header.jpg
Обща покана за подаване на проектни предложения по Програма „Еразъм+“ за 2018г.
Наближава крайният срок за подаване на проектни предложения по централизираните и децентрализирани дейности на Програма „Еразъм+“ . По Ключова дейност 1: Мобилност за граждани в областта на младежта – 4 октомври 2018г. По Ключова дейност 2: Стратегически партньорства в областта на младежта – 4 октомври 2018г. По Ключова дейност 3: Срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта - 4 октомври 2018г. По КД2 в сектор „Младеж“ се отпуска финансова подкрепа за проекти на организации, които работят в сътрудничество с други организации от програмни и партниращи държави по Програма „Еразъм+“. Проектните предложения, кандидатстващи за финансиране по Ключова дейност 2, „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“ в областта на младежта, се очаква да се фокусират върху повишаване на капацитета на участващите организации и уменията им за работа в международна среда чрез: споделяне на идеи, методи и добри практики; транснационални младежки инициативи, промотиращи предприемаческите нагласи и умения, с цел да се насърчи активното гражданство и предприемачество (включително социалното предприемачество) между участващите страни. Стратегическите партньорства в сферата на младежта подкрепят европейското сътрудничеството между организации, активни в сферата на младежта с цел развитие, трансфер и внедряване на нови учебни програми, модерни интензивни програми, нови педагогически подходи и обмен на добри практики. Стратегическите партньорства в областта на младежта трябва да включват най-малко две организации или неформални младежки групи от две различни програмни държави. Няма ограничение в максималния брой партньори, но се отпуска финансиране за управление и изпълнение на проекта от най-много десет организации. Всички участващи организации трябва да бъдат идентифицирани на етапа на кандидатстване. Броят им и финансирането могат да варират в зависимост от заложените в предложението цели и дейности. Възможна продължителност – между 6 и 36 месеца. В зависимост от целите на проекта, очаква се Стратегическите партньорства в областта на младежта да включват най-подходящия и разнообразен кръг от партньорски организации, с цел да се възползват от различните профили, опит и експертни познания, и да създадат висококачествени проектни резултати/продукти. Ръководството на Програмата Еразъм+ за 2018 може да бъде изтеглено от тук
Източник: Европейска комисия
Отворена покана за втория срок за кандидатстване по процедура чрез подбор по ОПДУ за граждански контрол върху реформата в съдебната система
Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд, обявява втория срок за кандидатстване по процедура на конкурентен подбор BG05SFOP001-3.003: ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА. Процедурата е по приоритетна ос 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“, специфична цел 1 „Увеличаване на прозрачността и ускоряване на правораздаването чрез реформа в структурата, процедурите и организацията на съдебната система“ на ОПДУ. Процедурата цели да подкрепи усилията за преодоляване на натрупаното обществено недоверие към съдебната система. Процедурата ще подкрепя откритото участие на всички активни в сферата НПО и професионални организации при разработването, наблюдението и оценката на стратегиите за реформи и предложения за подобрения в съдебната система. Ще бъдат подпомагани проекти на НПО за извършване на независим анализ на провалилите се дела, като се анализират слабостите както в следствието, така и в прокуратурата, в това число защитата на свидетелите, икономическият и финансовият анализ, събирането на доказателства от полицията и сътрудничеството между съдебната и изпълнителната власт. Приоритетни ще бъдат проектите, които въз основа на такъв анализ предлагат пренасяне на добри практики и иновативни решения за премахване на недостатъците в структурата, управлението, персонала, обученията, сътрудничеството и професионалните практики. Ще бъдат подкрепени и мерки за извършване на изследвания на общественото мнение и широко застъпване на дискусиите и формите на повишаване на отчетността и гражданското участие. Допустими кандидати: юридически лица с нестопанска цел, учредени на основание Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), определени за извършване на дейност в обществена полза, вписани до 31.12.2017 г. в Централния регистър при Министерството на правосъдието по чл. 45[1] oт ЗЮЛНЦ, или вписани след 31.12.2017 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по чл. 17[2] от ЗЮЛНЦ, които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване; професионални организации, учредени на основание Закона за юридическите лица с нестопанска цел или регистрирани по/създадени със специален закон, на лица, работещи в системата на съдебната власт (съдии, прокурори, следователи, съдии по вписванията, съдебни заседатели, съдебни служители, вещи лица и др.), на адвокати, нотариуси и други юристи, на медиатори и арбитри, както и на други лица, работещи в сектор „Правосъдие“, които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване. Бюджет:   Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 5 млн. Минимален размер на БФП е 30 000 лв., а максимален размер на БФП е 100 000 лв. Проектите трябва да бъдат изпълнени в рамките на 18 месеца. Втори срок за кандидатстване: от 01.07.2018 г. до 30.09.2018 г., 18:00 часа.
Източник: www.eufunds.bg
Отворена покана по Процедура BG05SFOP001-2.009 
Oткрита Процедура BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование: Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, ипълнение и мониторинг на политики и законодателство . Целите на процедурата са:
- партньорско управление с гражданите и бизнеса;
- открито и отговорно управление;
- отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, борба с корупцията, предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, спазване на етичните норми от държавните служители.
Допустими кандидати са следните юридически лица:
- Юридически лица с нестопанска цел, учредени на основание Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), определени за извършване на дейност в обществена полза, вписани до 31.12.2017 г. в Централния регистър при Министерството на правосъдието по чл. 45 oт ЗЮЛНЦ (отменен, считано от 01.01.2018 г.), или вписани след 31.12.2017 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по чл. 17 от ЗЮЛНЦ (в сила от 01.01.2018 г.), които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване (НПО);
- Национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на чл. 36, ал. 1 от Кодекса на труда и Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите (СИП);
- Мрежи/коалиции/платформи на НПО/СИП с членове, отговарящи на горните условия.
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 10 млн. лв. при максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект – 90 хил. лв. Краен срок за подаване на проектни предложения: 15.10.2018 г., 18:00 ч. Начин на подаване на проектни предложения: по електронен път чрез подаване на уеб базиран формуляр за кандидатстване в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ (ИСУН). Кандидатите по процедурата могат да искат разяснения по Насоките за кандидатстване в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване на следната електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
Изтоник: www.eufunds.bg
Конкурс за млади филмови режисьори в рамките на кампанията #EUandME 
В рамките на кампанията Европейският съюз и аз, е обявен конкурс за млади филмови режисьори. Конкурсът е отворен за филмови режисьори, които живеят в ЕС и са на възраст между 18 и 35 години към крайния срок за подаване на кандидатурите, който е 31.10.2018 г. Можете да участвате само индивидуално, а  групови кандидатури няма да се разглеждат.За да подадете своята кандидатура е необходимо да попълните формуляр за онлайн заявка. Ще са Ви нужни следните три неща: писмено резюме на Ваш филм (на английски, а ако английският не Ви е майчин език, също и на един от официалните езици на ЕС); кратък видеоклип, заснет със смартфон (на английски, а ако английският не Ви е майчин език, също и на един от официалните езици на ЕС); линк към късометражен филм, който сте заснели през последните 5 години (моля, забележете, че за този късометражен филм няма конкретни езикови изисквания). Заявленията могат да се подават в една от следните пет категории:
Мобилност 
Устойчиво развитие
Умения и бизнес 
Дигитални технологии 
Права 
Преди да изпратите кандидатурата си, прочетете правилата и условията за конкурса. Жури, което ще се състои от петима европейски филмови режисьори, ще разгледат кандидатурите и ще изберат 10 номинации, по две за всяка от петте категории. От януари 2019 г. в рамките на период от 5 седмици победителите ще бъдат избрани чрез публичен онлайн вот, като резултатите ще бъдат обявени на уеб страницата на конкурса и на акаунтите на Европейската комисия в социалните мрежи. Всяка седмица ще бъде посветена на дадена категория. Петимата победители ще получат субсидия от 7500 евро всеки, за да произведат, заснемат и редактират своя филм до 30.04.2019 г. Победителите също така ще имат възможността да работят под наставничеството на един от професионалните режисьори в журито в процеса по заснемане и редактиране. Успех на всички кандидати!
Източник: Европейска комисия

Отворена е първата покана от серия такива за подаване на проектни предложение за инициативата Европейски корпус за солидарност
Европейската комисия приканва заинтересованите страни да представят идеи за проекти в рамките на Европейския корпус за солидарност. Общо 44 милиона евро са заделени от бюджета на ЕС за избрани проекти, които ще бъдат отворени за всички млади хора в Европа и извън нея. Това е първото от поредица от покани, които ще позволят на поне 100 000 млади хора да участват в Корпуса до края на 2020 г. Комисарят по бюджета и човешките ресурси Гюнтер Х. Оьтингер казва, че с тази покана ЕС  изпълнява ангажимента си да създаде повече възможности за младите хора да се занимават със солидарност. Според него бюджетът на ЕС и Европейския корпус за солидарност са най-добрите рамки за младите хора да учат, споделят и използват своята енергия за общото благо. Комисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тисен добави: "Европейският корпус за солидарнос тпомага на младите хора в професионалното им развитие и интеграцията им на пазара на труда. Със силното европейско измерение на солидарността Корпусът е изключителна възможност за младите хора да развиват междуличностни умения и да придобиват нови знания, като всичко това носи добавена стойност за тях и обществото като цяло ". Поканата е отворена за по-широк кръг проекти: в допълнение към по-дългосрочните индивидуални доброволчески дейности, стажове и работни места в области на солидарност, ще бъдат допуснати следните проекти:

- Организациите ще могат да предлагат краткосрочни проекти (от 2 седмици до 2 месеца) за екипи от доброволци. Организациите първо трябва да получат знак за качество, за който могат да кандидатстват по всяко време, като подадат искане до националната агенция "Еразъм +" или в определени случаи до Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура. Не само публични и частни органи, установени в държави-членки на ЕС, могат да кандидатстват за финансиране. Младежите, регистрирани в Портала на Европейския корпус за солидарност, също ще могат да формират група от най-малко 5 участника и да организират сами дейности за солидарност, ръководени от младите хора.
- Някои проекти на корпуса в областта на доброволчеството са отворени и за участие на организации, които не са от ЕС, но и от Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция, Бивша югославска република Македония и други страни партньори.
Крайният срок за кандидатстване е 16 октомври 2018 г. с изключение на проектите на доброволчески екипи, които ще могат да кандидатстват до 18 февруари 2019 г.
Източник: Европейска комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
371388