header.jpg
"Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите - етап 2 - предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства"
Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ще отвори (на 21 ноември 2018) за кандидатстване операция "Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите - етап 2 - предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства". Предвиждането е до 2021 година да бъдат изведени 680 деца и младежи от институции, а с вложените средства да се подкрепи затварянето на оставащите 30 институции за деца и младежи. Очаква се с новите услуги да се подкрепят 32000 души, които да имат достъп до социално и здравно-социални услуги. Процедурата ще се проведе в два компонента. По Компонент 1 право да кандидатстват имат 33 общини, получили финансиране по Оперативна програма "Региони в растеж" за изграждане на социална инфраструктура за новите услуги. Бюджетът на Компонент 1 е 55 605 196 лв., с които ще бъдат изградени Центрове за настаняване от семеен тип за деца, Преходни жилища за деца от 15 до 18 г., Наблюдавани жилища за младежи от 18 до 21 г. Ще бъдат осигурени услуги за спешен прием на деца и родители при кризисна ситуация. Планирано е изграждането на Дневни центрове за деца с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания. Ще бъдат осигурени средства за подбор и наемане на специалисти в новите услуги. С 18 444 864 лв. по Компонент 2 Министерството на здравеопазването ще изгради Центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи, Центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо рисково поведение и потребност от специални здравни грижи. Средства ще бъдат насочени и към подбор, обучение и супервизия на персонала в новите услуги. По Компонент 2 ще бъде разработена нова услуга по предоставяне на патронажна грижа за деца и семейства във всичките 28 области в страната. Целта на операцията на ОПРЧР е да продължи подкрепата на процеса по деинституционализация на грижата за деца, настанени в Домовете за деца, лишени от родителска грижа и Домовете за медико-социални грижи за деца и закриване на тези институции. Управляващият орган на ОПРЧР вече стартира Национална информационна кампания "Мисията е възможна", която популяризира развитието на превантивни и алтернативни услуги за деца в процеса на деинституционализация на грижите за деца. Една от целите на кампанията е да подготви обществото за последният етап от деинституционализацията на грижата за деца в България. Националната кампания обхваща общини, в които предстои да се закриват стари институции и да се създават новите социални и здравно-социални услуги.
Източник: www.eufunds.bg
Една посока - много въможности със структурните и инвестиционни европейски фондове
Сллед заседание на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС (СКУСЕС) към Министерския съвет, на което бяха приети индикативните годишни работни програми за 2019 г. се взе решение през следващата година по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове да бъдат обявени повече от 50 процедури за набиране на проектни предложения на стойност близо 1,150 млрд. лева. Следващата година успоредно с изпълнението на настоящия програмен период, ще бъде даден старт за подготовката за следващия, а целта е да се подобри ефективността на европейските средства и да се осигури максимална синергия както между отделните програми, така и по отношение на предвидените в тях процедури. Индикативните годишни работни програми на Управляващите органи са качени в публичния модул на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС http://2020.eufunds.bg/ и могат да бъдат изтеглени от https://eumis2020.government.bg/bg/s/Home/PublicManualDownload/08c97b34-3d26-47af-a8e3-1cb62da68be3. 
Източник: www.eufunds.bg
 
 
Покана за представяне на предложения по „Подкрепа за информационните мерки в областта на общата селскостопанска политика (ОСП)“ за 2019 г.
Общата селскостопанска политика е една от най-важните политики на ЕС. Тя представлява партньорство между селското стопанство и обществото, както и между Европа и нейните земеделски производители. Тя е обща политика за всички държави от ЕС. ОСП има редица цели, сред които са подпомагането на земеделските стопани, усъвършенстването на земеделското производство, съхраняването на селските райони и ландшафти, запазването на жизнеспособността на селската икономика, както и устойчивото управление на природните ресурси и допринасянето за борбата с изменението на климата. Предложенията за информационни мерки следва да са съсредоточени по-конкретно върху икономическите, екологичните и социалните измерения на устойчивата обща селскостопанска политика. Допустимите кандидати  са тези, които са правни субекти, установени в държава членка на ЕС. Физически лица, както и субекти, установени единствено за целите на изпълнението на информационна мярка в рамките на тази покана, не са допустими кандидати. Допустими могат да бъдат: организации с нестопанска цел (частни или обществени); държавни органи (национални, регионални, местни); европейски сдружения; университети; образователни институции; научноизследователски центрове; частни дружества (например дружества в областта на средствата за комуникация). Общият бюджет, предназначен за съфинансиране на информационните мерки, възлиза на 4 000 000 EUR. Тази сума зависи от наличността на бюджетните кредити, предвидени в проектобюджета за 2019 г. след приемането на бюджета за 2019 г. от бюджетния орган, или на бюджетните кредити, предвидени в т.нар. „временни суми от една дванадесета“. Комисията си запазва правото да не разпредели всички налични финансови средства. Формулярите за кандидатстване са публикувани на: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures Краен срок: 14 декември 2018 г.
Източник: https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/funding-opportunities
 
 
Транснационална програма Дунав скоро отваря третата покана за набиране на проектни предложения
Третата покана за представяне на предложения за Транснационалната програма Дунав скоро ще бъде отворена. Заинтересованите потенциални кандидати се съветват внимателно да прочетат всички документи, включени в пакета за кандидатстване. През следващите седмици ще се организират тематични семинари, посветени на темите, отворени за третата покана. Третата покана за представяне на предложения ще бъде отворена за специфичните цели 2.2, 2.3, 2.4, 3.2 и 4.1 и ще бъде ограничена до някои теми. Отварянето на Приоритетна ос 4.1 за третата покана зависи от одобряването на преразпределението на програмния бюджет от ЕК. Третата покана ще следва двуетапен подход. В "Първата стъпка" кандидатите ще бъдат помолени да представят по електронен път чрез системата за мониторинг на програмата Изразяване на интерес като очертават главно интервенционната логика на предложението и неговата стратегическа значимост за Програмата. На този етап не трябва да се предоставят допълнителни документи. Във "Втората стъпка", предварително избраните предложения за проекти ще бъдат поканени да подадат пакет за кандидатстване, включващ напълно разработен формуляр за кандидатстване (AF), който ще съдържа по-задълбочена информация за съдържанието и ще бъде в основата на подбор на проектните предложения. Транснационалната програма Дунав изготви пакет за кандидатстване, за да предостави на заинтересованите страни и потенциалните кандидати за проекти подходяща и висококачествена информация за програмата, възможностите и условията за разработване на техните проектни идеи в пълноправни предложения за проекти и процедури за оценка и подбор. Пакетът за кандидатстване включва следните документи: Програма за сътрудничество, Ръководство на кандидатите, Обявяване на покани, Указания за изразяване на интерес и формуляр за кандидатстване, декларации и шаблони. Ръководството за кандидатстване е част от пакета за кандидатстване, който има за цел да предостави на кандидатите подробна и конкретна информация за програмата, изискванията към проектите, правилата за допустимост, процесите на кандидатстване и оценка, принципите за изпълнение на проектите и да ги насочи при изготвянето на проектните предложения. То може да бъде изтеглено тук.
Източник: http://www.interreg-danube.eu 
Покана за представяне на предложения за 2019 г. по Програма „Еразъм+“
Програма Еразъм+ е отворила покана за представяне на предложения, която обхваща следните действия от програмата „Еразъм+“:
Ключово действие 1 (КД1) — Образователна мобилност за граждани
— Мобилност за граждани в областта на образованието, обучението и младежта
— Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“
Ключово действие 2 (КД2) — Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики
— Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта
— Европейски университети
— Алианси на познанията
— Секторни алианси на уменията
— Изграждане на капацитет в областта на висшето образование
— Изграждане на капацитет в областта на младежта
Ключово действие 3 (КД3) — Подкрепа за реформиране на политиката
— Проекти за диалог на ЕС за младежта
Дейности „Жан Моне“
— Катедри „Жан Моне“
— Модули „Жан Моне“
— Центрове за високи постижения „Жан Моне“
— Подкрепа по инициативата „Жан Моне“ за сдружения
— Мрежи „Жан Моне“
— Проекти „Жан Моне“
Спорт
— Партньорства за сътрудничество
— Малки партньорства за сътрудничество
— Европейски спортни събития с нестопанска цел
Допустими за участие са всички публични или частни органи, които осъществяват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Освен това групи от млади хора, които участват в работа с младежи, но не непременно в рамките на младежка организация, могат да кандидатстват за финансиране за образователна мобилност за млади хора и за специалисти, работещи с младежи, както и за стратегически партньорства в областта на младежта. Допустими държави за всички действия по програма „Еразъм+“ са държавите — членки на Европейския съюз; държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия; държави — кандидатки за членство в ЕС: Турция, Бившата югославска република Македония и Сърбия. Освен това някои действия по програмата „Еразъм+“ са отворени за участие за организации от държави партньори. Може да се открие подробна информация в ръководството на програмата. 
За британски заявители: трябва да имат предвид, че критериите за допустимост трябва да бъдат изпълнени през целия период на усвояване на безвъзмездните средства. Ако Обединеното кралство се оттегли от ЕС по време на периода на предоставяне на безвъзмездните средства, без да е сключило споразумение с ЕС, гарантиращо в частност, че британските кандидати ще продължат да бъдат допустими, същите ще престанат да получават финансиране от ЕС (като същевременно продължават да участват, когато това е възможно) или ще бъдат задължени да напуснат проекта въз основа на съответните разпоредби на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства относно прекратяването.
Общият бюджет, предвиден за настоящата покана за представяне на предложения, възлиза на 2 733,4 милиона евро, разпеределен по следния начин:
Образование и обучение: EUR 2 503,4 милиона 
Младеж: EUR 167,7 милиона
„Жан Моне“: EUR 13,7 милиона
Спорт: EUR 48,6 милиона
Срок за подаване на проектните предложения:
Ключово действие 1
Мобилност за граждани в областта на младежта - 5 февруари 2019 г.
Мобилност за граждани в областта на младежта - 5 февруари 2019 г.
Мобилност за граждани в областта на професионалното образование и обучение, училищното образование и образованието за възрастни - 5 февруари 2019 г.
Мобилност за граждани в областта на младежта - 30 април 2019 г.
Мобилност за граждани в областта на младежта - 1 октомври 2019 г.
Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“ - 14 февруари 2019 г.
Съвместни магистърски програми „Еразмус Мундус“ - Съвместна покана ЕС-Япония - 1 април 2019 г.
Ключово действие 2
Стратегически партньорства в областта на младежта - 5 февруари 2019 г.
Стратегически партньорства в областта на образованието и обучението - 21 март 2019 г.
Стратегически партньорства в областта на младежта - 30 април 2019 г.
Стратегически партньорства в областта на младежта - 1 октомври 2019 г.
Европейски университети - 28 февруари 2019 г.
Алианси на познанията - 28 февруари 2019 г.
Секторни алианси на уменията - 28 февруари 2019 г.
Изграждане на капацитет в областта на висшето образование - 7 февруари 2019 г.
Изграждане на капацитет в областта на младежта - 24 януари 2019 г.
Ключово действие 3
Проекти за диалог на ЕС за младежта - 5 февруари 2019 г.; 30 април 2019 г.; 1 октомври 2019 г.
Действия по инициативата „Жан Моне“
Катедри, модули, центрове за върхови постижения, подкрепа за институции и сдружения, мрежи, проекти - 22 февруари 2019 г.
Действия в областта на спорта
Партньорства за сътрудничество - 4 април 2019 г.
Малки партньорства за сътрудничество - 4 април 2019 г.
Европейски спортни събития с нестопанска цел - 4 април 2019 г.
Ръководство на програмата - http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en?fbclid=IwAR3mb9oe_ZsLAVycmTTxdlpMvCmoE9pJFIFWRBrHdxhwfk0Su6sxWKYtFZc
Източник: Европейска Комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
381290