header.jpg
Отворени покани по програма "Европа за гражданите"
Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура отвори поканите за предоставяне на проектни предложения по мярка 2.1 "Побратимяване на градове" и мярка 2.2 "Мрежи от градове".  Крайният срок за кандидатсване за финансиране на своята проектна идея е 3 септември 2018г. Можете да кандидатствате в следните приоритетни области: 
Дебатът за бъдещето на Европа, евроскептицизъм и насърчаване на информиран дебат по темата;
Солидарност по време на криза;
Борба със стигматизацията на понятието „имигрант“ и създаване на контра-дискурс за междукултурен диалог и взаимно разбирателство;
Европейска година на културното наследство 
Допустими кандидати: 
Местни власти, комитети за побратимяване, сдружения на местните власти, неправителствени организации, представляващи местни власти.
Програма „Европа за гражданите“ допринася за сближаване на европейски граждани от различни националности и говорещи различни езици, като им предоставя възможност да участват в общи дейности. Участието в програмата следва да доведе до по-добро разбиране за богатството на културната и езиковата среда в Европа. Освен това чрез проекта трябва да се насърчават взаимното разбирателство и толерантността, като по този начин ще се допринесе за изграждането на достойна за уважение, динамична и многолика европейска идентичност. Организаторите на проекти се приканват да опишат в заявленията си как проектите им ще решат тези въпроси. 
Повече информация и насоки, може да намерите тук.
Източник: Европейска комисия
Поканаза отпускане на безвъзмездни средства в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа.
Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия отправя четири покани. Проектите трябва да са в съответствие с приоритетите и целите, определени в Работната програма за 2018 г. в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа за периода 2014-2020 г.
Очакват се предложения по следните четири покани:
CEF-TC-2018-4: Електронно здравеопазване;
CEF-TC-2018-4: Електронни обществени поръчки;
CEF-TC-2018-4: Европейски портал за електронно правосъдие;
CEF-TC-2018-4: Онлайн решаване на спорове (ОРС).
Общият ориентировъчен бюджет за избраните предложения по посочените четири покани е 12,4 милиона евро. Крайният срок за представяне на предложенията по тези четири покани е 22 ноември 2018 г. Документацията във връзка с поканите е публикувана на уебсайта на Механизма за свързване на Европа в областта на далекосъобщенията.
Източник: Европейска комисия

Отворена покана за проектни предложения "Обединена европейска младеж", Ключово действие 3, Еразъм+
Обединена вропейска младеж ще подкрепя дейности от най-малко пет младежки организации от различни региони, разпространени в страните от ЕС и програмите, за да споделят идеите си за ценностите на ЕС, да насърчат по-широкото гражданско участие, да проучат общите си характеристики и да допринесат за усещането за европейско гражданство. Чрез тази инициатива се стремим да създадем мрежи за регионални партньорства, които да работят в тясно сътрудничество с младите хора от цяла Европа. Мрежите ще организират обмен, ще насърчават обучението и ще позволят на младите хора да създават съвместни проекти. Обхватът на действията в рамките на „Обединена европейска младеж“ следва да се основава върху натрупания опит от проекта „Ново повествование за Европа“ и други младежки политики и инициативи по програмата, чиято цел е да се насърчава участието на младите хора в европейския обществен живот, както и трансграничният обмен и дейностите за мобилност. Проектите в рамките на „Обединена европейска младеж“ имат за цел създаване на мрежи за насърчаване на регионалните партньорства и да бъдат осъществявани в тясно сътрудничество с млади хора от цяла Европа (държави по програмата „Еразъм+“). Мрежите следва да организират обмени, да насърчават обучението (например за младежки лидери) и да пре­доставят възможност на младите хора сами да създават съвместни проекти. „Обединена европейска младеж“ ще подкрепи инициативи от поне пет младежки организации от пет различни допустими държави по програмата „Еразъм+“ с цел споделяне на техните идеи за ЕС, ще насърчи по-широкото гражданско участие и ще спомогне за утвърждаването на чувството за европейско гражданство. Инициативата има за цел да обедини евро­пейската младеж от цяла Европа: Източна, Западна, Северна и Южна. Тематичните приоритети са активно гражданство, изграждане на мрежи, европейски цели и европейско гражданство, демократично участие, демократична устойчивост и социално приобщаване, свързани с младежта.Краен срок за представяне на предложения е 25 май 2018г. Повече информация тук.
Източник: Европейска комисия

Отворени са три покани по програма Хоризонт 2020
Основната тема е интегрирани, независими от марката архитектури, компоненти и системи за електрифицирани превозни средства от следващо поколение, оптимизирани за инфраструктурата. С успешното въвеждане на електрифицирани превозни средства на пазара предстоящото предизвикателство е да се постигне достъпност, удобство за ползване и оптимизация на инфраструктурата. Паралелно с текущото развитие на автомобилите, електрониката и иновациите на подсистемите ще дадат възможност за нови функционалности в ЕПС. От страна на инфраструктурата, променливата и по-висока мощност на зареждане са съжителстващи и свързаните с тях услуги в момента се разработват. Новите разработки в електронната архитектура, както и в системната интеграция на иновативни подсистеми в автомобилите, са необходими, за да се възползват от предимствата на новите функционалности за потребителя. Темата трябва да допринесе за посрещането на предизвикателствата на разработването на нови компоненти, системи и архитектури, необходими за следващото поколение на електрифицирани превозни средства, което ще позволи да се отговори на очакванията на крайните потребители по отношение на разходите, удобството на пътуването на дълги разстояния и комфорта, за всяко приложение най-добрият компромис между бързо зареждане, размер на батерията и живот на батерията.
Обхват:
Предложенията трябва да са насочени към една или няколко от следните технически области:
Интегрирани електрически / електронни архитектури (вкл. Високоволтови) и системи за управление на задвижвания от електрифицирани превозни средства от трето поколение.
Разработването на интелигентни схеми на шината, електродвигатели, силови електронни устройства, които позволяват по-малки фактори на формата, когато се интегрират в батерии и мотори и модулни подходи, свързаност и системи за автоматични функции на задвижване.
Модулно и гъвкаво зареждане на борда, оптимизирано за инфраструктурни възможности, като се отчита променливата мощност с до 350 кВт
Изключителни концепции за отопление и охлаждане, за да се сведе до минимум въздействието върху гамата на автомобила при екстремни условия.
За всяка от техническите области трябва да се има предвид надеждността, безопасността и сигурността - включително например електромагнитната съвместимост и сензоризацията на компонентите. Необходимо е да се обхванат проучванията по всички аспекти на качеството, за да се поддържа високо качество и разходи, поради слабото функциониране на компонентите и подсистемите за третото поколение. Изследователските теми са като моделиране на застаряването, живота, свързването, опаковането, охлаждането, производството като цяло, проследяването и базата данни за механизмите за неуспех.
Краен срок: 04 април 2018
Източник и допълнителна нформация: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-gv-01-2018.

Процедура BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура“ 

До 15 май 2018 г. се удължава срокът за кандидатстване по Процедура BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура“ на ОП "Региони в растеж" 2014-2020, остава отворена до 15 май 2018г.  Удължаването се налага поради комплексния характер и големия териториален обхват за изпълнение на т.нар. „голям проект“ на Министерство на здравеопазването по смисъла на член 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейската комисия. В рамките на проекта се предвижда да бъдат модернизирани 27 центъра за спешна медицинска помощ в областните градове с техните 170 филиала и 6 изнесени екипа, както и да бъдат закупени 400 съвременни медицински превозни средства, осигурени с комуникационно и друго оборудване и медицинска апаратура за спешна медицинска помощ. Общият ресурс по процедурата, с който Министерство на здравеопазването, ще подобри достъпа до спешна медицинска помощ с възможности за спешна диагностика, лечение и наблюдение до 24 ч. и ще намали броя на хоспитализациите в здравната система, е 163,5 млн. лв. Процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура“ по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020, с конкретен бенефициент Министерството на здравеопазването, е отворена за кандидатстване на 22.12.2017 г. Изменените Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура“ по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ и заповедта за изменението им са публикувани на сайта на ОПРР 2014-2020 – www.bgregio.eu в меню "ОП Региони в растеж" 2014-2020/ „АКТУАЛНИ ПРОЦЕДУРИ“, както и в ИСУН 2020. 


 

 

Статистика

Брой прегледи на статиите
547172