header.jpg

Отворена е покана по Програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА (2014—2020 г.) - Подпрограма „Култура“: EACEA 45/2016: Подкрепа за проекти за европейско сътрудничество

 

Подпрограма „Култура“ ще финансира проекти, предвиждащи дейности предимно в областите на:

А. транснационалната мобилност;

Б. привличането на публика;

В.1. изграждане на капацитет — цифровизация;

В.2. изграждане на капацитет — нови бизнес модели;

В.3. изграждане на капацитет — образование и обучение.

Приоритети:

Категория 1 — Проекти за сътрудничество от по-малък мащаб

 В тази категория са включени проекти:

- в чиято реализация участват ръководител на проекта и поне още двама партньори, чиито седалища са в поне три различни държави, участващи в програмата „Творческа Европа“ — подпрограма „Култура“. Седалището на ръководителя на проекта или на един от партньорите трябва да бъде в държава от категории 1, 3 или 4 на държавите, които се допускат до участие;

- за които е подадено заявление, с което се кандидатства за безвъзмездни средства от ЕС в размер на не повече от 200 000 EUR, представляващи най-много 60% от допустимия бюджет.

Ако проектът бъде одобрен, ръководителят на проекта в категория 1 може да подаде заявление за финансиране на нов проект в категория 1 или категория 2 в отговор на следващи покани за представяне на предложения.

Категория 2 — Проекти за сътрудничество от по-голям мащаб

 В тази категория са включени проекти:

- в чиято реализация участват ръководител на проекта и поне още петима партньори, чиито седалища са в поне шест различни държави, участващи в програмата „Творческа Европа“ — подпрограма „Култура“. Седалището на ръководителя на проекта или на един от партньорите трябва да бъде в държава от категории 1, 3 или 4 на държавите, които се допускат до участие;

- за които е подадено заявление, с което се кандидатства за безвъзмездни средства от ЕС в размер на не повече от 2 000 000 EUR, представляващи най-много 50% от допустимия бюджет.

Краен срок за кандидатстване e 23 ноември 2016 г., преди 12.00 ч. централноевропейско време/централноевропейско лятно време (по обед, брюкселско време) 

Повече информация можете да намерите на следния интернет адрес:

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2017_en
 


 

Наближава крайният срок по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия"
 
Основната цел на процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия" е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката. Допустими за финансиране са следните дейности:
 
Елемент А „Инвестиции“:
  • Инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включени в обследване за енергийна ефективност, извършено от лица, вписани в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ; и
  • ВСЯКА от предвидените за изпълнение дейности по Елемент А следва да е с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5% за съответната мярка съгласно обследването за енергийна ефективност;
Елемент Б „Услуги“:
  • Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;
  • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001;
  • Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”) от лице, вписано в публичния регистри по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност;
  • Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на дейностите, включени в Елемент А ;
  • Публичност и визуализация;
  • Одит на проекта.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 90 млн. евро.
Отделните проекти могат да получат между 50 хил. и 1.5 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ.
Крайният срок за кандидатстване е 19.00 часа на 12 октомври 2016 г.  
 
Повече информация по процедурата можете да намерите на следния интернет адрес:
http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1062
 

 
Отворена е процедура за кандидатстване с проектни предложения по Национална програма за младежта (2016-2020) за 2016 г.
 
По Националната програма за младежта (2016-2020) за 2016 г. може да се кандидатства по две подпрограми: Подпрограма 1: Развитие на мрежата МИКЦ и Подпрограма 2: Национални младежки кампании и инициативи.
 
Подпрограма 1: Развитие на мрежата МИКЦ
 
Развитието на мрежа от Младежки информационно-консултантски центрове (МИКЦ) с необходимата база, експертен екип и качество на предлаганите услуги за младите хора е водещ приоритет в реализирането на младежките политики на местно ниво. Развитието на младежки центрове ще допринесе за израстването на младите хора като активни членове на обществото, усвояването на ключови умения и компетенции за интегриране на младите хора на пазара на труда, за по-успешното развитие на техния личностен и професионален потенциал.
 
Подпрограма 2: Национални младежки кампании и инициативи
 
Подпрограма „Национални инициативи и кампании“ финансира проекти за дейности и инициативи, организирани от младите хора на национално, регионално и общинско ниво, по значими за тях теми, свързани с приоритетите на националната политика за младежта. 
По Подпрограма 2 ще се финансират и реализират проекти в следните шест тематични области за целия програмен период:
Тематична област 1. Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи;
Тематична област 2. Развитие и признаване на младежката работа;
Тематична област 3. Насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора;
Тематична област 4. Активизиране на младите хора в малките населени места;
Тематична област 5. Младежко предприемачество;
Тематична област 6. Европейски политики и председателство на България на Съвета на ЕС.
 
По поканата могат да кандидатстват:
 
1. Организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, имащи за цел и/или предмет на дейност подкрепа на младежи и осъществяващи младежки дейности, които са изцяло с нестопански характер, ясно разграничени с възможност за проследяване на приходите и разходите и активите и пасивите, свързани с тяхното изпълнение;
2. Неформални младежки групи, осъществяващи дейности в полза на младите хора в страната.
Крайният  срок за кандидатстване е  10 октомври 2016 г.  
Повече информация за поканата можете да намерите на следния интернет адрес:
http://mpes.government.bg/Pages/Programmes/Default.aspx?evntid=pxKsOzQaG74

 
Наближава крайният срок за кандидатстване по КД 1 „Мобилност”, Проекти за мобилност на младежи и младежки работници, сектор "Младеж"
 
По настоящата Покана за подаване на предложения по дейност „Мобилност" в областта на младежта ще се отпуска финансова подкрепа за проекти за мобилност на младежи и младежки работници.
Потенциалните бенефициенти по дейност „Мобилност", сектор „Младеж", съгласно Ръководството по Програма „Еразъм+", могат да бъдат:
- Организации с нестопанска цел, асоциации, неправителствени организации;
- Европейски младежки неправителствени организации;
- Социални предприятия;
- Публични органи на местно ниво;
- Група от млади хора, които са активни в младежката работа, но не са част от младежка организация (неформална група от млади хора);
- Публични органи на регионално или национално ниво;
- Асоциации на региони;
- Европейски групи за териториално сътрудничество;
- Организации със стопанска цел.
 
Кран срок за подаване на проектни предложения: 04 октомври 2016 г.
 
Повече информация за поканата можете да намерите на следния интернет адрес:
http://www.hrdc.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE
 

Конкурс EU Action Grants: Подкрепа за транснационални проекти за укрепване правата на човека 
 
Обявен е конкурс EU Action Grants: Подкрепа за транснационални проекти за укрепване правата на човека. Целта на конкурса е да допринесе за ефективното и последователното прилагане на наказателното право на ЕС. Европейският съюз финансира грант, не по-малък от 75 000 евро.
Проектът не трябва да е започнал преди датата на подаване на заявлението за отпускане на безвъзмездни средства.
 
Продължителността на проектите не трябва да надвишава 24 месеца.
 
Кандидатите за участие в конкурса могат да кандидатстват за следните дейности:
- аналитични дейности като събиране на данни и създаване на бази данни, проучвания, изследвания и т.н;
- взаимно обучение, обмен на добри практики, разработване на методи на работа, които могат да се прилагат в други участващи страни;
- обмен и предоставяне на информация и развитие на информационни инструменти;
- изграждане на капацитет за професионалисти;
- улесняване на сътрудничеството между компетентните органи и агенции, практикуващите юристи и / или доставчици на услуги (включително мултидисциплинарни мрежи на международно, национално, регионално или местно равнище);
- разпространение и повишаване на осведомеността.
Крайният срок за кандидатстване е 25 октомври 2016 г. 
Повече информация за конкурса можете да намерите на следния интернет адрес:
 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jacc-proc-ag-2016.html
 

 

Статистика

Брой прегледи на статиите
125613