header.jpg

Програма „Еразъм+“ обявява покана за приемане на проектни предложения по Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката – Социално приобщаване и общи ценности: приносът в областта на образованието, обучението и младежта. Поканата се състои от две обособени позиции – една за образованието и обучението (обособена позиция 1) и една за младежта (обособена позиция 2). Всяко заявление за кандидатстване трябва да е насочено към постигането на една обща цел и на една от специфичните цели, изложени по отделно за партида 1 и за партида 2. Както общите, така и специфичните цели на поканата са изчерпателни: предложения, които не са насочени към тяхното постигане, няма да се разглеждат. Проектите, представени в отговор на тази покана и по двете партиди, следва да имат за цел: разпространение и/или разширяване на добрите практики за приобщаващо образование и/или младежка среда, и/или поощряване на общите ценности, което се инициира в частност на местно ниво. В контекста на настоящата покана разширяване означава възпроизвеждане на добри практики в по-широк мащаб/прехвърлянето им в различен контекст или прилагането им на по-високо/системно равнище; разработване и прилагане на иновативни методи и практики за насърчаване на приобщаващото образование/младежка среда и поощряване на общите ценности при специфични условия. Проектите и по двете Обособени позиции се насърчават да включват примери за подражание, както и дейности, свързани с Европейската година на културното наследство – 2018, където е уместно. Крайният срок за подаване на заявления е 22 май 2018 г., 13:00 ч. (Брюкселско време). Цялата информация относно поканата за представяне на предложения EACEA/10/2018 може да се намери на следния адрес: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en


 

Покана за изразяване на интерес от Европейската комисия
Комисията стартира нова пилотна дейност, за да предостави подкрепа на националните и регионалните администрации в усилията им за по-нататъшно укрепване на административния им капацитет за управление на ЕФРР и Кохезионния фонд. Инициативата има за цел също така да предостави възможност за по-добра подготовка за осъществяването на инвестициите в политиката на сближаване в програмния период след 2020 г.  Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ) имат за цел да подкрепят балансирано икономическо, социално и териториално развитие и сближаване в целия ЕС. Постигането на тази цел зависи не само от повече финансиране - изисква квалифицирани държавни служители, работещи в ефективни организации, които са в състояние ефективно да управляват сложни проекти в контекста на многостепенно управление. Такъв е случаят с публичните администрации, участващи пряко в управлението и изпълнението на програми, съфинансирани от фондовете на ЕСИ. Администрациите, управляващи фондове на ЕСИ, са изправени пред вътрешни предизвикателства, свързани с уменията, компетенциите или организационните способности, както и външни предизвикателства как координират и взаимодействат с вътрешни и външни заинтересовани страни. Целта на поканата е да се изрази интерес от управляващите органи на ЕФРР и Кохезионния фонд на желанието си за допълнително подобряване на техния административен капацитет за по-добра подготовка за следващия програмен период. Работата ще бъде извършена в рамките на пилотен проект. Опитът ще бъде разпространен и ще послужи за размисъл относно начините за укрепване на административния капацитет на управляващите органи на ЕСИ за периода след програмния период 2020 г. Управляващите органи, участващи в пилотния проект, ще се възползват от техническа помощ, за да анализират и посрещнат нуждите от изграждане на административен капацитет. Европейската комисия ще сътрудничи и ще използва експертния опит на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за изпълнението на пилотния проект. Той ще бъде разделен на две фази:
- Фаза I: подготовка на цялостна пътна карта за изграждане на административен капацитет и -
Фаза II: Изпълнение на избрани действия от пътната карта.
Основният резултат от първата фаза ще бъде цялостна пътна карта за изграждане на административен капацитет. Пътната карта ще включва: съответната обща информация за управляващия орган и контекста, в който той функционира; определяне на областите за по-нататъшно укрепване, свързани с ефективното изпълнение на програмата; определяне на действията, насочени към областите, които трябва да бъдат укрепени; подбор на дейностите, които трябва да бъдат изпълнени по време на Фаза II на пилотния проект; крайни срокове, цели и срокове за действие; инструменти и отговорни участници. Изразяването на интерес се представя от управляващите органи за националните или регионалните оперативни програми, съфинансирани от ЕФРР и / или от Кохезионния фонд. Съответните национални координиращи органи (в зависимост от конкретния национален контекст) също следва да бъдат информирани за заявлението. Краен срок за кандидатстване: 9 април 2018 г.
Източник: Европейска комисия

Втората Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия е отворена
Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган по Програмата) в сътрудничество със Министерството за европейска интеграция на Република Сърбия (Национален партниращ орган по Програмата) Обявяват на 22.01.2018 г. отварянето на втората Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз. Общата цел на Програмата е да стимулира балансирано и устойчиво развитие на граничния регион между България и Сърбия, интегриран  в европейското пространство посредством интелигентен икономически растеж, адаптация към промените в околната среда и подобряване на културата на обучение. Общият бюджет на Поканата за набиране на проектни предложения е 12 121 602 евро. Проектните предложения трябва да отговарят на една от следните приоритетни оси и специфични цели на Програмата:
Приоритетна ос 1. Устойчив туризъм:
Специфична цел 1.1. Туристическа атрактивност;
Специфична цел 1.2. Трансграничен туристически продукт;
Специфична цел 1.3. Хора за хора и работа в мрежа.
Приоритетна ос 2. Младежи:
Специфична цел 2.1. Умения и предприемачество;
Специфична цел 2.2. Хора за хора и работа в мрежи.
Приоритетна ос 3. Околна среда:
Специфична цел 3.1. Съвместно управление на риска;
Специфична цел 3.2. Опазване на природата.
Крайната цел на Програмата е да повиши капацитета на местните и регионални власти за разработване и изпълнение на съвместни проекти в допустимия трансграничен регион на Програмата, определен както следва:
За България (административно ниво NUTS III) – областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил;
За Сърбия (административно ниво, еквивалент на NUTS III) – областите Бор, Зайчар, Топлица, Нишава, Пирот, Ябланица и Пчиня.
Пълният пакет документи за кандидатстване, включващ Насоките за кандидатстване е публикуван на следните интернет страници: www.ipacbc-bgrs.eu, www.mrrb.government.bg, www.mei.gov.rs, www.evropa.gov.rs, www.eufunds.bg
Cрокът за набиране на проектни предложения е 23 април 2018 г., 17:00 ч. местно българско време (EET). Подаването на проектните предложенията ще става изцяло по електронен път чрез електронната система: https://bp.ipacbc-bgrs.eu/beneficiary_reg/registration/add
В момента протича нформационна кампания за кандидатите на територията на Република България и Република Сърбия. На интернет страницата на Програмата (www.ipacbc-bgrs.eu) са обявени датите и местата на провеждане на информационните събития.
Източник: www.ipacbc-bgrs.eu
 
ПРОГРАМА ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА (2014—2020 Г.) и ПОДПРОГРАМА „МЕДИА“ обявяват ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ EACEA/13/2017: Подкрепа за онлайн разпространение.  В рамките на специфичната цел за насърчаване на транснационалното движение, два от приоритетите на Подпрограмата МЕДИА са: да подкрепя транснационалния маркетинг, марката и разпространението на аудиовизуални произведения на всички други не-театрални платформи; да популяризира нови начини на разпространение, за да позволи развитието на нови бизнес модели. Схемата за насърчаване на европейските произведения в електронен вид предоставя подкрепа на: Действие 1: Действия като дигитална промоция, маркетинг, брандиране, маркиране и разработване на нови оферти от съществуващи услуги, предоставящи VOD, предлагащи по-голямата част от европейските произведения. Целта на действието е да се подобри видимостта, откриваемостта и глобалната аудитория на европейската аудиовизуална система. Действие 2: Подкрепа за разработването на пакети "онлайн готовност"; Действие 3: Иновационни стратегии за разпространение и популяризиране на европейските аудиовизуални произведения, включително инициативи за развитие на аудиторията, насочени към иновативни стратегии и стратегии за участие, достигайки до широка аудитория с европейски филми. Кандидатите, които представят проекти за различни действия, трябва да представят отделни заявления за всяко от тях. Действието трябва да започне между 01.09.2018 и 01.01.2019. Продължителността на действието е 12 месеца. Предложенията трябва да бъдат изпратени не по-късно от 05.04.2018 г. от 12.00 часа,  използвайки онлайн формуляра за кандидатстване (eForm). Кандидатите трябва да са сигурни, че всички документи, изисквани и упоменати в eForms са налични.
Източник: Бюро "Творческа Европа"

ПРОГРАМА ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА (2014—2020 Г.) и ПОДПРОГРАМА „МЕДИА“ обявяват ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ EACEA/23/2017: Подкрепа за развитието на аудиовизуално съдържание на пакетното финансиране. В рамките на усилията за повишаване на капацитета на европейския аудио-визуален сектор да функционира на транснационално и международно равнище един от приоритетите на подпрограма „МЕДИА“ е: засилване на капацитета на продуцентите на аудио-визуални продукти да разработват европейски аудиовизуални произведения с потенциал за разпространение в цяла Европа и извън европейските граници, както и улесняване на европейските и международните съвместни продукции. Подпрограма „МЕДИА“ предоставя подкрепа за следните мерки: разработване на европейски аудио-визуални произведения, по-специално на филми и телевизионни произведения, например художествени, документални, детски и анимационни филми, както и интерактивни произведения, например видеоигри и мултимедийни продукти, притежаващи по-голям потенциал за трансгранично разпространение; дейности, насочени към оказване на подкрепа на европейски аудио-визуални продуцентски дружества, и по-специално независими продуцентски дружества, с оглед улесняване на европейските и международните съвместни продукции на аудио-визуални произведения, включително телевизионни произведения. Настоящата покана за представяне на предложения е насочена към европейски дружества, чиито дейности допринасят за постигане на горепосочените цели, и по-специално към Европейски независими аудио-визуални продуцентски дружества, които са били законно учредени поне 36 месеца преди датата на представяне на предложението и които могат да демонстрират неотдавнашен успех. Допускат се заявления на правни субекти, установени в някоя от следните категории държави, ако са изпълнени всички условия, посочени в член 8 от Регламента за създаване на програма „Творческа Европа“, и Комисията е започнала преговори с държавата: държавите — членки на ЕС, и отвъдморските страни и територии, които се допускат до участие в Програмата в съответствие с член 58 от Решение 2001/822/ЕО на Съвета; държавите в процес на присъединяване, държавите кандидатки и потенциалните държави кандидатки, ползващи се от предприсъединителна стратегия, в съответствие с общите принципи и общите условия и процедури за участието на тези държави в програмите на Съюза, установени в съответните рамкови споразумения, решенията на Съвета за асоцииране или други подобни споразумения; държавите от ЕАСТ, които са членки на ЕИП, в съответствие с разпоредбите на Споразумението за ЕИП; Конфедерация Швейцария, въз основа на двустранно споразумение, което следва да бъде сключено с тази държава; държавите от Европейската политика за съседство, в съответствие с процедурите, установени с тези държави въз основа на рамковите споразумения, в които се предвижда тяхното участие в програмите на Европейския съюз. Програмата е отворена и за действия, включващи двустранно или многостранно сътрудничество и насочени към определени държави или региони, въз основа на допълнителни средства за участие, плащани от тях, и специфични споразумения, които следва да бъдат договорени с тези държави или региони. Поканата за представяне на предложения има един общ краен срок. Заявленията за подкрепа трябва да бъдат подадени и получени между датата на публикуване на поканата за представяне на предложения и 1 февруари 2018 г., 12:00 ч. на обяд (брюкселско време) — датата на приключване на процедурата по набиране на предложения. Продължителността на проекта е 36 месеца от началото на проекта.
Източник: Бюро "Творческа Европа"

Статистика

Брой прегледи на статиите
381297