header.jpg
Наближава крайния срок по процедура BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ 
 
Процедура BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ е обявена от Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” на Министерство на образованието и науката. Тя цели следното:
•подобряване на условията за равен достъп до училищно образование;
•засилване на мотивацията на ученици и родители за участие в образователния процес;
•повишаване на качеството на образованието в  училищата, в които се обучават интегрирано ученици от различни етноси и/или деца, търсещи или получили международна закрила;
•допълнителни занимания с ученици, за които българският език не е майчин за компенсиране на пропуските при усвояване на учебния материал;
•взаимно опознаване на учениците от различни етноси и възпитаването им в дух на толерантност;
•създаване на условия за успешна социализация на учениците от етническите малцинства и/или от маргинализирани групи и от семейства, търсещи или получили международна закрила;
•включване на родителите в образователния процес;
•преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход.
- Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 100 000 лева
- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 1 000 000 лева.
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 25 000 000 лева 
Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100 %.
Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са следните кандидати: 
-общини (или райони на общини); 
-училища, съгласно Закона за народната просвета; 
-юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.
 Крайният срок за кандидатстване е 29 април 2016
  Повече информация за процедурата можете да намерите на следния интернет адрес:   http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=341

 
 
Публикувани са изменени Насоки и пакет документи за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Р България“. 
 
На 5 април 2016г. са публикувани изменени Насоки и пакет документи за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Р България“.  Промените са извършени във връзка с получени коментари от страна на Министерство на финансите по вече публикуваните Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България“. В следствие на коментарите от МФ, Управляващият орган на ОПРР измени Насоките за кандидатстване и някои от приложенията към тях. Измененията се правят с цел привеждане на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) в съответствие с правилата в областта на държавните помощи чрез въвеждане на пълно ограничение за изпълнение на стопанска дейност във/с финансираните с БФП инфраструктура/активи.
Промените в текста на Насоките за кандидатстване са подробно описани в Заповедта на РУО за изменение на документите. Във връзка с нанесените промени са ревизирани Формулярът за кандидатстване, Декларация В2, Декларация В3 и административният договор за предоставяне на БФП. 
Изменените Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в РБългария“, пълният пакет документи за кандидатстване и Заповедта на РУО за изменение са в прикачените файлове.
Изменените насоки и приложенията към тях можете да намерите на следния интернет адрес
https://www.eufunds.bg/novini/item/14675-publikuvani-sa-izmeneni-nasoki-za-kandidatstvane-i-paket-dokumenti-za-kandidatstvane-po-protzedura-za-predostavyane-na-bezvazmezdna-finansova-pomosht-bg16rfop001-3-003-podkrepa-za-visshite-uchilishta-v-republika-balgariya
 
 

Предстои откриване на процедура "Добри и безопасни условия на труд" 
 
Предстои откриване на Процедура "Добри и безопасни условия на труд". Схемата е атрактивна за почти всички направления на бизнеса. Безспорно тя е най – интересна за предприятия с повече персонал, които използват организиран транспорт до работното място, поради субсидирането на всички транспортни разходи. Допустима дейност е и разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси. Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда.
По схемата може да се закупи оборудване иобзавеждане, ДНА,  които са в размер на 10% от стойността на инвестициите по дейност 3, която дейност включва следните направления:
- Закупуване на ЛПС(лични предпазни средства) и специално работно облекло; 
- Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд(BS OHSAS 18001:2007 (Ocupational Health and Safety System);
- Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване.
-Обучение на служители и работници за безопасна работа с нововъведеното по проекта работно оборудване и технологии, в случай че не е осигурено такова от доставчика.
Допустимите инвестиции в оборудване могат да бъдат средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.
Към настоящия момент се провежда публично обсъждане на проекта на Условията за кандидатстване по процедурата. Всички, които проявяват интерес към процедурата могат да се запознаят с проекта на условията за кандидатстване и да дадат своите предложения и становища до 07/04/2016 г. на следната електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
Проектът на условията за кандидатстване по процедура "Добри и безопасни условия на труд" можете да намерите на следния интернет адрес: 
https://www.eufunds.bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020/obyavi-za-nabirane-na-proektni-predlozheniya/item/14640-proekt-na-nasoki-za-kandidatstvane-po-protzedura-bg05m9op001-1-008-dobri-i-bezopasni-usloviya-na-trud

Отворена покана по  Програма „Творческа Европа“

Отворена е покана по Програма „Творческа Европа“ за подкрепа на проекти за превод на литературни произведения. Целта на поканата е да се подпомага културното и езиково многообразие в Съюза и в други държави, участващи в подпрограма „Култура“,да се насърчава транснационалното разпространение на висококачествени литературни произведения, както и да се подобрява достъпа до тези литературни произведения в Съюза и извън него и да се достига до нова публика. 

По поканата могат да кандидатстват  издатели или издателски къщи, установени в някоя от участващите в подпрограма „Култура“ държави, които осъществяват дейност в издателския сектор и са правни субекти поне от 2 години към датата на крайния срок за подаване на заявления.
Приоритетите на поканата са следните: 
- подкрепа за разпространението на европейски литературни произведения с цел да се гарантира възможно най-голяма достъпност; подкрепа за популяризирането на европейски литературни произведения, включително подходящо използване на цифровите технологии при разпространението и популяризирането на произведенията; 
- насърчаване на превода и популяризирането на висококачествени европейски литературни произведения в дългосрочен план; 
- насърчаване извършването на преводи от по-малко използвани езици на английски, немски, френски и испански (кастилски), тъй като те могат да допринесат за по-широкото разпространение на произведенията; насърчаване на преводи на по-слабо представени жанрове, например произведения за млада аудитория (деца, юноши и младежи), комични/графични романи, разкази или поезия; 
- насърчаване на преводите и популяризирането на произведения, които са спечелили Наградата за литература на Европейския съюз.
Допустими проекти: Категория 1 — Двугодишни проекти: 
Проектите от тази категория трябва: 
- да имат максимална продължителност от 2 години (период на допустимост); 
- да бъдат предмет на заявление, с което се кандидатства за не повече от 100 000 евро, представляващи не повече от 50% от допустимия бюджет; 
- да се състоят в превод и популяризиране (включително публикуване на резюме на преведените произведения) на пакет от 3 до 10 допустими произведения на художествената литература от и на допустими езици; 
- да се основават на стратегия за превод, разпространение и популяризиране на преведените произведения на художествената литература.
Крайният срок за кандидатстване е  27 април 2016 г.
Повече информация за поканата можете да намерите на следния интернет адрес:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-literary-translation-projects-2016_en

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

Обявена е процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, финансирана от Оперативната програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР 2014-2020). Целта на настоящата схема е да се подкрепи реализацията на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, насочени към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в 39 града от 1-во, 2-ро, 3-то йерархично ниво в съответствие с Националната концепция за пространствено развитие на България за периода 2013-2025 г.
Конкретни цели на процедурата, в съответствие с отделните инвестиционнни приоритети:
- Да се повиши енергийната ефективност и да се достигне най-малко клас на енергопотребление „С“ в жилищния сектор, в студентските общежития и в административните сгради на държавната и общинската администрация;
- Да се повиши качеството на живот, социалното включване и подобряването на екологичната среда чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;
- Да се подобри инвестиционната активност чрез възстановяване на зони с потенциал за икономическо развитие;
- Да се осигури подходяща социална инфраструктура, включително съвременни социални жилища за настаняване на уязвими и необлагодетелствани групи от населението;
- Да се подобрят условията за достъп до културен живот;
- Да се обнови и модернизира общинската образователна инфраструктура;
- Да се създаде по-ефективен, по-бърз и по-екологичен градски транспорт с по-малко потребление на енергия и възможности за алтернативни форми на транспорт.
По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на Инвестиционна програма и проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020, https://eumis2020.government.bg/.
Крайни срокове за кандидатстване с инвестиционна програма: 15-31 март 2016 г.
Крайни срокове за кандидатстване с проектни предложения: текущо до 31 май 2019 г. като до 31 май 2016 г. всяка община следва да подаде проектни предложения за минимум 50% от бюджета на града по процедурата
Повече информация за процедурата можете да намерите на следния интернет адрес: http://www.bgregio.eu/shemi/117/oprr--oprd--mrr.aspx

Източник: www.bgregio.eu


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
113618