header.jpg
Публикувана е покана за представяне на проектни предложения за Европейски корпус за солидарност 2019
Ръководството на Европейския корпус за солидарност от 2019 г. е неразделна част от поканата за представяне на предложения за 2019 година. Организациите, които търсят финансиране в рамките на тази покана, трябва да отговарят на условията за участие и финансиране, посочени в това ръководство. Документът съдържа информация за: целите на програмата, подкрепяните действия, наличното финансиране за различни дейности, подробна информация за участието. Формуляри за кандидатстване за: Проекти за доброволчество; Партньорства за доброволчество - годишно искане за отпускане на безвъзмездни средства; Стажове и работни места; Проекти за солидарност; Етикет за качество (Покана за 2018 г.) са достъпни тук. Формулярът за кандидатстване за „екипи за доброволчество в области с висок приоритет“ ще бъде достъпен на уебсайта на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA). Доброволческите дейности на Европейския корпус за солидарност са отворени за младежи на възраст 18-30 години, които живеят в следните страни: Държави-членки на ЕС; Бивша югославска република Македония и Турция; Лихтенщайн, Исландия и Норвегия; Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Сърбия; Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова, Украйна, Алжир, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Либия, Мароко, Палестина, Сирия, Тунис, Руска федерация. Работните места и стажовете са отворени за участници, пребиваващи в държавите-членки на ЕС. Проектите за солидарност понастоящем са отворени за участници, пребиваващи в държавите-членки на ЕС и в Турция (участието на Турция като страна участничка подлежи на подписване на споразумение. Турски кандидати се приканват редовно да се консултират с Националната агенция за допълнителни актуализации). Всяка публична или частна организация, притежаваща Знак за качество и законно установена в държава-членка на ЕС, може да участва и да подава заявления за доброволчески дейности, стажове и работни места. Заявленията трябва да се подават до Националната агенция в участващата страна, в която е установена организацията кандидат.
Източник: Европейска комисия
 
 
 
"Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите - етап 2 - предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства"
Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ще отвори (на 21 ноември 2018) за кандидатстване операция "Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите - етап 2 - предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства". Предвиждането е до 2021 година да бъдат изведени 680 деца и младежи от институции, а с вложените средства да се подкрепи затварянето на оставащите 30 институции за деца и младежи. Очаква се с новите услуги да се подкрепят 32000 души, които да имат достъп до социално и здравно-социални услуги. Процедурата ще се проведе в два компонента. По Компонент 1 право да кандидатстват имат 33 общини, получили финансиране по Оперативна програма "Региони в растеж" за изграждане на социална инфраструктура за новите услуги. Бюджетът на Компонент 1 е 55 605 196 лв., с които ще бъдат изградени Центрове за настаняване от семеен тип за деца, Преходни жилища за деца от 15 до 18 г., Наблюдавани жилища за младежи от 18 до 21 г. Ще бъдат осигурени услуги за спешен прием на деца и родители при кризисна ситуация. Планирано е изграждането на Дневни центрове за деца с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания. Ще бъдат осигурени средства за подбор и наемане на специалисти в новите услуги. С 18 444 864 лв. по Компонент 2 Министерството на здравеопазването ще изгради Центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи, Центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо рисково поведение и потребност от специални здравни грижи. Средства ще бъдат насочени и към подбор, обучение и супервизия на персонала в новите услуги. По Компонент 2 ще бъде разработена нова услуга по предоставяне на патронажна грижа за деца и семейства във всичките 28 области в страната. Целта на операцията на ОПРЧР е да продължи подкрепата на процеса по деинституционализация на грижата за деца, настанени в Домовете за деца, лишени от родителска грижа и Домовете за медико-социални грижи за деца и закриване на тези институции. Управляващият орган на ОПРЧР вече стартира Национална информационна кампания "Мисията е възможна", която популяризира развитието на превантивни и алтернативни услуги за деца в процеса на деинституционализация на грижите за деца. Една от целите на кампанията е да подготви обществото за последният етап от деинституционализацията на грижата за деца в България. Националната кампания обхваща общини, в които предстои да се закриват стари институции и да се създават новите социални и здравно-социални услуги.
Източник: www.eufunds.bg
Една посока - много въможности със структурните и инвестиционни европейски фондове
Сллед заседание на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС (СКУСЕС) към Министерския съвет, на което бяха приети индикативните годишни работни програми за 2019 г. се взе решение през следващата година по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове да бъдат обявени повече от 50 процедури за набиране на проектни предложения на стойност близо 1,150 млрд. лева. Следващата година успоредно с изпълнението на настоящия програмен период, ще бъде даден старт за подготовката за следващия, а целта е да се подобри ефективността на европейските средства и да се осигури максимална синергия както между отделните програми, така и по отношение на предвидените в тях процедури. Индикативните годишни работни програми на Управляващите органи са качени в публичния модул на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС http://2020.eufunds.bg/ и могат да бъдат изтеглени от https://eumis2020.government.bg/bg/s/Home/PublicManualDownload/08c97b34-3d26-47af-a8e3-1cb62da68be3. 
Източник: www.eufunds.bg
 
 
Покана за представяне на предложения по „Подкрепа за информационните мерки в областта на общата селскостопанска политика (ОСП)“ за 2019 г.
Общата селскостопанска политика е една от най-важните политики на ЕС. Тя представлява партньорство между селското стопанство и обществото, както и между Европа и нейните земеделски производители. Тя е обща политика за всички държави от ЕС. ОСП има редица цели, сред които са подпомагането на земеделските стопани, усъвършенстването на земеделското производство, съхраняването на селските райони и ландшафти, запазването на жизнеспособността на селската икономика, както и устойчивото управление на природните ресурси и допринасянето за борбата с изменението на климата. Предложенията за информационни мерки следва да са съсредоточени по-конкретно върху икономическите, екологичните и социалните измерения на устойчивата обща селскостопанска политика. Допустимите кандидати  са тези, които са правни субекти, установени в държава членка на ЕС. Физически лица, както и субекти, установени единствено за целите на изпълнението на информационна мярка в рамките на тази покана, не са допустими кандидати. Допустими могат да бъдат: организации с нестопанска цел (частни или обществени); държавни органи (национални, регионални, местни); европейски сдружения; университети; образователни институции; научноизследователски центрове; частни дружества (например дружества в областта на средствата за комуникация). Общият бюджет, предназначен за съфинансиране на информационните мерки, възлиза на 4 000 000 EUR. Тази сума зависи от наличността на бюджетните кредити, предвидени в проектобюджета за 2019 г. след приемането на бюджета за 2019 г. от бюджетния орган, или на бюджетните кредити, предвидени в т.нар. „временни суми от една дванадесета“. Комисията си запазва правото да не разпредели всички налични финансови средства. Формулярите за кандидатстване са публикувани на: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures Краен срок: 14 декември 2018 г.
Източник: https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/funding-opportunities
 
 
Транснационална програма Дунав скоро отваря третата покана за набиране на проектни предложения
Третата покана за представяне на предложения за Транснационалната програма Дунав скоро ще бъде отворена. Заинтересованите потенциални кандидати се съветват внимателно да прочетат всички документи, включени в пакета за кандидатстване. През следващите седмици ще се организират тематични семинари, посветени на темите, отворени за третата покана. Третата покана за представяне на предложения ще бъде отворена за специфичните цели 2.2, 2.3, 2.4, 3.2 и 4.1 и ще бъде ограничена до някои теми. Отварянето на Приоритетна ос 4.1 за третата покана зависи от одобряването на преразпределението на програмния бюджет от ЕК. Третата покана ще следва двуетапен подход. В "Първата стъпка" кандидатите ще бъдат помолени да представят по електронен път чрез системата за мониторинг на програмата Изразяване на интерес като очертават главно интервенционната логика на предложението и неговата стратегическа значимост за Програмата. На този етап не трябва да се предоставят допълнителни документи. Във "Втората стъпка", предварително избраните предложения за проекти ще бъдат поканени да подадат пакет за кандидатстване, включващ напълно разработен формуляр за кандидатстване (AF), който ще съдържа по-задълбочена информация за съдържанието и ще бъде в основата на подбор на проектните предложения. Транснационалната програма Дунав изготви пакет за кандидатстване, за да предостави на заинтересованите страни и потенциалните кандидати за проекти подходяща и висококачествена информация за програмата, възможностите и условията за разработване на техните проектни идеи в пълноправни предложения за проекти и процедури за оценка и подбор. Пакетът за кандидатстване включва следните документи: Програма за сътрудничество, Ръководство на кандидатите, Обявяване на покани, Указания за изразяване на интерес и формуляр за кандидатстване, декларации и шаблони. Ръководството за кандидатстване е част от пакета за кандидатстване, който има за цел да предостави на кандидатите подробна и конкретна информация за програмата, изискванията към проектите, правилата за допустимост, процесите на кандидатстване и оценка, принципите за изпълнение на проектите и да ги насочи при изготвянето на проектните предложения. То може да бъде изтеглено тук.
Източник: http://www.interreg-danube.eu 

Статистика

Брой прегледи на статиите
547155