header.jpg
Покана за предложения за повишаване на осведомеността относно ползата от интелектуалната собственост и щетите от фалшифицирането и пиратството
В Официалния вестник на ЕС от 28 юли е публикувана покана за представяне на предложения за подпомагане на дейности за повишаване на осведомеността относно ползата от интелектуалната собственост и щетите от фалшифицирането и пиратството.
Основната цел на поканата е да се повиши осведомеността относно ползата и предимствата на интелектуалната собственост (ИС), както и относно щетите, причинени от нарушенията на правата на ИС. Тя е насочена към повишаване на знанията и ангажиране на приоритетните аудитории със зачитане на ИС.
Очакват се следните резултати:
Достигане до гражданите на ЕС и по-специално до приоритетните целеви групи, например учениците на детска възраст, по-младото поколение и младите граждани (на възраст от 15 до 30 години), както и до авторите на политики и лидерите на общественото мнение по въпроси в областта на ИС и свързани с тази област.
Създаване на ангажираност на съответните влиятелни дейци или лицата, формиращи общественото мнение, способни да достигнат до целевите аудитории чрез ясно определен процес.
Осигуряване на устойчивостта и степенуването на резултатите от проекта и в крайна сметка – промяна на поведението.
Допустими кандидати
Кандидатите, които се считат за допустими по тази покана, трябва: да бъдат юридическо лице, публично или частно, например: организация с нестопанска цел, асоциация, НПО; публичен орган на местно, регионално или национално равнище; университетска  фондация; частно дружество;
да бъдат регистрирани в една от 28-те държави членки и да представят доказателство от своята държава на регистрация, удостоверяващо, че кандидатът е надлежно установен и регистриран от най-малко 2 години.
Допустими дейности
Специфични сектори или теми, с които трябва да бъдат свързани дейностите, са интелектуална собственост и въпроси във връзка с фалшифицирането и пиратството на правата на ИС.
Ще бъдат разгледани само дейности по следните три обособени позиции:
Обособена позиция 1: Достигане до децата чрез образователни дейности за училищата
Обособена позиция 2: Достигане до по-младото поколение и младите граждани
Обособена позиция 3: Достигане до авторите на политики и лидери на общественото мнение чрез конференции и форуми
Недопустими са следните видове дейности: проекти, отнасящи се само или главно до индивидуални спонсорирания за участие или изказвания на работни форуми, семинари, конференции и конгреси или на всякакви други събития; проекти, отнасящи се само или главно до индивидуални стипендии за образование или учебни курсове.
Максималната продължителност (срокът на допустимост) е 12 месеца, считано от датата на подписване на споразумението за предоставяне на безвъзмездни средства. Може да бъде предоставено удължаване от максимум 6 допълнителни месеца.
Общият бюджет, предвиден за съвместното финансиране на проекти по настоящата покана, е 1 000 000 ЕUR.
Финансовото участие от страна на ЕUIPO не може да надвишава 80 % от общата сума на допустимите разходи.
Пакетът за кандидатстване е наличен в интернет на следния адрес: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants
Кандидатурите трябва да бъдат изпратени в ЕUIPO посредством онлайн формуляра за кандидатстване (електронен формуляр) не по-късно от 25 септември 2017 г. в 13:00 ч. (местно време).

Готови са резултати от селекцията на проектни предложения по КД3 „Подкрепа за реформиране на политиките” – дейност „Структурен диалог”, сектор „Младеж“ по Покана за кандидатстване към 26 април 2017г по Програма Еразъм+. 
Екипът на ЦРЧР предоставя резултатите от селекцията на проектни предложения по Ключова дейност 3 – „Подкрепа за реформиране на политиките“, дейност „Структурен диалог“, сектор „Младеж“, с краен срок за кандидатстване 26.04.2017г. Информацията е достъпна в секция „Подкрепа за реформиране на политиките (КД3)”, секция „Младеж“, както и на директния линк: http://www.hrdc.bg Всеки кандидат ще получи официално уведомително писмо с информация относно индивидуалните оценки по отделните критерии и обратна връзка, която обобщава коментарите и препоръките на външните оценители.
Източник:  Център за развитие на човешките ресурси

Конкурс на тема: Модули за магистърски степени по изкуство и наука
Европейската комисия стартира иновативен конкурс в размер на 1,5 милиона евро за предложения за създаването на иновативни интердисциплинарни модули за магистърски степени, съчетаващи изкуство и информационни и комуникационни технологии с предприемачески умения и бизнес познания.
Творческата сфера изпитва значителен недостиг на умения, що се отнася до пресечната точка на творчество и технологии. Тази дейност, предoставена от Творческа Европа, цели да насърчи интердисциплинарния подход в магистърските и университетските курсове, като насърчи междусекторната учебна програма, съчетаваща технологията с изкуствата.
Действието ще бъде осъществено чрез проектирането и включването на иновативни модули в съществуващите магистърски степени, свързани с изкуство, култура, наука, инженерство, технологии и други подобни.
Краен срок за кандидатстване: 10 октомври 2017
За повече информация: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-modules-master-degrees-arts-and-science

Покана за проектни предложения „Подпомагане на проекти за превод на литературни произведения“ (EACEA 15/2017) Бюро „Творческа Европа“ – България 
Цели и приоритети
Основните цели на подкрепата за проекти за литературен превод са:
- да подкрепя културното и езиковото разнообразие в ЕС и в други страни, участващи в  Подпрограма Култура на програмата "Творческа Европа";
- да се засили транснационалният циркулация и разнообразието от висококачествени литературни произведения в дългосрочен план;
- подобряване на достъпа до тези литературни произведения в ЕС и извън него;
- да достигне до нови аудитории за качествени преведени литературни произведения
Допустими участници и държави
Допустимите кандидати трябва да бъдат издатели или издателски къщи, установени в една от участващите страни на Подпрограмата Култура, които са активни в издателския сектор и които имат юридическа правосубектност най-малко 2 години на датата на крайния срок за подаване на заявления. Кандидатите не трябва да бъдат в ситуация, която да ги изключва от участие и / или от възлагане, както е определено във финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Съюза и правилата му за прилагане. 
Допустимите проекти трябва да имат максимална продължителност от 2 години (период на допустимост); да се състои от превод и популяризиране (включително публикуване на резюме на преведените произведения на пакет от 3 до 10 допустими произведения на художествената литература от и на подходящи езици; да се основава на стратегия за превод, публикуване, разпространение и популяризиране на преведените произведения. Краен срок за кандидатстване: 25 юли 2017 година, 12:00 ч. централноевропейско време.
Още информация и документи за кандидатстване: http://www.creativeeurope.bg/kultura/translation
 

Отворена покана за филмови преводи
Комисията отправя покана за представяне на предложения за намиране на новаторски решения за филмов превод и за проследяване на езикови версии на филми, на стойност 1 млн. Евро. Целта е да се увеличи наличността и разпространението на европейски филми чрез намаляване на разходите за субтитриране и по-добро използване на публичното финансиране за филмови преводи.
Целта е двойна:
Действие А
Намерете иновативни решения за висококачествен филмов превод (например, crowdsourcing, машинен превод и т.н.). Тези иновационни решения / процеси / модели следва да бъдат приложени към изготвен каталог на европейски произведения, който след това следва да бъде предоставен на VOD услугите.
Действие Б
Активирайте онлайн проследяването на езиковите версии на филми и позволете на доставчиците на услуги (например VOD услуги, догонващи телевизионни услуги или кина) да намерят лесно езиковата версия по техен избор.
Заявленията са отворени до петък, 15 септември 2017 г., за проекти, които ще започнат от януари 2018 г.
Допълнителна информация за отворената покана може да намерите в приложените документи на https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/preparatory-action-crowdsourcing-subtitling-increase-circulation-european-works.

Статистика

Брой прегледи на статиите
277653