header.jpg

Наближава крайния срок по първата покана за представяне на предложения по инициативата Urban Innovative Actions
По поканата могат да кандидатстват:
- Всички градски органи на местна административна единица, определена в зависимост от степента на урбанизация като градска агломерация, град или предградие, с население от поне 50 000 жители;
- Сдружения или обединения на градски органи на местни административни единици, определени в зависимост от степента на урбанизация като градски агломерации, градове или предградия, с общо население от поне 50 000 жители; това може да включва трансгранични сдружения или обединения, сдружения или обединения в различни региони и/или държави членки.
По първа покана за представяне на предложения кандидатите могат да подават проектни предложения на следните теми:
- Бедност в градските райони (с акцент върху изостаналите градски квартали);
- Интеграция на мигрантите и бежанците;
- Енергиен преход;
- Работни места и умения в местната икономика.
Всеки проект може да получи до 5 милиона евро съфинансиране от ЕФРР.
Изпълнението на проекта трябва да се проведе в рамките на максимален период от 3 години.
Инициативата UIA следва принципа на "общите разходи". Проектът се финансира съвместно от ЕФРР с до 80% от допустимите разходи. Всеки бенефициент на ЕФРР трябва да осигури публично или частно финансиране, за да допълни своя бюджет (най-малко 20%), или от собствените си ресурси, или от други източници. Въпреки това се насърчава по-голямата част от вноските да идват от публични източници.
За тази покана за представяне на предложения е предвиден бюджет от 80 милиона евро.
Крайният срок за кандидатстване е 31 март 2016 г.  
Повече информация за поканата можете да намерите на следния интернет адрес:
http://www.uia-initiative.eu/en/call-for-proposals?hash=1f1f32b7-f384-453d-8c6a-217c136c9df9&utm_medium=social&utm_source=facebookpage

Източник /текст и фотография/: Европейска комисия


 

Покана за проектни предложения за подобряване на взаимното функциониране на информационните и комуникационни технологии в страните членки

Общата цел на поканата е да подкрепи страните членки за подобряване на взаимното функциониране на информационните системи на ведомствата за морско наблюдение, с цел усъвършенстване на междусекторен и трансграничен обмен на информация за подобряване на ефикасността и ефективността на националните власти за осигуряване на безопасни, сигурни и екологично защитени морета. Това включва връзка на националните системи с националните центрове CISE и/или учредяване на такива национални центрове CISE.
Общ бюджет на поканата: 2 538 000 евро.
Максималното финансиране от ЕС за проект не може да надвишава:
- 200 000 евро за ACTION 1 – "Подготвителни действия";
- 300 000 евро за ACTION 2 – "Разработване на взаимно функциониране"
- 400 000 евро за проекти, които комбинират ACTION 1 и ACTION 2.
Безвъзмездното финансиране от ЕС за проект е до 80% от допустимите разходи.
Изпълнителната агенция за МСП на ЕС очаква да финансира до 10 проектни предложения. Предложенията трябва да бъдат подадени от консорциум от най-малко две организации. Една от тези организации трябва да действа като координатор на консорциума, докато другите ще бъдат партньор/и.
Допустими кандидати: публични власти /национални, регионални, местни администрации/ на страните членки на ЕС, участващи в координиране и/или изпълнение на следните дейности по морско наблюдение, контрол и защита на национално и/или регионално равнище: морска сигурност и безопасност, митници, граничен контрол, общо правоприлагане, контрол на рибарството, защита на морската околна среда/реакция и защита при замърсяване.
Крайният срок за подаване на проекти е  31 март 2016 г., 16.00 ч. брюкселско време.
Повече информация за поканата можете да намерите на следния интернет адрес:
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-ict-interoperability-improvements-member-states-enhance-information-sharing-maritime

Източник /текст и фотография/: Европейска комисия


 

Стартира схема „Обучения и заетост“ за безработни над 29 години по ОП „РЧР“

Агенцията по заетостта стартира схема „Обучения и заетост“ за безработни лица на възраст над 29 години. От 25 март 2016 г. в бюрата по труда в цялата страна всеки работодател /от реалния сектор и търговски дружества с общинско участие в капитала или чрез граждански дружества по Закона за задълженията и договорите /съгл. чл. 51, ал. 2 от Закона за общинската собственост/ може да заяви своите потребности за наемането на работници по схемата.
Схема „Обучения и заетост“ се съфинансира от Европейския социален фонд на Европейския съюз по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Тя ще се реализира на два етапа:
- В първия етап, който стартира на 25.03.2016 г., е осигурен бюджет от 8 100 000 лева за трудови възнаграждения на безработни лица над 29 години, регистрирани в бюрата по труда.
- Във втория етап на заявилите участие безработни /над 29 г./ ще им бъде осигурена възможност за обучение и преквалификация, а след това и заетост.
Общата стойност на схемата „Обучения и заетост” за двата етапа е 81 млн. лв.
Приоритетните целеви групи са безработни лица:
- с основно или по-ниско образование;
- продължително безработни с регистрация в дирекции „Бюро по труда” от 12 и повече месеца;
- безработни лица на възраст над 54 г.
Най-малко половината от наетите лица при един работодател трябва да са от някоя от горепосочените приоритетни целеви групи.
•    За търсещите работа безработни лица над 29-годишна възраст:
Всички безработни лица над 29-годишна възраст, вкл., могат да кандидатстват, като подадат заявление за участие в схемата в дирекции „Бюро по труда” по постоянен или настоящ адрес, където са регистрирани. На всяко регистрирано безработно лице /над 29 г./ ще бъде изготвен индивидуален план за действие, който съдържа стъпките, за постигане на конкретни цели за определен период от време.
•    За работодателите:
В рамките на първия етап на схемата работодатели от реалния сектор и търговски дружества с общинско участие в капитала или чрез граждански дружества по Закона за задълженията и договорите /съгл. чл. 51, ал. 2 от Закона за общинската собственост/ ще могат да подават своите заявки за участие във всички дирекции „Бюро по труда“ от 25.03.2016 г., 9.30 ч.
За наетите по проекта безработни лица ще се възстановяват средства за трудови възнаграждения за период до 12 месеца, включително и дължимите към тях вноски за сметка на работодателя, съгласно Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, в зависимост от това представител на коя целева група е всеки одобрен гражданин.
Краен срок: не е посочен  
Повече информация за схемата можете да намерите на следния интернет адрес:
https://www.az.government.bg/pages/procedura-obucheniya-i-zaetost/

Източник: Агенция по заетостта


 

Актуални покани по програма „Еразъм +“
На 31 март 2016г. изтича срокът за кандидатстване по пет покани за подаване на проектни предложения за „Стратегически партньорства“ по КД2 на програма „Еразъм+“. Към настоящия момент могат да се подават проектни предложения за партньорства за секторите „Образование за възрастни", „Професионално образование и обучение", „Училищно образование", „Училищно образование" за проекти само между училища и за сектор„Висше образование".
В сферата на Училищното образование ще бъде отпускана финансова подкрепа на организации, които работят в сътрудничество с други организации от програмни и партниращи държави по Програма „Еразъм+“. Един проект трябва да включва най-малко три партньорски организации от три различни програмни държави, включително кандидатстващата организация. 
В сектор „Училищно образование", проекти само между училища, проектите следва да се фокусират върху възможността на училищните институции да развиват и укрепват своя капацитет, да повишават способността си за работа на международно ниво. 
По поканата за „Образование за възрастни" ще бъде отпускана финансова подкрепа на организации, които работят в сътрудничество с други организации от програмни и партниращи държави по Програма „Еразъм+“. 
Проектни предложения за „Професионално образование и обучение"  могат да се подават от организации, които работят в сътрудничество с други организации от програмни и партниращи държави по Програма „Еразъм+“. 
За сектор „Висше образование" ще бъде отпускана финансова подкрепа на организации, които работят в сътрудничество с други организации от страни-участнички по Програма „Еразъм+“ и страни-партньори по проекти от взаимен интерес. Проектните предложения, финансирани по тази Ключова дейност, следва да се фокусират върху споделяне, развитие и трансфер на иновативни практики в системата на висшето образование между участващите страни. В проекта може да участва всяка публична или частна организация, установена в програмна или партнираща държава.
През 2016 г. и по петте покани ще се финансират проекти  в две направления за „Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите“ и за „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“.
Повече информация за поканите можете да намерите на сайта на ЦРЧР http://www.hrdc.bg
Източник: ЦРЧР

Стартира процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ за представяне на проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“.
Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за стартиращи предприятия в страната за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.
Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:
1/ Извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на иновативния продукт или процес;
2/ Проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, know-how, непатентовани открития, права по интелектуална собственост;
3/ Защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище (вкл. такси за регистрация на патент, полезен модел или промишлен дизайн);
4/ Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;
5/ Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка (вкл. инвестиционен бизнес план) на разработвания иновативен продукт или процес;
6/ Разработване на технологии за производство на иновативния продукт или процес;
7/ Изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт или процес;
8/ Организиране на промоционални събития в България, свързани с популяризиране на иновативния продукт или процес;
9/ Визуализация на проекта.
Крайният срок за кандидатстване е 05. 05. 2016 г.  
Подробна информация за процедурата можете да намерите на следния интернет адрес: 
 
http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=361&id=136

Статистика

Брой прегледи на статиите
113618