header.jpg

ПУБЛИКУВАН Е ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP001-1.001-039 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020“

Управляващият орган на ОП „Региони в растеж" 2014-2020 обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020".

Цел на процедурата е да се подкрепи реализацията на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, насочени към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в 39 града от 1-во, 2-ро, 3-то йерархично ниво в съответствие с Националната концепция за пространствено развитие на България за периода 2013-2025 г. Конкретни бенефициенти са общините на 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична система, а общият бюджет на предоставената безвъзмездна финансова помощ възлиза на 1,3 млрд.лева.

По процедурата е предвидено електронно подаване и оценка на Инвестиционна програма и проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020, https://eumis2020.government.bg/.

Проектни предложения се подават текущо до 31 май 2019 г., като до 31 май 2016 г. всяка община следва да подаде проектни предложения за минимум 50% от бюджета на града по процедурата.

Пакетът документи за кандидатстване по процедурата е одобрен със заповед № РД-02-36-351/10.07.2015 г. на Ръководителя на УО на ОПРР.

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет-сайта на ОПРР, в меню: Кандидатстване, под меню: Актуални схеми

http://www.eufunds.bg/bg/pubs/8189

НАБЛИЖАВА КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 6.1 ПО ПРСР

На 29.06.2015г. стартира приема на проекти по  подмярка 6.1 "СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ“ от мярка 6 „РАЗВИТИЕ НА СТОПАСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ“ от ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ за периода 2014-2020г . Това е една  от най-предпочитаните мярки в новия програмен период. По тази мярка, млади земеделски стопани имат възможност да получат безвъзмездна финансова помощ за създаване и развитие на стопанства. Финансирането е до 25 000 евро, като след получаването на субсидията, кандидатите трябва да продължат да развиват стопанството си, както и да повишат стандартния производствен обем(СПО).
Допустими кандидати по мярка 6.1 са еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирани по Търговския закон, чиито размер на стопанството е в границата между 8000 и 16000 СПО. Кандидатите трябва да са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя; да са собственици и/или  наематели на животновъдните сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава; да са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал.2 и3 от Закона за малките и средните предприятия; да са земеделски производители или ЮЛ, които НЕ са извършвали стопанска дейност (регистрация като ЗП, описване на земя и т.н.) повече от 18 месеца, да са до 40 години включително.
Приоритетни кандидати са (проектите се оценяват по-високо):
- Кандидати, които имат образование в сферата на селското стопанство (механизатор на селскостопанска техника, агроном, ветеринарен техник или лекар и т.н.) без значение дали е средно или висше. Образованието може да бъде и икономическо, но задължително със земеделска насоченост.
- Кандидати, които се развиват в сектор "Животновъдство" (кандидатстват чрез животни и кандидатстват за развиването им)
- Кандидати, които се развиват в сектор "Плодове и зеленчуци"
- Кандидати, които  имат или са започнали сертификация като биопроизводители.
- Кандидати, които ще наемат поне 1 човек на трудов договор.
Допустими разходи са: закупуване на техника, нужна за развитието на стопанството, строителство и ремонт на сграден фонд в стопанството, закупуване на земя (по данъчна оценка), закупуване на ВТОРА ръка оборудване.
Финансирането е в размер на не повече от левовата равностойност на 25 000 евро, които се получават на два транша от по 12.500 евро. Първият транш се получава след одобрението на проекта. Вторият транш, според новата наредба може да се усвои след извършена проверка РА, която трябва да установи точното изпълнение на бизнес плана.
Периодът за изпълнение на бизнес плана е до пет години, считано от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ
Крайният срок за подаване на проекти е 24.07.2015г.
Повече информация за Мярката можете да намерите на следния интернет адрес: http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101

ДO 75 % СУБСИДИРАНЕ НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙОНОСТИ ПО ПРСР 2014-2020

ПРСР подпомага инвестициите в неземеделски дейности. Насърчаването на инвестиционните дейности ще подпомогне създаването на заетост и ще ускори диверсификацията на неземеделските дейности.

Подпомагат се инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

◾Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);

◾Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на ЕС;

◾Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и др.;

◾Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

◾Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

По Програмата могат да кандидатстват: земеделскистопаниилимикропредприятия, регистрираникатоедноличнитърговциилиюридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.Бенефициентите трябва да имат седалище/клон или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район(населени места към общини с до 30 000 ефективно живущи).

За да кандидатстват по Програмата кандидатите трябвада представятразработен бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години/ 10 години при строително-монтажни работи. Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро. Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат, ако те не произвеждат 10% топлинна енергия от общо произведената енергия.При производство на биоенергия (включително биогорива) суровините от  зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни култури, както и суровини, които могат да се използват за фуражи се ограничават до 20%. Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване. Проекти, с включени инвестиции за производство енергия от ВЕИ се подпомагат, ако не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване на потребностите на предприятието. Проекти за производство на  биогорива и течните горива от биомаса се подпомагат при условие, че отговарят на критериите за устойчивост, определени в чл. 37-40 от Закона за енергията от възобновяеми източници.

Програмата финансира до 75% от общите допустими разходи.Минималнатастойност на допустимите разходи е10 000 евро, а максималната 600 000 евро.

Очакван прием: Второто тримесечие на 2016 година

Повече информация можете да намерите на следния интернет адрес:

http://abv-selo.bg/bg/Do_75_subsidirane_shte_ima_za_nezemedelski_deynosti_po_PRSR_2014_2020-p709

 

 

Финансиране по програма „Еразъм +“ за институции в областта на образованието, обучението и младежта

1 октомври, 2015 г. е посочен като краен срок за подаване на проектни предложения от образователни и обучителни институции в младежкия сектор за създаване на секторни и междусекторни стратегически партньорства на европейско ниво. Проектите ще се подават в рамките на ключова дейност „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ на програма „Еразъм +“.  Тази дейност допринася за установяване на по-тясна връзка с образователни институции, представители на НПО и на бизнеса и разработване на съвместни образователни продукти. Финансирането по програма „Еразъм+“ е отворено за участие за програмни държави, държави партньори, държави партньори, съгласно изискванията, посочени в ръководството за бенефициентите по програма „Еразъм +„

За повече информация: http://www.hrdc.bg

Ръководството на програмата можете да изтеглите тук

ХОРИЗОНТ 2020, “МСП БИЗНЕС ИНОВАЦИОННИ МОДЕЛИ" ЧРЕЗ "ИНСТРУМЕНТ ЗА МСП” - INSO-10-2015

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” финансира малки и средни предприятия на територията на държави членки или асоциирани страни на ЕС. Тема “МСП бизнес иновационни модели” чрез „Инструмент за МСП” - INSO-10-2015. Идеята на Инструмента е да даде възможност на малките и средните предприятия да въведат нововъведения и да се развиват чрез нови бизнес модели и организационна промяна. МСП инструментът се състои от три различни фази, включително тренинг и обучения за бенефициенти. Участниците могат да кандидатстват за фаза 1 с намерение да кандидатстват и по фаза 2 на по-късен етап или директно за фаза 2.
Фаза 1: Приложни изследвания с цел проверка на технологичната, практическа, икономическа осъществимост и приложимост на иновационната идея/концепция, която представлява новост за индустриалния сектор, за който е предназначена (нов продукт, процес, дизайн, услуги и технологии или нови пазарни приложения на съществуващи технологии). Финансиране на фаза 1 – еднократно се отпуска сума от 50 000 евро. Изпълнението на проекта е до 6 месеца.
Фаза 2:–Фокус върху иновативни дейности като демонстрация, тестване, създаване на прототипи, пилотни проекти, дизайн на иновативна идея (продукт, процес, услуга и др.) в готовност за пускане на пазара. Предложението трябва да се основава на подробен бизнес план, който може да е разработен и през фаза 1. Финансиране – 0,5 до 2,5 млн. евро. Изпълнение 12 до 24 месеца.
Фаза 3: МСП могат да се възползват от непреки допълнителни мерки и услуги като достъп до рисково финансиране на иновативна работна програма.
Одобрените бенефициенти ще бъдат допълнително подпомогнати посредством тренинги и менторство по време на фаза 1 и 2. Тази услуга ще бъде достъпна чрез европейска мрежа от предприятия Enterprise Europe Network.
КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ за Фаза 1 и 2:
•    16 декември 2015 г.

Повече информация можете да намерите на следния интернет адрес:
http://eurosmes.eu/en/content/inso-10-2015-2-sme-business-model-innovation

Статистика

Брой прегледи на статиите
563399