header.jpg
Отворена покана за кандидатсване за Предизвикателството на цифровите градове
Предизвикателството на цифровите градове е програма за обучение и улеснение, създадена от Европейската комисия, която да помогне на градовете да разработват и прилагат цифрови политики, които могат да трансформират ежедневния живот на жители, фирми, работници и предприемачи. Предизвикателството ще даде на лидерите на града и ключовите заинтересовани страни достъп до експерти на високо ниво с местен и международен опит в разработването и прилагането на стратегии за цифрова трансформация безплатно и на техния местен език за 14-18 месеца, за да постигнат целите си за подобряване на техния град. Независимо дали оборудването на местните таланти с цифровите умения, необходими за процъфтяване в променящото се работно място, разработването на икономика за съвместна работа за социално сближаване и иновации чрез трамплин, или прилагането на интелигентна паркингова политика за намаляване на емисиите на парникови газове и трафика, всички предложения са добре дошли. Ще бъдат избрани 15 европейски града със силна воля за промяна и неиздаден потенциал, за получаване на практически съвети за първа класа, обучение и подкрепа за преобразуване на градовете им чрез цифровизация и модернизация на промишлеността. Предизвикателството е насочено и към местните обществени организации, които отговарят или участват във финансирането и / или изпълнението на политика или програма на града, свързана с цифровата трансформация и модернизацията на промишлеността. Това се отнася до местните власти или техните представителни публични агенции. За всеки град може да бъде подадено само едно заявление. Критерии за допустимост: градът трябва да е от държава-членка на ЕС; формулярът за кандидатстване трябва да бъде изпратен на английски език. Заявленията, подадени на който и да е друг език, ще бъдат изключени. Изпратете заявката в определения срок. Заявленията, които не отговарят на някое от тези условия, ще бъдат изключени от процеса на подбор. Първият краен срок е 24 ноември 2017, а вторият 25 януари 2018.
За повече информация: http://digitallytransformyourregion.eu/ 

Обща покана по програма Еразъм+ 
Поканата обхваща следните действия от Програмата „Еразъм+“:
Ключово действие 1 (КД1) – Образователна мобилност за граждани:
Мобилност за граждани в областта на образованието, обучението и младежта;
Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“.
Ключово действие 2 (КД2) – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики:
Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта;
Алианси на познанията;
Секторни алианси на уменията;
Изграждане на капацитет в областта на висшето образование;
Изграждане на капацитет в областта на младежта.
Ключово действие 3 (КД3) – Подкрепа за реформиране на политиката:
Структуриран диалог: срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта.
Дейности „Жан Моне“:
Катедри „Жан Моне“;
Модули „Жан Моне“;
Центрове за високи постижения „Жан Моне“;
Подкрепа по инициативата „Жан Моне“ за сдружения;
Мрежи „Жан Моне“;
Проекти „Жан Моне“.
Спорт:
Партньорства за сътрудничество;
Малки партньорства за сътрудничество;
Европейски спортни събития с нестопанска цел.
Всички публични или частни органи, които осъществяват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по Програма „Еразъм+“. Освен това групи от млади хора, които участват в работа с младежи, но не непременно в рамките на младежка организация, могат да кандидатстват за финансиране за образователна мобилност за млади хора и за специалисти, работещи с младежи, както и за стратегически партньорства в областта на младежта.
Общият бюджет, предвиден за настоящата покана за представяне на предложения, възлиза на 2 490,9 милиона евро:
Образование и обучение: 2 253,2 милиона евро;
Младеж: 188,2 милиона евро;
„Жан Моне“: 12,1 милиона евро;
Спорт: 37,4 милиона евро.
Срокове за подаване на проектни предложения:
Ключова дейност 1:
Мобилност за граждани в областта на младежта – 1 февруари 2018 г.
Мобилност за граждани в областта на младежта – 1 февруари 2018 г.
Мобилност за граждани в областта на професионалното образование и обучение, училищното образование и образованието за възрастни – 1 февруари 2018 г.
Мобилност за граждани в областта на младежта – 26 април 2018 г.
Мобилност за граждани в областта на младежта – 4 октомври 2018 г.
Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“– 15 февруари 2018 г.
Ключова дейност 2
Стратегически партньорства в областта на младежта – 1 февруари 2018 г.
Стратегически партньорства в областта на образованието и обучението – 21 март 2018 г.
Стратегически партньорства в областта на младежта – 26 април 2018 г.
Стратегически партньорства в областта на младежта – 4 октомври 2018 г.
Алианси на познанията – 28 февруари 2018 г.
Секторни алианси на уменията – 28 февруари 2018 г.
Изграждане на капацитет в областта на висшето образование – 8 февруари 2018 г.
Изграждане на капацитет в областта на младежта – 8 март 2018 г.
Ключова дейност 3
Срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта:
1 февруари 2018 г.;
26 април 2018 г.;
4 октомври 2018 г.
Действия по инициативата „Жан Моне“
Катедри, модули, центрове за върхови постижения, подкрепа за институции и сдружения, мрежи, проекти – 22 февруари 2018 г.
Действия в областта на спорта
Партньорства за сътрудничество – 5 април 2018 г.
Малки партньорства за сътрудничество – 5 април 2018 г.
Европейски спортни събития с нестопанска цел – 5 април 2018 г.

 

Управляващият орган на ОП РЧР обявява процедура чрез директно предоставяне на БФП „Развитие на инструментите за формиране и прилагане на политиките за интеграция на хората с увреждания”

Процедурата е разработена, за да актуализира и оптимизира политиките по интеграцията на хората с увреждания. Специфична цел на схемата е също да се повиши квалификацията на служителите в администрацията, които работят в сферата. Като резултат 120 служители в сектора на политиките по интеграция на хората с увреждания ще подобрят професионалната си подготовка и ще повишат знанията и уменията си. В рамките на процедурата ще бъде изготвен анализ промените в социално-икономическия статус на хората с увреждания след 2009 година като работен капитал, както и анализ на ефективността на досега провежданите политики в сектора. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 500 000 лева. В процедурата чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ може да участва единствено Агенцията за хората с увреждания. Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на https://eumis2020.government.bg. Крайният срок за представяне на проектното предложение е 17:30 часа на 15.01.2018 година.


 

"Равни шансове" за хората с увреждания
Процедурата "Равни шансове" е развита с една мнго конкретна цел, а именно подкрепа и създаване на допълнителни възможности за активното включване на във форми на заетост на хората с увреждания. Ще бъдат финансирани комплексни действия за улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, както и предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на хората, които полагат грижи за близките си с увреждания, благодарение на общия бюджет от 8 000 000 лв. Процедурата подкрепя политиката на държавата в посока повишаване степента на информираност на обществото за проблемите и възможностите на хората с увреждания и промяна на нагласите спрямо тях. Мерките са насочени към подобряване на знанията и уменията на структурите на гражданското общество за реализиране на местните и национални политики в областта на подкрепата за хората с увреждания и техните семейства, както и постигане на ефективни партньорство и диалог с администрацията, социалните партньори и обществото. Допустимите кандидати са национално представените организации на хора с увреждания и национално представените организации за хора с увреждания, съгласно 1, т.10 от ДР на Закона за интеграция на хората с увреждания. Освен инициативи за информиране и представяне на възможностите на хората с увреждания, от бенефициентите се очаква да създадат модели за сътрудничество и партньорство на местно и регионално ниво, да разработят и внедрят специализиран софтуер за подкрепа на електронното включване на лица с различни видове увреждания, да подкрепят дейността на центрове за лица и деца с увреждания чрез интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейството. Сред допустимите дейности също са насърчаването на инициативи за развитието на мрежа от иновативни социални услуги за хора с увреждания и за деца и семейства в риск; подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, вкл. чрез специализирани за различните увреждания и специфики събития и медийни кампании; местни социални дейности за социално включване. Очаквани резултати от процедурата са да се увеличи броя на членовете на семейства с деца с увреждания, които са започнали да търсят работа или са в заетост, след предоставени интегрирани мерки за социално включване, както и да се увеличи броя на хората с увреждания, които са започнали да търсят работа или са заети, чрез предоставяне на социални и здравни услуги, вкл. чрез интегрирани мерки за хора с увреждания и техните семейства. Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на https://eumis2020.government.bg. Крайният срок за представяне на проектното предложение е 17:30 часа на 20.12.2017 година. 
Източник: www.esf.bg

Процедура за подбор на финансови посредници за „ Фонд за градско развитие“ /ФГР/ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД /ФМФИБ/ стартира процедура за подбор на финансови посредници за „ Фонд за градско развитие“ /ФГР/ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове /ЕСИФ/. Предоставеният ресурс по програмата, на стойност 353.3 милиона лева, е предназначен за финансиране на проекти за градско развитие в 39 града и регионален туризъм с териториален обхват в цяла България. Инвестициите предвидени по финансовия инструмент ще се осъществяват чрез три регионални фонда:
ФГР гр. София с размер на финансовия ресурс 87.4 милиона лева;
ФГР Северна България с размер на финансовия ресурс 130.4 милиона лева;
ФГР Южна България с размер на финансовия ресурс 135.5 милиона лева.
Структурирането на финансовия инструмент е резултат и от съвместната работа между ФМФИБ и Европейската Инвестиционна Банка /ЕИБ/, със съдействието на „Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси“ (EIAH) . Ресурсът ще бъде съсредоточен в направления обхващащи градско развитие, енергийна ефективност, туризъм и културно наследство, съответно по приоритетни оси 1 /ПО1/ „Устойчиво и интергирано градско развитие“ и 6 /ПО6/ „Регионален туризъм“. Финансовите посредници ще трябва да осигурят съфинансиране с частен ресурс на стойност не по-малко от 30% от общия размер на финансирането, предоставено от ФГР за всеки инвестиционен проект. В рамките на ПО1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ , инвестиции ще могат да бъдат осъществявани в проекти облагородяващи градската среда, градския транспорт, зоните с потенциал за икономическо развитие, спортна и културна инфраструктура, както и инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в еднофамилни жилищни сгради и студентски общежития. С ресурса по ПО6 „Регионален туризъм“ ще бъдат финансирани проекти за развитие на туризма, свързани с обекти на национално и световно културно наследство. Крайните получатели могат да бъдат, както физически и юридически лица, така и публично частни партньорства, общини и други публични организации. Предоставените средства по финансовия инструмент ще представляват кредити, с гратисен период до 36 месеца в зависимост от сектора на инвестицията и финансирания проект, с максимален срок за погасяване до 20 години.
Срокът за подаване на заявления от финансови посредници е до 29ти Декември 2017г.
Повече информация за процедурата можете да намерите на : http://fmfib.bg/bg/buyer/procedure/24

Статистика

Брой прегледи на статиите
335144