header.jpg
Отворена е подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020
 
От 2 септември в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ се приемат заявления по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. 
Общият бюджет за този прием по подмярка 7.2 е в размер на левовата равностойност на 341 млн. евро. Финансовата  помощ  е  в  размер  100  на  сто  от  общия  размер  на  допустимите  за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи.
Максималният размер на общите допустими разходи по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 –2020 г. за целия период на прилагане на ПРСР 2014 –2020 г. за един кандидат община е левовата равностойност на 10 000 000 евро.
 
По подмярката могат да кандидатстват следните кандидати:
  • общини, посочени в приложение No 1, за дейности по чл. 4, т. 1, 2, 4, 5, 6, 7 или 8;
  • общините Велинград, Гоце Делчев, Карлово, Лом, Панагюрище и Петрич за дейностите по чл. 4 с изключение на строителните граници на административния център на общините за дейностите по чл. 4, т. 1, 4 или 6 и на общинската територия за дейностите по чл. 4, т. 5, 7 или 8;
  • общини, посочени в приложение No 2, за дейности по чл. 4, т. 1, 2, 4, 5, 6, 7 или 8, а в строителните  граници  на  градовете  от  четвърто  ниво  съгласно  Националната  концепция  за пространствено развитие за периода 2013 –2025 (НКПР 2013 -2025), посочени в приложение No 2, за дейност по чл. 4, т. 5, 6, 7 или 8 само ако са свързани с оборудване, обзавеждане или подобряване на прилежащите пространства съгласно допустимата дейност по чл. 4;
  • ВиК оператори или общини, посочени в приложение No 1, за дейности по чл. 4, т. 3 само за агломерации под 2000 е.ж., посочени в приложение No 3;
  • юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска  цел,  с  изключение  на  юридически  лица  с  нестопанска  цел,  в  които  един  от учредителите и/или членовете е община, за дейности по чл. 4, т. 5 или 7;
  • читалища, регистрирани по Закона за народните читалища, за дейности по чл. 4, т. 7.
Крайният срок за кандидатстване е 3 октомври 2016 г.
 
Допълнителна информация, свързана с кандидатстването за финансово подпомагане по подмярка 7.2, може да намерите на сайта на ДФ„Земеделие“.
http://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/merki-podpomagane/

 
Покана за подаване на проектни предложения по Европейски инструмент за демокрация и човешки права 2016
 
Европейският инструмент за демокрация и човешки права (ЕИДПЧ) е програма на Европейския съюз, която има за цел насърчаване на демокрацията и правата на човека по целия свят чрез подкрепа за инициативи на гражданското общество. ЕИДПЧ е приет от Европейския парламент и Съвета през март 2014 г. (Наредба № 235/2014) за периода 2014-2020 г., като той заменя и доразвива ЕИДПЧ (2007-2013 г.) и Европейската инициатива за демокрация и права на човека ( 2000-2006 г.).
Този инструмент е предназначен за подкрепа на гражданското общество, с цел то да се превърне в ефективна сила за политически реформи и защита на човешките права. ЕИДПЧ предлага независимост на действие, което е важна особеност на сътрудничество с организации на гражданското общество на национално ниво, особено в чувствителните области на демокрацията и човешките права. Той предлага голяма гъвкавост и повишен капацитет, за да се отговори на променящите се обстоятелства или в подкрепа на иновациите. 
Приоритетните направления, които подкрепя инструмента са следните:
- Права на човека и техните защитници, които са най-изложени на риск;
- Икономически, социални и културни права;
- Човешко достойнство;
- Дискриминация.
Обособена позиция 1: Подкрепа за жените правозащитници и / или защитници на правата на човека, които работят за правата на жените и момичетата, които са най-изложени на риск (4650000 евро);
Обособена позиция 2: Подкрепа за действията на гражданското общество в борбата срещу изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание (13504000 евро);
Лот 3: Подкрепа за изпълнението на Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека (4,65 милиона евро);
Лот 4: Подкрепа за правата на лицата, принадлежащи към малцинства, и на лица, засегнати от дискриминация на базата на кастово деление (3580000 евро);
Лот 5: Подкрепа за справяне с безнаказаността и преходно правосъдие (4650000 евро).
По Лотове 1, 2, 3 и 4 на настоящата покана се кандидатства за грантове между 250 000 и 1 милиона евро.
По Лот 5 на настоящата покана се кандидатства за грантове между 1 милиона и 1,55 милиона евро. Дейностите трябва да бъдат извършени в една или повече страни извън Европейския съюз.
Първоначалната планирана продължителност на проекта не може да бъде по-ниска от 24 месеца, нито да надвишава 36 месеца.
 
Процедурата за кандидатстване се състои от две фази:
- Представяне на Концепция;
- Представяне на пълно проектопредложение.
Краен срок за подаване на проектни предложения: 14 октомври 2016 г.  
 
Повече информация за поканата можете да намерите на следния интернет адрес: 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1471857966857&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=152550
 
Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“
 
Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обяви процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд. Тя има за цел:
- Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните възможности на тези лица за заетост и интеграция на пазара на труда;
- Подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие и насърчаване участието на пазара на труда и възстановяване на трудовата активност на семейства с деца /включително с увреждания/;
- Реализация на комплексни действия в посока улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, включително и чрез предоставяне на иновативни социални и здравни услуги;
- Предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 20 000 000 лв.
Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg/, http://www.eufunds.bg и https://eumis2020.government.bg/.
Проектните предложения по настоящата процедура се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) –https://eumis2020.government.bg.
 
Краен срок за представяне на проектни предложения е 31.10.2016 г. 17:30 часа.
 
Пълният комплект документи за кандидатстване можете да намерите на следния интернет адрес:
https://www.eufunds.bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020/obyavi-za-nabirane-na-proektni-predlozhen
 

 
ESAA: Конкурс за социални проекти
 
Студентска и алумни асоциация на Еразъм + (ESAA) отправя покана за финансиране на социални проекти, които кандидатите могат да реализират в своя регион с други членове на ESAA. 
Финансирането на един проект е в размер на 5000 евро.
Целта на схемата за финансиране на социални проекти е да се даде възможност на членовете на ESAA да видят как техните социално ориентирани идеи оживяват. ESAA иска да подкрепи кандидатите в реализирането на положителни социални промени в техните общности.
Всички, организации, които искат да кандидатстват с проектни предложения могат да се запознаят с насоките за кандидатстване и с вътрешните критерии за оценка тук: http://www.esaa-eu.org/nc/what-we-do/news/details/news/detail/News/45-call-for-projects-go-social-with-esaa/. 
Кандидатстването се извършва с попълването на формуляр за кандидатстване и изпращането му на Комисията за оценка в срок до 28 август 2016 г
Проектите следва да се осъществят в периода 26 септември - 22 октомври 2016.
Социалните проекти трябва да са насочени към въпроси от обществен интерес в широк смисъл и да имат за цел да активират участието на Еразъм + Студенти и възпитаници в международни социални проекти.
Примерни дейности и теми, които могат да включват проектите:
- социалното равенство и включване
- показване на напредък по отношение на спазването и насърчаването на правата на човека
- намаляване на образователното неравенство
- овластяване и даване на глас на тези, които са социално, икономически, физически в неравностойно положение
- стимулиране на устойчивостта на околната среда
- подкрепа на разнообразието и равенството в общности
- насърчаване на членовете на ESAA да станат социално активни
 
Срок за кандидатстване: до 28 Август 2016 г.
 
Насоките за кандидатстване, както и подробна информация за конкурса можете да намерите на следния интернет адрес:
http://www.esaa-eu.org/nc/what-we-do/news/details/news/detail/News/45-call-for-projects-go-social-with-esaa/

 
Наближава крайният срок за участие в европейската награда "Достъпен град" 2017 г. 
 
Наградата „Достъпен град" се организира от Европейската комисия съвместно с Европейския форум на хората с увреждания. С нея се цели да се насърчат градовете да споделят своя опит и да подобряват достъпността в полза на всички.
Градовете от ЕС с население над 50 000 жители могат да подадат заявления за участие в конкурса до 8 септември 2016 г.
Кандидатите трябва да бъдат управляващ орган на град с над 50 000 жители в една от държавите членки на ЕС. В държави членки с по-малко от два такива града могат да участват и градски зони, съставени от два или повече града, ако общото им население надхвърля 50 000 жители.
Насоките и правилата за участие в конкурса са налични на всички официални езици на ЕС на уебсайта за наградата „Достъпен град".
За участие в конкурса журито ще разглежда мерки, предприети и планирани в следните области:
- застроена околна среда и обществени пространства;
- транспорт и свързаната с него инфраструктура;
 - информация и комуникации, включително нови технологии (ИКТ);
 - обществени съоръжения и услуги.
Оценяването ше се извърши въз основа на следните пет критерия:
1. Обхват на дейностите
2. Ангажираност, равнище на поети задължения
3. Въздействие
4. Качество и устойчивост на резултатите
5. Включване на лица с увреждания и подходящи партньори.
Победителят в изданието за 2017 г. на наградата „Достъпен град“ ще бъде обявен на 29 – 30  ноември 2016 г. Церемонията е част от годишната конференция по повод на Европейския ден на хората с увреждания, провеждана в Брюксел. 
Подробна информация за конкурса можете да намерите на следния интернет адрес:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=bg&catId=88&eventsId=1113
 

 

Статистика

Брой прегледи на статиите
138973