header.jpg
ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ФОНДА ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ
Фонда за младежка заетост по ФМ на ЕИП и НФМ. Норвегия, Исландия и Лихтенщайн предоставят общо 60,6 милиона евро за период от седем години в подкрепа на транснационални проекти насочени към устойчива и качествена младежка заетост. Целта на фонда е да финансира пилотни проекти, които ще помогнат на младежите да намират работа, както и за обмен на добри практики от една държава в друга. Предвидени са средства и за изследвания.
Крайният срок за кандидатстване е 1 август 2017 г. 
Безработицата, особено сред младите хора, е една от трайните негативни последици от финансовата криза в Европа. Въпреки положителните тенденции в равнището на заетост, младежката безработица (обхващаща възрастовата група 15 до 24 години) в държавите - членки на ЕС, е средно над 18% (21% в ЕС) Еврозоната). В най-тежко засегнатите от кризата държави броят им е много по-висок: през юли 2016 г. в Испания младежката безработица достига до 44%, Гърция 43,8% и Италия 38,4%. Други държави с младежка безработица над 25%  са Хърватия, Кипър и Португалия. В този контекст финансирането от ЕС е налице за държавите - членки на ЕС на голям брой инициативи, насочени към безработицата сред младите хора. Тези инициативи варират от дългосрочните системни промени в образователната и трудовата политика на държавите-членки на ЕС до малките проекти и дейности с ограничено финансиране. Настоящата покана цели да допълни съществуващото финансиране от ЕС за Младежки инициативи за заетост. Проектите в области, които обикновено не получават финансиране от ЕС, са следователно особено добре дошли.
Поддържащи области
Тази покана за транснационални проекти, които са насочени към безработицата сред младите хора, има три основни области, които ще бъдат подкрепяни:
А) Иновации и проучване
Б) Трансфер на ноу-хау и добри практики
В) Анализ и изследвания
Тези области могат да бъдат комбинирани.
2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
Проектите включват организации от най-малко две държави, включително поне една държава бенефициет. Всеки проект трябва да включва един водещ партньор и поне един партньор-бенефициент.
Източник: http://www.eeagrants.bg/bg/2014-2021/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B82/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82.html


Програма Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България - Сърбия 2014-2020 обявява за публично обсъждане Първи вариант на Насоки за кандидатстване по Втората покана. 
Потенциалните кандидати, както и други заинтересовани организации и лица, са поканени да изпратят своите предложения и коментари до 07 юли 2017 г. на следния електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Приоритетните оси на Програмата са както следва:
Приоритетна ос 1. Устойчив туризъм:
1.1. Туристическа атрактивност;
 1.2. Трансграничен туристически продукт;
1.3. Хора за хора и работа в мрежа.
Приоритетна ос 2. Младежи:
2.1. Умения и предприемачество;
2.2. Хора за хора и работа в мрежи.
Приоритетна ос 3. Околна среда:
3.1. Съвместно управление на риска;
3.2. Опазване на природата.
Повече информация: http://www.ipacbc-bgrs.eu/bg/news/prvi-variant-na-nasoki-za-kandidatstvane-po-vtorata-pokana-za-publichno-obszhdane 

Оперативна програма "Добро управление" с отворена покана по процедура BG05SFOP001-3.003 - ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА. 
Допустими кандидати са:
2.1. Юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ЦРЮЛНЦ) при Министерството на правосъдието (МП) по чл. 45 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), в сила до 31.12.2017 г. или вписани в Регистъра по чл. 17 от ЗЮЛНЦ, в сила от 01.01.2018 г., които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване. 
2.2. Професионални организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или регистрирани по/създадени със специален закон, на лица, работещи в системата на съдебната власт (съдии, прокурори, следователи, съдии по вписванията, съдебни заседатели, съдебни служители, вещи лица и др.), на адвокати, нотариуси и други юристи, на медиатори и арбитри, както и на други лица, работещи в сектор „Правосъдие“, които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване.
Цели на процедурата:
Цел 1. Осъществяване на граждански контрол върху реформата в съдебната система чрез по-активното включване на НПО и професионалните организации в процеса на разработването, наблюдението и оценката на стратегиите за реформа
Цел 2. Отправяне на предложения за подобрения в съдебната система.
Цел 3. Насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в повишен граждански контрол върху реформата в съдебната система и нарастване на броя активно включени НПО в този процес, отправени препоръки за подобряване на съдебната система и пренесени добри практики, популяризиране и създаване на необходимите условия за въвеждане в практиката на алтернативни методи за решаване на правни спорове като в резултат на подкрепата ще се повиши ефективността на работата на институциите на съдебната власт и ще се увеличи общественото доверие към тях.
Бюджет на проект- от 30 000 до 100 000 лева. Бюджет на процедурата-5 000 000 лв.
1 000 000 лв. - за първия срок за кандидатстване
2 000 000 лв. -  за втория срок за кандидатстване
2 000 000 лв. -  за третия срок за кандидатстване
Процедурата е с три срока за кандидатстване:
- 30.09.2018 г. - 18:00 ч. - втори краен срок за кандидатстване (за проекти, които ще се изпълняват 2019-2020 г.)
- 30.09.2020 г. – 18:00 ч. - трети краен срок за кандидатстване (за проекти, които ще се изпълняват 2021-2022 г.)
Повече информация: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/78ebd543-c004-46f2-8816-f4ba5c925d00

 
BG16RFOP002-1.004 „РАЗВИТИЕ НА МОДЕРНА СИСТЕМА ЗА ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ ЧРЕЗ ПОДКРЕПА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) кани Патентно ведомство на Република България да представи проектни предложения по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент:  BG16RFOP002-1.004 „Развитие на модерна система за индустриална собственост чрез подкрепа за дейността на Патентно ведомство на Република България“ по Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“, Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на ОПИК 2014-2020. Основната цел на процедурата е да се повиши качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Индикативният бюджет по тази процедура е: 8 801 235 лева. 
Допустими за финансиране са следните дейности:  
1.         Надграждане и интеграция на информационно-технологичната среда на Патентно ведомство с цел ефективното управление на услугите, предоставени на бизнеса
2.         Извършване на ограничени строително-монтажни работи за подобряване състоянието на сградния фонд на Патентно ведомство, с цел създаването на по-добри условия за потребителите на услугите му
3.         Създаване на условия за ускоряване експертизата на заявки за патенти чрез възлагане на патентни проучвания към патентни ведомства по индустриална собственост в рамките на Съюза
4.         Обновяване и модернизиране на уеб сайта на Патентното ведомство чрез използване на нова платформа, позволяваща по-бързо и добро структуриране на търсената от бизнеса информация
5.         Популяризиране на системата за закрила на обектите на индустриална собственост, чрез повишаване знанията и информираността сред бизнеса
6.         Подобряване качеството и ефективността на звеното, натоварено с контролни функции в Патентно ведомство
7.         Изготвяне на анализи и проучвания, които да подпомогнат в максимална степен представителите на бизнеса при заявяването, регистрирането и поддържането на права върху обектите на индустриална собственост
8.         Консултантски услуги за разработване на документация за предвидените по проекта обществени поръчки и осъществяване на контрол по изпълнението на договорите за възлагане на обществени поръчки
9.         Дейности, свързани с организация и управление на проекта
10.       Одит на проекта
11.       Дейности, свързани с информация и комуникация на проекта в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) №1303/2013
Пълният пакет документи за кандидатстване (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) са публикувани на следния интернет адрес: http://www.opic.bg и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.
Подаването на проектните предложения по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.
Краен срок за подаване на проектното предложение е 31.08.2017 г.
Източник: http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=361&id=154

Програма „Европа за гражданите“ отваря втора покана за проектни предложения по мярка 2.1 Побратимяване на градове и мярка 2.2. Мрежа от градове.
Всички проекти трябва да бъдат в съответствие с целите на програмата. Приоритет ще бъде даден на проектите, които допълнително се насочват към многогодишните приоритети на програмата. Общата цел за приближаване на Съюза до гражданите ще допринесе за разбирането на гражданите за Съюза, неговата история и многообразие;ще насърчи европейското гражданство и подобри условията за гражданско и демократично участие на равнище Съюз.
Конкретните цели са:
• да се повиши осведомеността за спомените, общата история и ценности и целта на Съюза за насърчаване на мира, ценностите и благоденствието на своите народи чрез стимулиране на дебатите, размисъл и развитие на мрежи;
• насърчаване на демократичното и гражданско участие на гражданите на равнището на Съюза,за разбиране на процеса на вземане на решения на Съюза и насърчаване на възможностите за обществено и социално развитие и междукултурния ангажимент и доброволчеството на равнището на Съюза. 1. Тип организация
По мярка 2.1 Побратимяване на градове може да подават заявления градове / общини или техни побратимени комитети или други организации с нестопанска цел, представляващи местни органи. Проектът трябва да включва общини от най-малко две отговарящи на условията страни, от които поне една е държава-членка на ЕС..
По мярка 2.2 Мрежа от градове могат да учатват следният тип заявители:
• Градовете / общините или техните комитети или мрежи за побратимяване;
• Други нива на местни / регионални власти;
• Федерации / асоциации на местните власти.
• Организации с нестопанска цел, представляващи местните власти
Организациите с нестопанска цел могат да бъдат партньори на тези проекти.
Един проект трябва да включва общини от поне 4 допустими държави, от които поне една да е държава-членка на ЕС
Краен срок за кандидатстване: 1 септември 2017.
Източник: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/networks-towns-2017-%E2%80%93-second-deadline_en 

 

Статистика

Брой прегледи на статиите
199433