header.jpg

УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по две процедури

УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедури № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ и BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“. Измененията са извършени  във връзка с настъпили промени в нормативната уредба, следващи от § 3 от Допълнителните разпоредби на ПМС № 162/2016 г., § 9 от Преходните и заключителните разпоредби на ПМС № 160/2016 г., § 3 и § 8 от Преходните и заключителните разпоредби на ПМС № 189/2016 г., и § 2, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Наредба за администриране на нередности по европейските структурни и инвестиционни фондове (приета с ПМС № 173 от 13.07.2016 г., обн., ДВ, бр. 57 от 22.07.2016 г.), със Заповед на ръководителя на Управляващия орган са направени следните изменения в процедури № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“:
1.Условията за кандидатстване
2.Декларация за нередности
3.Указания за попълване на електронен Формуляр за кандидатстване“ към Условията за кандидатстване по процедура на подбор на проекти № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“
4.Условията за изпълнение
5.Общи условия към финансираните по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ“
Удължен е и крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата от 19:00 часа на 12.10.2016 г. на 17:30 часа на 28.10.2016 г.
По процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ са направени следните изменения в:
1. Условията за кандидатстване
2. Критерии и методология за оценка на проектни предложения
3. Декларация за нередности
4. Условията за изпълнение
5. Общи условия към финансираните по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ“

 https://www.eufunds.bg/


 

Набират се проекти за финансиране по програма LIFE на ЕК
 
Програмата LIFE 2014 - 2020 е инструмент на Европейския съюз (ЕС), насочен изцяло към политиките в областта на околната среда и действията във връзка с климата. 
Целите на програмата са преминаване към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика (по-ефикасно използване на ресурсите, защитата и подобряването на качеството на околната среда, предотвратяване на загубата и възстановяване на биологично разнообразие, включително подпомагане на мрежата "Натура 2000" и справяне с влошаването на състоянието на екосистемите), подобряване разработването, изпълнението и прилагането на политиката и законодателството на съюза в областта на околната среда и климата. Програмата е разделена на две подпрограми – "Околна среда" и "Действия по климата".
Допустими бенефициери по програмата са публични организации на национално, регионално и местно ниво, неправителствени организации и изследователски институти, представители на бизнеса (предимно малки и средни предприятия), както и секторни организации, въвлечени в изпълнението на дейности, свързани с изменението на климата.
Основният размер на финансиране по програма LIFE е 60% от стойността на проекта, то може да се увеличи до 75%, когато проектът е насочен към конкретни мерки, свързани с опазване на приоритетни биологични видове или местообитания, и до 100%, когато се отнася до изграждане на капацитет за държавите членки.
Финансират се няколко типа проекти - традиционни, подготвителни, интегрирани или проекти по предоставяне на техническа помощ.
Традиционните проекти са "Пилотни проекти", използващи техника или метод, който не е бил прилаган или тестван преди, като предлагат потенциални предимства за околната среда или климата.
"Демонстрационните проекти" се прилагат на практика, тестват, оценяват и разпространяват действия, методики или подходи, които са нови или неизвестни в географски, екологичен или социално-икономически контекст.
"Проектите за добри практики" прилагат подходящи, разходоефективни и съвременни техники, методи и подходи, като се има предвид специфичният контекст на проекта.
"Проектите за разпространение на информация и повишаване на капацитет" подкрепят комуникацията, разпространението на информация и повишаване на осведомеността в областта на двете подпрограми.
 
Срокове за кандидатстване през 2016 г.
 
През 2016 г. традиционни проекти могат да се подават в рамките на следните компоненти "Околна среда и ресурсна ефективност" с краен срок 12 септември, 16:00 ч.; "Природа и биоразнообразие" – 15 септември, 16:00 ч.; и "Управление и информация за околната среда" – 15 септември, 16:00 ч.
Повече информация можете  да намерите на страницата на Министерство на околната среда и водите.
http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4674

Отворена е подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020
 
От 2 септември в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ се приемат заявления по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. 
Общият бюджет за този прием по подмярка 7.2 е в размер на левовата равностойност на 341 млн. евро. Финансовата  помощ  е  в  размер  100  на  сто  от  общия  размер  на  допустимите  за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи.
Максималният размер на общите допустими разходи по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 –2020 г. за целия период на прилагане на ПРСР 2014 –2020 г. за един кандидат община е левовата равностойност на 10 000 000 евро.
 
По подмярката могат да кандидатстват следните кандидати:
  • общини, посочени в приложение No 1, за дейности по чл. 4, т. 1, 2, 4, 5, 6, 7 или 8;
  • общините Велинград, Гоце Делчев, Карлово, Лом, Панагюрище и Петрич за дейностите по чл. 4 с изключение на строителните граници на административния център на общините за дейностите по чл. 4, т. 1, 4 или 6 и на общинската територия за дейностите по чл. 4, т. 5, 7 или 8;
  • общини, посочени в приложение No 2, за дейности по чл. 4, т. 1, 2, 4, 5, 6, 7 или 8, а в строителните  граници  на  градовете  от  четвърто  ниво  съгласно  Националната  концепция  за пространствено развитие за периода 2013 –2025 (НКПР 2013 -2025), посочени в приложение No 2, за дейност по чл. 4, т. 5, 6, 7 или 8 само ако са свързани с оборудване, обзавеждане или подобряване на прилежащите пространства съгласно допустимата дейност по чл. 4;
  • ВиК оператори или общини, посочени в приложение No 1, за дейности по чл. 4, т. 3 само за агломерации под 2000 е.ж., посочени в приложение No 3;
  • юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска  цел,  с  изключение  на  юридически  лица  с  нестопанска  цел,  в  които  един  от учредителите и/или членовете е община, за дейности по чл. 4, т. 5 или 7;
  • читалища, регистрирани по Закона за народните читалища, за дейности по чл. 4, т. 7.
Крайният срок за кандидатстване е 3 октомври 2016 г.
 
Допълнителна информация, свързана с кандидатстването за финансово подпомагане по подмярка 7.2, може да намерите на сайта на ДФ„Земеделие“.
http://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/merki-podpomagane/

 
Покана за подаване на проектни предложения по Европейски инструмент за демокрация и човешки права 2016
 
Европейският инструмент за демокрация и човешки права (ЕИДПЧ) е програма на Европейския съюз, която има за цел насърчаване на демокрацията и правата на човека по целия свят чрез подкрепа за инициативи на гражданското общество. ЕИДПЧ е приет от Европейския парламент и Съвета през март 2014 г. (Наредба № 235/2014) за периода 2014-2020 г., като той заменя и доразвива ЕИДПЧ (2007-2013 г.) и Европейската инициатива за демокрация и права на човека ( 2000-2006 г.).
Този инструмент е предназначен за подкрепа на гражданското общество, с цел то да се превърне в ефективна сила за политически реформи и защита на човешките права. ЕИДПЧ предлага независимост на действие, което е важна особеност на сътрудничество с организации на гражданското общество на национално ниво, особено в чувствителните области на демокрацията и човешките права. Той предлага голяма гъвкавост и повишен капацитет, за да се отговори на променящите се обстоятелства или в подкрепа на иновациите. 
Приоритетните направления, които подкрепя инструмента са следните:
- Права на човека и техните защитници, които са най-изложени на риск;
- Икономически, социални и културни права;
- Човешко достойнство;
- Дискриминация.
Обособена позиция 1: Подкрепа за жените правозащитници и / или защитници на правата на човека, които работят за правата на жените и момичетата, които са най-изложени на риск (4650000 евро);
Обособена позиция 2: Подкрепа за действията на гражданското общество в борбата срещу изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание (13504000 евро);
Лот 3: Подкрепа за изпълнението на Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека (4,65 милиона евро);
Лот 4: Подкрепа за правата на лицата, принадлежащи към малцинства, и на лица, засегнати от дискриминация на базата на кастово деление (3580000 евро);
Лот 5: Подкрепа за справяне с безнаказаността и преходно правосъдие (4650000 евро).
По Лотове 1, 2, 3 и 4 на настоящата покана се кандидатства за грантове между 250 000 и 1 милиона евро.
По Лот 5 на настоящата покана се кандидатства за грантове между 1 милиона и 1,55 милиона евро. Дейностите трябва да бъдат извършени в една или повече страни извън Европейския съюз.
Първоначалната планирана продължителност на проекта не може да бъде по-ниска от 24 месеца, нито да надвишава 36 месеца.
 
Процедурата за кандидатстване се състои от две фази:
- Представяне на Концепция;
- Представяне на пълно проектопредложение.
Краен срок за подаване на проектни предложения: 14 октомври 2016 г.  
 
Повече информация за поканата можете да намерите на следния интернет адрес: 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1471857966857&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=152550
 
Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“
 
Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обяви процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд. Тя има за цел:
- Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните възможности на тези лица за заетост и интеграция на пазара на труда;
- Подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие и насърчаване участието на пазара на труда и възстановяване на трудовата активност на семейства с деца /включително с увреждания/;
- Реализация на комплексни действия в посока улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, включително и чрез предоставяне на иновативни социални и здравни услуги;
- Предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 20 000 000 лв.
Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg/, http://www.eufunds.bg и https://eumis2020.government.bg/.
Проектните предложения по настоящата процедура се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) –https://eumis2020.government.bg.
 
Краен срок за представяне на проектни предложения е 31.10.2016 г. 17:30 часа.
 
Пълният комплект документи за кандидатстване можете да намерите на следния интернет адрес:
https://www.eufunds.bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020/obyavi-za-nabirane-na-proektni-predlozhen
 

 

Статистика

Брой прегледи на статиите
125611