header.jpg
ESAA: Конкурс за социални проекти
 
Студентска и алумни асоциация на Еразъм + (ESAA) отправя покана за финансиране на социални проекти, които кандидатите могат да реализират в своя регион с други членове на ESAA. 
Финансирането на един проект е в размер на 5000 евро.
Целта на схемата за финансиране на социални проекти е да се даде възможност на членовете на ESAA да видят как техните социално ориентирани идеи оживяват. ESAA иска да подкрепи кандидатите в реализирането на положителни социални промени в техните общности.
Всички, организации, които искат да кандидатстват с проектни предложения могат да се запознаят с насоките за кандидатстване и с вътрешните критерии за оценка тук: http://www.esaa-eu.org/nc/what-we-do/news/details/news/detail/News/45-call-for-projects-go-social-with-esaa/. 
Кандидатстването се извършва с попълването на формуляр за кандидатстване и изпращането му на Комисията за оценка в срок до 28 август 2016 г
Проектите следва да се осъществят в периода 26 септември - 22 октомври 2016.
Социалните проекти трябва да са насочени към въпроси от обществен интерес в широк смисъл и да имат за цел да активират участието на Еразъм + Студенти и възпитаници в международни социални проекти.
Примерни дейности и теми, които могат да включват проектите:
- социалното равенство и включване
- показване на напредък по отношение на спазването и насърчаването на правата на човека
- намаляване на образователното неравенство
- овластяване и даване на глас на тези, които са социално, икономически, физически в неравностойно положение
- стимулиране на устойчивостта на околната среда
- подкрепа на разнообразието и равенството в общности
- насърчаване на членовете на ESAA да станат социално активни
 
Срок за кандидатстване: до 28 Август 2016 г.
 
Насоките за кандидатстване, както и подробна информация за конкурса можете да намерите на следния интернет адрес:
http://www.esaa-eu.org/nc/what-we-do/news/details/news/detail/News/45-call-for-projects-go-social-with-esaa/

 
Наближава крайният срок за участие в европейската награда "Достъпен град" 2017 г. 
 
Наградата „Достъпен град" се организира от Европейската комисия съвместно с Европейския форум на хората с увреждания. С нея се цели да се насърчат градовете да споделят своя опит и да подобряват достъпността в полза на всички.
Градовете от ЕС с население над 50 000 жители могат да подадат заявления за участие в конкурса до 8 септември 2016 г.
Кандидатите трябва да бъдат управляващ орган на град с над 50 000 жители в една от държавите членки на ЕС. В държави членки с по-малко от два такива града могат да участват и градски зони, съставени от два или повече града, ако общото им население надхвърля 50 000 жители.
Насоките и правилата за участие в конкурса са налични на всички официални езици на ЕС на уебсайта за наградата „Достъпен град".
За участие в конкурса журито ще разглежда мерки, предприети и планирани в следните области:
- застроена околна среда и обществени пространства;
- транспорт и свързаната с него инфраструктура;
 - информация и комуникации, включително нови технологии (ИКТ);
 - обществени съоръжения и услуги.
Оценяването ше се извърши въз основа на следните пет критерия:
1. Обхват на дейностите
2. Ангажираност, равнище на поети задължения
3. Въздействие
4. Качество и устойчивост на резултатите
5. Включване на лица с увреждания и подходящи партньори.
Победителят в изданието за 2017 г. на наградата „Достъпен град“ ще бъде обявен на 29 – 30  ноември 2016 г. Церемонията е част от годишната конференция по повод на Европейския ден на хората с увреждания, провеждана в Брюксел. 
Подробна информация за конкурса можете да намерите на следния интернет адрес:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=bg&catId=88&eventsId=1113
 

 
Подадени са над 270 проекта по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014-2020 г.
 
В Русе, по време на четвъртото заседание на Комитета за наблюдение на програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния – България 2014 – 2020 г, заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и съпредседател Деница Николова обяви, че по програмата са подадени над 270 проекта. 
 
По време на заседанието бяха разгледани подадените инвестиционни предложения по първата покана на програмата. Комитетът за наблюдение приключи без консенсус и одобрени проекти, предложени от оценителната комисия. Причината е, че от подадените над 150 инвестиционни предложения едва 39 бяха набелязани за финансиране. „За българските участници в Комитета за наблюдение на програмата водещо е качеството на проектите и ефекта, който те ще допринесат за регионите. На заседанието имаше дебати, които приключиха без консенсус, до края на месец септември ще се търсят решения, които да удовлетворяват и двете страни, заяви зам.-министър Николова. Тя изтъкна, че 70% от подадените от страната ни проекти са били отстранени от Техническия секретариат заради формални административни пропуски. Това, според нея, ощетява българските и румънски бенефициенти, тъй като заради липса на печат, или непълно изречение може да са отстранени проекти, които биха имали много по-сериозен ефект за региона, още повече, че става въпрос за Северна и Северозападна България, където има нужда от сериозна подкрепа. Целта е не просто да усвояваме средствата, които са ни предоставени от ЕК по програмата, но да намерим най-добрите проекти, които да допринесат за икономическо развитие и заетост“, отбеляза зам.-министър Николова. Тя добави, че програмата дава изключителна възможност за инвестиции и стимулиране на икономическото развитие. По думите й финансовият ресурс по програмата е значителен и управляващият орган отговорно трябва да одобрява проекти, които имат устойчиво въздействие върху трансграничната територия и ще дадат тласък за развитие на регионите.
 
Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния бе една от първите одобрени за новия програмен период. Общият размер на средствата по нея е близо 260 млн. евро.
 
Повече информация можете да намерите на интернет адреса на Програмата:
 
http://www.interregrobg.eu/bg/151-monitoring-committee-for-interreg-v-a-romania-bulgaria-programme-fourth-meeting.html

ПРОГРАМА BG09 „ФОНД ЗА СТИПЕНДИИ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО" 
 
Обявена е  покана за подаване на проектни предложения по Програма BG09 „Фонд за стипендии на ЕИП“. С настоящата покана за кандидатстване за финансиране на действия за насърчаване на двустранното сътрудничество, финансирани от Двустранния фонд на програма BG09 се цели засилване на двустранните отношения на ниво институции в системата на образованието и обучението, вкл. висши училища и научни организации, от една страна, и частния сектор – предприятия и социални партньори, които сътрудничат с образователни и изследователски институции, публични и частни организации, вкл. с нестопанска цел и неправителствени организации от България и държавите донори по ФМ на ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн).
По поканата могат да кандидатстват официално признати или акредитирани образователни и обучителни институции, вкл. държавни, общински и частни училища, центрове за професионално обучение, висши училища и официално признати научни организации от България и държавите донори.
ДОПУСТИМИ ДЕЙСТВИЯ:
1. Участие в конференции, семинари, курсове, срещи и симпозиуми; 
2. Учебни посещения (до 5 дни, вкл. дните за пътуване); 
3. Посещения на експерти (до 5 дни, вкл. дните за пътуване); 
4. Предпроектни проучвания (feasibility studies) и подготовка на социално- икономически анализи; 
5. Организиране на конференции, семинари, курсове, срещи и симпозиуми.
Минималният размер на безвъзмездната помощ, която може да бъде поискана за изпълнение на двустранни действия в рамките на поканата, е 5000 евро, докато максималният размер на поисканата безвъзмездна помощ е 10 000 евро.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 9 декември 2016 г. или до изчерпване на финансовите средства по поканата. 
 
Повече информация за поканата можете да намерите на следния интернет адрес: http://www.mon.bg/?go=page&pageId=13&subpageId=257

 
Стартира процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
 
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 - ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност” обявява процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия". 
Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката. Тя се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 176 024 700 лв. (90 000 000 евро).
Допустими за финансиране са следните дейности:
Елемент А „Инвестиции“
-  Инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включени в обследване за енергийна ефективност, извършено от лица, вписани в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ. Задължително е да се докаже ефект енергийни спестявания от минимум 5% за съответната мярка съгласно обследването за енергийна ефективност;
Елемент  Б „Услуги“:
-  Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;
-  Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001;
-  Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”) от лице, вписано в публичния регистри по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност;
-  Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на дейностите, включени в Елемент А ;
-  Публичност и визуализация;
-  Одит на проекта.
Подаването на проектните предложения се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 19.00 часа на 12. 10. 2016 г.
 
Повече информация за процедурата можете да намерите на следния интернет адрес:
 
http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1062

 

Статистика

Брой прегледи на статиите
125611