header.jpg
Европа за гражданите - три отворени покани 
Отворени са поканите за проектни предложения по Направление 1: Европейска памет за миналото и Направление 2: Демократична ангажираност и гражданско участие, Мярка 2.1 "Побратимяване на градове"
Програма Европа за гражданите има за цел 
- да допринесе за разбирането на гражданите за Съюза, неговата история и многообразие;
- да насърчава европейското гражданство и да подобрява условията за гражданско и демократично участие на ниво ЕС.
В рамките на Програмта се цели на транснационално равнище или с европейско измерение да се повиши информираността относно паметта за миналото, общата история и ценности, както и целта на Съюза да насърчава мира, ценностите си и благоденствието на своите народи чрез стимулиране на дебати, размисъл и изграждане на мрежи; да се насърюи демократичното и гражданското участие на гражданите на ниво ЕС, чрез подобряване разбирането на гражданите за процеса на създаване на политиките на Съюза и чрез осигуряване на условия за обществена и междукултурна ангажираност и доброволческа дейност на ниво ЕС. Краен срок: 1 февруари 2019г.
Източник: Национален център за контакт по програма Европа за гражданите 
BG05M9OP001-2.032 - Социално включване в общността
Отворена е процедура социално включване в общността за активно социално включване и включване на пазара на труда на хора с увреждания и на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства, вкл. деца чрез предоставяне на комплексни интегрирани междусекторни услуги. Целта на настоящата операция е да се създадат предпоставки за активно социално включване и включване на пазара на труда на хора с увреждания и на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства, вкл. деца чрез предоставяне на комплексни интегрирани междусекторни услуги. Изпълнението на дейностите ще допринесе и за възстановяване на трудовата активност на семейства с деца (включително с увреждания).Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ като изготвеният от него проект, трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници: Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: неприложимо; Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 200 000 лева. В максималния размер на безвъзмездна финансова помощ се включват планираните преки разходи за персонал и разходите в раздел „Единна ставка“ на всяко едно проектно предложение. На етап кандидатстване всеки кандидат следва да планира само преките си разходи за персонал (безвъзмездна финансова помощ и съ-финансиране-ако е приложимо), които не могат да бъдат повече от 142 857,14 лв. (БФП). Разходите в раздел „Единна ставка“, които са в размер на точно 40 % от преките допустими разходи за персонал ще бъдат служебно отразени от страна на УО в бюджета на всяко едно проектно предложение. Краен срок: 25.01.2019 г. 17:30 ч.
Източник: ИСУН 2020 
ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА „СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ – ДОСТОЙНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“ ПО НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2014-2021Г, ОТВОРЕНА ЗА 11 ДЪРЖАВИ-БЕНЕФИЦИЕНТИ
Целта на Програмата е укрепване на тристранното сътрудничество между работодатели, служители и публични органи и насърчаване на достойните условия на труд. Програмата ще подкрепя социалния диалог и ще допринесе за по-добрата подготовка на страните-бенефициенти при посрещането на предизвикателствата възникнали в резултат на високите нива на безработица, както и за установяването на практики, подпомагащи достойните условия на труд съвместно с норвежките партньори. Страни-бенефициенти: България, Хърватия, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Малта, Полша, Румъния, Словакия и Словения. Кипър и Унгария ще бъдат допустими, когато бъдат подписани съответните споразумения с тях. Кандидатите за финансиране трябва да са действащи юридически лица в страните-бенефициенти или в Норвегия. Цялата информация относно условията на допустимост се съдържа в текста на поканата. Краен срок за представяне проектните предложения: 7 февруари (четвъртък) 2019 г., 13:00ч. местно време. По Програма „Социален диалог – достойни условия на труд“ има възможност за кандидатстване за подкрепа на пътуване, чиято цел е улесняване създаването на двустранни партньорства между допустими кандидати в страните-бенефициенти и в Норвегия, които имат намерение да изготвят съвместно проектни предложение в рамките на поканата. Цялата необходима информация, включително условията за допустимост, както и текста на поканата за подкрепа на пътуване е налична на посочения линк. Всички запитвания следва да бъдат изготвени на английски език и да бъдат адресирани до „Иновация Норвегия“ - Програмен оператор на Програма „Социален диалог – достойни условия на труд“ на следния e-mail адрес:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
Източник: www.eeagrants.bg 
ПОДКРЕПА ЗА УЧЕБНИ ВИЗИТИ – СХЕМА ЗА ПОДКРЕПА НА ПЪТУВАНИЯ ПО ПРОГРАМА “КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО“
Конкретната цел на настоящата покана е чрез финансиране на разходи за пътуване и престои да се подпомогне установяването на двустранни партньорства между организации от Р. България и Страните донори, които имат намерение да участват с проектни предложения по бъдещите Покани по Програма “Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Максималният размер на финансиране, което организация-кандидат може да получи по настоящата Покана е в размер до 5000 (пет хиляди) евро, въз основа на разходоопрадвателни документи за действително извършени разходи. Кандидатите по поканата могат да получат финансиране за учебни визити от Фонда само веднъж. Настоящата покана е отворена през целия период на действие на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ (до 2024 г.) и до изчерпване на бюджета на Фонда за двустранни отношения, възлизащ на 100 000 евро. Пълният текст на поканата можете да откриете тук.
Източник: www.eeagrants.bg 
Обявена е първата покана за набиране на проектни предложения по програма "Бизнес развитие, иновации и МСП", фокусна област "Welfare Technology".
Проектите ще се осъществяват с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм и финансов менахизъм на европейското икономическо пространство. Целевата група на програмата са предприятията в частния сектор, предимно МСП. Партньорствата не са задължителни, но силно се насърчават проектите за партньорство на донорите. Проектът за партньорство между донорите се определя като сътрудничество между организатора на проекта в България и поне едно юридическо лице в Норвегия, като реализира проект, при който всички субекти са независими един от друг и изпълняват съществени и релевантни задачи при изпълнението на проекта. Такива проекти ще получат допълнителни точки по време на оценката на проекта. За да се класира за такива точки, норвежкият партньор трябва да участва активно, и ефективно да допринася за изпълнението на проекта и да споделя проекта за насърчаване на обща икономическа или социална цел, която трябва да се реализира чрез изпълнението на проекта. Простото предоставяне на услуги не се квалифицира като партньорство по проекта. Краен срок за кандидатстване: 21 март 2019 година (четвъртък), 13:00 ч. българско време.
Източник: www.eeagrants.bg 

Статистика

Брой прегледи на статиите
547155