header.jpg

ОТВОРЕНА Е ПЪРВАТА ПОКАНА ПО ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020

На 22.06.2015г. е отворена първата покана за прием на проектни предложения по програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 г.“ Основната цел на Програмата е да продължи процеса на обмен на опит и усвояване на политики между публичните органи за подобряване изпълнението на политиките и програмите по цел 1 „Инвестиции за растеж и работни места“.
През новия програмен период 2014-2020 програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА ще работи по следните четири теми, всичките свързани с регионалното развитие:

Приоритетна ос 1: „Научноизследователска дейност, технологично развитие и иновации (НИДТРИ)”;
Приоритетна ос 2: „Конкурентоспособност на малките и средните предприятия (МСП)”;
Приоритетна ос 3: „Нисковъглеродна икономика”;
Приоритетна ос 4: Околна среда и ресурсна ефективност.
Програмата позволява на публичните органи и публично правните организации и организациите с нестопанска цел в частна полза, ангажирани с регионалното развитие в цяла Европа, да обменят практики и идеи за изпълнението на публичните политики, намирайки по този начин решения за подобряване на техните стратегии в полза на гражданите в съответствие с приоритетите на Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
Срокът за кандидатстване с проектни предложения по Програмата е до 31 юли 2015г.
Допълнителна информация във връзка с отварянето на Първата покана за проектни предложения може да намерите на следните адреси:
http://www.interreg4c.eu/programme/2014-2020/
http://mrrb.government.bg/?controller=articles&id=5932

ОТВОРЕН ПРИЕМ ПО ОПИК, "ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП"

Микро, малки и средни предпрития, както и търговци по смисъла на Търговския или Закона за кооперациите могат да кандидатстват за повишаване на производствения си капацитет и засилване на експортния потенциал. Те трябва да са регистрирани минимум три години преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти; да са реализирали нетни приходи от продажби през последните три приключени финансови години и да развиват своята основна икономическа дейност в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност.  Минималният и максималният размер на безвъзмездна помощ за проектите по процедурата в зависимост от категорията предприятие са както следва: за микро предприятия между  100 000 и 500 000 лв., за малки между 200 000 и 750 000 лв., а за средни между 300 000 и 1 000 000 лв. Дейностите, за които може да се кандидатства по схемата са: подобряване на производствените процеси; добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги; разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията; внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес. Тези дейности са допустими само ако представляват инвестиции в материални и нематериални активи, свързани със  създаването на нов стопански обект и разширяването на капацитета на съществуващ стопански обект. По тази схема кандидатите могат да си закупят машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, както и да направят разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи. По схема "Подобряване на производствения капацитет в МСП“, която се  финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, приоритет ще бъде даден на  проекти, които се изпълняват на територията на Северозападния район за планиране и на дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес. Продължителността на всеки проект не следва да надвишава 18 месеца. Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) без използването на електронен подпис, чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: http ://eumis2020.government.bg. Останалите придружителни документи се подават на хартиен носител. Процедурата е с три крайни срока за подаване на проектни предложения както следва:

1/ 08 юли 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните  промишлени производства;
2/ 08 септември 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните  промишлени производства, и
3/ 09 ноември 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на интензивните на знание услуги.

Повече информация за схемата можете да намерите на следния интернет адрес: http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=361&id=127

НОВА ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА НА CEDEFOP ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

GP/DSI/ReferNet_FPA/001/15 – ReferNet
Публични и частни организации от страни членки на ЕС или от асоциираните държави Исландия и Норвегия могат да кандидатстват с проектни предложения  към европейска мрежа на Cedefop за професионално образование и обучение. Поканата има за цел да избере по един кандидат от всяка допустима държава (държавите-членки на ЕС, Исландия и Норвегия), с който Сеdefop ще сключи четиригодишно рамково споразумение за партньорство. Център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) е агенция на Европейския съюз. Мисията му е да подкрепя развитието на политиката за европейско професионално образование и обучение (ПОО) и да допринася за нейното прилагане. ReferNet е Европейската мрежа на Cedefop за информация относно ПОО. Мисията й е да подкрепя Cedefop чрез докладване за национални системи и политики за развитие на ПОО. Тя включва 30 членове, известни като национални партньори на ReferNet, от държавите-членки на ЕС, Исландия и Норвегия. Рамковите споразумения за партньорство се прилагат чрез конкретни годишни споразумения за безвъзмездна помощ. Поради това след подписването на рамково споразумение за партньорство за периода 2016-2019 г., избраните кандидати ще бъдат поканени да представят заявлението за безвъзмездна помощ за 2016 г. (което може да доведе до подписването на споразумение за безвъзмездна помощ за 2016 г.). Кандидатът трябва да докаже своите възможности за извършване на всички дейности, предвидени през четиригодишния период и да осигури подходящо съфинансиране за реализирането им. Прогнозният бюджет, предвиден за четиригодишния срок на рамковите споразумения за партньорство, възлиза на 4 000 000 евро съгласно решенията на бюджетния орган. Общият предвиден бюджет за Годишния работен план за 2016 г. (продължителност на проекта: 12 месеца) е 980 000 евро за 30-те партньори (от 28-те държави-членки на ЕС, Исландия и Норвегия). Безвъзмездната помощ не може да надвишава 70 % от допустимите разходи и се определя  в зависимост от населението на държавата като се отпуска за реализирането на годишен работен план. Тя задължително се допълва със собствено финансово участиел Общият предвиден бюджет за Годишния работен план за 2016 г. ще се разпредели на основата на три групи държави според населението на държавата:

Група 1: Хърватия, Кипър, Естония, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Словения и Исландия. Максимална сума на безвъзмездната помощ: 23 615 евро.

Група 2: Австрия, Белгия, България, Чешка република, Дания, Финландия, Гърция, Унгария, Ирландия, Нидерландия, Португалия, Румъния, Словашка република, Швеция и Норвегия. Максимална сума на безвъзмездната помощ: 33 625 евро.

Група 3: Франция, Германия, Италия, Полша, Испания, Обединеното кралство.

Максимална сума на безвъзмездната помощ: 43 620 евро.

Заявленията за рамковото споразумение за партньорство трябва да бъдат изпратени най-късно до 21 август 2015 г.

Подробна информация за поканата можете да намерите на следната интернет страница:

http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/public-procurement/refernet-framework-partnership-agreements-2016-2019

ОТВОРЕН Е ПРИЕМ ЗА ПРОЕКТИ НА ГРАДОВЕ И ОБЩИНИ ПО ПРОГРАМА ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ 2014-2020

Градове, общини, техните комитети за побратимяване, или други нестопански организации, представляващи  местни органимогат да кандидатстват с проекти по Мярка 3.2.1 Побратимяване на градове, финансирани от Програма „Европа за гражданите“ 2014 – 2020. Чрез тази мярка, Програмата цели събирането на граждани с разнообразни интереси от побратимените градове, с цел да се извлече полза от партньорството между общините, като се засили взаимното познаване и разбирателство между гражданите и между културите. Във всеки проект трябва да участват минимум 2 общини, от които поне едната да е държава-членка на ЕС Максимален допустим размер на безвъзмездните средства за проект е 25 000 евро. Той се определя  въз основа на броя участници и държави.
Дейностите по проекта трябва да бъдат провеждани, в която и да е от допустимите по програмата страни. Максималната продължителност на срещата е 21 дни. Проектът трябва да включва минимум 25 поканени участници.
Общините могат да кандидатстват с проекти и по Мярка 3.2.2. Мрежи от побратимени градове. Чрез тези проекти могат да създадат мрежи от общини по въпроси от общ интерес, които да са важно средство за подпомагане на изясняващи дискусии и обмен на добри практики. В тези проекти трябва да участват общини от поне 4 страни участнички, от които поне едната да бъде държава-членка на ЕС. Максималният допустим размер на безвъзмездните средства за проект е 150 000 EUR. Той се определя въз основа на броя участници и държави. Не се предвиждат средства за подготвителни дейности. Всички дейности трябва да бъдат провеждани в някоя от допустимите по програмата страни, участващи в проекта. Необходимо е да бъдат предвидени поне 3 събития за един проект. Максималната продължителност на всеки проект е 24 месеца.
Крайният срок за прием на проекти е до 1 септември 2015 г.
Повече информация за Програмата можете да намерите на следния интернет адрес: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

ПОКАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА COSME НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Програма COSME (2014-2020) е насочена към специфичните нужди на МСП. Европейската Комисия е отговорна за изпълнението й. Програмата цели да засили конкурентоспособността и устойчивостта на предприятията на Съюза, включително на туристическия сектор, чрез насърчаване на предприемаческата култура и съдействие за създаването и разрастването на малките и средни предприятия. За периода 2014 г.-2020 г COSME e с общ бюджет от 2.3 млрд. евро. В обхвата й са четири области на подпомагане:
1) Подобряване достъпа до финансиране за МСП под формата на капиталови и дългови инструменти;
2) Подобряване достъпа до пазарите за МСП в световен мащаб;
3) Подобряване на рамковите условия за конкурентоспособност на предприятията;
4) Насърчаване на предприемачеството
COSMЕ включват механизъм за гарантиране на заеми  и капиталов механизъм за растеж (включва подкрепа на фондове за рисков капитал, с особен акцент върху разширяването и фазата на растеж на МСП). Останалите 1 млрд. евро от бюджета на програма COSME ще се изразходват за голяма част  от успешните програми на предходния програмен период от програма CIP. Това са финансиране за мрежата Enterprise Europe Network, за интернационализацията на МСП, за подкрепа за клъстери, за програмата "Eразъм за млади предприемачи", за обучение в предприемачество, информационни бюра относно правата на интелектуалната собственост на МСП и програми за намаляване на административната тежест за предприятията. Чрез програма COSME ще се подпомогне и прилагането на европейските политики в полза на МСП от страните-членки, както и насърчаването на предприемачеството, особено сред новите предприемачи, младите хора и жените предприемачи.
Към настоящия момент е отворена една покана по програма COSMЕ: "Потребителски стоки с дизайнерско съдържание" - краен срок за кандидатстване - 23/07/2015
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-design-2015-3-03-design-based-consumer-goods

Подробна информация за Програмата е публикувана на следя интернет адрес: http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm

Статистика

Брой прегледи на статиите
563398