header.jpg
COS-EINET-2017-3-04: Отворена покана по Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) на ЕС: подкрепят се инициативи в областта на туризма и модата.
Крайната цел на действието е да подпомогне създаването, развитието на бизнеса и разширяването на фирмите от модния и туристическия сектор чрез инкубатори и ускорители, които интегрират творчеството, изкуството и дизайнерските умения от културните и творческите индустрии (CCI), технология, наука и други умения. Поканата е насочена към два отделни сектора FashionTech и Tourism. За тази цел Тема 1 (FashionTech) има за цел да поддържа транснационална мрежа (и) на бизнес инкубатори и ускорители, предоставящи бизнес подкрепа на МСП и стартиращи фирми, насочени към пресечната точка на модата и технологиите. Друга тема 2 (Туризъм) е да подкрепя транснационални мрежи от бизнес инкубатори и ускорители, предоставящи бизнес подкрепа на МСП и стартиращи фирми в туристическия сектор, като се съсредоточава върху иновациите, задвижвани от КТИ. Тема 1 (FashionTech) подкрепя пробиви проекти, фокусирани върху продукти и материали; Разработване и производство на дизайн; И търговията на дребно и маркетинга. Тема 2 (Туризъм) подкрепя пробиви проекти, фокусирани върху иновациите, задвижвани от КТИ, в цялата верига на стойността или в някои от нейните сегменти; Някои или всички специфични сектори като пътуващи за свободното време или за бизнес пътници и културен туризъм; И някои или всички специфични пазари на източници (в рамките на ЕС и между континентален).
Типът дейности, поддържани от настоящата покана, са:
А. Улесняване и засилване на междусекторното сътрудничество между транснационалните мрежи и съответните организации (инкубатори, ускорители, лаборатории, университети, научноизследователски центрове и други съответни организации за подкрепа на бизнеса) и
 Б. Предоставяне на подкрепа за бизнеса на редица иновативни стартиращи фирми и малките и средни предприятия за увеличаване на тяхната дейност.
Крайният срок за електронно подаване е 19 октомври 2017 г. в 17:00 часа (брюкселско време). Електронното подаване за тази покана е COS-EINET-2017-3-04.
Допустими кандидати: Допустимите кандидати трябва да бъдат изцяло или частично публични или частни органи; Частните органи трябва да бъдат надлежно учредени и регистрирани съгласно националното законодателство: Организации с нестопанска цел (частни или публични); Като например бизнес инкубатори, ускорители, лаборатории, университети или образователни институции, изследователски центрове и други съответни организации за подкрепа на бизнеса, които предоставят бизнес подкрепа на МСП и стартиращи фирми);
Публични органи (национални, регионални, местни)
Дружества с нестопанска цел.
Кандидатите трябва да са юридически лица, формиращи консорциум (мрежа) от бизнес инкубатори, ускорители и организации за подкрепа на бизнеса, които предоставят бизнес подкрепа на МСП и стартиращи фирми.
Повече информация: https://ec.europa.eu/easme/en/cos-einet-2017-3-04-european-incubation-networks-creativity-driven-innovation

Програма Interreg V-A Румъния България одобри 140 проектни предложения в първия етап на на кндидатстване по Третата покана. 
В рамките на третата покана за набиране на проекти (в два етапа) Комитетът за Наблюдение на 2 август 2017 г реши да одобри 140 проектни идеи, които ще могат да бъдат развити в пълни апликационни форми в срок до 16 октомври 2017. г. 
140-те проектни идеи са насочени към области като транспорт, корабоплаване, околна среда, туризъм, риск в района на Румъния-България. Пълните проекти, избрани във втората фаза, ще могат да започнат своето изпълнение през 2018 г.
Повече информация: http://www.interregrobg.eu/bg/calls-for-proposals/open-calls.html

Поканата за представяне на проектни предложения по Диалог между младите хора и отговорните за формирането на политките е отворена за кандидатите, които е необходимо да представят своите предложения онлайн. 
Кандидатите, които желаят да представят своите предложения онлайн, могат да направят това чрез уеб сайта на Еразъм +. от програмата напомнят, че преди да кандидатствате, е добре да се уверите, че сте прочели придружаващите поканата указания.
Имайте предвид, че новото ръководство на програмта е от 20.01 2017. 
В рамките на тази дейност, всеки проект може да включва едно или повече от изброените дейности, които се подкрепят от това действие: Национални срещи и транснационални/международни семинари, които предоставят на младежите трибуна за обмен на информация, дебати и активно участие (в диалог с лицата, определящи политиката в областта на младежта) по въпроси, които са свързани със структурирания диалог или с Европейската стратегия за младежта; национални срещи и транснационални семинари, които подготвят провеждането на официалните Младежки конференции, организирани през всеки семестър от държавата членка, която е поела ротационното председателство на Европейския съюз; събития, които стимулират дебати и разпространение на информация по въпроси на политиката в областта на младежта, свързани с дейностите, организирани по време на Европейската седмица на младежта; консултации с участието на младежи, чиято цел е установяване на техните потребности във връзка с участието им в демократичния живот (онлайн консултации, проучвания на общественото мнение и т.н.); срещи и семинари, информационни събития или дебати между младежи и лица, вземащи решения/експерти в областта на младежта, свързани с темата за участието в демократичния живот; събития, които пресъздават функционирането на демократичните институции и функциите на лицата, вземащи решения, в тези институции.
Крайният срок за кандидатстване е 04/10/2017 12:00:00
Повече информация: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls-for-proposals-tenders/2017-ka347-dialogue-young-people-policy-makers_en

Европейската комисия стартира конкурс за престижната награда "Altiero Spinelli for Outreach: Разпространение на знания за Европа" в целия ЕС.
 Краен срок: 16.08.2017 г. за регистриране на намерението за кандидатстване; 02/10/2017 за кандидатстване.
Наградата е за принос към разпространение на основополагащите ценности, история, действия и ключови ползи от ЕС до по-широкобхватна обществена публика, увеличаване на разбирането на гражданите на ЕС, разширяване на собствеността на европейския проект и изграждане на доверие в ЕС.
Ще има:
Шест първи награди от 50 000 евро
Шест втори награди от 30 000 евро
Десет трети награди от 17 000 евро.
Кой може да кандидатства
Наградата е отворена за лица или групи от физически лица (физически лица). Индивидуалният заявителя (или ръководителят на групата, в случай на групи от хора, които се прилагат), трябва да има най-малко магистърска степен и трябва, в момента на заявлението, да е свързана с юридическо лице, като, например, академична институция, организация, НПО, дружество или друг вид правен субект, установен и базиран в държава-членка на ЕС. Допустими участници включват учени, художници, учени / изследователи, писатели, журналисти и всякакви други лица, които могат да допринесат за изразяване на това, за което се застъпва Европа днес и утре и защо европейските граждани трябва да "се влюбват в Европа", въпреки своите несъвършенства.
Сроковете
Регистрацията на намерението за кандидатстване е задължителна до 16 август 2017 г.
Крайният срок за кандидатстване е 02 октомври 2017 г.
Заявленията ще бъдат оценени през октомври 2017 г., а церемонията по награждаването ще се проведе в началото на 2018 г.
Документи
Стъпка 1: За да участвате, потенциалните кандидати трябва да прочетат Правилата на конкурса и да се регистрират чрез онлайн формуляра до 16/08/2017 г.
Стъпка 2: Само физическите лица, които са се регистрирали в горепосочения срок, ще бъдат поканени да подадат пълно заявление до 02/10/2017. Кандидатите ще трябва да подадат формулярите само онлайн.
Източник: Европейска комисия

Покана за предложения за повишаване на осведомеността относно ползата от интелектуалната собственост и щетите от фалшифицирането и пиратството
В Официалния вестник на ЕС от 28 юли е публикувана покана за представяне на предложения за подпомагане на дейности за повишаване на осведомеността относно ползата от интелектуалната собственост и щетите от фалшифицирането и пиратството.
Основната цел на поканата е да се повиши осведомеността относно ползата и предимствата на интелектуалната собственост (ИС), както и относно щетите, причинени от нарушенията на правата на ИС. Тя е насочена към повишаване на знанията и ангажиране на приоритетните аудитории със зачитане на ИС.
Очакват се следните резултати:
Достигане до гражданите на ЕС и по-специално до приоритетните целеви групи, например учениците на детска възраст, по-младото поколение и младите граждани (на възраст от 15 до 30 години), както и до авторите на политики и лидерите на общественото мнение по въпроси в областта на ИС и свързани с тази област.
Създаване на ангажираност на съответните влиятелни дейци или лицата, формиращи общественото мнение, способни да достигнат до целевите аудитории чрез ясно определен процес.
Осигуряване на устойчивостта и степенуването на резултатите от проекта и в крайна сметка – промяна на поведението.
Допустими кандидати
Кандидатите, които се считат за допустими по тази покана, трябва: да бъдат юридическо лице, публично или частно, например: организация с нестопанска цел, асоциация, НПО; публичен орган на местно, регионално или национално равнище; университетска  фондация; частно дружество;
да бъдат регистрирани в една от 28-те държави членки и да представят доказателство от своята държава на регистрация, удостоверяващо, че кандидатът е надлежно установен и регистриран от най-малко 2 години.
Допустими дейности
Специфични сектори или теми, с които трябва да бъдат свързани дейностите, са интелектуална собственост и въпроси във връзка с фалшифицирането и пиратството на правата на ИС.
Ще бъдат разгледани само дейности по следните три обособени позиции:
Обособена позиция 1: Достигане до децата чрез образователни дейности за училищата
Обособена позиция 2: Достигане до по-младото поколение и младите граждани
Обособена позиция 3: Достигане до авторите на политики и лидери на общественото мнение чрез конференции и форуми
Недопустими са следните видове дейности: проекти, отнасящи се само или главно до индивидуални спонсорирания за участие или изказвания на работни форуми, семинари, конференции и конгреси или на всякакви други събития; проекти, отнасящи се само или главно до индивидуални стипендии за образование или учебни курсове.
Максималната продължителност (срокът на допустимост) е 12 месеца, считано от датата на подписване на споразумението за предоставяне на безвъзмездни средства. Може да бъде предоставено удължаване от максимум 6 допълнителни месеца.
Общият бюджет, предвиден за съвместното финансиране на проекти по настоящата покана, е 1 000 000 ЕUR.
Финансовото участие от страна на ЕUIPO не може да надвишава 80 % от общата сума на допустимите разходи.
Пакетът за кандидатстване е наличен в интернет на следния адрес: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants
Кандидатурите трябва да бъдат изпратени в ЕUIPO посредством онлайн формуляра за кандидатстване (електронен формуляр) не по-късно от 25 септември 2017 г. в 13:00 ч. (местно време).

Статистика

Брой прегледи на статиите
259823