header.jpg
Подадени са над 270 проекта по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014-2020 г.
 
В Русе, по време на четвъртото заседание на Комитета за наблюдение на програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния – България 2014 – 2020 г, заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и съпредседател Деница Николова обяви, че по програмата са подадени над 270 проекта. 
 
По време на заседанието бяха разгледани подадените инвестиционни предложения по първата покана на програмата. Комитетът за наблюдение приключи без консенсус и одобрени проекти, предложени от оценителната комисия. Причината е, че от подадените над 150 инвестиционни предложения едва 39 бяха набелязани за финансиране. „За българските участници в Комитета за наблюдение на програмата водещо е качеството на проектите и ефекта, който те ще допринесат за регионите. На заседанието имаше дебати, които приключиха без консенсус, до края на месец септември ще се търсят решения, които да удовлетворяват и двете страни, заяви зам.-министър Николова. Тя изтъкна, че 70% от подадените от страната ни проекти са били отстранени от Техническия секретариат заради формални административни пропуски. Това, според нея, ощетява българските и румънски бенефициенти, тъй като заради липса на печат, или непълно изречение може да са отстранени проекти, които биха имали много по-сериозен ефект за региона, още повече, че става въпрос за Северна и Северозападна България, където има нужда от сериозна подкрепа. Целта е не просто да усвояваме средствата, които са ни предоставени от ЕК по програмата, но да намерим най-добрите проекти, които да допринесат за икономическо развитие и заетост“, отбеляза зам.-министър Николова. Тя добави, че програмата дава изключителна възможност за инвестиции и стимулиране на икономическото развитие. По думите й финансовият ресурс по програмата е значителен и управляващият орган отговорно трябва да одобрява проекти, които имат устойчиво въздействие върху трансграничната територия и ще дадат тласък за развитие на регионите.
 
Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния бе една от първите одобрени за новия програмен период. Общият размер на средствата по нея е близо 260 млн. евро.
 
Повече информация можете да намерите на интернет адреса на Програмата:
 
http://www.interregrobg.eu/bg/151-monitoring-committee-for-interreg-v-a-romania-bulgaria-programme-fourth-meeting.html

ПРОГРАМА BG09 „ФОНД ЗА СТИПЕНДИИ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО" 
 
Обявена е  покана за подаване на проектни предложения по Програма BG09 „Фонд за стипендии на ЕИП“. С настоящата покана за кандидатстване за финансиране на действия за насърчаване на двустранното сътрудничество, финансирани от Двустранния фонд на програма BG09 се цели засилване на двустранните отношения на ниво институции в системата на образованието и обучението, вкл. висши училища и научни организации, от една страна, и частния сектор – предприятия и социални партньори, които сътрудничат с образователни и изследователски институции, публични и частни организации, вкл. с нестопанска цел и неправителствени организации от България и държавите донори по ФМ на ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн).
По поканата могат да кандидатстват официално признати или акредитирани образователни и обучителни институции, вкл. държавни, общински и частни училища, центрове за професионално обучение, висши училища и официално признати научни организации от България и държавите донори.
ДОПУСТИМИ ДЕЙСТВИЯ:
1. Участие в конференции, семинари, курсове, срещи и симпозиуми; 
2. Учебни посещения (до 5 дни, вкл. дните за пътуване); 
3. Посещения на експерти (до 5 дни, вкл. дните за пътуване); 
4. Предпроектни проучвания (feasibility studies) и подготовка на социално- икономически анализи; 
5. Организиране на конференции, семинари, курсове, срещи и симпозиуми.
Минималният размер на безвъзмездната помощ, която може да бъде поискана за изпълнение на двустранни действия в рамките на поканата, е 5000 евро, докато максималният размер на поисканата безвъзмездна помощ е 10 000 евро.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 9 декември 2016 г. или до изчерпване на финансовите средства по поканата. 
 
Повече информация за поканата можете да намерите на следния интернет адрес: http://www.mon.bg/?go=page&pageId=13&subpageId=257

 
Стартира процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
 
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 - ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност” обявява процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия". 
Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката. Тя се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 176 024 700 лв. (90 000 000 евро).
Допустими за финансиране са следните дейности:
Елемент А „Инвестиции“
-  Инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включени в обследване за енергийна ефективност, извършено от лица, вписани в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ. Задължително е да се докаже ефект енергийни спестявания от минимум 5% за съответната мярка съгласно обследването за енергийна ефективност;
Елемент  Б „Услуги“:
-  Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;
-  Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001;
-  Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”) от лице, вписано в публичния регистри по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност;
-  Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на дейностите, включени в Елемент А ;
-  Публичност и визуализация;
-  Одит на проекта.
Подаването на проектните предложения се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 19.00 часа на 12. 10. 2016 г.
 
Повече информация за процедурата можете да намерите на следния интернет адрес:
 
http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1062

 
Покана по програма „Еразъм+" КД 3: Подкрепа за реформиране на политиката: Социално приобщаване чрез образование, обучение и младеж
 
Отворена е покана по програма „Еразъм+" КД 3: Подкрепа за реформиране на политиката: Социално приобщаване чрез образование, обучение и младеж. По поканата ще се подпомагат проекти в областите на образованието, обучението и младежта, поставящи си за цел разрастване и разпространяване на иновационни добри практики, попадащи в обхвата на Декларацията относно насърчаване на активна гражданска позиция и общите ценности на свобода, търпимост и недискриминация чрез образование от 17 март 2015 г.
Поканата включва две партиди:
Партида 1: Образование и обучение
Партида 2: Младеж 
Кандидатите трябва да изберат една от двете партиди и да я посочат във формуляра си за кандидатстване.
По настоящата покана се  подкрепят проекти в три направления:
Направление 1: Проекти за транснационално сътрудничество (партида 1 и партида 2)
Направление 2: Широкомащабни доброволчески проекти (партида 2)
Направление 3: Работа в мрежа на националните агенции „Еразъм+" (партида 2)
Допустими кандидати са публичните и частните организации, действащи в областите на образованието, обучението и младежта по направленията, включени в обхвата на Парижката декларация. Това са:
учебни институции и други доставчици на образователни услуги,
публични органи на национално/регионално/местно равнище, отговорни за образованието, обучението и младежта,
организации с нестопанска цел (НПО),
научноизследователски институти,
търговски организации и социални партньори,
центрове за насочване и признаване,
международни организации,
частни дружества,
мрежите на посочените по-горе организации също са допустими, стига да имат юридическа правосубектност,
Национални агенции „Еразъм+" в областта на младежта
Само предложения от юридически лица, установени в една от следните държави, са допустими:
28-те държави — членки на Европейския съюз,
държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия,
страните — кандидатки за членство в ЕС: Турция, бивша югославска република Македония.
Финансовото участие от страна на ЕС по програмата не може да надвишава 90 % от общата сума на допустимите разходи за проектите. Максималната сума за безвъзмездно финансиране за проект е 500 000 ЕUR.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е: 30 май 2016 г.
 
Повече информация за поканата можете да намерите на следния интернет адрес:  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/099/05&from=EN
 

 
 
 
Очаква се публикуване на покана за набиране на предложения в областта на медиите и събитията
 
Поканата за набиране на предложения за партньорство и грантове за съфинансиране на комуникационни дейности, насочени към насърчаване и умножаване на по-доброто разбиране на идентичността, ролята и политическия характер на Европейския парламент ще се обяви от Главна дирекция „Комуникация“ на Европейския парламент. Може да се кандидатства по  две области: 1) медии (телевизия, радио и/или онлайн медии); 2) събития.
Медии (телевизия, радио и/или онлайн медии)
Условие за кандидатстване по тази област е, кандидатите да са кандидатствали предварително за партньорство преди 31 май 2016 г. Само избрани партньори ще могат да кандидатстват за отпускане на грантове на база на проектното им предложение.
Съфинансирането е до 60%,  проектите трябва да бъдат подадени в съответствие с изискванията на поканата в категорията медии, която се очаква да бъде публикувана на 15 юни 2016 г. с краен срок за кандидатстване 31 август 2016 г.
Кандидатите могат да подадат предложение за проект в следните области: телевизия, радио и/или онлайн медии. Възможно е да се представят и мултимедийни проекти.
Продължителността на проекта трябва да бъде не повече от седем месеца в периода между ноември 2016 г. и юни 2017 г.
Формите за кандидатстване за партньорство и за грантово съфинансиране, както и предложеният проект, трябва да бъдат представени на английски език. Повечето от необходимите придружаващи документи могат да се подават на всеки от официалните езици на 
По втората област – събититя се очаква обявата за кандидатстване да бъде публикувана на 2 май 2016 г. с краен срок за кандидатстване 31 май 2016 г. Може да се кандидатства с всички видове събития, онлайн или офлайн (за предпочитане с уеб компонент), с непартиен характер като семинари, конференции, дебати, дискусионни форуми, изложби, конкурси, културни или спортни дейности, насочени към осигуряване на комуникационна платформа на гражданите.
Не се изисква партньорство, за да се кандидатства за финансиране в категорията за събития.
Съфинансирането на проекти от страна на ЕП ще бъде ограничено до максимум 60% от общия бюджет на проекта.
Поканата и формулярите за кандидатстване, които трябва да бъдат попълнени, както и всички свързани с тях документи, могат да бъдат намерени на следния адрес:
http://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/bg/20150201PVL00100/Grants.
 
Източник: Европейския парламент

 

Статистика

Брой прегледи на статиите
138973