header.jpg
НОВИ ПОКАНИ ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ +"
 
Публикувани са нови покани за представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“ по Ключово действие 2 както следва:
- Национална покана за кандидатстване по КД2 „Стратегически партньорства“, сектор „Висше образование“, с краен срок за подаване на предложенията 29.03.2017 г. Основна цел на този тип проекти е разработване на интелектуални продукти и/или разпространениие на новаторски или съществуващи иновативни идеи.  Стратегическите партньорства в сферата на Висшето образование трябва да включват най-малко три партньорски организации от три различни програмни държави, включително кандидатстващата организация.  Продължителността на проектите следва да бъде между 24 и 36 месеца. Повече информация за начините на кандидатстване можете да намерите тук: http://www.hrdc.bg/ed_files/file/2017_Call_KA203_15202017(1).pdf 
- Национална покана за кандидатстване по КД2 „Стратегически партньорства“, сектор „Образование за възрастни“, с краен срок за подаване на предложенията 29.03.2017 г.  В зависимост от целите на Стратегическото партньорство, проектните предложения се разделят на два типа: 1) Стратегически партньорства за обмен на добри практики, чиято цел е да даде възможност на организациите да развиват и укрепват своя капацитет, да повишават способността си за работа на международно ниво чрез споделяне на идеи, методи и добри практики; 2) Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите, чиято цел е насочена към разработване на интелектуални продукти и/или разпространение на новаторски или съществуващи иновативни идеи. 
Стратегическите партньорства в сферата на образованието на възрастни следва да включват най-малко три партньорски организации от три различни програмни държави, включително кандидатстващата организация.  Продължителността на проектите е между 12 и 36 месеца. Повече за това как се кандидатства можете да намерите тук: http://www.hrdc.bg/ed_files/file/2017_Call_KA204_15022015.pdf   
- Национална покана за кандидатстване по КД2 „Стратегически партньорства“, сектор „Професионално образование и обучение“, с краен срок за подаване на предложенията 29.03.2017 г. В зависимост целите на Стратегическото партньорство, проектните предложения и тук се делят на два типа: 1. Стратегически партньорства за обмен на добри практики, чиято основна цел  е да се даде възможност на организациите да развиват и укрепват своя капацитет, да повишават способността си за работа на международно ниво чрез споделяне на идеи, методи и добри практики; сътрудничество между публични организации за насърчаване развитието на образователната система и внедряване на успешни, добри практики в дейности на местно, регионално или национално равнище; 2. Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите. 
Допустимо е участието на най-малко три партньорски организации от три различни програмни държави, включително кандидатстващата организация. Повече информация за начините на кандидатстване е публикувана тук: http://www.hrdc.bg/ed_files/file/2017_Call_KA202(1).pdf
 
Източник: www.hrdc.bg 

Отворена е процедура за повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия

Управляващият орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ обяви прием на проектни предложения по процедура за повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия.

Според данни от различни източници, българските предприятия са на първо място по енргоемко производство на единица продукция в ЕС, като това се явява един от факторите, които ограничават производителността и конкурентоспособността на предприятията в България. В тази връзка УО на ОПИК предвижда подкрепа за големите предприятия като значими консуматори на енергия, при които размерът и обхватът на нужните инвестиции в посока подобряване на енергийната интензивност е още по-значим. Това би имало съществен принос към намаляване на разходите за производство на единица продукция, въвеждане и развитие на екологосъобразни производства и постигане на по-устойчиви и по-ефективни предприятия в дългосрочен план.
Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по всеки индивидуален проект следва да е 500 000 лв., а максималният не може да надхвърля 2 500 000 лв.

Допустими кандидати са големи предприятия, търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите. Кандидатите следва да имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014, 2015) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти. 

Максималният интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР (NUT2) е 50 %.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 19.05.2017 г. 17:30 .

Документите за кандидатстване и информация могат да бъдат свалени оттук: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/c29ec8e0-14cc-49a5-bc12-7a447838e334

Източник: ИСУН 2020


 

Стартира процедура "Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността"

Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”, кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционни приоритети 1, 3 и 6 посредством процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване: „ГЪВКАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРОМЕНЛИВ ИНТЕНЗИТЕТ НА ДЕЙНОСТТА”. Дейностите по проектите следва да се изпълняват на територията на Република България.
Общата цел на процедурата е да се предостави възможност за повишаване адекватността на уменията на неактивни и безработни лица съобразено с актуалните нужди на бизнеса. Процедурата цели създаване на условия за повишаване производителността на труда за по-устойчива заетост, както и заемане на по-качествени работни места чрез преодоляване на разминаването между търсенето и предлагането на пазара на труда.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (100%) е в размер на 30 000 000 лв. Като 85%(25 500 000лв.) от Европейския социален фонд, а останалите 15%(4 500 000лв.) са национално съфинансиране. Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ като изготвеният от него проект, трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници:
• Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 20 000 лв.
• Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лв.
Не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите. Безвъзмездната финансова помощ може да покрие до 100 % от общо допустимите разходи по проекта.
По програмата може да кандидатства всяко физическо (едноличен търговец) или юридическо лице, което извършва стопанска дейност и е регистрирано по реда на Търговския закон, развиващо своята дейност в следните икономически сектори по КИД 2008:
• Сектор C „Преработваща промишленост“, раздели от 10 до 33 вкл.;
• Сектор F „Строителство“, раздели от 41 до 43 вкл.;
• Сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство“, раздели 55 и 56.
Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg
Краен срок за представяне на предложенията: 17:30ч. на 07.03.2017 г.

Източник: www.esf.bg


 

 

Нова процедура по ОП "Развитие на човешките ресурси" подпомага социалното предприемачество

На 31 януари 2017 г. беше обявена процедура за подбор на проекти „Развитие на социалното предприемачество“. Процедурата има за цел да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 15 000 000 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg/ и https://eumis2020.government.bg/

Краен срок за представяне на проектното предложение е 03.04.2017 г. 17:30 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.

Източник: www.esf.bg


 

Процедура "Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж"

На 3 януари 2017 г., УО на ОП "РЧР" 2014-2020 г. обяви процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж". Процедурата ще се реализира в два компонента:

  • Компонент 1 “Транснационални партньорства за заетост и растеж“
  • Компонент 2 “Дунавски партньорства за заетост и растеж“.

Основните цели на процедурата са да подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от страни-членки на ЕС, чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в области като пазар на труда и качество на работните места, социално включване и борба с бедността, здравеопазване, равни възможности и недискриминация, условия на труд.

Крайният срок за представяне на проектни предложения е 05.04.2017 г., 17:30 часа.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: esf.bg и https://eumis2020.government.bg/. Проектните предложения следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.

Източник: www.esf.bg


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
174258