header.jpg
Актуални покани по програма „Еразъм +“
На 31 март 2016г. изтича срокът за кандидатстване по пет покани за подаване на проектни предложения за „Стратегически партньорства“ по КД2 на програма „Еразъм+“. Към настоящия момент могат да се подават проектни предложения за партньорства за секторите „Образование за възрастни", „Професионално образование и обучение", „Училищно образование", „Училищно образование" за проекти само между училища и за сектор„Висше образование".
В сферата на Училищното образование ще бъде отпускана финансова подкрепа на организации, които работят в сътрудничество с други организации от програмни и партниращи държави по Програма „Еразъм+“. Един проект трябва да включва най-малко три партньорски организации от три различни програмни държави, включително кандидатстващата организация. 
В сектор „Училищно образование", проекти само между училища, проектите следва да се фокусират върху възможността на училищните институции да развиват и укрепват своя капацитет, да повишават способността си за работа на международно ниво. 
По поканата за „Образование за възрастни" ще бъде отпускана финансова подкрепа на организации, които работят в сътрудничество с други организации от програмни и партниращи държави по Програма „Еразъм+“. 
Проектни предложения за „Професионално образование и обучение"  могат да се подават от организации, които работят в сътрудничество с други организации от програмни и партниращи държави по Програма „Еразъм+“. 
За сектор „Висше образование" ще бъде отпускана финансова подкрепа на организации, които работят в сътрудничество с други организации от страни-участнички по Програма „Еразъм+“ и страни-партньори по проекти от взаимен интерес. Проектните предложения, финансирани по тази Ключова дейност, следва да се фокусират върху споделяне, развитие и трансфер на иновативни практики в системата на висшето образование между участващите страни. В проекта може да участва всяка публична или частна организация, установена в програмна или партнираща държава.
През 2016 г. и по петте покани ще се финансират проекти  в две направления за „Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите“ и за „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“.
Повече информация за поканите можете да намерите на сайта на ЦРЧР http://www.hrdc.bg
Източник: ЦРЧР

Стартира процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ за представяне на проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“.
Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за стартиращи предприятия в страната за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.
Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:
1/ Извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на иновативния продукт или процес;
2/ Проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, know-how, непатентовани открития, права по интелектуална собственост;
3/ Защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище (вкл. такси за регистрация на патент, полезен модел или промишлен дизайн);
4/ Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;
5/ Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка (вкл. инвестиционен бизнес план) на разработвания иновативен продукт или процес;
6/ Разработване на технологии за производство на иновативния продукт или процес;
7/ Изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт или процес;
8/ Организиране на промоционални събития в България, свързани с популяризиране на иновативния продукт или процес;
9/ Визуализация на проекта.
Крайният срок за кандидатстване е 05. 05. 2016 г.  
Подробна информация за процедурата можете да намерите на следния интернет адрес: 
 
http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=361&id=136

Възможности за финансиране по програма „Творческа Европа“

Творческа Европа е програма на Европейския съюз за финансова подкрепа на проекти в областта на творчеството, културата и аудиовизуалната област в Европа.
Програмата стартира на 1 януари 2014 г. като се опира на опита и успеха на предишните програми Култура и Медия (2007-2013 г.), които финансират европейски проекти, имащи потенциала да намерят публика извън националните граници. Творческа Европа се състои от две подпрограми: под-програма Култура за насърчаване на културните и творческите сектори, и под-програма Медия, която подкрепя развитието и разпространението на аудио-визуалните произведения.
Програма„Творческа Европа“ разполага с бюджет от 1,460 милиарда евро за периода 2014-2020. Бюджетът й е с 9% по-висок от комбинирания бюджет на предишните програми за периода 2007-2013 година. Най-малко 56% от този бюджет се разпределя към подпрограмата Медия, за финансиране на обучение, разработване на проекти, както и за разпространение и подпомагане на европейските аудиовизуални произведения. Около 31% от бюджета са предвидени за подпрограмата културата за представления и визуални изкуства, допълнителни 13% са предоставени на ново междусекторно направление. Това направление включва финансиране за Бюра Творческа Европа и средства за финансови гаранции, които са планирани за 2016.
Възможностите за финансиране по Програма “Творческа Европа“, с фокус върху специфичен сектор или вид дейност можете да намерите на следния интернет адрес: http://www.creativeeuropeuk.eu/funding-opportunities
Бюрата Творческа Европа са на разположение в повечето страни, които участват в програма "Творческа Европа". Те са екип от специалисти, които популяризират европейските инициативи в областта на аудиовизията и културата и улесняват участието на кандидатите в програма "Творческа Европа".
Повече информация за Бюрата Творческа Европа можете да намерите на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/tools/creative-desks_en.htm
Чрез Програма Творческа Европа, Европейският съюз подкрепя различни инициативи, както и финансира различни награди, които имат за цел да подчертаят постиженията и да повишават информираността за Европейското творчество и наследство. Някои от инициативите са:
- Европейски Столици на културата
- Eвропейски Дни на наследството
- Eвропейска Награден съюз за културно наследство / Награда Европа Ностра
- Eвропейски Награден съюз за съвременна архитектура / Награда Мис ван дер Рое
- Знак за Европейско наследство
- Европейска награден съюз за литература
Повече информация за програма „Творческа Европа“ можете да намерите на следния интернет адрес:
http://www.creativeeuropeuk.eu/how-creative-europe-works


 

Предстои информационен ден по Програма за транснационално сътрудничество "Балкани – Средиземно море" 2014-2020
Предстои провеждане на национален информационен ден по Програма за транснационално сътрудничество "Балкани – Средиземно море" 2014-2020. Срокът за регистрация за участие в предстоящия информационен ден е до 9 февруари 2016 г. 
Информационният ден ще се проведе на 11 февруари 2016 г. в гр. София, в Бест Уестърн Хотел Експо, бул. Цариградско Шосе № 149. Той се организира от Управляващия орган на програмата и Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството във връзка с първата покана за набиране на проектни предложения по програмата.
По време на информационният ден, участниците ще имат възможност да се запознаят с основните изисквания на първата покана за предложения по програмата, да задават въпроси и да обменят идеи за сътрудничество по програмата. Програмата обхваща два приоритета: „Предприемачество и иновации“ и „Околна среда“.
Всички желаещите да участват в събитието трябва да попълнят онлайн регистрационен формуляр.  
Първата покана за проектни предложения по програмата за транснационално сътрудничесто Интеррег-V-Б „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г. (Balkan‐Mediterranean 2014‐2020, наричана още BalkanMed или BMP) е с общ бюджет на поканата 20 132 788 евро. 
Крайният срок за подаване на проектните предложения е 15 април 2016 г.
Допълнителна информация във връзка с поканата и подаването на проектни предложения, както и относно програмата за сътрудничество можете да намерите на официалната електронна страница на програмата https://sites.google.com/site/interregbalkanmed/1st-call-for-project-proposals, както и на интернет страницата на Управляващия орган http://www.interreg.gr/en/programmes/2012-05-11-09-00-08/balkan-mediterranean.html
Повече информация за предстоящия информационен ден, както и онлайн регистрационния формуляр за участие в събитието, можете да намерите на интернет страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройство.
http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=7863

 

 

Отворена е покана за проекти за изготвяне на целеви анализи по Програма за сътрудничество ЕСПОН 2020

Отворена е покана за подаване на проектни предложения за изготвяне на целеви анализи по Програма за сътрудничество ЕСПОН 2020 от Европейската група за териториално сътрудничество /ЕГТС/ ЕСПОН
Идеята на целевите анализи на програмата ЕСПОН е да свърже европейската перспектива с процесите на създаване на политики и програмиране в областта на териториалното развитие и сближаването. Кандидатите могат да подават проектни предложения за целеви анализи, които отговорят на техни специфични нужди на ниво политики, както и на нужди за изготвяне на специално определени данни за територията в по-широк контекст. По поканата могат да кандидатстват организации, създаващи политики, практици на национално, регионално и местно равнище, както и управляващи органи и секретариати по програмите, съфинансирани от ЕС.
Целевите анализи се възползват от данните за територията, изготвени по програмата ЕСПОН и директно допринасят за процеса на вземане на информирани решения, свързани с развитието на регионите, градовете и по-големите територии.
Всички кандидати, които проявяват интерес към поканата трябва да разработят проектни предложения и да ги подават за оценка в ЕГТС ЕСПОН. За успешните проектни предложения, ЕГТС ЕСПОН ще проведе тръжна процедура и ще предложи на кандидатите необходимата техническа експертиза.
Целевият анализ ще бъде извършен съвместно от заинтересованите страни и експертите, като се комбинират знанието и опитът на избраните кандидати със съществуващи данни за европейската територия в рамките на темата от предложения анализ. Очаква се целевият анализ да постигне резултати в рамките на 12 месеца.
Крайният срок за кандидатстване е 9 март 2016 г. Кандидатстването е по електронен път чрез електронна форма, налична на интернет-страницата на ЕСПОН. Предложенията могат да бъдат подавани от групи заинтересовани страни, споделящи общ аналитичен интерес, а така също и от индивидуални организации/институции. Възможно е да бъдат включени и асоциации от организации/институции, които на европейско ниво участват в изпълнението и управлението на целевите анализи
През 2016 г. се очаква да бъдат избрани за изпълнение до 6 предложения, като техният избор ще се осъществява на базата на критерии, включени в Насоките за кандидатстване.
Повече информация за поканата за подаване на проектни предложения за изготвяне на целеви анализи по Програма за сътрудничество ЕСПОН 2020 можете да намерите на следния интернет адрес: http://www.espon.eu/main/


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
125613