header.jpg
Отворени са три покани по програма Хоризонт 2020
Основната тема е интегрирани, независими от марката архитектури, компоненти и системи за електрифицирани превозни средства от следващо поколение, оптимизирани за инфраструктурата. С успешното въвеждане на електрифицирани превозни средства на пазара предстоящото предизвикателство е да се постигне достъпност, удобство за ползване и оптимизация на инфраструктурата. Паралелно с текущото развитие на автомобилите, електрониката и иновациите на подсистемите ще дадат възможност за нови функционалности в ЕПС. От страна на инфраструктурата, променливата и по-висока мощност на зареждане са съжителстващи и свързаните с тях услуги в момента се разработват. Новите разработки в електронната архитектура, както и в системната интеграция на иновативни подсистеми в автомобилите, са необходими, за да се възползват от предимствата на новите функционалности за потребителя. Темата трябва да допринесе за посрещането на предизвикателствата на разработването на нови компоненти, системи и архитектури, необходими за следващото поколение на електрифицирани превозни средства, което ще позволи да се отговори на очакванията на крайните потребители по отношение на разходите, удобството на пътуването на дълги разстояния и комфорта, за всяко приложение най-добрият компромис между бързо зареждане, размер на батерията и живот на батерията.
Обхват:
Предложенията трябва да са насочени към една или няколко от следните технически области:
Интегрирани електрически / електронни архитектури (вкл. Високоволтови) и системи за управление на задвижвания от електрифицирани превозни средства от трето поколение.
Разработването на интелигентни схеми на шината, електродвигатели, силови електронни устройства, които позволяват по-малки фактори на формата, когато се интегрират в батерии и мотори и модулни подходи, свързаност и системи за автоматични функции на задвижване.
Модулно и гъвкаво зареждане на борда, оптимизирано за инфраструктурни възможности, като се отчита променливата мощност с до 350 кВт
Изключителни концепции за отопление и охлаждане, за да се сведе до минимум въздействието върху гамата на автомобила при екстремни условия.
За всяка от техническите области трябва да се има предвид надеждността, безопасността и сигурността - включително например електромагнитната съвместимост и сензоризацията на компонентите. Необходимо е да се обхванат проучванията по всички аспекти на качеството, за да се поддържа високо качество и разходи, поради слабото функциониране на компонентите и подсистемите за третото поколение. Изследователските теми са като моделиране на застаряването, живота, свързването, опаковането, охлаждането, производството като цяло, проследяването и базата данни за механизмите за неуспех.
Краен срок: 04 април 2018
Източник и допълнителна нформация: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-gv-01-2018.

Процедура BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура“ 

До 15 май 2018 г. се удължава срокът за кандидатстване по Процедура BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура“ на ОП "Региони в растеж" 2014-2020, остава отворена до 15 май 2018г.  Удължаването се налага поради комплексния характер и големия териториален обхват за изпълнение на т.нар. „голям проект“ на Министерство на здравеопазването по смисъла на член 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейската комисия. В рамките на проекта се предвижда да бъдат модернизирани 27 центъра за спешна медицинска помощ в областните градове с техните 170 филиала и 6 изнесени екипа, както и да бъдат закупени 400 съвременни медицински превозни средства, осигурени с комуникационно и друго оборудване и медицинска апаратура за спешна медицинска помощ. Общият ресурс по процедурата, с който Министерство на здравеопазването, ще подобри достъпа до спешна медицинска помощ с възможности за спешна диагностика, лечение и наблюдение до 24 ч. и ще намали броя на хоспитализациите в здравната система, е 163,5 млн. лв. Процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура“ по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020, с конкретен бенефициент Министерството на здравеопазването, е отворена за кандидатстване на 22.12.2017 г. Изменените Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура“ по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ и заповедта за изменението им са публикувани на сайта на ОПРР 2014-2020 – www.bgregio.eu в меню "ОП Региони в растеж" 2014-2020/ „АКТУАЛНИ ПРОЦЕДУРИ“, както и в ИСУН 2020. 


 

 

Покана за предложения в областта на трансевропейската енергийна инфраструктура по Механизма за свързване на Европа
Отворена е покана за представяне на предложения в рамките на Многогодишната работна програма за отпускане на финансова помощ в областта на трансевропейската енергийна инфраструктура по Механизма за свързване на Европа за периода 2014-2020 г. Кандидатите се приканват да представят предложенията си във връзка със следната покана: CEF-Energy-2018-1 Ориентировъчната сума, която е на разположение за избраните предложения в рамките на настоящата покана за представяне на предложения, е 200 милиона евро. Поканата ще подкрепи проекти, насочени към следните цели: 
Прекратяване на енергийната изолация;
Повишаване на конкурентоспособността чрез насърчаване на интеграцията на вътрешния енергиен пазар и оперативната съвместимост на електроенергийните и газовите мрежи през границите;
Подобряване на сигурността на доставките на Съюза;
Интегриране на енергията от възобновяеми източници и развитие на интелигентни енергийни мрежи;
Премахване на затрудненията в енергетиката;
Завършване на вътрешния енергиен пазар;
Принос за устойчивото развитие и опазването на околната среда, наред с другото чрез интегрирането на енергия от възобновяеми източници и чрез развитието на интелигентни енергийни мрежи и трансгранични мрежи за въглероден диоксид;
Крайният срок за представяне на предложенията е 26 април 2018 г.
Пълният текст на поканата е публикуван тук.

Програма „Еразъм+“ обявява покана за приемане на проектни предложения по Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката – Социално приобщаване и общи ценности: приносът в областта на образованието, обучението и младежта. Поканата се състои от две обособени позиции – една за образованието и обучението (обособена позиция 1) и една за младежта (обособена позиция 2). Всяко заявление за кандидатстване трябва да е насочено към постигането на една обща цел и на една от специфичните цели, изложени по отделно за партида 1 и за партида 2. Както общите, така и специфичните цели на поканата са изчерпателни: предложения, които не са насочени към тяхното постигане, няма да се разглеждат. Проектите, представени в отговор на тази покана и по двете партиди, следва да имат за цел: разпространение и/или разширяване на добрите практики за приобщаващо образование и/или младежка среда, и/или поощряване на общите ценности, което се инициира в частност на местно ниво. В контекста на настоящата покана разширяване означава възпроизвеждане на добри практики в по-широк мащаб/прехвърлянето им в различен контекст или прилагането им на по-високо/системно равнище; разработване и прилагане на иновативни методи и практики за насърчаване на приобщаващото образование/младежка среда и поощряване на общите ценности при специфични условия. Проектите и по двете Обособени позиции се насърчават да включват примери за подражание, както и дейности, свързани с Европейската година на културното наследство – 2018, където е уместно. Крайният срок за подаване на заявления е 22 май 2018 г., 13:00 ч. (Брюкселско време). Цялата информация относно поканата за представяне на предложения EACEA/10/2018 може да се намери на следния адрес: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en


 

Покана за изразяване на интерес от Европейската комисия
Комисията стартира нова пилотна дейност, за да предостави подкрепа на националните и регионалните администрации в усилията им за по-нататъшно укрепване на административния им капацитет за управление на ЕФРР и Кохезионния фонд. Инициативата има за цел също така да предостави възможност за по-добра подготовка за осъществяването на инвестициите в политиката на сближаване в програмния период след 2020 г.  Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ) имат за цел да подкрепят балансирано икономическо, социално и териториално развитие и сближаване в целия ЕС. Постигането на тази цел зависи не само от повече финансиране - изисква квалифицирани държавни служители, работещи в ефективни организации, които са в състояние ефективно да управляват сложни проекти в контекста на многостепенно управление. Такъв е случаят с публичните администрации, участващи пряко в управлението и изпълнението на програми, съфинансирани от фондовете на ЕСИ. Администрациите, управляващи фондове на ЕСИ, са изправени пред вътрешни предизвикателства, свързани с уменията, компетенциите или организационните способности, както и външни предизвикателства как координират и взаимодействат с вътрешни и външни заинтересовани страни. Целта на поканата е да се изрази интерес от управляващите органи на ЕФРР и Кохезионния фонд на желанието си за допълнително подобряване на техния административен капацитет за по-добра подготовка за следващия програмен период. Работата ще бъде извършена в рамките на пилотен проект. Опитът ще бъде разпространен и ще послужи за размисъл относно начините за укрепване на административния капацитет на управляващите органи на ЕСИ за периода след програмния период 2020 г. Управляващите органи, участващи в пилотния проект, ще се възползват от техническа помощ, за да анализират и посрещнат нуждите от изграждане на административен капацитет. Европейската комисия ще сътрудничи и ще използва експертния опит на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за изпълнението на пилотния проект. Той ще бъде разделен на две фази:
- Фаза I: подготовка на цялостна пътна карта за изграждане на административен капацитет и -
Фаза II: Изпълнение на избрани действия от пътната карта.
Основният резултат от първата фаза ще бъде цялостна пътна карта за изграждане на административен капацитет. Пътната карта ще включва: съответната обща информация за управляващия орган и контекста, в който той функционира; определяне на областите за по-нататъшно укрепване, свързани с ефективното изпълнение на програмата; определяне на действията, насочени към областите, които трябва да бъдат укрепени; подбор на дейностите, които трябва да бъдат изпълнени по време на Фаза II на пилотния проект; крайни срокове, цели и срокове за действие; инструменти и отговорни участници. Изразяването на интерес се представя от управляващите органи за националните или регионалните оперативни програми, съфинансирани от ЕФРР и / или от Кохезионния фонд. Съответните национални координиращи органи (в зависимост от конкретния национален контекст) също следва да бъдат информирани за заявлението. Краен срок за кандидатстване: 9 април 2018 г.
Източник: Европейска комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
325300