header.jpg
Покана за проектни предложения „Подпомагане на проекти за превод на литературни произведения“ (EACEA 15/2017) Бюро „Творческа Европа“ – България 
Цели и приоритети
Основните цели на подкрепата за проекти за литературен превод са:
- да подкрепя културното и езиковото разнообразие в ЕС и в други страни, участващи в  Подпрограма Култура на програмата "Творческа Европа";
- да се засили транснационалният циркулация и разнообразието от висококачествени литературни произведения в дългосрочен план;
- подобряване на достъпа до тези литературни произведения в ЕС и извън него;
- да достигне до нови аудитории за качествени преведени литературни произведения
Допустими участници и държави
Допустимите кандидати трябва да бъдат издатели или издателски къщи, установени в една от участващите страни на Подпрограмата Култура, които са активни в издателския сектор и които имат юридическа правосубектност най-малко 2 години на датата на крайния срок за подаване на заявления. Кандидатите не трябва да бъдат в ситуация, която да ги изключва от участие и / или от възлагане, както е определено във финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Съюза и правилата му за прилагане. 
Допустимите проекти трябва да имат максимална продължителност от 2 години (период на допустимост); да се състои от превод и популяризиране (включително публикуване на резюме на преведените произведения на пакет от 3 до 10 допустими произведения на художествената литература от и на подходящи езици; да се основава на стратегия за превод, публикуване, разпространение и популяризиране на преведените произведения. Краен срок за кандидатстване: 25 юли 2017 година, 12:00 ч. централноевропейско време.
Още информация и документи за кандидатстване: http://www.creativeeurope.bg/kultura/translation
 

Отворена покана за филмови преводи
Комисията отправя покана за представяне на предложения за намиране на новаторски решения за филмов превод и за проследяване на езикови версии на филми, на стойност 1 млн. Евро. Целта е да се увеличи наличността и разпространението на европейски филми чрез намаляване на разходите за субтитриране и по-добро използване на публичното финансиране за филмови преводи.
Целта е двойна:
Действие А
Намерете иновативни решения за висококачествен филмов превод (например, crowdsourcing, машинен превод и т.н.). Тези иновационни решения / процеси / модели следва да бъдат приложени към изготвен каталог на европейски произведения, който след това следва да бъде предоставен на VOD услугите.
Действие Б
Активирайте онлайн проследяването на езиковите версии на филми и позволете на доставчиците на услуги (например VOD услуги, догонващи телевизионни услуги или кина) да намерят лесно езиковата версия по техен избор.
Заявленията са отворени до петък, 15 септември 2017 г., за проекти, които ще започнат от януари 2018 г.
Допълнителна информация за отворената покана може да намерите в приложените документи на https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/preparatory-action-crowdsourcing-subtitling-increase-circulation-european-works.

Нови възможности за финансиране по програма LIFE Grants 
Комисията приканва юридически лица (образувания), регистрирани в Европейския съюз (ЕС), да представят предложения за покана за представяне на предложения за субсидии за действие LIFE. Поканата обхваща предложения за подпрограмите LIFE.
За подпрограмата "Околна среда" тази покана ще обхваща безвъзмездни средства за дейности за "традиционни" проекти, подготвителни проекти, интегрирани проекти, проекти за техническа помощ.
За подпрограмата "Действия по климата" настоящата покана ще обхваща безвъзмездните средства за дейности за "традиционни проекти", интегрирани проекти, проекти за техническа помощ.
Предложенията могат да се подават от юридически лица (образувания), регистрирани в ЕС. Кандидатите могат да попадат в три вида бенефициенти: (1) публични органи, (2) частни търговски организации и (3) частни нетърговски организации (включително неправителствени организации).
Кандидатите трябва да използват пакетите за кандидатстване LIFE 2017 (само на английски език) за подготовката на техните предложения. Всеки пакет за кандидатстване съдържа пълни и подробни обяснения по отношение на допустимостта, процедурите, процентите на съфинансиране и всички други съответни подробности. За "традиционните" проекти, кандидатите трябва да използват само уеб приложението eProposal Web, за да създадат и подадат предложение. Всички други видове проекти трябва да използват формулярите за кандидатстване, предоставени в съответния пакет за кандидатстване. Моля, обърнете внимание, че условията, посочени във всеки документ във всеки пакет от документи, ще бъдат задължителни за успешните кандидати, затова ги прочетете внимателно.
Ориентировъчният общ бюджет за безвъзмездните средства за действие за тази покана е 373 145 000 EUR. От тях 290,895,000 евро са предвидени за подпрограмата "Околна среда" и 82,430,000 евро за подпрограмата "Действия по климата". Най-малко 55% от бюджетните средства, отпуснати за проекти, подкрепяни чрез безвъзмездни средства за дейности по подпрограмата "Околна среда", са предназначени за проекти, подпомагащи опазването на природата и биологичното разнообразие.
Възможна подкрепа от страна на националните органи: държавите-членки са създали мрежа от Национални центрове за контакт. НКЦ могат да оказват подкрепа на кандидатите по време на подготовката и фазата на подаване. За повече подробности, моля, свържете се с Националното звено за контакт. 
Повече информация: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/

УО на ОПИК 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“, като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти:
BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“
Целта на процедурата е нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията.
По настоящата процедура за подбор на проектни предложения предприятието-кандидат може да участва самостоятелно или в партньорство с научна организация. Приложимите режими помощ по настоящата процедура за подбор на проекти са, както следва:
Елемент А – „помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“ съгласно чл. 25 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014).
Елемент Б – помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 68 454 050 лева.   
Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:
Елемент А
1. Извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
2. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
Елемент Б
1. Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
2. Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване на софтуер и лицензи за срока на изпълнение на проекта), представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА), необходим за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
3. Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ. 
4. Визуализация на проекта.
Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.
Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 17:30 часа на 26.09.2017 г.
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси. Пълният пакет документи (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) по процедурата е публикуван на интернет адреса на оперативната програма: www.opic.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

Покани за предложения в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа
В Официалния вестник на ЕС от 28 юни са публикувани покани за представяне на предложения в рамките на Работната програма за отпускане на безвъзмездни средства в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа.
Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия отправя четири покани за представяне на предложения с оглед отпускането на безвъзмездни средства за проекти в съответствие с приоритетите и целите, определени в Работната програма за 2017 г. в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа за периода 2014-2020 г.
Очакват се предложения по следните четири покани:
CEF-TC-2017-3: Електронно фактуриране
CEF-TC-2017-3: Електронен превод
CEF-TC-2017-3: Europeana
CEF-TC-2017-3: Свободен достъп до данни от обществения сектор
Общият индикативен бюджет за избраните предложения по посочените покани е 24 милиона евро.
Крайният срок за представяне на предложенията е 28 ноември 2017 г.
Документацията във връзка с поканите е публикувана на https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding

Статистика

Брой прегледи на статиите
246088