header.jpg

Възможности за финансиране по програма „Творческа Европа“

Творческа Европа е програма на Европейския съюз за финансова подкрепа на проекти в областта на творчеството, културата и аудиовизуалната област в Европа.
Програмата стартира на 1 януари 2014 г. като се опира на опита и успеха на предишните програми Култура и Медия (2007-2013 г.), които финансират европейски проекти, имащи потенциала да намерят публика извън националните граници. Творческа Европа се състои от две подпрограми: под-програма Култура за насърчаване на културните и творческите сектори, и под-програма Медия, която подкрепя развитието и разпространението на аудио-визуалните произведения.
Програма„Творческа Европа“ разполага с бюджет от 1,460 милиарда евро за периода 2014-2020. Бюджетът й е с 9% по-висок от комбинирания бюджет на предишните програми за периода 2007-2013 година. Най-малко 56% от този бюджет се разпределя към подпрограмата Медия, за финансиране на обучение, разработване на проекти, както и за разпространение и подпомагане на европейските аудиовизуални произведения. Около 31% от бюджета са предвидени за подпрограмата културата за представления и визуални изкуства, допълнителни 13% са предоставени на ново междусекторно направление. Това направление включва финансиране за Бюра Творческа Европа и средства за финансови гаранции, които са планирани за 2016.
Възможностите за финансиране по Програма “Творческа Европа“, с фокус върху специфичен сектор или вид дейност можете да намерите на следния интернет адрес: http://www.creativeeuropeuk.eu/funding-opportunities
Бюрата Творческа Европа са на разположение в повечето страни, които участват в програма "Творческа Европа". Те са екип от специалисти, които популяризират европейските инициативи в областта на аудиовизията и културата и улесняват участието на кандидатите в програма "Творческа Европа".
Повече информация за Бюрата Творческа Европа можете да намерите на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/tools/creative-desks_en.htm
Чрез Програма Творческа Европа, Европейският съюз подкрепя различни инициативи, както и финансира различни награди, които имат за цел да подчертаят постиженията и да повишават информираността за Европейското творчество и наследство. Някои от инициативите са:
- Европейски Столици на културата
- Eвропейски Дни на наследството
- Eвропейска Награден съюз за културно наследство / Награда Европа Ностра
- Eвропейски Награден съюз за съвременна архитектура / Награда Мис ван дер Рое
- Знак за Европейско наследство
- Европейска награден съюз за литература
Повече информация за програма „Творческа Европа“ можете да намерите на следния интернет адрес:
http://www.creativeeuropeuk.eu/how-creative-europe-works


 

Предстои информационен ден по Програма за транснационално сътрудничество "Балкани – Средиземно море" 2014-2020
Предстои провеждане на национален информационен ден по Програма за транснационално сътрудничество "Балкани – Средиземно море" 2014-2020. Срокът за регистрация за участие в предстоящия информационен ден е до 9 февруари 2016 г. 
Информационният ден ще се проведе на 11 февруари 2016 г. в гр. София, в Бест Уестърн Хотел Експо, бул. Цариградско Шосе № 149. Той се организира от Управляващия орган на програмата и Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството във връзка с първата покана за набиране на проектни предложения по програмата.
По време на информационният ден, участниците ще имат възможност да се запознаят с основните изисквания на първата покана за предложения по програмата, да задават въпроси и да обменят идеи за сътрудничество по програмата. Програмата обхваща два приоритета: „Предприемачество и иновации“ и „Околна среда“.
Всички желаещите да участват в събитието трябва да попълнят онлайн регистрационен формуляр.  
Първата покана за проектни предложения по програмата за транснационално сътрудничесто Интеррег-V-Б „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г. (Balkan‐Mediterranean 2014‐2020, наричана още BalkanMed или BMP) е с общ бюджет на поканата 20 132 788 евро. 
Крайният срок за подаване на проектните предложения е 15 април 2016 г.
Допълнителна информация във връзка с поканата и подаването на проектни предложения, както и относно програмата за сътрудничество можете да намерите на официалната електронна страница на програмата https://sites.google.com/site/interregbalkanmed/1st-call-for-project-proposals, както и на интернет страницата на Управляващия орган http://www.interreg.gr/en/programmes/2012-05-11-09-00-08/balkan-mediterranean.html
Повече информация за предстоящия информационен ден, както и онлайн регистрационния формуляр за участие в събитието, можете да намерите на интернет страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройство.
http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=7863

 

 

Отворена е покана за проекти за изготвяне на целеви анализи по Програма за сътрудничество ЕСПОН 2020

Отворена е покана за подаване на проектни предложения за изготвяне на целеви анализи по Програма за сътрудничество ЕСПОН 2020 от Европейската група за териториално сътрудничество /ЕГТС/ ЕСПОН
Идеята на целевите анализи на програмата ЕСПОН е да свърже европейската перспектива с процесите на създаване на политики и програмиране в областта на териториалното развитие и сближаването. Кандидатите могат да подават проектни предложения за целеви анализи, които отговорят на техни специфични нужди на ниво политики, както и на нужди за изготвяне на специално определени данни за територията в по-широк контекст. По поканата могат да кандидатстват организации, създаващи политики, практици на национално, регионално и местно равнище, както и управляващи органи и секретариати по програмите, съфинансирани от ЕС.
Целевите анализи се възползват от данните за територията, изготвени по програмата ЕСПОН и директно допринасят за процеса на вземане на информирани решения, свързани с развитието на регионите, градовете и по-големите територии.
Всички кандидати, които проявяват интерес към поканата трябва да разработят проектни предложения и да ги подават за оценка в ЕГТС ЕСПОН. За успешните проектни предложения, ЕГТС ЕСПОН ще проведе тръжна процедура и ще предложи на кандидатите необходимата техническа експертиза.
Целевият анализ ще бъде извършен съвместно от заинтересованите страни и експертите, като се комбинират знанието и опитът на избраните кандидати със съществуващи данни за европейската територия в рамките на темата от предложения анализ. Очаква се целевият анализ да постигне резултати в рамките на 12 месеца.
Крайният срок за кандидатстване е 9 март 2016 г. Кандидатстването е по електронен път чрез електронна форма, налична на интернет-страницата на ЕСПОН. Предложенията могат да бъдат подавани от групи заинтересовани страни, споделящи общ аналитичен интерес, а така също и от индивидуални организации/институции. Възможно е да бъдат включени и асоциации от организации/институции, които на европейско ниво участват в изпълнението и управлението на целевите анализи
През 2016 г. се очаква да бъдат избрани за изпълнение до 6 предложения, като техният избор ще се осъществява на базата на критерии, включени в Насоките за кандидатстване.
Повече информация за поканата за подаване на проектни предложения за изготвяне на целеви анализи по Програма за сътрудничество ЕСПОН 2020 можете да намерите на следния интернет адрес: http://www.espon.eu/main/


 

Обявена е покана по подмярка 19.2 от ПРСР 2014-2020

Министерството на земеделието и храните обяви покана за подбор на Местни инициативни групи (МИГ) и стратегии за Водено от общностите местно развитие при условията и реда на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (обн., ДВ, бр.100 от 18 декември 2015 г.).
Приемът на заявления по настоящата покана ще започне на 15 февруари 2016 г.
Помощта по подмярка 19.2 по тази покана ще се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.
Повече информация за поканата можете да намерите на следния интернет адрес: http://www.prsr.government.bg в рубрика „Програма за развитие на селските райони 2014- 2020”.


 

Покана за кандидатстване по КД2 на “Еразъм+“

Публикувана е покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства за обмен на добри практики", сектор "Младеж" на интернет страницата на Центъра за развитие на човешките ресурси.
През 2016 г. се предвиждат по-целенасочени Стратегически партньорства (по-ясно разграничаване между проекти, подкрепящи иновации, и проекти, подкрепящи обмена на добри практики). В зависимост от целите на Стратегическото партньорство, проектните предложения ще бъдат разделени на два типа:
• Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите
Проекти, насочени към разработване на интелектуални продукти и/ или разпространение на новаторски или съществуващи иновативни идеи. Кандидатите в този тип Стратегически партньорства ще имат възможност да кандидатстват по всички възможни бюджетни пера, валидни за дейността.
• Стратегически партньорства за обмен на добри практики
Основна цел на този тип проекти е да се даде възможност на организациите да развиват и укрепват своя капацитет, да повишават способността си за работа на международно ниво чрез споделяне на идеи, методи и добри практики. В този тип проекти бюджетните пера „Интелектуални продукти" и „Събития за разпространение на резултатите" отпадат. В стратегическите партньорства за обмен на добри практики също могат да се създават крайни продукти, като финансирането за тях, както и разпространението на резултатите по дейностите на проекта ще се осъществяват чрез бюджетното перо „Управление и изпълнение на проекта".
Поканите за кандидатстване за Стратегически партньорства, сектор Младеж, ще бъдат разпределени през годината по следния начин:
02 февруари 2016 г. – Покана за подаване на проектни предложения за „Стратегически партньорства за обмен на добри практики";
06 април 2016г. – Покана за подаване на проектни предложения за „Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите"
04 октомври 2016г. – Покана за подаване на проектни предложения за „Стратегически партньорства за обмен на добри практики".         
Крайният срок за кандидатстване по настоящата покана е 02 февруари 2016г.  
Подробна информация за поканата, както и документите за кандидатстване можете да намерите на следния интернет адрес: http://www.hrdc.bg/


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
113618