header.jpg

НОВА ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА НА CEDEFOP ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

GP/DSI/ReferNet_FPA/001/15 – ReferNet
Публични и частни организации от страни членки на ЕС или от асоциираните държави Исландия и Норвегия могат да кандидатстват с проектни предложения  към европейска мрежа на Cedefop за професионално образование и обучение. Поканата има за цел да избере по един кандидат от всяка допустима държава (държавите-членки на ЕС, Исландия и Норвегия), с който Сеdefop ще сключи четиригодишно рамково споразумение за партньорство. Център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) е агенция на Европейския съюз. Мисията му е да подкрепя развитието на политиката за европейско професионално образование и обучение (ПОО) и да допринася за нейното прилагане. ReferNet е Европейската мрежа на Cedefop за информация относно ПОО. Мисията й е да подкрепя Cedefop чрез докладване за национални системи и политики за развитие на ПОО. Тя включва 30 членове, известни като национални партньори на ReferNet, от държавите-членки на ЕС, Исландия и Норвегия. Рамковите споразумения за партньорство се прилагат чрез конкретни годишни споразумения за безвъзмездна помощ. Поради това след подписването на рамково споразумение за партньорство за периода 2016-2019 г., избраните кандидати ще бъдат поканени да представят заявлението за безвъзмездна помощ за 2016 г. (което може да доведе до подписването на споразумение за безвъзмездна помощ за 2016 г.). Кандидатът трябва да докаже своите възможности за извършване на всички дейности, предвидени през четиригодишния период и да осигури подходящо съфинансиране за реализирането им. Прогнозният бюджет, предвиден за четиригодишния срок на рамковите споразумения за партньорство, възлиза на 4 000 000 евро съгласно решенията на бюджетния орган. Общият предвиден бюджет за Годишния работен план за 2016 г. (продължителност на проекта: 12 месеца) е 980 000 евро за 30-те партньори (от 28-те държави-членки на ЕС, Исландия и Норвегия). Безвъзмездната помощ не може да надвишава 70 % от допустимите разходи и се определя  в зависимост от населението на държавата като се отпуска за реализирането на годишен работен план. Тя задължително се допълва със собствено финансово участиел Общият предвиден бюджет за Годишния работен план за 2016 г. ще се разпредели на основата на три групи държави според населението на държавата:

Група 1: Хърватия, Кипър, Естония, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Словения и Исландия. Максимална сума на безвъзмездната помощ: 23 615 евро.

Група 2: Австрия, Белгия, България, Чешка република, Дания, Финландия, Гърция, Унгария, Ирландия, Нидерландия, Португалия, Румъния, Словашка република, Швеция и Норвегия. Максимална сума на безвъзмездната помощ: 33 625 евро.

Група 3: Франция, Германия, Италия, Полша, Испания, Обединеното кралство.

Максимална сума на безвъзмездната помощ: 43 620 евро.

Заявленията за рамковото споразумение за партньорство трябва да бъдат изпратени най-късно до 21 август 2015 г.

Подробна информация за поканата можете да намерите на следната интернет страница:

http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/public-procurement/refernet-framework-partnership-agreements-2016-2019

ОТВОРЕН Е ПРИЕМ ЗА ПРОЕКТИ НА ГРАДОВЕ И ОБЩИНИ ПО ПРОГРАМА ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ 2014-2020

Градове, общини, техните комитети за побратимяване, или други нестопански организации, представляващи  местни органимогат да кандидатстват с проекти по Мярка 3.2.1 Побратимяване на градове, финансирани от Програма „Европа за гражданите“ 2014 – 2020. Чрез тази мярка, Програмата цели събирането на граждани с разнообразни интереси от побратимените градове, с цел да се извлече полза от партньорството между общините, като се засили взаимното познаване и разбирателство между гражданите и между културите. Във всеки проект трябва да участват минимум 2 общини, от които поне едната да е държава-членка на ЕС Максимален допустим размер на безвъзмездните средства за проект е 25 000 евро. Той се определя  въз основа на броя участници и държави.
Дейностите по проекта трябва да бъдат провеждани, в която и да е от допустимите по програмата страни. Максималната продължителност на срещата е 21 дни. Проектът трябва да включва минимум 25 поканени участници.
Общините могат да кандидатстват с проекти и по Мярка 3.2.2. Мрежи от побратимени градове. Чрез тези проекти могат да създадат мрежи от общини по въпроси от общ интерес, които да са важно средство за подпомагане на изясняващи дискусии и обмен на добри практики. В тези проекти трябва да участват общини от поне 4 страни участнички, от които поне едната да бъде държава-членка на ЕС. Максималният допустим размер на безвъзмездните средства за проект е 150 000 EUR. Той се определя въз основа на броя участници и държави. Не се предвиждат средства за подготвителни дейности. Всички дейности трябва да бъдат провеждани в някоя от допустимите по програмата страни, участващи в проекта. Необходимо е да бъдат предвидени поне 3 събития за един проект. Максималната продължителност на всеки проект е 24 месеца.
Крайният срок за прием на проекти е до 1 септември 2015 г.
Повече информация за Програмата можете да намерите на следния интернет адрес: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

ПОКАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА COSME НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Програма COSME (2014-2020) е насочена към специфичните нужди на МСП. Европейската Комисия е отговорна за изпълнението й. Програмата цели да засили конкурентоспособността и устойчивостта на предприятията на Съюза, включително на туристическия сектор, чрез насърчаване на предприемаческата култура и съдействие за създаването и разрастването на малките и средни предприятия. За периода 2014 г.-2020 г COSME e с общ бюджет от 2.3 млрд. евро. В обхвата й са четири области на подпомагане:
1) Подобряване достъпа до финансиране за МСП под формата на капиталови и дългови инструменти;
2) Подобряване достъпа до пазарите за МСП в световен мащаб;
3) Подобряване на рамковите условия за конкурентоспособност на предприятията;
4) Насърчаване на предприемачеството
COSMЕ включват механизъм за гарантиране на заеми  и капиталов механизъм за растеж (включва подкрепа на фондове за рисков капитал, с особен акцент върху разширяването и фазата на растеж на МСП). Останалите 1 млрд. евро от бюджета на програма COSME ще се изразходват за голяма част  от успешните програми на предходния програмен период от програма CIP. Това са финансиране за мрежата Enterprise Europe Network, за интернационализацията на МСП, за подкрепа за клъстери, за програмата "Eразъм за млади предприемачи", за обучение в предприемачество, информационни бюра относно правата на интелектуалната собственост на МСП и програми за намаляване на административната тежест за предприятията. Чрез програма COSME ще се подпомогне и прилагането на европейските политики в полза на МСП от страните-членки, както и насърчаването на предприемачеството, особено сред новите предприемачи, младите хора и жените предприемачи.
Към настоящия момент е отворена една покана по програма COSMЕ: "Потребителски стоки с дизайнерско съдържание" - краен срок за кандидатстване - 23/07/2015
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-design-2015-3-03-design-based-consumer-goods

Подробна информация за Програмата е публикувана на следя интернет адрес: http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm

ОТВОРЕНИ ПОКАНИ ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОГРАМА LIFE

На 1 юни 2015г. се отвориха покани по Програма LIFE. Тя финансира проекти в сферата на околната среда и действия по климата. За подпрограмата за околната среда и за подпрограмата за действия по климата, тази покана ще покрие разходи за дейности по „традиционните“проекти, подготвителни, интегрирани и проекти за техническа помощ и изграждане на капацитет.
Предложения могат да се подават от юридически лица, регистрирани в ЕС. Кандидатите се разделят на три вида бенефициенти публични органи, частни търговски организации и частни нетърговски организации (включително НПО). Проектните предложения се подават само на английски език.
Общият бюджет на настоящата покана е 240 811 337. От тях 184 141 337 евро са предвидени за околната среда и 56 670 000 евро за действия по климата. Срокът за кандидатстване за традиционните проекти каквито са проектите за смекчаване на изменението на климата, адаптиране към изменението на климата, управление и информация за климата, околна среда и ресурсна ефективност, природа и биоразнообразие, управление и информация за околната среда   е 15 септември 2015.
Срокът за кандидатстване за подготвителни проекти Фаза I (концепция за сведение) е 1-ви октомври 2015, за Фаза II (пълно предложение) се очаква потвърждение. Срокът за прием вероятно ще е до Март/Април 2016.
Срокът за кандидатстване с проекти за техническа помощ (Рамкови споразумения за партньорство на НПО (СПОР) и Оперативни безвъзмездни средства на НПО ) е 15 септември 2015.
Повече информация за Програмата можете да намерите на следния интернет адрес:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm

ОТВОРЕНА Е НОВА МЯРКА BG05M9OP001-1.002 "АКТИВНИ" ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2014 - 2020

По новата мярка могат да кандидатстват неправителствени организации, центрове за информация, професионално ориентиране и обучение, организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда, социални партньори (национално представителна организация на работниците и служителите или на работодателите, в съответствие с изискванията на Кодекса на труда) и общини. По програмата кандидатите могат да наемат икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст включително, които не са в образование или обучение, и попадат в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г., за период до 6 месеца, да предоставят обучения за придобиване на професионална квалификация или ключови компетентности в областите на чуждоезиково обучение и дигитална компетентност - само във връзка с конкретна възможност за наемане на работа след обучението, както и да предоставят мотивационни обучения за активно търсене на работа. Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ, като изготвеният от него проект трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници: - Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 200 000 лева- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева От кандидатите не се изисква съфинансиране по проектите. Крайният срок за представяне на предложенията е до 31.08.2015 г. 23:59 часа.Насоките за кандидатстване, както и целият пакет с документи могат да се свалят от следния интернет адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/520d4ab5-85e3-46c5-ab67-064614a48ba0

Статистика

Брой прегледи на статиите
371375