header.jpg
Покана за представяне на грантови предложения „комуникационни дейности“.
Генерална дирекция „Комуникация“ на Европейския парламент обяви покана за набиране на предложения за отпускане на безвъзмездни средства (грантове) за съфинансиране на събития, насочени към комуникационни дейности във връзка с предстоящите избори за Европейски парламент през 2019 г. в държавите членки. За целите на настоящата покана за представяне на грантови предложения, „комуникационни дейности“ означава онлайн и офлайн дейности и продукти, които стимулират дебата и ангажираността в европейския демократичен процес. Примери за такива дейности включват, но не се ограничават до:
- събитие или поредица от събития като семинари, конференции, дебати, дискусионни форуми, кръгли маси, които имат за цел да предоставят на гражданите и представителите на гражданското общество възможност да обсъдят теми, пряко свързани с европейските избори през 2019 г., със или без участието на политици от различни партии;
- широкомащабно събитие или поредица от събития като фестивали, панаири, концерти, спортни събития, където кандидатът за грантово съфинансиране е основен организатор/съорганизатор, или участва в събитието или поредицата от събития като спонсор, със собствен щанд, или участва в дейност, включена в програмата на събитието, посветена на информирането на участниците в него за европейските избори;
- структурирани дейности, като информационни щандове, кампании „от врата на врата“, шествия, митинги, флашмоб събития, насочени към по-добра видимост на кампанията за европейските избори и информиране на гражданите и/или участниците относно изборите за Европейски парламент;
- поредица от информационни сесии, презентации, работни срещи, организирани от кандидата за грантово съфинансиране за избиратели, които ще гласуват за първи път, в университети, организации и др., насочени към информиране на участниците за европейските избори;
- онлайн дискусионни групи, форуми и други дейности в социалните мрежи, които предлагат на членовете и/или последователите възможността да обсъждат и обменят мнения по теми, свързани с европейските избори;
- специализирани видеоканали, уебсайтове, приложения, уеб инструменти и социални медийни профили, които произвеждат оригинално съдържание, пряко свързано с кампанията за европейските избори, и ангажират зрителите, потребителите и последователите в дискусия по темата, насърчавайки ги да споделят съдържанието и/или да ги информират за европейските избори.
Всички подробности и актуални срокове могат да бъдат намерени в поканата за набиране на предложения. Не се изисква предварително одобрено партньорство, за да се кандидатства за финансиране в категорията за събития. Крайният срок за подаване на заявленията в електронен вид е 17 септември 2018 г.
Източник: Европейски парламент
Music Moves Europe - Тренингови програми за изгряващи музиканти
Общата цел на настоящата покана е да се идентифицират и подкрепят до 10 иновативни и устойчиви пилотни обучителни програми за млади професионалисти в музикалния сектор, тестващи дребномащабни модели за подобряване на капацитета и устойчивостта на сектора и за принос за професионализацията му. Поуките, извлечени от тези пилотни предложения за обучение, целта следва да подобри разбирането на сектора по въпросите на професионализацията. Тези констатации следва да се превърнат в интегрирана стратегия за музикална подкрепа за следващото поколение програми за финансиране на ЕС след 2020 г., които биха могли да подкрепят европейското разнообразие и таланти, конкурентоспособността на сектора, както и увеличения достъп на гражданите до музиката в цялото му разнообразие. Могат да кандидатстват организации с нестопанска цел (частна или обществена), публични органи (национални, регионални, местни), университети, образователни институции, асоциации, EТ или самонаети, с опит в областта на музиката. Mаксималната подкрепа е в размер на 55 000 евро, а максималният процент на съфинансиране е 80%. Изпратете вашите проекти преди 27 август 2018, 13:00 централноевропейско време. Необходимо е документите да бъдат изпратени на хартиен носител. Повече информация на сайта на Бюро Творческа Европа.
Източник: Бюро Творческа Европа
"Насърчаване на предприемачеството" - отворена процедура
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Инвестиционен приоритет 2.1. „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството” на Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“. Целта на процедурата е създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства. Приложимият режим на помощ по настоящата процедура за подбор на проекти е помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 67 227 768.06 лева. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ е 50 000 лева. Максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ е 200 000 лева. Максималният интензитет на помощта е 80%. Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) и дейност за визуализация на проекта. Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg. Процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения: 
1/ Първият краен срок е 16:30 часа на 05.09.2018 г.
2/ Вторият краен срок е 16:30 часа на 07.11.2018 г.
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
Пълният пакет документи (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) по процедурата е публикуван на интернет адреса на оперативната програма: www.opic.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.
Източник: www.eufunds.bg.
Отворени покани по програма "Европа за гражданите"
Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура отвори поканите за предоставяне на проектни предложения по мярка 2.1 "Побратимяване на градове" и мярка 2.2 "Мрежи от градове".  Крайният срок за кандидатсване за финансиране на своята проектна идея е 3 септември 2018г. Можете да кандидатствате в следните приоритетни области: 
Дебатът за бъдещето на Европа, евроскептицизъм и насърчаване на информиран дебат по темата;
Солидарност по време на криза;
Борба със стигматизацията на понятието „имигрант“ и създаване на контра-дискурс за междукултурен диалог и взаимно разбирателство;
Европейска година на културното наследство 
Допустими кандидати: 
Местни власти, комитети за побратимяване, сдружения на местните власти, неправителствени организации, представляващи местни власти.
Програма „Европа за гражданите“ допринася за сближаване на европейски граждани от различни националности и говорещи различни езици, като им предоставя възможност да участват в общи дейности. Участието в програмата следва да доведе до по-добро разбиране за богатството на културната и езиковата среда в Европа. Освен това чрез проекта трябва да се насърчават взаимното разбирателство и толерантността, като по този начин ще се допринесе за изграждането на достойна за уважение, динамична и многолика европейска идентичност. Организаторите на проекти се приканват да опишат в заявленията си как проектите им ще решат тези въпроси. 
Повече информация и насоки, може да намерите тук.
Източник: Европейска комисия
Поканаза отпускане на безвъзмездни средства в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа.
Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия отправя четири покани. Проектите трябва да са в съответствие с приоритетите и целите, определени в Работната програма за 2018 г. в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа за периода 2014-2020 г.
Очакват се предложения по следните четири покани:
CEF-TC-2018-4: Електронно здравеопазване;
CEF-TC-2018-4: Електронни обществени поръчки;
CEF-TC-2018-4: Европейски портал за електронно правосъдие;
CEF-TC-2018-4: Онлайн решаване на спорове (ОРС).
Общият ориентировъчен бюджет за избраните предложения по посочените четири покани е 12,4 милиона евро. Крайният срок за представяне на предложенията по тези четири покани е 22 ноември 2018 г. Документацията във връзка с поканите е публикувана на уебсайта на Механизма за свързване на Европа в областта на далекосъобщенията.
Източник: Европейска комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
371392