header.jpg
Отворена покана за втория срок за кандидатстване по процедура чрез подбор по ОПДУ за граждански контрол върху реформата в съдебната система
Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд, обявява втория срок за кандидатстване по процедура на конкурентен подбор BG05SFOP001-3.003: ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА. Процедурата е по приоритетна ос 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“, специфична цел 1 „Увеличаване на прозрачността и ускоряване на правораздаването чрез реформа в структурата, процедурите и организацията на съдебната система“ на ОПДУ. Процедурата цели да подкрепи усилията за преодоляване на натрупаното обществено недоверие към съдебната система. Процедурата ще подкрепя откритото участие на всички активни в сферата НПО и професионални организации при разработването, наблюдението и оценката на стратегиите за реформи и предложения за подобрения в съдебната система. Ще бъдат подпомагани проекти на НПО за извършване на независим анализ на провалилите се дела, като се анализират слабостите както в следствието, така и в прокуратурата, в това число защитата на свидетелите, икономическият и финансовият анализ, събирането на доказателства от полицията и сътрудничеството между съдебната и изпълнителната власт. Приоритетни ще бъдат проектите, които въз основа на такъв анализ предлагат пренасяне на добри практики и иновативни решения за премахване на недостатъците в структурата, управлението, персонала, обученията, сътрудничеството и професионалните практики. Ще бъдат подкрепени и мерки за извършване на изследвания на общественото мнение и широко застъпване на дискусиите и формите на повишаване на отчетността и гражданското участие. Допустими кандидати: юридически лица с нестопанска цел, учредени на основание Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), определени за извършване на дейност в обществена полза, вписани до 31.12.2017 г. в Централния регистър при Министерството на правосъдието по чл. 45[1] oт ЗЮЛНЦ, или вписани след 31.12.2017 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по чл. 17[2] от ЗЮЛНЦ, които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване; професионални организации, учредени на основание Закона за юридическите лица с нестопанска цел или регистрирани по/създадени със специален закон, на лица, работещи в системата на съдебната власт (съдии, прокурори, следователи, съдии по вписванията, съдебни заседатели, съдебни служители, вещи лица и др.), на адвокати, нотариуси и други юристи, на медиатори и арбитри, както и на други лица, работещи в сектор „Правосъдие“, които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване. Бюджет:   Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 5 млн. Минимален размер на БФП е 30 000 лв., а максимален размер на БФП е 100 000 лв. Проектите трябва да бъдат изпълнени в рамките на 18 месеца. Втори срок за кандидатстване: от 01.07.2018 г. до 30.09.2018 г., 18:00 часа.
Източник: www.eufunds.bg
Отворена покана по Процедура BG05SFOP001-2.009 
Oткрита Процедура BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование: Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, ипълнение и мониторинг на политики и законодателство . Целите на процедурата са:
- партньорско управление с гражданите и бизнеса;
- открито и отговорно управление;
- отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, борба с корупцията, предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, спазване на етичните норми от държавните служители.
Допустими кандидати са следните юридически лица:
- Юридически лица с нестопанска цел, учредени на основание Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), определени за извършване на дейност в обществена полза, вписани до 31.12.2017 г. в Централния регистър при Министерството на правосъдието по чл. 45 oт ЗЮЛНЦ (отменен, считано от 01.01.2018 г.), или вписани след 31.12.2017 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по чл. 17 от ЗЮЛНЦ (в сила от 01.01.2018 г.), които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване (НПО);
- Национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на чл. 36, ал. 1 от Кодекса на труда и Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите (СИП);
- Мрежи/коалиции/платформи на НПО/СИП с членове, отговарящи на горните условия.
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 10 млн. лв. при максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект – 90 хил. лв. Краен срок за подаване на проектни предложения: 15.10.2018 г., 18:00 ч. Начин на подаване на проектни предложения: по електронен път чрез подаване на уеб базиран формуляр за кандидатстване в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ (ИСУН). Кандидатите по процедурата могат да искат разяснения по Насоките за кандидатстване в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване на следната електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
Изтоник: www.eufunds.bg
Конкурс за млади филмови режисьори в рамките на кампанията #EUandME 
В рамките на кампанията Европейският съюз и аз, е обявен конкурс за млади филмови режисьори. Конкурсът е отворен за филмови режисьори, които живеят в ЕС и са на възраст между 18 и 35 години към крайния срок за подаване на кандидатурите, който е 31.10.2018 г. Можете да участвате само индивидуално, а  групови кандидатури няма да се разглеждат.За да подадете своята кандидатура е необходимо да попълните формуляр за онлайн заявка. Ще са Ви нужни следните три неща: писмено резюме на Ваш филм (на английски, а ако английският не Ви е майчин език, също и на един от официалните езици на ЕС); кратък видеоклип, заснет със смартфон (на английски, а ако английският не Ви е майчин език, също и на един от официалните езици на ЕС); линк към късометражен филм, който сте заснели през последните 5 години (моля, забележете, че за този късометражен филм няма конкретни езикови изисквания). Заявленията могат да се подават в една от следните пет категории:
Мобилност 
Устойчиво развитие
Умения и бизнес 
Дигитални технологии 
Права 
Преди да изпратите кандидатурата си, прочетете правилата и условията за конкурса. Жури, което ще се състои от петима европейски филмови режисьори, ще разгледат кандидатурите и ще изберат 10 номинации, по две за всяка от петте категории. От януари 2019 г. в рамките на период от 5 седмици победителите ще бъдат избрани чрез публичен онлайн вот, като резултатите ще бъдат обявени на уеб страницата на конкурса и на акаунтите на Европейската комисия в социалните мрежи. Всяка седмица ще бъде посветена на дадена категория. Петимата победители ще получат субсидия от 7500 евро всеки, за да произведат, заснемат и редактират своя филм до 30.04.2019 г. Победителите също така ще имат възможността да работят под наставничеството на един от професионалните режисьори в журито в процеса по заснемане и редактиране. Успех на всички кандидати!
Източник: Европейска комисия

Отворена е първата покана от серия такива за подаване на проектни предложение за инициативата Европейски корпус за солидарност
Европейската комисия приканва заинтересованите страни да представят идеи за проекти в рамките на Европейския корпус за солидарност. Общо 44 милиона евро са заделени от бюджета на ЕС за избрани проекти, които ще бъдат отворени за всички млади хора в Европа и извън нея. Това е първото от поредица от покани, които ще позволят на поне 100 000 млади хора да участват в Корпуса до края на 2020 г. Комисарят по бюджета и човешките ресурси Гюнтер Х. Оьтингер казва, че с тази покана ЕС  изпълнява ангажимента си да създаде повече възможности за младите хора да се занимават със солидарност. Според него бюджетът на ЕС и Европейския корпус за солидарност са най-добрите рамки за младите хора да учат, споделят и използват своята енергия за общото благо. Комисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тисен добави: "Европейският корпус за солидарнос тпомага на младите хора в професионалното им развитие и интеграцията им на пазара на труда. Със силното европейско измерение на солидарността Корпусът е изключителна възможност за младите хора да развиват междуличностни умения и да придобиват нови знания, като всичко това носи добавена стойност за тях и обществото като цяло ". Поканата е отворена за по-широк кръг проекти: в допълнение към по-дългосрочните индивидуални доброволчески дейности, стажове и работни места в области на солидарност, ще бъдат допуснати следните проекти:

- Организациите ще могат да предлагат краткосрочни проекти (от 2 седмици до 2 месеца) за екипи от доброволци. Организациите първо трябва да получат знак за качество, за който могат да кандидатстват по всяко време, като подадат искане до националната агенция "Еразъм +" или в определени случаи до Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура. Не само публични и частни органи, установени в държави-членки на ЕС, могат да кандидатстват за финансиране. Младежите, регистрирани в Портала на Европейския корпус за солидарност, също ще могат да формират група от най-малко 5 участника и да организират сами дейности за солидарност, ръководени от младите хора.
- Някои проекти на корпуса в областта на доброволчеството са отворени и за участие на организации, които не са от ЕС, но и от Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция, Бивша югославска република Македония и други страни партньори.
Крайният срок за кандидатстване е 16 октомври 2018 г. с изключение на проектите на доброволчески екипи, които ще могат да кандидатстват до 18 февруари 2019 г.
Източник: Европейска комисия
Покана за представяне на грантови предложения „комуникационни дейности“.
Генерална дирекция „Комуникация“ на Европейския парламент обяви покана за набиране на предложения за отпускане на безвъзмездни средства (грантове) за съфинансиране на събития, насочени към комуникационни дейности във връзка с предстоящите избори за Европейски парламент през 2019 г. в държавите членки. За целите на настоящата покана за представяне на грантови предложения, „комуникационни дейности“ означава онлайн и офлайн дейности и продукти, които стимулират дебата и ангажираността в европейския демократичен процес. Примери за такива дейности включват, но не се ограничават до:
- събитие или поредица от събития като семинари, конференции, дебати, дискусионни форуми, кръгли маси, които имат за цел да предоставят на гражданите и представителите на гражданското общество възможност да обсъдят теми, пряко свързани с европейските избори през 2019 г., със или без участието на политици от различни партии;
- широкомащабно събитие или поредица от събития като фестивали, панаири, концерти, спортни събития, където кандидатът за грантово съфинансиране е основен организатор/съорганизатор, или участва в събитието или поредицата от събития като спонсор, със собствен щанд, или участва в дейност, включена в програмата на събитието, посветена на информирането на участниците в него за европейските избори;
- структурирани дейности, като информационни щандове, кампании „от врата на врата“, шествия, митинги, флашмоб събития, насочени към по-добра видимост на кампанията за европейските избори и информиране на гражданите и/или участниците относно изборите за Европейски парламент;
- поредица от информационни сесии, презентации, работни срещи, организирани от кандидата за грантово съфинансиране за избиратели, които ще гласуват за първи път, в университети, организации и др., насочени към информиране на участниците за европейските избори;
- онлайн дискусионни групи, форуми и други дейности в социалните мрежи, които предлагат на членовете и/или последователите възможността да обсъждат и обменят мнения по теми, свързани с европейските избори;
- специализирани видеоканали, уебсайтове, приложения, уеб инструменти и социални медийни профили, които произвеждат оригинално съдържание, пряко свързано с кампанията за европейските избори, и ангажират зрителите, потребителите и последователите в дискусия по темата, насърчавайки ги да споделят съдържанието и/или да ги информират за европейските избори.
Всички подробности и актуални срокове могат да бъдат намерени в поканата за набиране на предложения. Не се изисква предварително одобрено партньорство, за да се кандидатства за финансиране в категорията за събития. Крайният срок за подаване на заявленията в електронен вид е 17 септември 2018 г.
Източник: Европейски парламент

Статистика

Брой прегледи на статиите
325291