header.jpg

Отворена покана по  Програма „Творческа Европа“

Отворена е покана по Програма „Творческа Европа“ за подкрепа на проекти за превод на литературни произведения. Целта на поканата е да се подпомага културното и езиково многообразие в Съюза и в други държави, участващи в подпрограма „Култура“,да се насърчава транснационалното разпространение на висококачествени литературни произведения, както и да се подобрява достъпа до тези литературни произведения в Съюза и извън него и да се достига до нова публика. 

По поканата могат да кандидатстват  издатели или издателски къщи, установени в някоя от участващите в подпрограма „Култура“ държави, които осъществяват дейност в издателския сектор и са правни субекти поне от 2 години към датата на крайния срок за подаване на заявления.
Приоритетите на поканата са следните: 
- подкрепа за разпространението на европейски литературни произведения с цел да се гарантира възможно най-голяма достъпност; подкрепа за популяризирането на европейски литературни произведения, включително подходящо използване на цифровите технологии при разпространението и популяризирането на произведенията; 
- насърчаване на превода и популяризирането на висококачествени европейски литературни произведения в дългосрочен план; 
- насърчаване извършването на преводи от по-малко използвани езици на английски, немски, френски и испански (кастилски), тъй като те могат да допринесат за по-широкото разпространение на произведенията; насърчаване на преводи на по-слабо представени жанрове, например произведения за млада аудитория (деца, юноши и младежи), комични/графични романи, разкази или поезия; 
- насърчаване на преводите и популяризирането на произведения, които са спечелили Наградата за литература на Европейския съюз.
Допустими проекти: Категория 1 — Двугодишни проекти: 
Проектите от тази категория трябва: 
- да имат максимална продължителност от 2 години (период на допустимост); 
- да бъдат предмет на заявление, с което се кандидатства за не повече от 100 000 евро, представляващи не повече от 50% от допустимия бюджет; 
- да се състоят в превод и популяризиране (включително публикуване на резюме на преведените произведения) на пакет от 3 до 10 допустими произведения на художествената литература от и на допустими езици; 
- да се основават на стратегия за превод, разпространение и популяризиране на преведените произведения на художествената литература.
Крайният срок за кандидатстване е  27 април 2016 г.
Повече информация за поканата можете да намерите на следния интернет адрес:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-literary-translation-projects-2016_en

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

Обявена е процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, финансирана от Оперативната програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР 2014-2020). Целта на настоящата схема е да се подкрепи реализацията на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, насочени към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в 39 града от 1-во, 2-ро, 3-то йерархично ниво в съответствие с Националната концепция за пространствено развитие на България за периода 2013-2025 г.
Конкретни цели на процедурата, в съответствие с отделните инвестиционнни приоритети:
- Да се повиши енергийната ефективност и да се достигне най-малко клас на енергопотребление „С“ в жилищния сектор, в студентските общежития и в административните сгради на държавната и общинската администрация;
- Да се повиши качеството на живот, социалното включване и подобряването на екологичната среда чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;
- Да се подобри инвестиционната активност чрез възстановяване на зони с потенциал за икономическо развитие;
- Да се осигури подходяща социална инфраструктура, включително съвременни социални жилища за настаняване на уязвими и необлагодетелствани групи от населението;
- Да се подобрят условията за достъп до културен живот;
- Да се обнови и модернизира общинската образователна инфраструктура;
- Да се създаде по-ефективен, по-бърз и по-екологичен градски транспорт с по-малко потребление на енергия и възможности за алтернативни форми на транспорт.
По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на Инвестиционна програма и проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020, https://eumis2020.government.bg/.
Крайни срокове за кандидатстване с инвестиционна програма: 15-31 март 2016 г.
Крайни срокове за кандидатстване с проектни предложения: текущо до 31 май 2019 г. като до 31 май 2016 г. всяка община следва да подаде проектни предложения за минимум 50% от бюджета на града по процедурата
Повече информация за процедурата можете да намерите на следния интернет адрес: http://www.bgregio.eu/shemi/117/oprr--oprd--mrr.aspx

Източник: www.bgregio.eu


 

Наближава крайния срок по първата покана за представяне на предложения по инициативата Urban Innovative Actions
По поканата могат да кандидатстват:
- Всички градски органи на местна административна единица, определена в зависимост от степента на урбанизация като градска агломерация, град или предградие, с население от поне 50 000 жители;
- Сдружения или обединения на градски органи на местни административни единици, определени в зависимост от степента на урбанизация като градски агломерации, градове или предградия, с общо население от поне 50 000 жители; това може да включва трансгранични сдружения или обединения, сдружения или обединения в различни региони и/или държави членки.
По първа покана за представяне на предложения кандидатите могат да подават проектни предложения на следните теми:
- Бедност в градските райони (с акцент върху изостаналите градски квартали);
- Интеграция на мигрантите и бежанците;
- Енергиен преход;
- Работни места и умения в местната икономика.
Всеки проект може да получи до 5 милиона евро съфинансиране от ЕФРР.
Изпълнението на проекта трябва да се проведе в рамките на максимален период от 3 години.
Инициативата UIA следва принципа на "общите разходи". Проектът се финансира съвместно от ЕФРР с до 80% от допустимите разходи. Всеки бенефициент на ЕФРР трябва да осигури публично или частно финансиране, за да допълни своя бюджет (най-малко 20%), или от собствените си ресурси, или от други източници. Въпреки това се насърчава по-голямата част от вноските да идват от публични източници.
За тази покана за представяне на предложения е предвиден бюджет от 80 милиона евро.
Крайният срок за кандидатстване е 31 март 2016 г.  
Повече информация за поканата можете да намерите на следния интернет адрес:
http://www.uia-initiative.eu/en/call-for-proposals?hash=1f1f32b7-f384-453d-8c6a-217c136c9df9&utm_medium=social&utm_source=facebookpage

Източник /текст и фотография/: Европейска комисия


 

Покана за проектни предложения за подобряване на взаимното функциониране на информационните и комуникационни технологии в страните членки

Общата цел на поканата е да подкрепи страните членки за подобряване на взаимното функциониране на информационните системи на ведомствата за морско наблюдение, с цел усъвършенстване на междусекторен и трансграничен обмен на информация за подобряване на ефикасността и ефективността на националните власти за осигуряване на безопасни, сигурни и екологично защитени морета. Това включва връзка на националните системи с националните центрове CISE и/или учредяване на такива национални центрове CISE.
Общ бюджет на поканата: 2 538 000 евро.
Максималното финансиране от ЕС за проект не може да надвишава:
- 200 000 евро за ACTION 1 – "Подготвителни действия";
- 300 000 евро за ACTION 2 – "Разработване на взаимно функциониране"
- 400 000 евро за проекти, които комбинират ACTION 1 и ACTION 2.
Безвъзмездното финансиране от ЕС за проект е до 80% от допустимите разходи.
Изпълнителната агенция за МСП на ЕС очаква да финансира до 10 проектни предложения. Предложенията трябва да бъдат подадени от консорциум от най-малко две организации. Една от тези организации трябва да действа като координатор на консорциума, докато другите ще бъдат партньор/и.
Допустими кандидати: публични власти /национални, регионални, местни администрации/ на страните членки на ЕС, участващи в координиране и/или изпълнение на следните дейности по морско наблюдение, контрол и защита на национално и/или регионално равнище: морска сигурност и безопасност, митници, граничен контрол, общо правоприлагане, контрол на рибарството, защита на морската околна среда/реакция и защита при замърсяване.
Крайният срок за подаване на проекти е  31 март 2016 г., 16.00 ч. брюкселско време.
Повече информация за поканата можете да намерите на следния интернет адрес:
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-ict-interoperability-improvements-member-states-enhance-information-sharing-maritime

Източник /текст и фотография/: Европейска комисия


 

Стартира схема „Обучения и заетост“ за безработни над 29 години по ОП „РЧР“

Агенцията по заетостта стартира схема „Обучения и заетост“ за безработни лица на възраст над 29 години. От 25 март 2016 г. в бюрата по труда в цялата страна всеки работодател /от реалния сектор и търговски дружества с общинско участие в капитала или чрез граждански дружества по Закона за задълженията и договорите /съгл. чл. 51, ал. 2 от Закона за общинската собственост/ може да заяви своите потребности за наемането на работници по схемата.
Схема „Обучения и заетост“ се съфинансира от Европейския социален фонд на Европейския съюз по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Тя ще се реализира на два етапа:
- В първия етап, който стартира на 25.03.2016 г., е осигурен бюджет от 8 100 000 лева за трудови възнаграждения на безработни лица над 29 години, регистрирани в бюрата по труда.
- Във втория етап на заявилите участие безработни /над 29 г./ ще им бъде осигурена възможност за обучение и преквалификация, а след това и заетост.
Общата стойност на схемата „Обучения и заетост” за двата етапа е 81 млн. лв.
Приоритетните целеви групи са безработни лица:
- с основно или по-ниско образование;
- продължително безработни с регистрация в дирекции „Бюро по труда” от 12 и повече месеца;
- безработни лица на възраст над 54 г.
Най-малко половината от наетите лица при един работодател трябва да са от някоя от горепосочените приоритетни целеви групи.
•    За търсещите работа безработни лица над 29-годишна възраст:
Всички безработни лица над 29-годишна възраст, вкл., могат да кандидатстват, като подадат заявление за участие в схемата в дирекции „Бюро по труда” по постоянен или настоящ адрес, където са регистрирани. На всяко регистрирано безработно лице /над 29 г./ ще бъде изготвен индивидуален план за действие, който съдържа стъпките, за постигане на конкретни цели за определен период от време.
•    За работодателите:
В рамките на първия етап на схемата работодатели от реалния сектор и търговски дружества с общинско участие в капитала или чрез граждански дружества по Закона за задълженията и договорите /съгл. чл. 51, ал. 2 от Закона за общинската собственост/ ще могат да подават своите заявки за участие във всички дирекции „Бюро по труда“ от 25.03.2016 г., 9.30 ч.
За наетите по проекта безработни лица ще се възстановяват средства за трудови възнаграждения за период до 12 месеца, включително и дължимите към тях вноски за сметка на работодателя, съгласно Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, в зависимост от това представител на коя целева група е всеки одобрен гражданин.
Краен срок: не е посочен  
Повече информация за схемата можете да намерите на следния интернет адрес:
https://www.az.government.bg/pages/procedura-obucheniya-i-zaetost/

Източник: Агенция по заетостта


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
125611