header.jpg
Music Moves Europe - Тренингови програми за изгряващи музиканти
Общата цел на настоящата покана е да се идентифицират и подкрепят до 10 иновативни и устойчиви пилотни обучителни програми за млади професионалисти в музикалния сектор, тестващи дребномащабни модели за подобряване на капацитета и устойчивостта на сектора и за принос за професионализацията му. Поуките, извлечени от тези пилотни предложения за обучение, целта следва да подобри разбирането на сектора по въпросите на професионализацията. Тези констатации следва да се превърнат в интегрирана стратегия за музикална подкрепа за следващото поколение програми за финансиране на ЕС след 2020 г., които биха могли да подкрепят европейското разнообразие и таланти, конкурентоспособността на сектора, както и увеличения достъп на гражданите до музиката в цялото му разнообразие. Могат да кандидатстват организации с нестопанска цел (частна или обществена), публични органи (национални, регионални, местни), университети, образователни институции, асоциации, EТ или самонаети, с опит в областта на музиката. Mаксималната подкрепа е в размер на 55 000 евро, а максималният процент на съфинансиране е 80%. Изпратете вашите проекти преди 27 август 2018, 13:00 централноевропейско време. Необходимо е документите да бъдат изпратени на хартиен носител. Повече информация на сайта на Бюро Творческа Европа.
Източник: Бюро Творческа Европа
"Насърчаване на предприемачеството" - отворена процедура
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Инвестиционен приоритет 2.1. „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството” на Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“. Целта на процедурата е създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства. Приложимият режим на помощ по настоящата процедура за подбор на проекти е помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 67 227 768.06 лева. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ е 50 000 лева. Максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ е 200 000 лева. Максималният интензитет на помощта е 80%. Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) и дейност за визуализация на проекта. Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg. Процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения: 
1/ Първият краен срок е 16:30 часа на 05.09.2018 г.
2/ Вторият краен срок е 16:30 часа на 07.11.2018 г.
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
Пълният пакет документи (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) по процедурата е публикуван на интернет адреса на оперативната програма: www.opic.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.
Източник: www.eufunds.bg.
Отворени покани по програма "Европа за гражданите"
Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура отвори поканите за предоставяне на проектни предложения по мярка 2.1 "Побратимяване на градове" и мярка 2.2 "Мрежи от градове".  Крайният срок за кандидатсване за финансиране на своята проектна идея е 3 септември 2018г. Можете да кандидатствате в следните приоритетни области: 
Дебатът за бъдещето на Европа, евроскептицизъм и насърчаване на информиран дебат по темата;
Солидарност по време на криза;
Борба със стигматизацията на понятието „имигрант“ и създаване на контра-дискурс за междукултурен диалог и взаимно разбирателство;
Европейска година на културното наследство 
Допустими кандидати: 
Местни власти, комитети за побратимяване, сдружения на местните власти, неправителствени организации, представляващи местни власти.
Програма „Европа за гражданите“ допринася за сближаване на европейски граждани от различни националности и говорещи различни езици, като им предоставя възможност да участват в общи дейности. Участието в програмата следва да доведе до по-добро разбиране за богатството на културната и езиковата среда в Европа. Освен това чрез проекта трябва да се насърчават взаимното разбирателство и толерантността, като по този начин ще се допринесе за изграждането на достойна за уважение, динамична и многолика европейска идентичност. Организаторите на проекти се приканват да опишат в заявленията си как проектите им ще решат тези въпроси. 
Повече информация и насоки, може да намерите тук.
Източник: Европейска комисия
Поканаза отпускане на безвъзмездни средства в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа.
Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия отправя четири покани. Проектите трябва да са в съответствие с приоритетите и целите, определени в Работната програма за 2018 г. в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа за периода 2014-2020 г.
Очакват се предложения по следните четири покани:
CEF-TC-2018-4: Електронно здравеопазване;
CEF-TC-2018-4: Електронни обществени поръчки;
CEF-TC-2018-4: Европейски портал за електронно правосъдие;
CEF-TC-2018-4: Онлайн решаване на спорове (ОРС).
Общият ориентировъчен бюджет за избраните предложения по посочените четири покани е 12,4 милиона евро. Крайният срок за представяне на предложенията по тези четири покани е 22 ноември 2018 г. Документацията във връзка с поканите е публикувана на уебсайта на Механизма за свързване на Европа в областта на далекосъобщенията.
Източник: Европейска комисия

Отворена покана за проектни предложения "Обединена европейска младеж", Ключово действие 3, Еразъм+
Обединена вропейска младеж ще подкрепя дейности от най-малко пет младежки организации от различни региони, разпространени в страните от ЕС и програмите, за да споделят идеите си за ценностите на ЕС, да насърчат по-широкото гражданско участие, да проучат общите си характеристики и да допринесат за усещането за европейско гражданство. Чрез тази инициатива се стремим да създадем мрежи за регионални партньорства, които да работят в тясно сътрудничество с младите хора от цяла Европа. Мрежите ще организират обмен, ще насърчават обучението и ще позволят на младите хора да създават съвместни проекти. Обхватът на действията в рамките на „Обединена европейска младеж“ следва да се основава върху натрупания опит от проекта „Ново повествование за Европа“ и други младежки политики и инициативи по програмата, чиято цел е да се насърчава участието на младите хора в европейския обществен живот, както и трансграничният обмен и дейностите за мобилност. Проектите в рамките на „Обединена европейска младеж“ имат за цел създаване на мрежи за насърчаване на регионалните партньорства и да бъдат осъществявани в тясно сътрудничество с млади хора от цяла Европа (държави по програмата „Еразъм+“). Мрежите следва да организират обмени, да насърчават обучението (например за младежки лидери) и да пре­доставят възможност на младите хора сами да създават съвместни проекти. „Обединена европейска младеж“ ще подкрепи инициативи от поне пет младежки организации от пет различни допустими държави по програмата „Еразъм+“ с цел споделяне на техните идеи за ЕС, ще насърчи по-широкото гражданско участие и ще спомогне за утвърждаването на чувството за европейско гражданство. Инициативата има за цел да обедини евро­пейската младеж от цяла Европа: Източна, Западна, Северна и Южна. Тематичните приоритети са активно гражданство, изграждане на мрежи, европейски цели и европейско гражданство, демократично участие, демократична устойчивост и социално приобщаване, свързани с младежта.Краен срок за представяне на предложения е 25 май 2018г. Повече информация тук.
Източник: Европейска комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
325299