header.jpg
Управляващият орган на ОП РЧР обявява отново процедура за подбор на проекти „Развитие на социалното предприемачество“. 
Публикуваните допълнени и променени Условия за кандидатстване предвиждат нов подход от страна на Управляващия орган за облекчаване и подкрепа на потенциалните бенефициенти. Оценката на качеството на проектните предложения става водещ критерий при подбора на проектите, а не административната допустимост на кандидатите. По този начин се осигурява възможност качествените проектни предложения и идеи да се конкурират по технически и финансови показатели. Условията за кандидатстване предвиждат разходите в раздел „Единна ставка“, които са в размер точно на 40 % от допустимите преки разходи за персонал да бъдат служебно отразявани от УО в бюджета на всяко проектното предложение, което ще доведе до административно допускане на по-голям брой проектни предложения. Предоставя се и нова възможност на кандидатите по процедурата да представят автобиографията освен на законния представител на кандидата (управител, прокурист и др.)/собственика на капитала, така и на ръководител на проекта. Така кандидатите сами преценяват дали доказването на административния им капацитет ще бъде чрез законно представляващия организацията или чрез лицето, наето да ръководи изпълнението на проектните дейности. Основната цел на настоящата процедура е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, като общият бюджет е 15 000 000 лв. Кандидатите могат да получат безвъзмездната финансова помощ между 50 000 лв. и 391 166 лв. Допустими кандидати са социални предприятия, работодатели, специализирани предприятия на хора с увреждания, кооперации на хора с увреждания, общини и райони на общини, доставчици на социални услуги и неправителствени организации. Дейностите, които кандидатите трябва да заложат в проектните си предложения, следва да са насочени към осигуряване на подкрепа за създаване на нови и разширяване дейността на вече съществуващи социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания във връзка с осигуряване на заетост чрез: психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост; социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика; предоставяне на обучения на лицата, за които е осигурена заетост в социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания; осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица; оборудване на новосъздадените работни места и в случай на необходимост, тяхното адаптиране за лица с увреждания и/или извършване на ремонт във връзка с дейността на социалното предприятие; предоставяне на обучения за повишаване на управленските и бизнес умения за повишаване ефективността на управление на социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания; подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца; проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги; социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.
 
Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg/ и https://eumis2020.government.bg/
Крайният срок за представяне на проектното предложение е 09.10.2017 г., 17:30 часа.
Източник: www.esf.bg 
 
Промените на условията и сроковетете за кандидатстване по Културната програма за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз – 2018 г.
Кандидатсването вече е възможно. На свое заседание на 16 август 2017 г. Управителният съвет на Национален фонд „Култура“ направи промени в условията и сроковете за кандидатстване по „КУЛТУРНА ПРОГРАМА ЗА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2018 г.“. Новият срок за кандидатстване е от 18.08.2017 г. в 11:00 ч. до 02.10.2017 г. в 15:00 ч.
За да се запознаете с новите условия и промени в изискуемите документи тук: http://programs.ncf.bg/bg/programi/2017/EUR-115 
Пълният комлект документи за кандидатстване вече може да бъде изтеглен след извършена регистрация на интернет страницата на Национален фонд „Култура“. 
Източник: Национален фонд "Култура"

Във връзка с предстоящата покана за представяне на предложения по схемата "Проекти за европейско сътрудничество" Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура към Европейската комисия публикува съобщение, в което се казва, че поканата се очаква да бъде публикувана в края на септември 2017 г. Насоките за кандидатстване ще обхващат две покани за представяне на предложения. Първата ще бъде посветена на малки и големи проекти за европейско сътрудничество в "стандартната" версия, използвана от началото на програма "Творческа Европа" през 2014 г. Втората ще бъде специално предназначена за проекти, свързани с Европейската година на културното наследство - 2018 г. Поради това насоките ще включват три категории - малки проекти за сътрудничество, големи проекти за сътрудничество и проекти, свързани с Европейската година на културното наследство - 2018 г. Нововъведената трета категория проекти ще бъде насочена конкретно към следните две цели на Европейската година на културното наследство - 2018 г. (вж. Решение на Съвета и на ЕП № 864/2017, чл. 1.2): споделянето и утвърждаването на културното наследство на Европа като споделен ресурс, за да се повиши осведомеността за общата история и общите ценности; да засили чувството за принадлежност към едно общо европейско пространство. По-специално, третата категория проекти за сътрудничество следва да допринесат за: укрепването на чувството за принадлежност към общото европейско пространство; насърчаването на културното наследство като източник на вдъхновение за съвременното творчество и иновации, както и засилването на взаимодействието между сектора на културното наследство и други сектори на културата и творчеството. Културното наследство е знак или символ, създаден от или натоварен със значение от човешка дейност, който е целенасочено опазван, консервиран или възстановен, вместо да бъде оставен на естествена разруха, забвение или унищожение. Целта е наследството да бъде предадено на бъдещите поколения заедно с неговите стойности (т.е. културна, историческа, естетическа, археологическа, научна, етноложка, антропологическа), които са смятани за значими от дадена общност или конкретна група. В контекста на това действие културното наследство следва да се разбира като обхващащо широк спектър от ресурси, наследени от миналото във всички форми и аспекти - материални (движими и недвижими културни ценности), нематериални и цифрови (създадени цифрови и цифровизирани), включително паметници, обекти, ландшафти, умения, практики, знания и форми на човешкото творчество, както и колекции, запазени и управлявани от публични и частни организации като музеи, библиотеки и архиви. Културното наследство включва и филмовото наследство. Имайте предвид обаче, че проекти, подкрепящи физическа намеса върху паметници, обекти или ландшафти, няма да бъдат са съфинансирани в рамките на настоящите покани. Кандидатите са насърчени чрез своите проекти да осъществят силно забележими дейности през първата си година, за да отбележат 2018 - Европейска година на културното наследство. При оценката на заявленията в тази категория комисията ще предпочете проекти, които не се съсредоточават само върху дейности за повишаване на осведомеността/дейности по комуникация, но които ще имат трайно въздействие и са планирани така, че да бъдат устойчиви след приключването на самия проект в периода, подкрепен от Програмата.
Източник: Бюро Творческа Европа

COS-EINET-2017-3-04: Отворена покана по Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) на ЕС: подкрепят се инициативи в областта на туризма и модата.
Крайната цел на действието е да подпомогне създаването, развитието на бизнеса и разширяването на фирмите от модния и туристическия сектор чрез инкубатори и ускорители, които интегрират творчеството, изкуството и дизайнерските умения от културните и творческите индустрии (CCI), технология, наука и други умения. Поканата е насочена към два отделни сектора FashionTech и Tourism. За тази цел Тема 1 (FashionTech) има за цел да поддържа транснационална мрежа (и) на бизнес инкубатори и ускорители, предоставящи бизнес подкрепа на МСП и стартиращи фирми, насочени към пресечната точка на модата и технологиите. Друга тема 2 (Туризъм) е да подкрепя транснационални мрежи от бизнес инкубатори и ускорители, предоставящи бизнес подкрепа на МСП и стартиращи фирми в туристическия сектор, като се съсредоточава върху иновациите, задвижвани от КТИ. Тема 1 (FashionTech) подкрепя пробиви проекти, фокусирани върху продукти и материали; Разработване и производство на дизайн; И търговията на дребно и маркетинга. Тема 2 (Туризъм) подкрепя пробиви проекти, фокусирани върху иновациите, задвижвани от КТИ, в цялата верига на стойността или в някои от нейните сегменти; Някои или всички специфични сектори като пътуващи за свободното време или за бизнес пътници и културен туризъм; И някои или всички специфични пазари на източници (в рамките на ЕС и между континентален).
Типът дейности, поддържани от настоящата покана, са:
А. Улесняване и засилване на междусекторното сътрудничество между транснационалните мрежи и съответните организации (инкубатори, ускорители, лаборатории, университети, научноизследователски центрове и други съответни организации за подкрепа на бизнеса) и
 Б. Предоставяне на подкрепа за бизнеса на редица иновативни стартиращи фирми и малките и средни предприятия за увеличаване на тяхната дейност.
Крайният срок за електронно подаване е 19 октомври 2017 г. в 17:00 часа (брюкселско време). Електронното подаване за тази покана е COS-EINET-2017-3-04.
Допустими кандидати: Допустимите кандидати трябва да бъдат изцяло или частично публични или частни органи; Частните органи трябва да бъдат надлежно учредени и регистрирани съгласно националното законодателство: Организации с нестопанска цел (частни или публични); Като например бизнес инкубатори, ускорители, лаборатории, университети или образователни институции, изследователски центрове и други съответни организации за подкрепа на бизнеса, които предоставят бизнес подкрепа на МСП и стартиращи фирми);
Публични органи (национални, регионални, местни)
Дружества с нестопанска цел.
Кандидатите трябва да са юридически лица, формиращи консорциум (мрежа) от бизнес инкубатори, ускорители и организации за подкрепа на бизнеса, които предоставят бизнес подкрепа на МСП и стартиращи фирми.
Повече информация: https://ec.europa.eu/easme/en/cos-einet-2017-3-04-european-incubation-networks-creativity-driven-innovation

Програма Interreg V-A Румъния България одобри 140 проектни предложения в първия етап на на кндидатстване по Третата покана. 
В рамките на третата покана за набиране на проекти (в два етапа) Комитетът за Наблюдение на 2 август 2017 г реши да одобри 140 проектни идеи, които ще могат да бъдат развити в пълни апликационни форми в срок до 16 октомври 2017. г. 
140-те проектни идеи са насочени към области като транспорт, корабоплаване, околна среда, туризъм, риск в района на Румъния-България. Пълните проекти, избрани във втората фаза, ще могат да започнат своето изпълнение през 2018 г.
Повече информация: http://www.interregrobg.eu/bg/calls-for-proposals/open-calls.html

Статистика

Брой прегледи на статиите
246088