header.jpg
Наближава крайният срок за участие по покана: Подкрепа за насърчаване и разработване на транснационални тематични туристически продукти, свързани с културната и творческата индустрия
Идентифициращ код на поканата: COS-TOURCCI-2017-3-03
Тази покана има за цел да съфинансира проекти за развитие и насърчаване на транснационални туристически продукти, свързани специално с подсектора "Културно наследство" на културната и творческата индустрия (КТИ). Културният обект (и) на ЮНЕСКО трябва да бъде фокусната точка, около която е изграден транснационалният продукт. Особен акцент се поставя и върху използването на технологии, свързани с КТИ, за популяризиране на тези туристически продукти и за подобряване на опита на посетителите.
Общите цели на настоящата покана за представяне на предложения са:
Ø Подкрепа за растежа и създаването на работни места в туризма и КТИ;
Ø Стимулиране на конкурентоспособността на туристическата индустрия, иновации, диверсификация и валоризация на европейското туристическо предложение;
Ø Разработване и засилване на взаимодействието между туризма и КТИ;
Ø Създаване на благоприятна рамка за сътрудничество на МСП;
Ø Насърчаване на транснационалното сътрудничество на всички участници по веригата за туристически цели;
Ø Улесняване на дългосрочните европейски публично-частни партньорства.
Специфичните цели на настоящата покана за представяне на предложения са:
Ø Укрепване на транснационалното сътрудничество по отношение на европейското културно наследство и туризма;
Ø Повишаване на осведомеността за европейското културно наследство и повишаване на неговата стойност, привлекателност и потенциал за развитие на туристическия сектор;
Ø Насърчаване на развитието и диверсификацията на предлагането на туристически продукти и услуги чрез засилено популяризиране на транснационалните тематични туристически продукти, свързани с културното наследство;
Ø Засилване на трансграничното сътрудничество и управленските умения на публичните или частните органи, отговарящи за разработването и насърчаването на транснационални тематични туристически продукти, свързани с културното наследство;
Ø По-добро навлизане на пазара и видимост на атрактивни европейски транснационални туристически продукти, насочени към европейското културно наследство;
Ø Повишаване на конкурентоспособността на европейския туристически продукт чрез използване на технологии, свързани с КТИ;
Ø Създаване на стабилни публично-частни партньорства и осигуряване на взаимно обогатяване на знанията и опита между участващите дестинации / организации.
Краен срок: 29 юни 2017г.
Повече информация: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-tourcci-2017-3-03.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-TOURCCI-2017-3-03/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

Три покани по Програма "Херкулес III" обявява ЕС
Покана за представяне на предложения – Техническа помощ за борбата с измамите в ЕС е първата покана, по която допустими кандидати са: национални или регионални администрации („кандидати“) на дър­жава членка, които способстват за укрепването на действията на Европейския съюз за защита на неговите финансови интереси. 
Покана за представяне на предложения – Обучение и конференции за борбата с измамите в ЕС и Покана за представяне на предложения – Юридическо обучение и проучвания са следващите предложения, чиито допустими кандидати, които отговарят на условията за финансиране по Програмата, са: национални или регионални административни структури на държава членка, които допринасят за укрепването на действията на равнището на Съюза за защита на финансовите интереси на Съюза;
или научноизследователски и образователни институти и организации с нестопанска цел. Условието е да са създадени и да са функционирали поне една година в държава членка. Те трябва да допринасят за укрепването на действията на равнището на Съюза за защита на финансовите интереси на Съюза. 
Краен срок за кандидатстване: сряда, 9 август 2017 г.
Предложенията се подават само чрез портала за участниците по Програма „Херкулес III“:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html
Всички документи, свързани поканите, инфиормация за допустми дейности и др. могат да бъдат изтеглени от портала за участници от следния уебсайт: http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ФОНДА ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ
Фонда за младежка заетост по ФМ на ЕИП и НФМ. Норвегия, Исландия и Лихтенщайн предоставят общо 60,6 милиона евро за период от седем години в подкрепа на транснационални проекти насочени към устойчива и качествена младежка заетост. Целта на фонда е да финансира пилотни проекти, които ще помогнат на младежите да намират работа, както и за обмен на добри практики от една държава в друга. Предвидени са средства и за изследвания.
Крайният срок за кандидатстване е 1 август 2017 г. 
Безработицата, особено сред младите хора, е една от трайните негативни последици от финансовата криза в Европа. Въпреки положителните тенденции в равнището на заетост, младежката безработица (обхващаща възрастовата група 15 до 24 години) в държавите - членки на ЕС, е средно над 18% (21% в ЕС) Еврозоната). В най-тежко засегнатите от кризата държави броят им е много по-висок: през юли 2016 г. в Испания младежката безработица достига до 44%, Гърция 43,8% и Италия 38,4%. Други държави с младежка безработица над 25%  са Хърватия, Кипър и Португалия. В този контекст финансирането от ЕС е налице за държавите - членки на ЕС на голям брой инициативи, насочени към безработицата сред младите хора. Тези инициативи варират от дългосрочните системни промени в образователната и трудовата политика на държавите-членки на ЕС до малките проекти и дейности с ограничено финансиране. Настоящата покана цели да допълни съществуващото финансиране от ЕС за Младежки инициативи за заетост. Проектите в области, които обикновено не получават финансиране от ЕС, са следователно особено добре дошли.
Поддържащи области
Тази покана за транснационални проекти, които са насочени към безработицата сред младите хора, има три основни области, които ще бъдат подкрепяни:
А) Иновации и проучване
Б) Трансфер на ноу-хау и добри практики
В) Анализ и изследвания
Тези области могат да бъдат комбинирани.
2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
Проектите включват организации от най-малко две държави, включително поне една държава бенефициет. Всеки проект трябва да включва един водещ партньор и поне един партньор-бенефициент.
Източник: http://www.eeagrants.bg/bg/2014-2021/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B82/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82.html


Програма Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България - Сърбия 2014-2020 обявява за публично обсъждане Първи вариант на Насоки за кандидатстване по Втората покана. 
Потенциалните кандидати, както и други заинтересовани организации и лица, са поканени да изпратят своите предложения и коментари до 07 юли 2017 г. на следния електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Приоритетните оси на Програмата са както следва:
Приоритетна ос 1. Устойчив туризъм:
1.1. Туристическа атрактивност;
 1.2. Трансграничен туристически продукт;
1.3. Хора за хора и работа в мрежа.
Приоритетна ос 2. Младежи:
2.1. Умения и предприемачество;
2.2. Хора за хора и работа в мрежи.
Приоритетна ос 3. Околна среда:
3.1. Съвместно управление на риска;
3.2. Опазване на природата.
Повече информация: http://www.ipacbc-bgrs.eu/bg/news/prvi-variant-na-nasoki-za-kandidatstvane-po-vtorata-pokana-za-publichno-obszhdane 

Оперативна програма "Добро управление" с отворена покана по процедура BG05SFOP001-3.003 - ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА. 
Допустими кандидати са:
2.1. Юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ЦРЮЛНЦ) при Министерството на правосъдието (МП) по чл. 45 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), в сила до 31.12.2017 г. или вписани в Регистъра по чл. 17 от ЗЮЛНЦ, в сила от 01.01.2018 г., които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване. 
2.2. Професионални организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или регистрирани по/създадени със специален закон, на лица, работещи в системата на съдебната власт (съдии, прокурори, следователи, съдии по вписванията, съдебни заседатели, съдебни служители, вещи лица и др.), на адвокати, нотариуси и други юристи, на медиатори и арбитри, както и на други лица, работещи в сектор „Правосъдие“, които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване.
Цели на процедурата:
Цел 1. Осъществяване на граждански контрол върху реформата в съдебната система чрез по-активното включване на НПО и професионалните организации в процеса на разработването, наблюдението и оценката на стратегиите за реформа
Цел 2. Отправяне на предложения за подобрения в съдебната система.
Цел 3. Насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в повишен граждански контрол върху реформата в съдебната система и нарастване на броя активно включени НПО в този процес, отправени препоръки за подобряване на съдебната система и пренесени добри практики, популяризиране и създаване на необходимите условия за въвеждане в практиката на алтернативни методи за решаване на правни спорове като в резултат на подкрепата ще се повиши ефективността на работата на институциите на съдебната власт и ще се увеличи общественото доверие към тях.
Бюджет на проект- от 30 000 до 100 000 лева. Бюджет на процедурата-5 000 000 лв.
1 000 000 лв. - за първия срок за кандидатстване
2 000 000 лв. -  за втория срок за кандидатстване
2 000 000 лв. -  за третия срок за кандидатстване
Процедурата е с три срока за кандидатстване:
- 30.09.2018 г. - 18:00 ч. - втори краен срок за кандидатстване (за проекти, които ще се изпълняват 2019-2020 г.)
- 30.09.2020 г. – 18:00 ч. - трети краен срок за кандидатстване (за проекти, които ще се изпълняват 2021-2022 г.)
Повече информация: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/78ebd543-c004-46f2-8816-f4ba5c925d00

 

Статистика

Брой прегледи на статиите
246088