header.jpg
Финансиране от ЕС 
Важна част от европейското финансиране е намирането на партньори. Проектите, финансирани от Евроепйския съюз в по-голямата част, са съвместни. Това означава, че в един проект участват организации от няколко страни от ЕС или асоциирани държави. Как да намерите партньори, ако искате да се включите в някоя от програмите на ЕС, които предоставят различни възможности за финансиране е важна стъпка. Можете да го направите сами, само трябва да знаете, че темогат да бъдат предприятия,научноизследователски организации,университети или неправителствени организации независимо от мястото им на установяване или регистрация и е необходимо обаче да е налице доказателство за тяхната оперативна и финансова жизнеспособност, за да изпълняват задачи по проекта в рамките на предложението. 
Съществуват различни служби за търсене на партньори, които могат са от голяма полза, чрез които можете да откриете подходящ партньор за участие в проектни предложения или за пубкликуване на вашите предложения за сътрудничество. Националните звена за контакт (НЗК) са друг механизъм за намиране на партньор, които предоставят и някои мрежи с инструменти за търсене на партньорства с подробности за техния профил и активни предложения. Такива са: Партньорската служба CORDIS - една от най-големите бази данни с партньорски профили (саморегистрирани профили). Търсачка на партньори „Ideal-ist“ - разработена от мрежата от НЗК в областта на ИКТ, но профилите на партньорите не са ограничени само до ИКТ. В услугата са включени съвети относно създаването на вашия профил от вашето местно НЗК и контрол на качеството на всички публикувани данни. База данни с възможност за сътрудничество на Enterprise Europe Network - в нея се публикуват голям брой профили в областта на иновациите и технологиите на международни дружества и изследователски организации. Това спомага за идентифициране на подходящи партньори за двустранни сделки, иновации и технологично сътрудничество. 
Възможности за откриване на партньори предлагат и социалните мрежи, в различни групи по идеи, инициативи и програми. Такива съществуват във Facebook, Тwitter, LinkedIn. 
Източник: Европейската комисия

 
Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство отвори прием по мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“. По мярката може да кандидатстват рибари, които искат да преработват собствен улов или да го предлагат пряко на пазара. Те могат да получат финансиране за закупуване на ледогенератори, хладилни камери, специализирани транспортни средства за превоз на риба и оборудване на пунктове за първа продажба. Бюджетът на приема е 8.7 млн. лв. Програмата за морско дело и рибарство покрива до 50% от дейностите в проектното предложение, но ако кандидатът извършва дребномащабен крайбрежен риболов, финансирането може да достигне и 80%. Стойността на безвъзмездната финансова помощ за един проект не може да бъде по-малка от 5 000 лв. и по-голяма от 200 000 лв. Инвестициите могат да се извършват както на сушата, така и на риболовните кораби. В случай че са на борда, плавателните съдове трябва да са регистрирани като действащи и да са извършвали риболовна дейност в продължение на поне 60 дни в морето през 2015 и 2016 г. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 21 ноември 2017 г. Кандидатстването е електронно чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020).
Източник: www.eufunds.bg

Управляващият орган на ОП РЧР обявява отново процедура за подбор на проекти „Развитие на социалното предприемачество“. 
Публикуваните допълнени и променени Условия за кандидатстване предвиждат нов подход от страна на Управляващия орган за облекчаване и подкрепа на потенциалните бенефициенти. Оценката на качеството на проектните предложения става водещ критерий при подбора на проектите, а не административната допустимост на кандидатите. По този начин се осигурява възможност качествените проектни предложения и идеи да се конкурират по технически и финансови показатели. Условията за кандидатстване предвиждат разходите в раздел „Единна ставка“, които са в размер точно на 40 % от допустимите преки разходи за персонал да бъдат служебно отразявани от УО в бюджета на всяко проектното предложение, което ще доведе до административно допускане на по-голям брой проектни предложения. Предоставя се и нова възможност на кандидатите по процедурата да представят автобиографията освен на законния представител на кандидата (управител, прокурист и др.)/собственика на капитала, така и на ръководител на проекта. Така кандидатите сами преценяват дали доказването на административния им капацитет ще бъде чрез законно представляващия организацията или чрез лицето, наето да ръководи изпълнението на проектните дейности. Основната цел на настоящата процедура е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, като общият бюджет е 15 000 000 лв. Кандидатите могат да получат безвъзмездната финансова помощ между 50 000 лв. и 391 166 лв. Допустими кандидати са социални предприятия, работодатели, специализирани предприятия на хора с увреждания, кооперации на хора с увреждания, общини и райони на общини, доставчици на социални услуги и неправителствени организации. Дейностите, които кандидатите трябва да заложат в проектните си предложения, следва да са насочени към осигуряване на подкрепа за създаване на нови и разширяване дейността на вече съществуващи социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания във връзка с осигуряване на заетост чрез: психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост; социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика; предоставяне на обучения на лицата, за които е осигурена заетост в социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания; осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица; оборудване на новосъздадените работни места и в случай на необходимост, тяхното адаптиране за лица с увреждания и/или извършване на ремонт във връзка с дейността на социалното предприятие; предоставяне на обучения за повишаване на управленските и бизнес умения за повишаване ефективността на управление на социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания; подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца; проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги; социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.
 
Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg/ и https://eumis2020.government.bg/
Крайният срок за представяне на проектното предложение е 09.10.2017 г., 17:30 часа.
Източник: www.esf.bg 
 
Промените на условията и сроковетете за кандидатстване по Културната програма за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз – 2018 г.
Кандидатсването вече е възможно. На свое заседание на 16 август 2017 г. Управителният съвет на Национален фонд „Култура“ направи промени в условията и сроковете за кандидатстване по „КУЛТУРНА ПРОГРАМА ЗА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2018 г.“. Новият срок за кандидатстване е от 18.08.2017 г. в 11:00 ч. до 02.10.2017 г. в 15:00 ч.
За да се запознаете с новите условия и промени в изискуемите документи тук: http://programs.ncf.bg/bg/programi/2017/EUR-115 
Пълният комлект документи за кандидатстване вече може да бъде изтеглен след извършена регистрация на интернет страницата на Национален фонд „Култура“. 
Източник: Национален фонд "Култура"

Във връзка с предстоящата покана за представяне на предложения по схемата "Проекти за европейско сътрудничество" Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура към Европейската комисия публикува съобщение, в което се казва, че поканата се очаква да бъде публикувана в края на септември 2017 г. Насоките за кандидатстване ще обхващат две покани за представяне на предложения. Първата ще бъде посветена на малки и големи проекти за европейско сътрудничество в "стандартната" версия, използвана от началото на програма "Творческа Европа" през 2014 г. Втората ще бъде специално предназначена за проекти, свързани с Европейската година на културното наследство - 2018 г. Поради това насоките ще включват три категории - малки проекти за сътрудничество, големи проекти за сътрудничество и проекти, свързани с Европейската година на културното наследство - 2018 г. Нововъведената трета категория проекти ще бъде насочена конкретно към следните две цели на Европейската година на културното наследство - 2018 г. (вж. Решение на Съвета и на ЕП № 864/2017, чл. 1.2): споделянето и утвърждаването на културното наследство на Европа като споделен ресурс, за да се повиши осведомеността за общата история и общите ценности; да засили чувството за принадлежност към едно общо европейско пространство. По-специално, третата категория проекти за сътрудничество следва да допринесат за: укрепването на чувството за принадлежност към общото европейско пространство; насърчаването на културното наследство като източник на вдъхновение за съвременното творчество и иновации, както и засилването на взаимодействието между сектора на културното наследство и други сектори на културата и творчеството. Културното наследство е знак или символ, създаден от или натоварен със значение от човешка дейност, който е целенасочено опазван, консервиран или възстановен, вместо да бъде оставен на естествена разруха, забвение или унищожение. Целта е наследството да бъде предадено на бъдещите поколения заедно с неговите стойности (т.е. културна, историческа, естетическа, археологическа, научна, етноложка, антропологическа), които са смятани за значими от дадена общност или конкретна група. В контекста на това действие културното наследство следва да се разбира като обхващащо широк спектър от ресурси, наследени от миналото във всички форми и аспекти - материални (движими и недвижими културни ценности), нематериални и цифрови (създадени цифрови и цифровизирани), включително паметници, обекти, ландшафти, умения, практики, знания и форми на човешкото творчество, както и колекции, запазени и управлявани от публични и частни организации като музеи, библиотеки и архиви. Културното наследство включва и филмовото наследство. Имайте предвид обаче, че проекти, подкрепящи физическа намеса върху паметници, обекти или ландшафти, няма да бъдат са съфинансирани в рамките на настоящите покани. Кандидатите са насърчени чрез своите проекти да осъществят силно забележими дейности през първата си година, за да отбележат 2018 - Европейска година на културното наследство. При оценката на заявленията в тази категория комисията ще предпочете проекти, които не се съсредоточават само върху дейности за повишаване на осведомеността/дейности по комуникация, но които ще имат трайно въздействие и са планирани така, че да бъдат устойчиви след приключването на самия проект в периода, подкрепен от Програмата.
Източник: Бюро Творческа Европа

Статистика

Брой прегледи на статиите
259823