header.jpg
Отворена е процедура за кандидатстване с проектни предложения по Национална програма за младежта (2016-2020) за 2016 г.
 
По Националната програма за младежта (2016-2020) за 2016 г. може да се кандидатства по две подпрограми: Подпрограма 1: Развитие на мрежата МИКЦ и Подпрограма 2: Национални младежки кампании и инициативи.
 
Подпрограма 1: Развитие на мрежата МИКЦ
 
Развитието на мрежа от Младежки информационно-консултантски центрове (МИКЦ) с необходимата база, експертен екип и качество на предлаганите услуги за младите хора е водещ приоритет в реализирането на младежките политики на местно ниво. Развитието на младежки центрове ще допринесе за израстването на младите хора като активни членове на обществото, усвояването на ключови умения и компетенции за интегриране на младите хора на пазара на труда, за по-успешното развитие на техния личностен и професионален потенциал.
 
Подпрограма 2: Национални младежки кампании и инициативи
 
Подпрограма „Национални инициативи и кампании“ финансира проекти за дейности и инициативи, организирани от младите хора на национално, регионално и общинско ниво, по значими за тях теми, свързани с приоритетите на националната политика за младежта. 
По Подпрограма 2 ще се финансират и реализират проекти в следните шест тематични области за целия програмен период:
Тематична област 1. Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи;
Тематична област 2. Развитие и признаване на младежката работа;
Тематична област 3. Насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора;
Тематична област 4. Активизиране на младите хора в малките населени места;
Тематична област 5. Младежко предприемачество;
Тематична област 6. Европейски политики и председателство на България на Съвета на ЕС.
 
По поканата могат да кандидатстват:
 
1. Организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, имащи за цел и/или предмет на дейност подкрепа на младежи и осъществяващи младежки дейности, които са изцяло с нестопански характер, ясно разграничени с възможност за проследяване на приходите и разходите и активите и пасивите, свързани с тяхното изпълнение;
2. Неформални младежки групи, осъществяващи дейности в полза на младите хора в страната.
Крайният  срок за кандидатстване е  10 октомври 2016 г.  
Повече информация за поканата можете да намерите на следния интернет адрес:
http://mpes.government.bg/Pages/Programmes/Default.aspx?evntid=pxKsOzQaG74

 
Наближава крайният срок за кандидатстване по КД 1 „Мобилност”, Проекти за мобилност на младежи и младежки работници, сектор "Младеж"
 
По настоящата Покана за подаване на предложения по дейност „Мобилност" в областта на младежта ще се отпуска финансова подкрепа за проекти за мобилност на младежи и младежки работници.
Потенциалните бенефициенти по дейност „Мобилност", сектор „Младеж", съгласно Ръководството по Програма „Еразъм+", могат да бъдат:
- Организации с нестопанска цел, асоциации, неправителствени организации;
- Европейски младежки неправителствени организации;
- Социални предприятия;
- Публични органи на местно ниво;
- Група от млади хора, които са активни в младежката работа, но не са част от младежка организация (неформална група от млади хора);
- Публични органи на регионално или национално ниво;
- Асоциации на региони;
- Европейски групи за териториално сътрудничество;
- Организации със стопанска цел.
 
Кран срок за подаване на проектни предложения: 04 октомври 2016 г.
 
Повече информация за поканата можете да намерите на следния интернет адрес:
http://www.hrdc.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE
 

Конкурс EU Action Grants: Подкрепа за транснационални проекти за укрепване правата на човека 
 
Обявен е конкурс EU Action Grants: Подкрепа за транснационални проекти за укрепване правата на човека. Целта на конкурса е да допринесе за ефективното и последователното прилагане на наказателното право на ЕС. Европейският съюз финансира грант, не по-малък от 75 000 евро.
Проектът не трябва да е започнал преди датата на подаване на заявлението за отпускане на безвъзмездни средства.
 
Продължителността на проектите не трябва да надвишава 24 месеца.
 
Кандидатите за участие в конкурса могат да кандидатстват за следните дейности:
- аналитични дейности като събиране на данни и създаване на бази данни, проучвания, изследвания и т.н;
- взаимно обучение, обмен на добри практики, разработване на методи на работа, които могат да се прилагат в други участващи страни;
- обмен и предоставяне на информация и развитие на информационни инструменти;
- изграждане на капацитет за професионалисти;
- улесняване на сътрудничеството между компетентните органи и агенции, практикуващите юристи и / или доставчици на услуги (включително мултидисциплинарни мрежи на международно, национално, регионално или местно равнище);
- разпространение и повишаване на осведомеността.
Крайният срок за кандидатстване е 25 октомври 2016 г. 
Повече информация за конкурса можете да намерите на следния интернет адрес:
 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jacc-proc-ag-2016.html
 

 

УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по две процедури

УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедури № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ и BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“. Измененията са извършени  във връзка с настъпили промени в нормативната уредба, следващи от § 3 от Допълнителните разпоредби на ПМС № 162/2016 г., § 9 от Преходните и заключителните разпоредби на ПМС № 160/2016 г., § 3 и § 8 от Преходните и заключителните разпоредби на ПМС № 189/2016 г., и § 2, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Наредба за администриране на нередности по европейските структурни и инвестиционни фондове (приета с ПМС № 173 от 13.07.2016 г., обн., ДВ, бр. 57 от 22.07.2016 г.), със Заповед на ръководителя на Управляващия орган са направени следните изменения в процедури № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“:
1.Условията за кандидатстване
2.Декларация за нередности
3.Указания за попълване на електронен Формуляр за кандидатстване“ към Условията за кандидатстване по процедура на подбор на проекти № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“
4.Условията за изпълнение
5.Общи условия към финансираните по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ“
Удължен е и крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата от 19:00 часа на 12.10.2016 г. на 17:30 часа на 28.10.2016 г.
По процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ са направени следните изменения в:
1. Условията за кандидатстване
2. Критерии и методология за оценка на проектни предложения
3. Декларация за нередности
4. Условията за изпълнение
5. Общи условия към финансираните по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ“

 https://www.eufunds.bg/


 

Набират се проекти за финансиране по програма LIFE на ЕК
 
Програмата LIFE 2014 - 2020 е инструмент на Европейския съюз (ЕС), насочен изцяло към политиките в областта на околната среда и действията във връзка с климата. 
Целите на програмата са преминаване към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика (по-ефикасно използване на ресурсите, защитата и подобряването на качеството на околната среда, предотвратяване на загубата и възстановяване на биологично разнообразие, включително подпомагане на мрежата "Натура 2000" и справяне с влошаването на състоянието на екосистемите), подобряване разработването, изпълнението и прилагането на политиката и законодателството на съюза в областта на околната среда и климата. Програмата е разделена на две подпрограми – "Околна среда" и "Действия по климата".
Допустими бенефициери по програмата са публични организации на национално, регионално и местно ниво, неправителствени организации и изследователски институти, представители на бизнеса (предимно малки и средни предприятия), както и секторни организации, въвлечени в изпълнението на дейности, свързани с изменението на климата.
Основният размер на финансиране по програма LIFE е 60% от стойността на проекта, то може да се увеличи до 75%, когато проектът е насочен към конкретни мерки, свързани с опазване на приоритетни биологични видове или местообитания, и до 100%, когато се отнася до изграждане на капацитет за държавите членки.
Финансират се няколко типа проекти - традиционни, подготвителни, интегрирани или проекти по предоставяне на техническа помощ.
Традиционните проекти са "Пилотни проекти", използващи техника или метод, който не е бил прилаган или тестван преди, като предлагат потенциални предимства за околната среда или климата.
"Демонстрационните проекти" се прилагат на практика, тестват, оценяват и разпространяват действия, методики или подходи, които са нови или неизвестни в географски, екологичен или социално-икономически контекст.
"Проектите за добри практики" прилагат подходящи, разходоефективни и съвременни техники, методи и подходи, като се има предвид специфичният контекст на проекта.
"Проектите за разпространение на информация и повишаване на капацитет" подкрепят комуникацията, разпространението на информация и повишаване на осведомеността в областта на двете подпрограми.
 
Срокове за кандидатстване през 2016 г.
 
През 2016 г. традиционни проекти могат да се подават в рамките на следните компоненти "Околна среда и ресурсна ефективност" с краен срок 12 септември, 16:00 ч.; "Природа и биоразнообразие" – 15 септември, 16:00 ч.; и "Управление и информация за околната среда" – 15 септември, 16:00 ч.
Повече информация можете  да намерите на страницата на Министерство на околната среда и водите.
http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4674

Статистика

Брой прегледи на статиите
158595