header.jpg
"Равни шансове" за хората с увреждания
Процедурата "Равни шансове" е развита с една мнго конкретна цел, а именно подкрепа и създаване на допълнителни възможности за активното включване на във форми на заетост на хората с увреждания. Ще бъдат финансирани комплексни действия за улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, както и предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на хората, които полагат грижи за близките си с увреждания, благодарение на общия бюджет от 8 000 000 лв. Процедурата подкрепя политиката на държавата в посока повишаване степента на информираност на обществото за проблемите и възможностите на хората с увреждания и промяна на нагласите спрямо тях. Мерките са насочени към подобряване на знанията и уменията на структурите на гражданското общество за реализиране на местните и национални политики в областта на подкрепата за хората с увреждания и техните семейства, както и постигане на ефективни партньорство и диалог с администрацията, социалните партньори и обществото. Допустимите кандидати са национално представените организации на хора с увреждания и национално представените организации за хора с увреждания, съгласно 1, т.10 от ДР на Закона за интеграция на хората с увреждания. Освен инициативи за информиране и представяне на възможностите на хората с увреждания, от бенефициентите се очаква да създадат модели за сътрудничество и партньорство на местно и регионално ниво, да разработят и внедрят специализиран софтуер за подкрепа на електронното включване на лица с различни видове увреждания, да подкрепят дейността на центрове за лица и деца с увреждания чрез интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейството. Сред допустимите дейности също са насърчаването на инициативи за развитието на мрежа от иновативни социални услуги за хора с увреждания и за деца и семейства в риск; подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, вкл. чрез специализирани за различните увреждания и специфики събития и медийни кампании; местни социални дейности за социално включване. Очаквани резултати от процедурата са да се увеличи броя на членовете на семейства с деца с увреждания, които са започнали да търсят работа или са в заетост, след предоставени интегрирани мерки за социално включване, както и да се увеличи броя на хората с увреждания, които са започнали да търсят работа или са заети, чрез предоставяне на социални и здравни услуги, вкл. чрез интегрирани мерки за хора с увреждания и техните семейства. Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на https://eumis2020.government.bg. Крайният срок за представяне на проектното предложение е 17:30 часа на 20.12.2017 година. 
Източник: www.esf.bg

Процедура за подбор на финансови посредници за „ Фонд за градско развитие“ /ФГР/ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД /ФМФИБ/ стартира процедура за подбор на финансови посредници за „ Фонд за градско развитие“ /ФГР/ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове /ЕСИФ/. Предоставеният ресурс по програмата, на стойност 353.3 милиона лева, е предназначен за финансиране на проекти за градско развитие в 39 града и регионален туризъм с териториален обхват в цяла България. Инвестициите предвидени по финансовия инструмент ще се осъществяват чрез три регионални фонда:
ФГР гр. София с размер на финансовия ресурс 87.4 милиона лева;
ФГР Северна България с размер на финансовия ресурс 130.4 милиона лева;
ФГР Южна България с размер на финансовия ресурс 135.5 милиона лева.
Структурирането на финансовия инструмент е резултат и от съвместната работа между ФМФИБ и Европейската Инвестиционна Банка /ЕИБ/, със съдействието на „Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси“ (EIAH) . Ресурсът ще бъде съсредоточен в направления обхващащи градско развитие, енергийна ефективност, туризъм и културно наследство, съответно по приоритетни оси 1 /ПО1/ „Устойчиво и интергирано градско развитие“ и 6 /ПО6/ „Регионален туризъм“. Финансовите посредници ще трябва да осигурят съфинансиране с частен ресурс на стойност не по-малко от 30% от общия размер на финансирането, предоставено от ФГР за всеки инвестиционен проект. В рамките на ПО1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ , инвестиции ще могат да бъдат осъществявани в проекти облагородяващи градската среда, градския транспорт, зоните с потенциал за икономическо развитие, спортна и културна инфраструктура, както и инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в еднофамилни жилищни сгради и студентски общежития. С ресурса по ПО6 „Регионален туризъм“ ще бъдат финансирани проекти за развитие на туризма, свързани с обекти на национално и световно културно наследство. Крайните получатели могат да бъдат, както физически и юридически лица, така и публично частни партньорства, общини и други публични организации. Предоставените средства по финансовия инструмент ще представляват кредити, с гратисен период до 36 месеца в зависимост от сектора на инвестицията и финансирания проект, с максимален срок за погасяване до 20 години.
Срокът за подаване на заявления от финансови посредници е до 29ти Декември 2017г.
Повече информация за процедурата можете да намерите на : http://fmfib.bg/bg/buyer/procedure/24

Отворена е покана по Програма „Права, равенство и гражданство“
Отворена е покана по Програма „Права, равенство и гражданство“, която има за цел да съфинансира национални или транснационални проекти, които се занимават най-малко с една от следните основания за дискриминация по чл. 19 от ДФЕС: расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Проектите, които ще бъдат финасирани трябва да целят: борба срещу дискриминацията, основана на сексуална ориентация в обществото, и насърчаване на правата на ЛГБТИ. Насърчаване на управлението на многообразието в публичния и частния сектор: определяне на съществуващите практики, измерване на ползите от управлението на разнообразието и повишаване на осведомеността. Предложените дейности могат да бъдат свързани с въвеждането и прилагането на Хартата за разнообразието. Борба срещу дискриминацията на ромите чрез: дейности, насочени към повишаване на осведомеността и борба с вредните стереотипи на ромите и по този начин подпомагане на тяхната интеграция в масовото общество; да идентифицират и обменят добри практики за борба с дискриминацията срещу ромите и антигипсизма, по-специално в областта на образованието и жилищното настаняване, както и да насърчават овластяването на ромите (младежи и жени), както и тяхното активно участие в процеса на интеграция на ромите. Повишаване на осведомеността относно солидарността между поколенията и недискриминацията въз основа на възрастта (по-специално на младите хора). Ще се даде приоритет за финансиране на поне един проект във всяка от горепосочените четири приоритетни области, подлежащи на допустимост и достигане на достатъчен праг за качество съгласно критериите за възлагане. Тази покана ще финансира дейности по: събиране и проучване на данни; мониторинг на прилагането на законодателството за недискриминация; обучение на специалисти; взаимно обучение, обмен на добри практики, сътрудничество, включително идентифициране на най-добрите практики, които могат да бъдат прехвърляни към други участващи държави; дейности за разпространение и повишаване на осведомеността (включително на местно равнище), като семинари, конференции, кампании или социални медии и дейности в областта на пресата. Краен срок за кандидатстване: 9 ноември 2017. За стартиране на подаване на проектното предложения: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-disc-ag-2017.html

Покана за представяне на предложения в рамките на Многогодишната работна програма за финансова помощ в областта на Механизма за свързване на Европа (МСЕ), сектор „Транспорт“, за периода 2014-2020 г. по приоритета „Единно европейско небе – SESAR“е публикувана. 290 милиона евро са на разположение за подобряване на управлението на въздушното движение в Европа. Два вида кандидати могат да подадат своите предложения:
• Една или повече държави-членки
• Със съгласието на държавата (ите) -членка (и) заинтересовани, международни организации, съвместни предприятия или публични или частни предприятия или органи, със седалище държава-членка на ЕС. Предложението, представено по настоящата покана, трябва да е насочеко към работа или проучвания, или комбинация от двете, ако дейностите и съответните бюджети са ясно разделени. Пилотни дейности също могат да бъдат част от бюджета на проекта. Кандидатите се приканват да представят своите предложения относно внедряването на нови и зрели технологии и практики, които подкрепят хармонизирането на въздушния трафик чрез системи и стандарти за управление (АТМ) в Европа. няколко стъпки за кандидатсване: прочетете поканата за предоставяне на проектни предложения; получете одобрение от съответната държава-членка; подгответе приложението си на TENtec eSubmission модул; изпратете кандидатурата си онлайн чрез TENtec - Модул за електронно изпращане преди 12 април 2018г. 
Източник: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-sesar-call-proposals 

Нова покана за представяне на проектни предложения по Програма „Еразъм+“, ключово действие 3 – подкрепа за реформиране на политиката – Сътрудничество с гражданското общество в областта на младежта е публикуване през октомври в официалния вестник на ЕС (17 октомври 2017). Сътрудничеството с организациите на гражданското общество в областите на образованието, обучението и младежта е важно за създаването на широко чувство на приобщаване към стратегиите и политиките за учене през целия живот и за вземане предвид на идеите и проблемите на участниците на всички равнища. Сътрудничеството е жизненоважно за осигуряване на активното включване на участниците в изпълнението на политическите реформи в различните държави, за насърчаване на участието им в Програмата „Еразъм+“ и в други европейски програми и за разпространяване на политиките, резултатите от програмите, както и на добрата практика посредством техните големи мрежи от членове. В контекста на своите работни програми, представени във връзка с тази покана, за кандидатстващите организации  би било добре да свържат своите дейности с Европейската година на културното наследство през 2018 г. В тази рамка поканата ще предостави финансиране за следните две опции: сътрудничество с гражданското общество в областта на образованието и обучението (партида 1); сътрудничество с гражданското общество в областта на младежта (партида 2). Важно е да се отбележи, че една организация може да подаде само едно заявление по тази покана: или за партида 1, или за партида 2, но не и за двете. Целта е да се предостави структурна подкрепа, наречена оперативна субсидия, на европейски неправителствени организации (ЕНПО) и общоевропейски мрежи, действащи в областта на образованието и обучението или в областта на младежта и насочени към следните общи цели: повишаване на осведомеността на участниците относно европейските програми за политики в областите на образованието, обучението и младежта, по-специално относно „Европа 2020“, „Образование и обучение 2020“, конкретни политически програми, например процеса от Болоня или процеса от Рига/Копенхаген, Европейската програма за обучение на възрастни или „Стратегията на ЕС за младежа“; повишаване на ангажираността и сътрудничеството на участниците с публичните органи за осъществяване на политиките и реформите в областите на образованието, обучението и младежта, и по-специално на препоръките за отделните държави, отправени в рамката на европейския семестър; насърчаване на активността на участниците в областта на образованието, обучението и младежта; насърчаване на ангажираността на участниците в разпространението на политическите и програмните действия и резултати, както и на добрата практика сред техните членове и в по-широки кръгове. Тези цели следва да бъдат ясно залегнали в работните планове, дейностите и продуктите на кандидатстващите организации. Поканата е отворена за две категории субекти: Категория 1: европейски неправителствени организации (ЕНПО) в областта на образованието и обучението или в областта на младежта; Категория 2: общоевропейски мрежи в областта на образованието и обучението или в областта на младежта. Качеството на допустимите кандидатури се оценява въз основа на следните критерии: приложимост (максимум 30 точки); качество на съдържанието и прилагането на плана за работа (максимум 20 точки); профил, брой на участниците и държавите, ангажирани в дейностите (максимум 20 точки); въздействие, разпространяване и устойчивост (максимум 30 точки). Общият бюджет, заделен за финансовата 2018 г. за тази покана е 6 500 000 EUR и е разпределен, както следва:
Партида 1 – Образование и обучение 2 500 000 EUR;
Партида 2 – Младеж 4 000 000 EUR.
Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура си запазва правото да не разпределя всички налични средства. Заявленията трябва да бъдат подадени, като се използва електронният формуляр за кандидатстване за безвъзмездна помощ (eForm). Той е налице на английски, френски и немски език на следния адрес в интернет: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en Крайният срок: 14 декември 2017. 
Пълният текст на поканата може да бъде видян тук.

 

Статистика

Брой прегледи на статиите
295985