header.jpg

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" ЩЕ ПРЕДОСТАВЯ ФИНАНСИРАНЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИ

Микро, малки и средни предприятия, които са търговци по смисъла на ТЗ или Закона за кооперациите с по-малко от три приключили финансови години ще могат да кандидатстват с проект за създаване и развитие на нови предприятия в специфични сфери, свързани с преодоляването на европейските и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП. Процедурата се финансира по приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП" на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020", а основната й цел е насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства.Ще бъдат подкрепяни дейности за реализиране на предприемачески идеи и дейности за разработване на нови продукти и услуги. От кандидатите ще се изисква да осигурят съфинансиране в размер на 10 % от общите допустими разходи по проекта. Минималната стойност, за която може да се кандидатства с проектно предложение е 50 000 лв., а максималната 391 166 лв.
очаква се процедурата да бъде отворена през м.септември 2017 г., съгласно Индикативната годишна програма на ОП "Иновации и конкурентоспособност".

Индикативната годишна програма е публикувана тук: http://www.opcompetitiveness.bg/images/module6/files/157/788_161125_OPIC_IGRP_2017_odobrena_ot_KN.pdf 


 

2600 малки и средни предприятия в България подпомагат Eвропейският инвестиционен фонд и Райфайзенбанк

Над 2600 малки и средни предприятия ще се възползват от двойно споразумение между ЕИФ и Райфайзенбанк.  Две споразумения за финансова подкрепа бяха подписани по програма COSME на Европейската комисия като част от подкрепата, осигурена от Европейския фонд за стратегически инвестиции, който стои в основата на Инвестиционния план за Европа.
В рамките на тази финансова подкрепа ЕИФ ще осигури  директна гаранционна линия, с която Райфайзенбанк ще предостави кредити в размер на 100 млн.евро. По линия на второто споразумение, Райфайзен Лизинг България ще предостави лизингово финансиране на малки и средни предприятия в размер на 50 млн.лева. 
Програмата COSME осигурява на фирмите достъп до инвестиционно, оборотно и лизингово финансиране при ниски нива на обезпечение. Максималният размер на кредитите е 1.5 млн.евро, а срокът – до 10 години за инвестиционни и до 5 години за оборотни кредити.
COSME е европейска програма за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия за периода 2014-2020 г. с общ бюджет 2.3 млрд. евро. 60 % от бюджета на програмата е насочен към подобряване на достъпа до финансиране за МСП в Европа посредством Механизма за гарантиране на заеми и Капиталовия механизъм за растеж.
Инвестиционният план за Европа е насочен към създаване на работни места и подпомагане на растежа. Това е възможно чрез по-интелигентно използване на новите и съществуващи финансови ресурси, премахване на пречките пред инвестициите, осигуряване на видимост и техническа помощ за инвестиционни проекти. 
Двете споразумения за България потвърждават ангажимента на Европейската комисия да изпълни част от основните си цели: създаване на работни места, повишаване на растежа и инвестициите в Европа.

За допълнителна информация:
 
ЕИФ: David Yormesor
тел.: +352 42 66 88 346, и-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
 
Райфайзенбанк (България):
тел.: +359 2 919 85 535, и-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
Европейска Комисия:
Siobhan Millbright
тел.: + 32 229 57361, и-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


 

ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО “БАЛКАНИ–СРЕДИЗЕМНО МОРЕ” 2014-2020 Г. ЩЕ БЪДАТ ИНВЕСТИРАНИ НАД 40 МЛН.ЕВРО
 
Над 40  млн. евро ще бъдат инвестирани  по Програмата за транснационално сътрудничество “Балкани–Средиземно море” 2014-2020 г. Това обяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова по време на Второто заседание на Комитета за наблюдение на програмата, което се провежда в София. 
В рамките на заседанието ще бъдат разгледани и одобрени резултатите от първия етап на оценка на проектни предложения-оценка на административното съответствие и допустимост. Първата покана за набиране на проектни предложения стартира на 16.12.2015 г. и продължи до 26.04.2016 г. В рамките на установения срок са подадени общо 384 проектни предложения от публични власти, институции и организации от държавите–партньори по програмата – България, Гърция, Кипър, Македония и Албания. Подадените проекти са в областта на развитието на предприемачество и иновации и опазване на околната среда. Общият бюджет на поканата възлиза на над 20.1 млн. евро. Зам.-министър Николова подчерта, че подадените проектни предложения с водещи партньори от България са 94. В последствие, одобрените на този етап проектни предложения ще бъдат обект на техническа оценка като се очаква проектите, които ще получат финансиране  да бъдат одобрени  през декември тази година . През месец март се очаква да започне изпълнение на проектите. 
 
Повече информация за Програмата можете да намерите на следния интернет адрес: http://www.interreg-balkanmed.eu/

 

Отворена е покана по Програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА (2014—2020 г.) - Подпрограма „Култура“: EACEA 45/2016: Подкрепа за проекти за европейско сътрудничество

 

Подпрограма „Култура“ ще финансира проекти, предвиждащи дейности предимно в областите на:

А. транснационалната мобилност;

Б. привличането на публика;

В.1. изграждане на капацитет — цифровизация;

В.2. изграждане на капацитет — нови бизнес модели;

В.3. изграждане на капацитет — образование и обучение.

Приоритети:

Категория 1 — Проекти за сътрудничество от по-малък мащаб

 В тази категория са включени проекти:

- в чиято реализация участват ръководител на проекта и поне още двама партньори, чиито седалища са в поне три различни държави, участващи в програмата „Творческа Европа“ — подпрограма „Култура“. Седалището на ръководителя на проекта или на един от партньорите трябва да бъде в държава от категории 1, 3 или 4 на държавите, които се допускат до участие;

- за които е подадено заявление, с което се кандидатства за безвъзмездни средства от ЕС в размер на не повече от 200 000 EUR, представляващи най-много 60% от допустимия бюджет.

Ако проектът бъде одобрен, ръководителят на проекта в категория 1 може да подаде заявление за финансиране на нов проект в категория 1 или категория 2 в отговор на следващи покани за представяне на предложения.

Категория 2 — Проекти за сътрудничество от по-голям мащаб

 В тази категория са включени проекти:

- в чиято реализация участват ръководител на проекта и поне още петима партньори, чиито седалища са в поне шест различни държави, участващи в програмата „Творческа Европа“ — подпрограма „Култура“. Седалището на ръководителя на проекта или на един от партньорите трябва да бъде в държава от категории 1, 3 или 4 на държавите, които се допускат до участие;

- за които е подадено заявление, с което се кандидатства за безвъзмездни средства от ЕС в размер на не повече от 2 000 000 EUR, представляващи най-много 50% от допустимия бюджет.

Краен срок за кандидатстване e 23 ноември 2016 г., преди 12.00 ч. централноевропейско време/централноевропейско лятно време (по обед, брюкселско време) 

Повече информация можете да намерите на следния интернет адрес:

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2017_en
 


 

Наближава крайният срок по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия"
 
Основната цел на процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия" е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката. Допустими за финансиране са следните дейности:
 
Елемент А „Инвестиции“:
  • Инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включени в обследване за енергийна ефективност, извършено от лица, вписани в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ; и
  • ВСЯКА от предвидените за изпълнение дейности по Елемент А следва да е с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5% за съответната мярка съгласно обследването за енергийна ефективност;
Елемент Б „Услуги“:
  • Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;
  • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001;
  • Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”) от лице, вписано в публичния регистри по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност;
  • Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на дейностите, включени в Елемент А ;
  • Публичност и визуализация;
  • Одит на проекта.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 90 млн. евро.
Отделните проекти могат да получат между 50 хил. и 1.5 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ.
Крайният срок за кандидатстване е 19.00 часа на 12 октомври 2016 г.  
 
Повече информация по процедурата можете да намерите на следния интернет адрес:
http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1062
 

 

Статистика

Брой прегледи на статиите
158595