header.jpg
Покана по програма „Еразъм+" КД 3: Подкрепа за реформиране на политиката: Социално приобщаване чрез образование, обучение и младеж
 
Отворена е покана по програма „Еразъм+" КД 3: Подкрепа за реформиране на политиката: Социално приобщаване чрез образование, обучение и младеж. По поканата ще се подпомагат проекти в областите на образованието, обучението и младежта, поставящи си за цел разрастване и разпространяване на иновационни добри практики, попадащи в обхвата на Декларацията относно насърчаване на активна гражданска позиция и общите ценности на свобода, търпимост и недискриминация чрез образование от 17 март 2015 г.
Поканата включва две партиди:
Партида 1: Образование и обучение
Партида 2: Младеж 
Кандидатите трябва да изберат една от двете партиди и да я посочат във формуляра си за кандидатстване.
По настоящата покана се  подкрепят проекти в три направления:
Направление 1: Проекти за транснационално сътрудничество (партида 1 и партида 2)
Направление 2: Широкомащабни доброволчески проекти (партида 2)
Направление 3: Работа в мрежа на националните агенции „Еразъм+" (партида 2)
Допустими кандидати са публичните и частните организации, действащи в областите на образованието, обучението и младежта по направленията, включени в обхвата на Парижката декларация. Това са:
учебни институции и други доставчици на образователни услуги,
публични органи на национално/регионално/местно равнище, отговорни за образованието, обучението и младежта,
организации с нестопанска цел (НПО),
научноизследователски институти,
търговски организации и социални партньори,
центрове за насочване и признаване,
международни организации,
частни дружества,
мрежите на посочените по-горе организации също са допустими, стига да имат юридическа правосубектност,
Национални агенции „Еразъм+" в областта на младежта
Само предложения от юридически лица, установени в една от следните държави, са допустими:
28-те държави — членки на Европейския съюз,
държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия,
страните — кандидатки за членство в ЕС: Турция, бивша югославска република Македония.
Финансовото участие от страна на ЕС по програмата не може да надвишава 90 % от общата сума на допустимите разходи за проектите. Максималната сума за безвъзмездно финансиране за проект е 500 000 ЕUR.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е: 30 май 2016 г.
 
Повече информация за поканата можете да намерите на следния интернет адрес:  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/099/05&from=EN
 

 
 
 
Очаква се публикуване на покана за набиране на предложения в областта на медиите и събитията
 
Поканата за набиране на предложения за партньорство и грантове за съфинансиране на комуникационни дейности, насочени към насърчаване и умножаване на по-доброто разбиране на идентичността, ролята и политическия характер на Европейския парламент ще се обяви от Главна дирекция „Комуникация“ на Европейския парламент. Може да се кандидатства по  две области: 1) медии (телевизия, радио и/или онлайн медии); 2) събития.
Медии (телевизия, радио и/или онлайн медии)
Условие за кандидатстване по тази област е, кандидатите да са кандидатствали предварително за партньорство преди 31 май 2016 г. Само избрани партньори ще могат да кандидатстват за отпускане на грантове на база на проектното им предложение.
Съфинансирането е до 60%,  проектите трябва да бъдат подадени в съответствие с изискванията на поканата в категорията медии, която се очаква да бъде публикувана на 15 юни 2016 г. с краен срок за кандидатстване 31 август 2016 г.
Кандидатите могат да подадат предложение за проект в следните области: телевизия, радио и/или онлайн медии. Възможно е да се представят и мултимедийни проекти.
Продължителността на проекта трябва да бъде не повече от седем месеца в периода между ноември 2016 г. и юни 2017 г.
Формите за кандидатстване за партньорство и за грантово съфинансиране, както и предложеният проект, трябва да бъдат представени на английски език. Повечето от необходимите придружаващи документи могат да се подават на всеки от официалните езици на 
По втората област – събититя се очаква обявата за кандидатстване да бъде публикувана на 2 май 2016 г. с краен срок за кандидатстване 31 май 2016 г. Може да се кандидатства с всички видове събития, онлайн или офлайн (за предпочитане с уеб компонент), с непартиен характер като семинари, конференции, дебати, дискусионни форуми, изложби, конкурси, културни или спортни дейности, насочени към осигуряване на комуникационна платформа на гражданите.
Не се изисква партньорство, за да се кандидатства за финансиране в категорията за събития.
Съфинансирането на проекти от страна на ЕП ще бъде ограничено до максимум 60% от общия бюджет на проекта.
Поканата и формулярите за кандидатстване, които трябва да бъдат попълнени, както и всички свързани с тях документи, могат да бъдат намерени на следния адрес:
http://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/bg/20150201PVL00100/Grants.
 
Източник: Европейския парламент

 
Наближава крайния срок по процедура BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ 
 
Процедура BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ е обявена от Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” на Министерство на образованието и науката. Тя цели следното:
•подобряване на условията за равен достъп до училищно образование;
•засилване на мотивацията на ученици и родители за участие в образователния процес;
•повишаване на качеството на образованието в  училищата, в които се обучават интегрирано ученици от различни етноси и/или деца, търсещи или получили международна закрила;
•допълнителни занимания с ученици, за които българският език не е майчин за компенсиране на пропуските при усвояване на учебния материал;
•взаимно опознаване на учениците от различни етноси и възпитаването им в дух на толерантност;
•създаване на условия за успешна социализация на учениците от етническите малцинства и/или от маргинализирани групи и от семейства, търсещи или получили международна закрила;
•включване на родителите в образователния процес;
•преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход.
- Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 100 000 лева
- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 1 000 000 лева.
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 25 000 000 лева 
Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100 %.
Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са следните кандидати: 
-общини (или райони на общини); 
-училища, съгласно Закона за народната просвета; 
-юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.
 Крайният срок за кандидатстване е 29 април 2016
  Повече информация за процедурата можете да намерите на следния интернет адрес:   http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=341

 
 
Публикувани са изменени Насоки и пакет документи за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Р България“. 
 
На 5 април 2016г. са публикувани изменени Насоки и пакет документи за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Р България“.  Промените са извършени във връзка с получени коментари от страна на Министерство на финансите по вече публикуваните Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България“. В следствие на коментарите от МФ, Управляващият орган на ОПРР измени Насоките за кандидатстване и някои от приложенията към тях. Измененията се правят с цел привеждане на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) в съответствие с правилата в областта на държавните помощи чрез въвеждане на пълно ограничение за изпълнение на стопанска дейност във/с финансираните с БФП инфраструктура/активи.
Промените в текста на Насоките за кандидатстване са подробно описани в Заповедта на РУО за изменение на документите. Във връзка с нанесените промени са ревизирани Формулярът за кандидатстване, Декларация В2, Декларация В3 и административният договор за предоставяне на БФП. 
Изменените Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в РБългария“, пълният пакет документи за кандидатстване и Заповедта на РУО за изменение са в прикачените файлове.
Изменените насоки и приложенията към тях можете да намерите на следния интернет адрес
https://www.eufunds.bg/novini/item/14675-publikuvani-sa-izmeneni-nasoki-za-kandidatstvane-i-paket-dokumenti-za-kandidatstvane-po-protzedura-za-predostavyane-na-bezvazmezdna-finansova-pomosht-bg16rfop001-3-003-podkrepa-za-visshite-uchilishta-v-republika-balgariya
 
 

Предстои откриване на процедура "Добри и безопасни условия на труд" 
 
Предстои откриване на Процедура "Добри и безопасни условия на труд". Схемата е атрактивна за почти всички направления на бизнеса. Безспорно тя е най – интересна за предприятия с повече персонал, които използват организиран транспорт до работното място, поради субсидирането на всички транспортни разходи. Допустима дейност е и разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси. Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда.
По схемата може да се закупи оборудване иобзавеждане, ДНА,  които са в размер на 10% от стойността на инвестициите по дейност 3, която дейност включва следните направления:
- Закупуване на ЛПС(лични предпазни средства) и специално работно облекло; 
- Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд(BS OHSAS 18001:2007 (Ocupational Health and Safety System);
- Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване.
-Обучение на служители и работници за безопасна работа с нововъведеното по проекта работно оборудване и технологии, в случай че не е осигурено такова от доставчика.
Допустимите инвестиции в оборудване могат да бъдат средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.
Към настоящия момент се провежда публично обсъждане на проекта на Условията за кандидатстване по процедурата. Всички, които проявяват интерес към процедурата могат да се запознаят с проекта на условията за кандидатстване и да дадат своите предложения и становища до 07/04/2016 г. на следната електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
Проектът на условията за кандидатстване по процедура "Добри и безопасни условия на труд" можете да намерите на следния интернет адрес: 
https://www.eufunds.bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020/obyavi-za-nabirane-na-proektni-predlozheniya/item/14640-proekt-na-nasoki-za-kandidatstvane-po-protzedura-bg05m9op001-1-008-dobri-i-bezopasni-usloviya-na-trud

Статистика

Брой прегледи на статиите
125611