header.jpg
Във връзка с предстоящата покана за представяне на предложения по схемата "Проекти за европейско сътрудничество" Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура към Европейската комисия публикува съобщение, в което се казва, че поканата се очаква да бъде публикувана в края на септември 2017 г. Насоките за кандидатстване ще обхващат две покани за представяне на предложения. Първата ще бъде посветена на малки и големи проекти за европейско сътрудничество в "стандартната" версия, използвана от началото на програма "Творческа Европа" през 2014 г. Втората ще бъде специално предназначена за проекти, свързани с Европейската година на културното наследство - 2018 г. Поради това насоките ще включват три категории - малки проекти за сътрудничество, големи проекти за сътрудничество и проекти, свързани с Европейската година на културното наследство - 2018 г. Нововъведената трета категория проекти ще бъде насочена конкретно към следните две цели на Европейската година на културното наследство - 2018 г. (вж. Решение на Съвета и на ЕП № 864/2017, чл. 1.2): споделянето и утвърждаването на културното наследство на Европа като споделен ресурс, за да се повиши осведомеността за общата история и общите ценности; да засили чувството за принадлежност към едно общо европейско пространство. По-специално, третата категория проекти за сътрудничество следва да допринесат за: укрепването на чувството за принадлежност към общото европейско пространство; насърчаването на културното наследство като източник на вдъхновение за съвременното творчество и иновации, както и засилването на взаимодействието между сектора на културното наследство и други сектори на културата и творчеството. Културното наследство е знак или символ, създаден от или натоварен със значение от човешка дейност, който е целенасочено опазван, консервиран или възстановен, вместо да бъде оставен на естествена разруха, забвение или унищожение. Целта е наследството да бъде предадено на бъдещите поколения заедно с неговите стойности (т.е. културна, историческа, естетическа, археологическа, научна, етноложка, антропологическа), които са смятани за значими от дадена общност или конкретна група. В контекста на това действие културното наследство следва да се разбира като обхващащо широк спектър от ресурси, наследени от миналото във всички форми и аспекти - материални (движими и недвижими културни ценности), нематериални и цифрови (създадени цифрови и цифровизирани), включително паметници, обекти, ландшафти, умения, практики, знания и форми на човешкото творчество, както и колекции, запазени и управлявани от публични и частни организации като музеи, библиотеки и архиви. Културното наследство включва и филмовото наследство. Имайте предвид обаче, че проекти, подкрепящи физическа намеса върху паметници, обекти или ландшафти, няма да бъдат са съфинансирани в рамките на настоящите покани. Кандидатите са насърчени чрез своите проекти да осъществят силно забележими дейности през първата си година, за да отбележат 2018 - Европейска година на културното наследство. При оценката на заявленията в тази категория комисията ще предпочете проекти, които не се съсредоточават само върху дейности за повишаване на осведомеността/дейности по комуникация, но които ще имат трайно въздействие и са планирани така, че да бъдат устойчиви след приключването на самия проект в периода, подкрепен от Програмата.
Източник: Бюро Творческа Европа

COS-EINET-2017-3-04: Отворена покана по Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) на ЕС: подкрепят се инициативи в областта на туризма и модата.
Крайната цел на действието е да подпомогне създаването, развитието на бизнеса и разширяването на фирмите от модния и туристическия сектор чрез инкубатори и ускорители, които интегрират творчеството, изкуството и дизайнерските умения от културните и творческите индустрии (CCI), технология, наука и други умения. Поканата е насочена към два отделни сектора FashionTech и Tourism. За тази цел Тема 1 (FashionTech) има за цел да поддържа транснационална мрежа (и) на бизнес инкубатори и ускорители, предоставящи бизнес подкрепа на МСП и стартиращи фирми, насочени към пресечната точка на модата и технологиите. Друга тема 2 (Туризъм) е да подкрепя транснационални мрежи от бизнес инкубатори и ускорители, предоставящи бизнес подкрепа на МСП и стартиращи фирми в туристическия сектор, като се съсредоточава върху иновациите, задвижвани от КТИ. Тема 1 (FashionTech) подкрепя пробиви проекти, фокусирани върху продукти и материали; Разработване и производство на дизайн; И търговията на дребно и маркетинга. Тема 2 (Туризъм) подкрепя пробиви проекти, фокусирани върху иновациите, задвижвани от КТИ, в цялата верига на стойността или в някои от нейните сегменти; Някои или всички специфични сектори като пътуващи за свободното време или за бизнес пътници и културен туризъм; И някои или всички специфични пазари на източници (в рамките на ЕС и между континентален).
Типът дейности, поддържани от настоящата покана, са:
А. Улесняване и засилване на междусекторното сътрудничество между транснационалните мрежи и съответните организации (инкубатори, ускорители, лаборатории, университети, научноизследователски центрове и други съответни организации за подкрепа на бизнеса) и
 Б. Предоставяне на подкрепа за бизнеса на редица иновативни стартиращи фирми и малките и средни предприятия за увеличаване на тяхната дейност.
Крайният срок за електронно подаване е 19 октомври 2017 г. в 17:00 часа (брюкселско време). Електронното подаване за тази покана е COS-EINET-2017-3-04.
Допустими кандидати: Допустимите кандидати трябва да бъдат изцяло или частично публични или частни органи; Частните органи трябва да бъдат надлежно учредени и регистрирани съгласно националното законодателство: Организации с нестопанска цел (частни или публични); Като например бизнес инкубатори, ускорители, лаборатории, университети или образователни институции, изследователски центрове и други съответни организации за подкрепа на бизнеса, които предоставят бизнес подкрепа на МСП и стартиращи фирми);
Публични органи (национални, регионални, местни)
Дружества с нестопанска цел.
Кандидатите трябва да са юридически лица, формиращи консорциум (мрежа) от бизнес инкубатори, ускорители и организации за подкрепа на бизнеса, които предоставят бизнес подкрепа на МСП и стартиращи фирми.
Повече информация: https://ec.europa.eu/easme/en/cos-einet-2017-3-04-european-incubation-networks-creativity-driven-innovation

Програма Interreg V-A Румъния България одобри 140 проектни предложения в първия етап на на кндидатстване по Третата покана. 
В рамките на третата покана за набиране на проекти (в два етапа) Комитетът за Наблюдение на 2 август 2017 г реши да одобри 140 проектни идеи, които ще могат да бъдат развити в пълни апликационни форми в срок до 16 октомври 2017. г. 
140-те проектни идеи са насочени към области като транспорт, корабоплаване, околна среда, туризъм, риск в района на Румъния-България. Пълните проекти, избрани във втората фаза, ще могат да започнат своето изпълнение през 2018 г.
Повече информация: http://www.interregrobg.eu/bg/calls-for-proposals/open-calls.html

Поканата за представяне на проектни предложения по Диалог между младите хора и отговорните за формирането на политките е отворена за кандидатите, които е необходимо да представят своите предложения онлайн. 
Кандидатите, които желаят да представят своите предложения онлайн, могат да направят това чрез уеб сайта на Еразъм +. от програмата напомнят, че преди да кандидатствате, е добре да се уверите, че сте прочели придружаващите поканата указания.
Имайте предвид, че новото ръководство на програмта е от 20.01 2017. 
В рамките на тази дейност, всеки проект може да включва едно или повече от изброените дейности, които се подкрепят от това действие: Национални срещи и транснационални/международни семинари, които предоставят на младежите трибуна за обмен на информация, дебати и активно участие (в диалог с лицата, определящи политиката в областта на младежта) по въпроси, които са свързани със структурирания диалог или с Европейската стратегия за младежта; национални срещи и транснационални семинари, които подготвят провеждането на официалните Младежки конференции, организирани през всеки семестър от държавата членка, която е поела ротационното председателство на Европейския съюз; събития, които стимулират дебати и разпространение на информация по въпроси на политиката в областта на младежта, свързани с дейностите, организирани по време на Европейската седмица на младежта; консултации с участието на младежи, чиято цел е установяване на техните потребности във връзка с участието им в демократичния живот (онлайн консултации, проучвания на общественото мнение и т.н.); срещи и семинари, информационни събития или дебати между младежи и лица, вземащи решения/експерти в областта на младежта, свързани с темата за участието в демократичния живот; събития, които пресъздават функционирането на демократичните институции и функциите на лицата, вземащи решения, в тези институции.
Крайният срок за кандидатстване е 04/10/2017 12:00:00
Повече информация: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls-for-proposals-tenders/2017-ka347-dialogue-young-people-policy-makers_en

Европейската комисия стартира конкурс за престижната награда "Altiero Spinelli for Outreach: Разпространение на знания за Европа" в целия ЕС.
 Краен срок: 16.08.2017 г. за регистриране на намерението за кандидатстване; 02/10/2017 за кандидатстване.
Наградата е за принос към разпространение на основополагащите ценности, история, действия и ключови ползи от ЕС до по-широкобхватна обществена публика, увеличаване на разбирането на гражданите на ЕС, разширяване на собствеността на европейския проект и изграждане на доверие в ЕС.
Ще има:
Шест първи награди от 50 000 евро
Шест втори награди от 30 000 евро
Десет трети награди от 17 000 евро.
Кой може да кандидатства
Наградата е отворена за лица или групи от физически лица (физически лица). Индивидуалният заявителя (или ръководителят на групата, в случай на групи от хора, които се прилагат), трябва да има най-малко магистърска степен и трябва, в момента на заявлението, да е свързана с юридическо лице, като, например, академична институция, организация, НПО, дружество или друг вид правен субект, установен и базиран в държава-членка на ЕС. Допустими участници включват учени, художници, учени / изследователи, писатели, журналисти и всякакви други лица, които могат да допринесат за изразяване на това, за което се застъпва Европа днес и утре и защо европейските граждани трябва да "се влюбват в Европа", въпреки своите несъвършенства.
Сроковете
Регистрацията на намерението за кандидатстване е задължителна до 16 август 2017 г.
Крайният срок за кандидатстване е 02 октомври 2017 г.
Заявленията ще бъдат оценени през октомври 2017 г., а церемонията по награждаването ще се проведе в началото на 2018 г.
Документи
Стъпка 1: За да участвате, потенциалните кандидати трябва да прочетат Правилата на конкурса и да се регистрират чрез онлайн формуляра до 16/08/2017 г.
Стъпка 2: Само физическите лица, които са се регистрирали в горепосочения срок, ще бъдат поканени да подадат пълно заявление до 02/10/2017. Кандидатите ще трябва да подадат формулярите само онлайн.
Източник: Европейска комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
277653