header.jpg

Нова процедура по ОП "Развитие на човешките ресурси" подпомага социалното предприемачество

На 31 януари 2017 г. беше обявена процедура за подбор на проекти „Развитие на социалното предприемачество“. Процедурата има за цел да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 15 000 000 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg/ и https://eumis2020.government.bg/

Краен срок за представяне на проектното предложение е 03.04.2017 г. 17:30 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.

Източник: www.esf.bg


 

Процедура "Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж"

На 3 януари 2017 г., УО на ОП "РЧР" 2014-2020 г. обяви процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж". Процедурата ще се реализира в два компонента:

  • Компонент 1 “Транснационални партньорства за заетост и растеж“
  • Компонент 2 “Дунавски партньорства за заетост и растеж“.

Основните цели на процедурата са да подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от страни-членки на ЕС, чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в области като пазар на труда и качество на работните места, социално включване и борба с бедността, здравеопазване, равни възможности и недискриминация, условия на труд.

Крайният срок за представяне на проектни предложения е 05.04.2017 г., 17:30 часа.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: esf.bg и https://eumis2020.government.bg/. Проектните предложения следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.

Източник: www.esf.bg


 

Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. обяви процедура за подбор на проекти "Национална система за планиране, мониторинг и отчет на изпълнението на младежките политики"

Целта на настоящата процедура чрез директно предоставяне е да се оптимизира процесът на планиране, мониторинг и отчитане на изпълнението на  младежките политики на национално и местно ниво чрез въвеждане на единна система. Операцията цели да се подобри координацията във и между институциите и организациите, изпълняващи политики в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд. Това ще окаже положителен ефект върху ефективността и ефикасността на изпълняваните мерки и програми. Текущият мониторинг ще позволи по-голяма гъвкавост и възможност за своевременна реакция от страна на отговорните институции да отговорят на актуалните потребности на целевите групи. Чрез синхронизиране на действията на отговорните институции на всички нива ще се постигнат трайни положителни ефекти за младите хора и тяхната реализация на пазара на труда и в обществото.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 505 000 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg/ и https://eumis2020.government.bg/.

Краен срок за подаване на проектно предложение 10.02.2017 г., 17:30 часа.Конкретен бенефициент по процедурата е Министерство на младежта и спорта.

Източник: www.esf.bg


 

ИЗМЕНЕНИ КРИТЕРИИ ЗА ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОМР

На 21/12/2016 г. беше приема промяна в критериите за техническа и финансова оценка на проектни предложения за подготовка и изпълнение на стратегиите за ВОМР. Организациите, които подготвят стратегии за ВОМР за втори прием следва да се съобразят с одобрените от Комитета за наблюдение критерии за оценка при подготовка на своите стратегии. УО на ОП РЧР подготвя актуализация на указанията за подготовка на стратегии за ВОМР, в които ще бъдат включени цитираните критерии.


 

Индикативна годишна работна програма по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за 2017 година

В периода януари – февруари 2017 г. се предвижда да бъде отворен прием на проекти по мярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма (ТПП) за развитие на малки земеделски стопанства“. Кандидатите по мярка 4.1.2 към ТПП трябва да са земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем и да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.

Вторият за програмния период прием по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ е планиран за февруари-март 2017 г.

Проекти по мярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ ще се приемат през юли 2017 г.

Проекти по мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ ще бъдат приемани през ноември 2017 година.

Очаква се през октомври 2017 година, да бъдат отворени за кандидатстване три мерки, насочени към частни бенефициенти, както следва:

– Мярка 8.3 „ Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“;
– Мярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“;
– Мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“.

Източник: http://evroprogrami.com/grafik-za-priem-na-proekti-po-merkite-po-prsr-za-2017-g/


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
158595