header.jpg
Отворена покана за общините по ОП "Околна среда"
Управляващият орган на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ кани общините на територията на Република България да представят проектните си предложения по процедура „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“. Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ е 20 млн.лв. Целите са насочени към повишаване защитата на населението от наводнения, подобряване техническото състояние и защита на критичната инфраструктура и повишаване защитата на техническата и социална инфраструктура, както и повишаване подготвеността на населението за реакция при наводнения. Допустими за финансиране са дейности за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения за територията на районите със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), определени в Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН) за съответния район на басейново управление, които са свързани с подобряване техническото състояние на язовирни стени и съоръжения към тях. Ще се финансират и мерки по осигуряване на ретензионния обем на водохранилището, осигуряване на проводимост на речното легло в съответствие с параметрите на преливните съоръжения на разстояние до 500 метра след язовирната стена и изграждане/възстановяване на контролно-измерителна система за мониторинг върху язовирните стени. Повече информация и пълният комплект документи по процедурата може да видите тук. Експерти от Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г. ще представят насоките за кандидатстване по процедурата пред потенциални бенефициенти на XII-та Годишна среща на местните власти. 
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 1 октомври 2018 г., 18:30 часа.
Източник: www.eufunds.bg

Kонкурсът за финансиране на регионални проекти, свързани с популяризирането на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018
По-малко от месец остава за общините в България да кандидатсват за сумата от 3000 лева, които ще й бъдат отпуснати целево с отделно постановление на Министерския съвет с цел реализиране на събития по време на шестмесечното председателство на Съвета на ЕС у нас (1 януари – 30 юни 2018 г.). Конкурсът за набиране, подбор и оценка на предложенията ще проведе Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) въз основа на договор с Министерството за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018. НСОРБ е не само легитимен орган, който представлява и защитава интересите на местната власт, но притежава и необходимия опит и експертиза в работата с общините по различни проекти. Сдружението ще извърши и последващо проследяване на изпълнението на проектите, както и изготвянето на финансов отчет за изпълнението им. В бюджета на министерството са предвидени 300 000 лева за реализиране на грантовата схема, свързана с регионалното измерение на председателството. Тя има за цел да повиши информираността на българското общество за Европейския съюз, за ангажиментите и ползите за страната ни като държава – член от една страна и приноса, който ние даваме за развитието на Съюза от друга. Финансовата помощ за общините е насочена към проекти, популяризиращи същността и ролята на ротационното председателство, приоритетите на страната ни и възможностите да изградим позитивен образ на България като равноправен и надежден партньор на ЕС през този период. В рамките на грантовата схема ще могат да бъдат реализирани тематични конференции, работни срещи, семинари или информационни кампании и събития, свързани с важни дати от календара на общината или от календара на Българското председателство (приет с Решение № 439 на Министерския съвет от 4 август 2017 г. и публикуван на сайта на министерството www.eu2018bg.bg). Партньори на общините могат да са неправителствени организации, местен бизнес, академични среди, регионални медии, училища, читалища. За кандидатстване по тази схема не се допускат проекти, които вече са получили финансиране по други програми и процедури, включително и по линия на Работната програма в национален план на Комуникационна стратегия на Р България за ЕС 2017 г. и Културната програма на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Проектните предложения се приемат от НСОРБ единствено по електронна поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.в срок до 17.30 ч. на 16 ноември 2017 г. Повече информация за конкурса може да намерите на сайта на НСОРБ - http://www.namrb.org.

ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ДУНАВ“ 2014-2020
Отворена е покана за проектни предложения по Фонда за разработка на проекти (ФРП) (Seed Money Facility - SMF) по Специфична цел 4.2 по програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020. Започва на 2 октомври 2017 г., а крайният срок е 7 декември 2017 г. Подкрепата от ФРП e насочена към подготовка на комплексни, стратегически, транснационални проектни предложения, съответстващи на предварително дефинирани теми в рамките на Приоритетните области на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, които да бъдат представени за кандидатстване за финансиране от различни източници – европейски, национални, публични и частни финансови инструменти, публично-частно партньорство и др. Етапът на подготовка на предложенията, финансиран от ФРП, ще включва анализ на нуждите и предизвикателствата, адресирани от проекта, подготовка на план за действие по проекта, организация на партньорството, както и анализ на потенциалните финансови инструменти за финансиране на проекта. Задължително условие за кандидатстване по ФРП е представяне от кандидатите на „Декларация за съответствие“ (Declaration of alignment), издадена от Координаторите на приоритетни области по Стратегията на ЕС за Дунавския регион по съответната тематична област. Съгласно правилата на програмата липсата на декларация ще означава, че темата на проектното предложение не съответства на фокуса на поканата, което ще доведе до отхвърляне на проектното предложение. С цел навременно издаване на декларация от приоритетните координатори преди крайния срок на поканата, програмата препоръчва на кандидатите да се свържат с координаторите и да им изпратят разработените предложения (във формат pdf) не по-късно от 08.11.2017 г. Това ще позволи на координаторите да прегледат исканията за издаване на декларация, да направят проверка за съответствие на предложенията и да издадат декларациите преди крайния срок на поканата. Бюджет по поканата е 1 530 000 евро. В предложенията по ФРП ще могат да участват от 2 до 5 партньори от поне две държави от територията на програмата. Водещият партньор в проекта следва да бъде от държава член на ЕС. Максималната продължителност на проектите е 12 месеца. Максималният бюджет на проект по ФРП е 50 000 евро, от които финансиране от ЕФРР до 85% (42 500 евро). МРРБ може да предостави национално съфинансиране от републиканския бюджет в размер на 15% от бюджета на всеки български партньор, участващ в проекта, чрез сключване на договор за предоставяне на национално съфинансиране между МРРБ и партньора.
Източник: www.eufunds.bg

BG05M9OP001-1.022 "Специфични обучения"
Заради необходимостта от удовлетворяване на потребностите на пазара на труда в някои от най-динамично развиващите се и конкурентни сектори на българската икономика, се създава процедурата „Специфични обучения“. Фокусът е върху преодоляване на несъответствието между качеството на образование и количеството завършващи специалисти и нуждите на компаниите от секторите, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ и преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда. Работодателите ще могат да осигурят специфично продължаващо обучение за заетите при тях лица или да наемат безработни лица, които да бъдат обучени в конкретните знания, нужни за работа в компанията. По този начин се осигурява подкрепа за квалификации за т.нар. професии на бъдещето. Компаниите ще намерят отговор на едно от основните предизвикателства пред тяхното развитие – недостига на работна сила с подходяща квалификация. От своя страна обучените по програмата безработни или заети лица, ще имат шанс да се реализират на позиции, които осигуряват над средните за страната доходи. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира по ОП РЧР с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Общият бюджет е 10 000 000 лв., разделен поравно между двата компонента на процедурата, в зависимост от прилагания режим на държавни помощи. По Компонент 1 кандидатите могат да получат безвъзмездната финансова помощ между 50 000 лв. и 3 911 660 лв., а по Компонент 2 – между 50 000 лв. и 391 166 лв. Общата стойност за обучението за едно лице, включено в проект, не трябва да надвишава 3 000 лв. Допустими кандидати са работодатели в сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ и преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда. Дейностите, които кандидатите трябва да заложат в проектните си предложения, следва да са свързани от една страна с включване на неактивни/безработни лица в специфични за конкретното работно място обучения, както и осигуряване от страна на работодателя на успешно завършилите обученията неактивни/безработни лица на несубсидирана заетост. Дейностите могат да бъдат насочени и към включване в специализирани чуждоезикови обучения за съответните позиции на неактивни и/или безработни и/или заети лица и включване на заети лица в специфични за конкретното работно място обучения. След успешното завършване на обученията работодателите се задължават да запазят заетостта на поне 50% от представителите на целевата група, включени в дейностите, за период от 6 месеца след приключване на проекта. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Крайният срок за представяне на проектното предложение е 31.10.2017 г., 17:30 часа.
Източник: www.esf.bg

"Родители в заетост" - процедура по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Процедурата „Родители в заетост“ цели и да улесни достъпа до пазара на труда за родители, които отглеждат деца на възраст от 0 до 5 години така, че да запазят равнището на трудовата си и икономическа активност, заетост и доходи или да си намерят работа. Същевременно ще се даде възможност на безработни лица да бъдат наети да осигурят грижа и да отглеждат малки деца. От услугите могат да се възползват заети родители в болничен или отпуск за отглеждане на дете и безработни родители, чийто деца не са записани в детско заведение. Като резултат операцията ще окаже положителен ефект чрез запазване на качеството на работната сила и производителността на труда на родителите, като им даде възможност да започнат или продължат кариерата си. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира по ОП РЧР с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Общият бюджет е 20 000 000 лева и ще се изпълнява от Агенцията по заетостта.  Целите на операцията са насочени към осигуряване на по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на родителите с малки деца и предоставяне на заетост набезработни лица, чрез осигуряване на възможности за полагане на грижи за отглеждане на малки деца. Целите се обвързват и с улесняване достъпа до пазара на труда за родители, които отглеждат малки деца посредством осигуряване на предпоставки за запазване равнището на тяхната трудова и икономическа активност, заетост и доходи. Операцията ще окаже положителен ефект чрез запазване качеството на работната сила и производителността на труда на родителите, посредством превенция на отсъствието им от пазара на труда. Операцията също цели създаване на условия и предпоставки за включване в заетост на безработни родители, които са възпрепятствани при намиране на подходяща работа, поради отглеждането на малкото/ките си дете/деца. По този начин ще се насърчи равния им достъп до заетост и работни места.
Източник: www.esf.bg

Статистика

Брой прегледи на статиите
246088