header.jpg
Конкурс за млади филмови режисьори в рамките на кампанията #EUandME 
В рамките на кампанията Европейският съюз и аз, е обявен конкурс за млади филмови режисьори. Конкурсът е отворен за филмови режисьори, които живеят в ЕС и са на възраст между 18 и 35 години към крайния срок за подаване на кандидатурите, който е 31.10.2018 г. Можете да участвате само индивидуално, а  групови кандидатури няма да се разглеждат.За да подадете своята кандидатура е необходимо да попълните формуляр за онлайн заявка. Ще са Ви нужни следните три неща: писмено резюме на Ваш филм (на английски, а ако английският не Ви е майчин език, също и на един от официалните езици на ЕС); кратък видеоклип, заснет със смартфон (на английски, а ако английският не Ви е майчин език, също и на един от официалните езици на ЕС); линк към късометражен филм, който сте заснели през последните 5 години (моля, забележете, че за този късометражен филм няма конкретни езикови изисквания). Заявленията могат да се подават в една от следните пет категории:
Мобилност 
Устойчиво развитие
Умения и бизнес 
Дигитални технологии 
Права 
Преди да изпратите кандидатурата си, прочетете правилата и условията за конкурса. Жури, което ще се състои от петима европейски филмови режисьори, ще разгледат кандидатурите и ще изберат 10 номинации, по две за всяка от петте категории. От януари 2019 г. в рамките на период от 5 седмици победителите ще бъдат избрани чрез публичен онлайн вот, като резултатите ще бъдат обявени на уеб страницата на конкурса и на акаунтите на Европейската комисия в социалните мрежи. Всяка седмица ще бъде посветена на дадена категория. Петимата победители ще получат субсидия от 7500 евро всеки, за да произведат, заснемат и редактират своя филм до 30.04.2019 г. Победителите също така ще имат възможността да работят под наставничеството на един от професионалните режисьори в журито в процеса по заснемане и редактиране. Успех на всички кандидати!
Източник: Европейска комисия

Отворена е първата покана от серия такива за подаване на проектни предложение за инициативата Европейски корпус за солидарност
Европейската комисия приканва заинтересованите страни да представят идеи за проекти в рамките на Европейския корпус за солидарност. Общо 44 милиона евро са заделени от бюджета на ЕС за избрани проекти, които ще бъдат отворени за всички млади хора в Европа и извън нея. Това е първото от поредица от покани, които ще позволят на поне 100 000 млади хора да участват в Корпуса до края на 2020 г. Комисарят по бюджета и човешките ресурси Гюнтер Х. Оьтингер казва, че с тази покана ЕС  изпълнява ангажимента си да създаде повече възможности за младите хора да се занимават със солидарност. Според него бюджетът на ЕС и Европейския корпус за солидарност са най-добрите рамки за младите хора да учат, споделят и използват своята енергия за общото благо. Комисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тисен добави: "Европейският корпус за солидарнос тпомага на младите хора в професионалното им развитие и интеграцията им на пазара на труда. Със силното европейско измерение на солидарността Корпусът е изключителна възможност за младите хора да развиват междуличностни умения и да придобиват нови знания, като всичко това носи добавена стойност за тях и обществото като цяло ". Поканата е отворена за по-широк кръг проекти: в допълнение към по-дългосрочните индивидуални доброволчески дейности, стажове и работни места в области на солидарност, ще бъдат допуснати следните проекти:

- Организациите ще могат да предлагат краткосрочни проекти (от 2 седмици до 2 месеца) за екипи от доброволци. Организациите първо трябва да получат знак за качество, за който могат да кандидатстват по всяко време, като подадат искане до националната агенция "Еразъм +" или в определени случаи до Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура. Не само публични и частни органи, установени в държави-членки на ЕС, могат да кандидатстват за финансиране. Младежите, регистрирани в Портала на Европейския корпус за солидарност, също ще могат да формират група от най-малко 5 участника и да организират сами дейности за солидарност, ръководени от младите хора.
- Някои проекти на корпуса в областта на доброволчеството са отворени и за участие на организации, които не са от ЕС, но и от Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция, Бивша югославска република Македония и други страни партньори.
Крайният срок за кандидатстване е 16 октомври 2018 г. с изключение на проектите на доброволчески екипи, които ще могат да кандидатстват до 18 февруари 2019 г.
Източник: Европейска комисия
Покана за представяне на грантови предложения „комуникационни дейности“.
Генерална дирекция „Комуникация“ на Европейския парламент обяви покана за набиране на предложения за отпускане на безвъзмездни средства (грантове) за съфинансиране на събития, насочени към комуникационни дейности във връзка с предстоящите избори за Европейски парламент през 2019 г. в държавите членки. За целите на настоящата покана за представяне на грантови предложения, „комуникационни дейности“ означава онлайн и офлайн дейности и продукти, които стимулират дебата и ангажираността в европейския демократичен процес. Примери за такива дейности включват, но не се ограничават до:
- събитие или поредица от събития като семинари, конференции, дебати, дискусионни форуми, кръгли маси, които имат за цел да предоставят на гражданите и представителите на гражданското общество възможност да обсъдят теми, пряко свързани с европейските избори през 2019 г., със или без участието на политици от различни партии;
- широкомащабно събитие или поредица от събития като фестивали, панаири, концерти, спортни събития, където кандидатът за грантово съфинансиране е основен организатор/съорганизатор, или участва в събитието или поредицата от събития като спонсор, със собствен щанд, или участва в дейност, включена в програмата на събитието, посветена на информирането на участниците в него за европейските избори;
- структурирани дейности, като информационни щандове, кампании „от врата на врата“, шествия, митинги, флашмоб събития, насочени към по-добра видимост на кампанията за европейските избори и информиране на гражданите и/или участниците относно изборите за Европейски парламент;
- поредица от информационни сесии, презентации, работни срещи, организирани от кандидата за грантово съфинансиране за избиратели, които ще гласуват за първи път, в университети, организации и др., насочени към информиране на участниците за европейските избори;
- онлайн дискусионни групи, форуми и други дейности в социалните мрежи, които предлагат на членовете и/или последователите възможността да обсъждат и обменят мнения по теми, свързани с европейските избори;
- специализирани видеоканали, уебсайтове, приложения, уеб инструменти и социални медийни профили, които произвеждат оригинално съдържание, пряко свързано с кампанията за европейските избори, и ангажират зрителите, потребителите и последователите в дискусия по темата, насърчавайки ги да споделят съдържанието и/или да ги информират за европейските избори.
Всички подробности и актуални срокове могат да бъдат намерени в поканата за набиране на предложения. Не се изисква предварително одобрено партньорство, за да се кандидатства за финансиране в категорията за събития. Крайният срок за подаване на заявленията в електронен вид е 17 септември 2018 г.
Източник: Европейски парламент
Music Moves Europe - Тренингови програми за изгряващи музиканти
Общата цел на настоящата покана е да се идентифицират и подкрепят до 10 иновативни и устойчиви пилотни обучителни програми за млади професионалисти в музикалния сектор, тестващи дребномащабни модели за подобряване на капацитета и устойчивостта на сектора и за принос за професионализацията му. Поуките, извлечени от тези пилотни предложения за обучение, целта следва да подобри разбирането на сектора по въпросите на професионализацията. Тези констатации следва да се превърнат в интегрирана стратегия за музикална подкрепа за следващото поколение програми за финансиране на ЕС след 2020 г., които биха могли да подкрепят европейското разнообразие и таланти, конкурентоспособността на сектора, както и увеличения достъп на гражданите до музиката в цялото му разнообразие. Могат да кандидатстват организации с нестопанска цел (частна или обществена), публични органи (национални, регионални, местни), университети, образователни институции, асоциации, EТ или самонаети, с опит в областта на музиката. Mаксималната подкрепа е в размер на 55 000 евро, а максималният процент на съфинансиране е 80%. Изпратете вашите проекти преди 27 август 2018, 13:00 централноевропейско време. Необходимо е документите да бъдат изпратени на хартиен носител. Повече информация на сайта на Бюро Творческа Европа.
Източник: Бюро Творческа Европа
"Насърчаване на предприемачеството" - отворена процедура
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Инвестиционен приоритет 2.1. „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството” на Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“. Целта на процедурата е създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства. Приложимият режим на помощ по настоящата процедура за подбор на проекти е помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 67 227 768.06 лева. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ е 50 000 лева. Максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ е 200 000 лева. Максималният интензитет на помощта е 80%. Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) и дейност за визуализация на проекта. Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg. Процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения: 
1/ Първият краен срок е 16:30 часа на 05.09.2018 г.
2/ Вторият краен срок е 16:30 часа на 07.11.2018 г.
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
Пълният пакет документи (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) по процедурата е публикуван на интернет адреса на оперативната програма: www.opic.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.
Източник: www.eufunds.bg.

Статистика

Брой прегледи на статиите
547172