header.jpg
Готови са резултати от селекцията на проектни предложения по КД3 „Подкрепа за реформиране на политиките” – дейност „Структурен диалог”, сектор „Младеж“ по Покана за кандидатстване към 26 април 2017г по Програма Еразъм+. 
Екипът на ЦРЧР предоставя резултатите от селекцията на проектни предложения по Ключова дейност 3 – „Подкрепа за реформиране на политиките“, дейност „Структурен диалог“, сектор „Младеж“, с краен срок за кандидатстване 26.04.2017г. Информацията е достъпна в секция „Подкрепа за реформиране на политиките (КД3)”, секция „Младеж“, както и на директния линк: http://www.hrdc.bg Всеки кандидат ще получи официално уведомително писмо с информация относно индивидуалните оценки по отделните критерии и обратна връзка, която обобщава коментарите и препоръките на външните оценители.
Източник:  Център за развитие на човешките ресурси

Конкурс на тема: Модули за магистърски степени по изкуство и наука
Европейската комисия стартира иновативен конкурс в размер на 1,5 милиона евро за предложения за създаването на иновативни интердисциплинарни модули за магистърски степени, съчетаващи изкуство и информационни и комуникационни технологии с предприемачески умения и бизнес познания.
Творческата сфера изпитва значителен недостиг на умения, що се отнася до пресечната точка на творчество и технологии. Тази дейност, предoставена от Творческа Европа, цели да насърчи интердисциплинарния подход в магистърските и университетските курсове, като насърчи междусекторната учебна програма, съчетаваща технологията с изкуствата.
Действието ще бъде осъществено чрез проектирането и включването на иновативни модули в съществуващите магистърски степени, свързани с изкуство, култура, наука, инженерство, технологии и други подобни.
Краен срок за кандидатстване: 10 октомври 2017
За повече информация: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-modules-master-degrees-arts-and-science

Покана за проектни предложения „Подпомагане на проекти за превод на литературни произведения“ (EACEA 15/2017) Бюро „Творческа Европа“ – България 
Цели и приоритети
Основните цели на подкрепата за проекти за литературен превод са:
- да подкрепя културното и езиковото разнообразие в ЕС и в други страни, участващи в  Подпрограма Култура на програмата "Творческа Европа";
- да се засили транснационалният циркулация и разнообразието от висококачествени литературни произведения в дългосрочен план;
- подобряване на достъпа до тези литературни произведения в ЕС и извън него;
- да достигне до нови аудитории за качествени преведени литературни произведения
Допустими участници и държави
Допустимите кандидати трябва да бъдат издатели или издателски къщи, установени в една от участващите страни на Подпрограмата Култура, които са активни в издателския сектор и които имат юридическа правосубектност най-малко 2 години на датата на крайния срок за подаване на заявления. Кандидатите не трябва да бъдат в ситуация, която да ги изключва от участие и / или от възлагане, както е определено във финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Съюза и правилата му за прилагане. 
Допустимите проекти трябва да имат максимална продължителност от 2 години (период на допустимост); да се състои от превод и популяризиране (включително публикуване на резюме на преведените произведения на пакет от 3 до 10 допустими произведения на художествената литература от и на подходящи езици; да се основава на стратегия за превод, публикуване, разпространение и популяризиране на преведените произведения. Краен срок за кандидатстване: 25 юли 2017 година, 12:00 ч. централноевропейско време.
Още информация и документи за кандидатстване: http://www.creativeeurope.bg/kultura/translation
 

Отворена покана за филмови преводи
Комисията отправя покана за представяне на предложения за намиране на новаторски решения за филмов превод и за проследяване на езикови версии на филми, на стойност 1 млн. Евро. Целта е да се увеличи наличността и разпространението на европейски филми чрез намаляване на разходите за субтитриране и по-добро използване на публичното финансиране за филмови преводи.
Целта е двойна:
Действие А
Намерете иновативни решения за висококачествен филмов превод (например, crowdsourcing, машинен превод и т.н.). Тези иновационни решения / процеси / модели следва да бъдат приложени към изготвен каталог на европейски произведения, който след това следва да бъде предоставен на VOD услугите.
Действие Б
Активирайте онлайн проследяването на езиковите версии на филми и позволете на доставчиците на услуги (например VOD услуги, догонващи телевизионни услуги или кина) да намерят лесно езиковата версия по техен избор.
Заявленията са отворени до петък, 15 септември 2017 г., за проекти, които ще започнат от януари 2018 г.
Допълнителна информация за отворената покана може да намерите в приложените документи на https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/preparatory-action-crowdsourcing-subtitling-increase-circulation-european-works.

Нови възможности за финансиране по програма LIFE Grants 
Комисията приканва юридически лица (образувания), регистрирани в Европейския съюз (ЕС), да представят предложения за покана за представяне на предложения за субсидии за действие LIFE. Поканата обхваща предложения за подпрограмите LIFE.
За подпрограмата "Околна среда" тази покана ще обхваща безвъзмездни средства за дейности за "традиционни" проекти, подготвителни проекти, интегрирани проекти, проекти за техническа помощ.
За подпрограмата "Действия по климата" настоящата покана ще обхваща безвъзмездните средства за дейности за "традиционни проекти", интегрирани проекти, проекти за техническа помощ.
Предложенията могат да се подават от юридически лица (образувания), регистрирани в ЕС. Кандидатите могат да попадат в три вида бенефициенти: (1) публични органи, (2) частни търговски организации и (3) частни нетърговски организации (включително неправителствени организации).
Кандидатите трябва да използват пакетите за кандидатстване LIFE 2017 (само на английски език) за подготовката на техните предложения. Всеки пакет за кандидатстване съдържа пълни и подробни обяснения по отношение на допустимостта, процедурите, процентите на съфинансиране и всички други съответни подробности. За "традиционните" проекти, кандидатите трябва да използват само уеб приложението eProposal Web, за да създадат и подадат предложение. Всички други видове проекти трябва да използват формулярите за кандидатстване, предоставени в съответния пакет за кандидатстване. Моля, обърнете внимание, че условията, посочени във всеки документ във всеки пакет от документи, ще бъдат задължителни за успешните кандидати, затова ги прочетете внимателно.
Ориентировъчният общ бюджет за безвъзмездните средства за действие за тази покана е 373 145 000 EUR. От тях 290,895,000 евро са предвидени за подпрограмата "Околна среда" и 82,430,000 евро за подпрограмата "Действия по климата". Най-малко 55% от бюджетните средства, отпуснати за проекти, подкрепяни чрез безвъзмездни средства за дейности по подпрограмата "Околна среда", са предназначени за проекти, подпомагащи опазването на природата и биологичното разнообразие.
Възможна подкрепа от страна на националните органи: държавите-членки са създали мрежа от Национални центрове за контакт. НКЦ могат да оказват подкрепа на кандидатите по време на подготовката и фазата на подаване. За повече подробности, моля, свържете се с Националното звено за контакт. 
Повече информация: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/

Статистика

Брой прегледи на статиите
259823