header.jpg
Поканата за представяне на проектни предложения по Диалог между младите хора и отговорните за формирането на политките е отворена за кандидатите, които е необходимо да представят своите предложения онлайн. 
Кандидатите, които желаят да представят своите предложения онлайн, могат да направят това чрез уеб сайта на Еразъм +. от програмата напомнят, че преди да кандидатствате, е добре да се уверите, че сте прочели придружаващите поканата указания.
Имайте предвид, че новото ръководство на програмта е от 20.01 2017. 
В рамките на тази дейност, всеки проект може да включва едно или повече от изброените дейности, които се подкрепят от това действие: Национални срещи и транснационални/международни семинари, които предоставят на младежите трибуна за обмен на информация, дебати и активно участие (в диалог с лицата, определящи политиката в областта на младежта) по въпроси, които са свързани със структурирания диалог или с Европейската стратегия за младежта; национални срещи и транснационални семинари, които подготвят провеждането на официалните Младежки конференции, организирани през всеки семестър от държавата членка, която е поела ротационното председателство на Европейския съюз; събития, които стимулират дебати и разпространение на информация по въпроси на политиката в областта на младежта, свързани с дейностите, организирани по време на Европейската седмица на младежта; консултации с участието на младежи, чиято цел е установяване на техните потребности във връзка с участието им в демократичния живот (онлайн консултации, проучвания на общественото мнение и т.н.); срещи и семинари, информационни събития или дебати между младежи и лица, вземащи решения/експерти в областта на младежта, свързани с темата за участието в демократичния живот; събития, които пресъздават функционирането на демократичните институции и функциите на лицата, вземащи решения, в тези институции.
Крайният срок за кандидатстване е 04/10/2017 12:00:00
Повече информация: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls-for-proposals-tenders/2017-ka347-dialogue-young-people-policy-makers_en

Европейската комисия стартира конкурс за престижната награда "Altiero Spinelli for Outreach: Разпространение на знания за Европа" в целия ЕС.
 Краен срок: 16.08.2017 г. за регистриране на намерението за кандидатстване; 02/10/2017 за кандидатстване.
Наградата е за принос към разпространение на основополагащите ценности, история, действия и ключови ползи от ЕС до по-широкобхватна обществена публика, увеличаване на разбирането на гражданите на ЕС, разширяване на собствеността на европейския проект и изграждане на доверие в ЕС.
Ще има:
Шест първи награди от 50 000 евро
Шест втори награди от 30 000 евро
Десет трети награди от 17 000 евро.
Кой може да кандидатства
Наградата е отворена за лица или групи от физически лица (физически лица). Индивидуалният заявителя (или ръководителят на групата, в случай на групи от хора, които се прилагат), трябва да има най-малко магистърска степен и трябва, в момента на заявлението, да е свързана с юридическо лице, като, например, академична институция, организация, НПО, дружество или друг вид правен субект, установен и базиран в държава-членка на ЕС. Допустими участници включват учени, художници, учени / изследователи, писатели, журналисти и всякакви други лица, които могат да допринесат за изразяване на това, за което се застъпва Европа днес и утре и защо европейските граждани трябва да "се влюбват в Европа", въпреки своите несъвършенства.
Сроковете
Регистрацията на намерението за кандидатстване е задължителна до 16 август 2017 г.
Крайният срок за кандидатстване е 02 октомври 2017 г.
Заявленията ще бъдат оценени през октомври 2017 г., а церемонията по награждаването ще се проведе в началото на 2018 г.
Документи
Стъпка 1: За да участвате, потенциалните кандидати трябва да прочетат Правилата на конкурса и да се регистрират чрез онлайн формуляра до 16/08/2017 г.
Стъпка 2: Само физическите лица, които са се регистрирали в горепосочения срок, ще бъдат поканени да подадат пълно заявление до 02/10/2017. Кандидатите ще трябва да подадат формулярите само онлайн.
Източник: Европейска комисия

Покана за предложения за повишаване на осведомеността относно ползата от интелектуалната собственост и щетите от фалшифицирането и пиратството
В Официалния вестник на ЕС от 28 юли е публикувана покана за представяне на предложения за подпомагане на дейности за повишаване на осведомеността относно ползата от интелектуалната собственост и щетите от фалшифицирането и пиратството.
Основната цел на поканата е да се повиши осведомеността относно ползата и предимствата на интелектуалната собственост (ИС), както и относно щетите, причинени от нарушенията на правата на ИС. Тя е насочена към повишаване на знанията и ангажиране на приоритетните аудитории със зачитане на ИС.
Очакват се следните резултати:
Достигане до гражданите на ЕС и по-специално до приоритетните целеви групи, например учениците на детска възраст, по-младото поколение и младите граждани (на възраст от 15 до 30 години), както и до авторите на политики и лидерите на общественото мнение по въпроси в областта на ИС и свързани с тази област.
Създаване на ангажираност на съответните влиятелни дейци или лицата, формиращи общественото мнение, способни да достигнат до целевите аудитории чрез ясно определен процес.
Осигуряване на устойчивостта и степенуването на резултатите от проекта и в крайна сметка – промяна на поведението.
Допустими кандидати
Кандидатите, които се считат за допустими по тази покана, трябва: да бъдат юридическо лице, публично или частно, например: организация с нестопанска цел, асоциация, НПО; публичен орган на местно, регионално или национално равнище; университетска  фондация; частно дружество;
да бъдат регистрирани в една от 28-те държави членки и да представят доказателство от своята държава на регистрация, удостоверяващо, че кандидатът е надлежно установен и регистриран от най-малко 2 години.
Допустими дейности
Специфични сектори или теми, с които трябва да бъдат свързани дейностите, са интелектуална собственост и въпроси във връзка с фалшифицирането и пиратството на правата на ИС.
Ще бъдат разгледани само дейности по следните три обособени позиции:
Обособена позиция 1: Достигане до децата чрез образователни дейности за училищата
Обособена позиция 2: Достигане до по-младото поколение и младите граждани
Обособена позиция 3: Достигане до авторите на политики и лидери на общественото мнение чрез конференции и форуми
Недопустими са следните видове дейности: проекти, отнасящи се само или главно до индивидуални спонсорирания за участие или изказвания на работни форуми, семинари, конференции и конгреси или на всякакви други събития; проекти, отнасящи се само или главно до индивидуални стипендии за образование или учебни курсове.
Максималната продължителност (срокът на допустимост) е 12 месеца, считано от датата на подписване на споразумението за предоставяне на безвъзмездни средства. Може да бъде предоставено удължаване от максимум 6 допълнителни месеца.
Общият бюджет, предвиден за съвместното финансиране на проекти по настоящата покана, е 1 000 000 ЕUR.
Финансовото участие от страна на ЕUIPO не може да надвишава 80 % от общата сума на допустимите разходи.
Пакетът за кандидатстване е наличен в интернет на следния адрес: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants
Кандидатурите трябва да бъдат изпратени в ЕUIPO посредством онлайн формуляра за кандидатстване (електронен формуляр) не по-късно от 25 септември 2017 г. в 13:00 ч. (местно време).

Готови са резултати от селекцията на проектни предложения по КД3 „Подкрепа за реформиране на политиките” – дейност „Структурен диалог”, сектор „Младеж“ по Покана за кандидатстване към 26 април 2017г по Програма Еразъм+. 
Екипът на ЦРЧР предоставя резултатите от селекцията на проектни предложения по Ключова дейност 3 – „Подкрепа за реформиране на политиките“, дейност „Структурен диалог“, сектор „Младеж“, с краен срок за кандидатстване 26.04.2017г. Информацията е достъпна в секция „Подкрепа за реформиране на политиките (КД3)”, секция „Младеж“, както и на директния линк: http://www.hrdc.bg Всеки кандидат ще получи официално уведомително писмо с информация относно индивидуалните оценки по отделните критерии и обратна връзка, която обобщава коментарите и препоръките на външните оценители.
Източник:  Център за развитие на човешките ресурси

Конкурс на тема: Модули за магистърски степени по изкуство и наука
Европейската комисия стартира иновативен конкурс в размер на 1,5 милиона евро за предложения за създаването на иновативни интердисциплинарни модули за магистърски степени, съчетаващи изкуство и информационни и комуникационни технологии с предприемачески умения и бизнес познания.
Творческата сфера изпитва значителен недостиг на умения, що се отнася до пресечната точка на творчество и технологии. Тази дейност, предoставена от Творческа Европа, цели да насърчи интердисциплинарния подход в магистърските и университетските курсове, като насърчи междусекторната учебна програма, съчетаваща технологията с изкуствата.
Действието ще бъде осъществено чрез проектирането и включването на иновативни модули в съществуващите магистърски степени, свързани с изкуство, култура, наука, инженерство, технологии и други подобни.
Краен срок за кандидатстване: 10 октомври 2017
За повече информация: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-modules-master-degrees-arts-and-science

Статистика

Брой прегледи на статиите
246088