРЕДСТОИ ОТКРИВАНЕ НА МЯРКА 4.2 ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

В края на месец септември, началото на месец октомври се очаква да започне приемът на проекти по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от ПРСР 2014-2020. Мярка 4.2. заменя мярка 123, действаща в периода 2007-2013 година. Мярка 4.2. осигурява финансиране на предприятията, занимаващи се с първична преработка на земеделски продукти:
- мляко и млечни продукти (без техни заместители);  месо и месни продукти; плодове и зеленчуци, включително култивирани гъби;  пчелен мед;  зърнени, мелничарски и нишестени продукти (без хляб и тестени изделия); растителни и животински масла и мазнини (без зехтин); технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки (без тютюн); готови храни за селскостопански животни; гроздова мъст, вино и оцет; производство на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти.
Видно от списъка на допустимите за подпомагане преработвателни дейности, за разлика от мярка 123, мярка 4.2. няма да финансира проекти за първична преработка на горски продукти (дървесина, плодове, билки). През настоящия програмен период тези дейности ще се финансира по мярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”.
Необходимо е да се знае, че мярка 4.2. ще подкрепя проекти на територията на цялата страна, а не е ограничена само на територията на селските райони.
По мярката могат да кандидатстват фирми, земеделски производители, групи/организации на производители и предприятия, включително пазари на производители регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища. Няма значение дали са стартиращи или фирми с история. Ако кандидатът е земеделски производител, то стопанството му трябва да има стандартен производствен обем (СПО) не по-малък от 8 000 евро.
Предвидената безвъзмездната финансова помощ е в размер на 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Минималният размер на допустимите разходи е 10 000 евро, а максималният размер е в рамките на 3 000 000 евро.
Бенефициентите по тази мярка ще имат възможност да ползват финансова помощ за изграждане и подобряване на недвижимо имущество. Допустими за финансиране са разходи за закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер. Предвидени са и разходи за закупуване на земя и сгради, но те не трябва да надхвърлят 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи. Производителите ще бъдат улеснени в реализирането на своите проекти като ще се съфинансират разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекта и проучвания за техническа осъществимост. Финансират се разходи за придобиване на ноу-хау, патентни права и лицензи, регистрация на търговски марки и процеси, необходими за целите на проекта.
Допълнително точки при оценката ще получат проекти, които включват: въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии; технологии водещи до намаляване на емисиите; инвестиции за покриване стандартите на ЕС; преработка и производство на биологични продукти. Приоритет ще бъде осигурен и за проекти осигуряващи устойчива заетост в селските райони, такива насърчаващи кооперирането и интеграцията между земеделските производители и предприятията от преработвателната промишленост. Като приоритет с най-голяма тежест се очаква да бъде преработването на продукция от "чувствителни сектори". Допълнителни точки по този критерий ще получат всички мандри и месопреработватели; почти всички преработватели на плодове и зеленчуци, както и тези, които се занимават с дестилация на етерични масла; всички консервни предприятия, както и производителите на мед. Приоритет ще бъде осигурен и за кандидати на територията на Северозападен район и райони с природни и други специфични ограничения.
Източници: http://zem.bg/show-newsbg/204
http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101

Източници (фотография): Европейска комисия


 

ОТВОРЕНА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ BG05M90PO001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“

Общини и райони на общини в България имат възможност да участват с проектни предложения в процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-2.002 „Независим живот“. Последният индикативен срок за подаване на проектите, посочен в Насоките за кандидатстване е 6 януари, 2016 г. По процедурата ще се финансират дейности, които ще доведат до подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексни потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, с цел преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността. Операцията има също така за цел да предостави възможности за връщане на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания. Партньори по настоящата процедура могат да бъдат доставчици на социални услуги и неправителствени организации.
Основните допустими дейности по процедурата са:
1) Осигуряване на достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение въз основа на индивидуална социална оценка чрез подкрепа за дейността на съществуващи и създаване на нови Центрове за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, в т.ч. подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги;
2) Обучение на персонала за предоставяне на услугите;
3) Предоставяне на психологическа подкрепа и/или консултиране и/или супервизия на персонала, предоставящ социални услуги;
4) Мотивационна и/или психологическа или друг тип подкрепа за потребителите на услугите, според тяхната индивидуална потребност;
5) Осигуряване на специализиран транспорт за хората с увреждания, в случай на необходимост;
Задължение на кандидата е да включи в проектното си предложение първите четири дейности. Минималната продължителност на предоставяне на услугите следва да бъде 18 месеца. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 80 000 лева, а максималният 500 000 лв.
Пълният комплект документи и насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет страници:
http://esf.bg/, http://www.eufunds.bg/bg/page/1086 и https://eumis2020.government.bg/
Проектните предложения следва да бъдат подадени по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg


 

ОБЯВЕНА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ "ПРИЕМИ МЕ 2015 г."

Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., обяви процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015“ с конкретен бенефициент Агенция за социално подпомагане. Партньори на Агенцията могат да бъдат общини и райони на общини на територията на Република България. Процедурата е насочена към подкрепа за процеса на деинституционализация на деца чрез продължаване и надграждане на устойчивия модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции, деца в риск и деца с увреждания, както и развиване на нови модели на работа и услуги за деца в риск и техните родители, както и към разширяване на възможностите за развитие на приемната грижа чрез подкрепа за предоставяне на „специализирана приемна грижа". Размерът на финансовата помощ се равнява на 51 600 000 лв. Крайният срок за подаване на проектното предложение е 01.09.2015 г.

Пълният комплект насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg/,  http://www.eufunds.bg/ и https://eumis2020.government.bg. Проектното предложение по настоящата процедура може да бъде подадено само по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg.

Източник: eufunds.bg

Източник фотография: Европейска комисия

 

СТАРТИРА ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА" 2014-2020

До 1 август 2016 г., общини могат да подават проектни предложения по първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020". Процедурата е свързана с проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъц. Освен това, ще бъдат финансирани мерки за осигуряване на оборудване, съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци. Целта е да се намали количеството депонирани зелени и/или биоразградими битови отпадъци чрез разделното им събиране и рециклиране, както и по-ефективното използване на отпадъците като ресурс. Подаването на проектите става по електронен път, чрез информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020 -  https://eumis2020.government.bg/.
Общият бюджет на процедурата е 97 791 500 лв.
Насоките за кандидатстване и приложенията към тях са публикувани на интернет страницата на оперативната програма http://ope.moew.government.bg/bg, в меню: Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г."/Обяви за проектни предложения по ОПОС 2014-2020 г. и на единния информационен портал eufunds.bg.


 

ПРЕДСТОИ ОТВАРЯНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ИПП БЪЛГАРИЯ-СЪРБИЯ 2014-2020

През месец август предстои отваряне на Програмата за трансгранично сътрудничество България - Сърбия 2014-2020. Тя ще функционира чрез четири приоритетни оси: Устойчив туризъм; Младежи; Околна среда и Техническа помощ.
Целевите групи и основните типове бенефициенти са централни / регионални и местни органи на властта; културни институти (музеи, библиотеки, художествени  галерии, читалища и др.); образователни институции и обучителни центрове; регионални и браншови агенции за развитие, структури за подкрепа на бизнеса; неправителствени организации и туристически асоциации, и др. Участието им в проекти ще улесни усвояването на знания и обмена на добри практики, ще подобри прилаганите регионални и местни политики за развитие и ще създаде и развие трансгранични партньорства.
Общият бюджет на програмата е 34 102 251.77 евро, от които 28 986 914.00 евро от Европейския съюз.  
Допустима област на програмата обхваща територия от 43 933 кв. км., или около 22% от територията на двете страни. Областта граничи с Румъния на север и с Република Македония на юг. Тя включва 13 административно-териториални единици: 6 области в България, което отговаря на ниво NUTS III (ЕВРОСТАТ), и 7 области в Сърбия еквивалентни на ниво NUTS III. В по-голямата си част териториалният обхват на програмата е идентичен с този от програмния период 2007 – 2013 г., с допълнение от 2 нови области: от българска страна – област Враца, и от сръбска страна – област Топлица.
Обща стратегическа цел на програмата е създаването на подходяща за развитието на региона социално-икономическа среда, необходима за развитието на граничния регион.

Тематични приоритети:

  • Тематичен приоритет 1: Насърчаване на туризма и културното и природното наследство
  • Тематичен приоритет 2: Инвестиране в младежта, образованието и изграждането на умения
  • Тематичен приоритет 3: Опазване на околната среда и насърчаване на действията за приспособяване към изменението на климата и за смекчаване на изменението на климата, превенция и управление на риска

Повече информация за програмата можете да намерите на следния интернет адрес:
http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=5925

Статистика

Брой прегледи на статиите
563396