header.jpg
BG05FMOP001-3.002 - "Осигуряване на топъл обяд - 2016-2020"
Кандидати са всички физически и юридически лица и техни обединения, които кандидатстват самостоятелно или с други партньорски организации за безвъзмездна финансова помощ чрез подаване на заявление за финансиране. Допустимите кандидати са определени в ОП ФЕПНЛ и в операциите, утвърдени от Управляващия орган. Партньорски организации са публичноправни организациии/или организации с нестопанска цел, които пряко или чрез други партньорски организации доставят храни на най-нуждаещите се лица, в съчетание със съпътстващи мерки Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд” се реализира от общини и райони на общини на територията на Република България, които в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета се определят като ПАРТНЬОРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ.Операцията допълва, надгражда и разширява обхвата на действащата национална програма за подпомагане на обществените трапезарии. Предоставянето на топъл обяд чрез обществени трапезарии се осигурява със средства от държавния бюджет чрез фонд „Социална закрила“. Подпомагането на доставчиците на услугата „Обществени трапезарии” се реализира на конкурсен принцип чрез одобрението на проекти, като дейностите обхващат територията на цялата страна. По операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд“ се дава възможност трапезариите да надградят дейността си и да функционират в останалия период от годината, за който не е осигурено национално финансиране. Същевременно се дава възможност и за създаване на нови трапезарии за целогодишно обслужване, в общините, които не са финансирани от фонд „Социална закрила“. Процедурата е отворена за кандидатстване до 17:00 часа на всеки последен работен ден от месеца, но не по-късно от 17:00 часа на 31.01.2019 г., съгласно Заповед № РД01-0487/24.04.2017 г. за изменение на Изисквания за кандидатстване и пакет документи. 
Източник: www.eumis2020.government.bg
Процедура за обществено обсъждане
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти  „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на Оперативната програма. До 01 ноември 2018 могат да се изпращат предложения и коментари относно подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 75 000 000 евро (146 687 250  лева). Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 100 000 лева, а  максималният размер в зависимост от  категорията на предприятието-кандидат е както следва:
Микро предприятия: 500 000 лева
Малки предприятия: 750 000 лева
Средни предприятия: 1 000 000 лева
По процедурата кандидатите следва да участват самостоятелно, a не в партньорство. Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета. По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП). Предложения и коментари могат да се изпращат в горепосочения на следната електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
Източник: www.eufunds.bg

„Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР) обявява отворена покана по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-8.004 по подмярка  8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“. Проектите по подмярката 8.3 трябва да бъдат изпълнявани в горските територии на Република България. Проектите, за намаляване на опасността от горски пожари, трябва да се изпълняват в горски територии, класифицирани с висок и среден риск от горски пожари. Цел на  процедурата: подпомагането по процедурата е насочено към постигане на целите на подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 чрез:
 
1. въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари; 
2. въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от вредители, болести, природни бедствия и катастрофични събития в горските територии.
Предотвратяването на горските пожари и бедствия и инвестициите, свързани с повишаване на екологичната стойност на горите, са от съществено значение за опазване на биоразнообразието в тях. Очакваните резултати от подкрепата по подмярката се изразяват в увеличаване на площите с превантивни дейности срещу горски пожари, природни бедствия, катастрофични събития, болести и вредители, в резултат на което ще се подобри запазването на биологичното разнообразие, управлението на водите и почвите. Краен срок: 15.10.2018г.
Източник: ИСУН 2020
 
BG06RDNP001-6.002 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.002 “Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г. 
Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. обявява покана за подаване на проектни предложения по Приоритет 6 „Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони“. Област с поставен акцент 6А)„Улесняване на разнообразяването, създаването и развитието на малки предприятия, както и разкриването на работни места“. Проектите по процедурата трябва да се изпълняват на територията на общините от селските райони съгласно Приложение № 1 към Условията за кандидатстване. Цел на процедурата: насърчаване на заетостта, разкриване на нови и запазване на вече съществуващите работни места; намаляване на сезонните колебания в заетостта; насърчаване на инвестиционните дейности и подкрепа за развитие на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление. Подпомагането на инвестициите в развитие на занаяти и занаятчийска дейност е от съществено значение за развитието на конкурентоспособността на селските райони. Насърчаването на инвестиционните дейности ще подпомогне създаването на заетост и ще ускори диверсификацията на неземеделските дейности. Процедурата ще подпомогне развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително намаляване на вредните емисии и отпадъците, в изпълнение на политиката за опазване на околната среда. Чрез финансовата подкрепа ще се подпомогне развитието на традиционните български занаяти, включително и чрез предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности. Краен срок за кандидатстване: 07.12. 2018г.
Източник: ИСУН 2020
BG05SFOP001-2.013 - Повишаване на ефективността при транспонирането на правото на Европейския съюз в българското законодателство и публична регулация
Целите на процедурата са:
1. Да се повиши ефективността, предвидимостта и устойчивостта при транспонирането на правото на Европейския съюз (ЕС) в българските закони;
2. Да се повиши качеството на транспонирането на правото на ЕС в българските закони, включително чрез разширяване обхвата на инструментите и мерките за постигането на необходимия ефект;
3. Да се повиши компетентността на институциите, ангажирани с транспонирането на правото на ЕС в българските закони и оценката на въздействието му;
4. Да се подобри качеството на институционална комуникация при транспонирането на правото на ЕС в българските закони.
Краен срок: 20.09.2018
Източник: ИСУН 2020

Статистика

Брой прегледи на статиите
371380