header.jpg

Ако имате идея в областта на културата, киното, телевизията, музиката, литературата, изпълнителните изкуства или наследството, можете да кандидаствате с проектно предложение по програмата на ЕС „Творческа Европа“. През програмния период 2014-2020 г. програмата ще даде значителна подкрепа на културните и творчески индустрии, които са важни източници на трудова заетост и икономически растеж. Повече информация: http://www.creativeeurope.bg
Подпрограма МЕДИА предоставя подкрепа на филмовата и аудиовизуалната индустрии в Европейския съюз в страните членки на програмата. Подпомагат се проекти за развитие на анимационни, документални и игрални филми, видео игри, разпространение и промоция на филми, филмови фестивали. Подпрограмата подпомага проекти с европейски измерения и нови технологии; допринася за предоставянето на европейски филмови и аудиовизуални творби на пазари извън националните и европейски граници; финансира тренингови програми за професионалнисти от аудиовизуалната област.
Предстоящи възможности за финансиране по подпрограмата:
•    Финансиране по направление „Селективна подкрепа“: направлението подкрепя разпространението и излъчването на аудиовизуални творби /игрални филми, анимационни филми, художествени документални филми, интерактивни програми/ и на европейски филми в киносалони и по телевизията. Предоставя също подкрепа на мрежи от организации, работещи в киноиндустрията, които следват обща стратегия за промоцията и маркетинга на европейски филми. Модулът е насочен към група от поне пет дистрибутори, които са разпространили поне един европейски /ненационален/ филм на своята територия. Краен срок за кандидатстване 14 юни 2016 г.
•    Модул „Развитие на единични проекти“: насочен е към европейски независими продуцентски компании, които търсят подкрепа за развитието на един филмов проект. Срокът за подаване на проектни предложения е 21 април 2016 г.
•    Схема „Видео игри“: насочена е към продуцентски компании с доказан опит, които искат да развият концепция или проект за видео игра за търговско разпространение, независимо на каква платформа и по какъв начин. Крайният срок за кандидатстване е 3 март 2016 г.
•    Модул „Телевизионно програмиране“ подпомага независими продуцентски компании за производство на творби (игрални, документални и анимационни филми) с участието на поне три телевизии от няколко страни членки на Творческа Европа, като по този начин се насърчават контактите и връзките между телевизиите и се увеличават коопродукциите и разпространението на високостойностни телевизионни сериали. Крайният срок за кандидатстване е 26 май 2016 г.
•    Модул „Развитие на пакет от проекти“ е насочен към европейски независими продуцентски компании, които търсят подкрепа за развитието на няколко проекта едновременно. Финансирането се предоставя на компании, които имат предишен опит в международен мащаб и достатъчно финансов и оперативен капацитет. Краен срок за кандидатстване: 14 февруари 2016 г.
•    Модул „Достъп до пазари: единични действия“: насочен към промоция, подпомагаща достъпа и участието на независими продуценти и разпространители до ключови европейски и международни събития, както и за промоция на европейски творби на международните филмови пазари. Краен срок за кандидатстване: 28 януари 2016 г.
•    Направление „Фестивали“: подкрепя филмови фестивали и събития, организирани от различни партньори от аудиовизуалния сектор, с цел да допринесе за популяризирането на европейски кинематографични творби и да насърчи тяхното разпространение. Краен срок за подаване на проекти: 28 април 2016 г.
•    Модул „Развиване на пулика“: подкрепя инициативи (образователни събития) за популяризиране на аудиовизуалния сектор и дейности, насочени към образователни форми за повишаване на интереса и познаването на съвременната европейска филмова сцена, включително и европейското филмово наследство. Акцент ще бъде поставен върху младата публика. Краен срок за подаване на проекти: 3 март 2016.
Подпрограма Култура подкрепя творци и организации, които работят в областта на културните и творчески индустрии в Европа. Целта на подпрограмата е да им помогне да интернационализират своята дейност, да осигури обмен на културни продукти, както и възможности за мобилност и обмен на добри практики между културни дейци. Подпрограмата подкрепя проекти по четири направления: проекти за сътрудничество; превод на литературни произведения; европейски мрежи и европейски платформи.
Забележка: В момента няма отворени покани за кандидатстване с проекти по подпрограма „Култура“


 

Стартира приемна проектни предложения по програма за транснационално сътрудничество Интеррег-V-Б „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г.

На 16 декември 2016 е публикувана първата покана за проектни предложения по програмата за транснационално сътрудничесто Интеррег-V-Б „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г. Общият бюджет на поканата възлиза на 20,132,788 евро, от които 17,112,870 евро са средствата от ЕС (от Европейския фонд за регионално развитие и от Инструмента за предприсъединителна помощ), а останалите 3,019,918 евро са осигурени от националното съфинансиране на държавите-участнички в програмата. Крайният срок за подаване на проектните предложения е 15 април 2016 г.

Кандидатите могат да кандидатстват подве приоритетни оси:

•Приоритетна ос 1 „Предприемачество и иновации“ (с предвиден бюджет от 7,793,338 евро) и

•Приоритетна ос 2 „Околна среда“ (с предвиден бюджет от 12,339,450 евро)

Проектите трябва да включват партньори от поне три страни от общо петте държави-участнички (Гърция; България; Кипър; Албания и Бивша Югославска Република Македония).

Бюджетът на проектите по Приоритетна ос 1 може да варира от 500 000 евро до 1 000 000 евро, а по Приоритетна ос 2 - от 500 000 евро до 1 500 000 евро.

Програмата ефокусирана върху два приоритета:

•повишаване на конкурентоспособността на регионалната икономика чрез предприемачество и иновации и опазване на околната среда.

Проектите, финансирани в рамките на Приоритетна ос 1 имат за цел насърчаване предприемаческите, социални и дигитални иновации; установяване на връзки между бизнеса и образованието; подпомагане обмяната на знания и добри практики между отделните региони. Инвестициите, осигурени по Приоритетна ос 2, имат за цел да осигурят устойчивото използване на ресурсите и опазване на природното и културно наследство в региона на Балканите и Средиземно море.

Повече информация за програмата можете да намерите на следния интернет адрес:

https://sites.google.com/site/interregbalkanmed/


 

Стартират две процедури по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на ОПРР 2014-2020

Управляващият орган на ОПРР публикува Насоки за кандидатстване и пакет документи за кандидатстване по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“ и BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България“.И двете процедури се реализират в рамките на приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на ОПРР 2014-2020 и имат за цел създаване на условия за модерни образователни услуги чрез подобряване на образователната инфраструктура в професионалните училища от национално и регионално значение, както и в училищата по изкуства и култура и спортните училища.

По процедура BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“бенефициенти са Министерство на културата и Министерство на младежта и спорта. Общият размер на предоставената безвъзмездна помощ възлиза на 14,8 млн.лв., а крайният срок за кандидатстване е 31 май 2016 г.

В рамките на процедура BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България“ ще бъдат подкрепени приоритизирани професионални училища от национално и регионално значение в два компонента, с направления: „Ветеринарна медицина, Горско стопанство и Растениевъдство и животновъдство“ и „Професионални гимназии с изключение на доминиращите направления Ветеринарна медицина, Горско стопанство и Растениевъдство и животновъдство“. Бенефициенти по процедурата са МОН и общини съгласно приоритизиран списък, посочен в т.4.4.1 Допустими кандидати от текста на Насоките за кандидатстване.

Общият размер на предоставената безвъзмездна помощ по процедурата възлиза на 166,4 млн.лв.,  крайният срок за кандидатстване е 30 септември 2016 г

Кандидатстваането и оценката по процедурите ще еелектроннаи  ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020, https://eumis2020.government.bg/.

Насоките идокументи за кандидатстване са публикуван на интернет-сайта на ОПРР, в меню: Кандидатстване, под меню: Актуални схеми и в ИСУН 2020.

Повече информация за двете процедури за кандидатстване можете да намерите и на Единния информационен портал на Структурните фондове на ЕС в секция новини. https://www.eufunds.bg/novini/item/14332-obyaveni-sa-dve-protzeduri-za-predostavyane-na-bezvazmezdna-finansova-pomosht-po-prioritetna-os-3-regionalna-obrazovatelna-infrastruktura-na-oprr-2014-2020


 

Нова покана по програма „Еразъм+“

Публикувана е нова покана по програма „Еразъм +“, ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката — Подкрепа за инструменти на европейската политика - Осигуряване на качеството на европейско равнище за по-голяма прозрачност и признаване на уменията и квалификациите.  

Основната цел на поканата е да бъдат проверени възможните процедури, механизми и критерии за качество, които могат да се приложат в следните случаи:

- за свързване на международни квалификации или международни системи за секторна квалификация с Европейската квалификационна рамка (ЕКР) и за даване на международни квалификации, свързани с ЕКР; - за свързване на потенциални европейски основни профили на квалификации с ЕКР и за даване на произтичащи от тях квалификации.

Целта е създаване на основа за доверие в нивата и процедурите за подкрепа на признаване на квалификациите, произтичащи от европейските основни профили на квалификации и за подобряване на фактическото и официалното признаване на международните квалификации.

Поканата ще предостави финансиране по следните 3 теми:

- Тема А: Свързване на дадена международна система или рамка за секторна квалификация с ЕКР и описване на принципите за осигуряване на качество, механизмите и възможните критерии за качество за това и за даване на произтичащите от този процес квалификации.

- Тема Б: Свързване на (една или повече) международна(и) квалификация(и) с ЕКР и описване на принципи за осигуряване на качество, механизмите и възможните критерии за качество за това и за даване на тази квалификация (тези квалификации).

- Тема В: Разработване на един или повече потенциални европейски основни профили на квалификации въз основа на професионалните профили на ЕSCO, свързването му/им с ЕКР и описване на принципите за осигуряване на качество, механизмите и възможните критерии за качество за това и за даване на произтичащите от този процес квалификации. Тъй като пълната версия на ЕSCO ще бъде публикувана през 2017 г., кандидатът трябва да избере една или повече професии от ниво 4 по ISCO. Съответният професионален профил (съответните професионални профили) ще бъде (бъдат) предоставен(и) след даване на пилотния проект.

Допустими държави:

- държавите-членки на ЕС,

- страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки. Те трябва да се ползват от предприсъединителна стратегия, в съответствие с общите принципи и общите условия и процедури за участието на тези държави в програмите на Съюза, установени в съответните рамкови споразумения, решенията на Съвета за асоцииране или други подобни споразумения, и при условие че се създаде национална агенция за „Еразъм+“;

- държавите-членки на ЕАСТ, които са страни по Споразумението за ЕИП, в съответствие с разпоредбите на това споразумение;

- държавите в рамките на Европейската политика за съседство, които са сключили със Съюза споразумения, предвиждащи възможност за участието им в програмите на Съюза, при условие че със Съюза бъде сключено двустранно споразумение относно условията за участието им в програмата, и при условие че се създаде национална агенция за „Еразъм+“.

Поканата се отправя до:

- международни професионални организации или асоциации;

- национални професионални организации или асоциации;

- публични и частни органи, свързани с националните квалификационни рамки;

- социални партньори (ЕС, национални и секторни);

- научноизследователски центрове;

- публични и частни присъждащи органи;

- публични и частни доставчици на услуги за образование и обучение;

- публични и частни организации за осигуряване на качество или акредитация.

Една организация може да подаде само едно заявление за тема А, тема Б или тема В.

Общият прогнозен бюджет, предвиден за съвместното финансиране на действията по тази покана, е 400 000 ЕUR. Финансовото участие от страна на ЕС не може да надвишава 75 % от общата сума на допустимите разходи

Крайният срок за кандидатстване е 29 февруари 2016 г.

Повече информация за поканата можете да намерите на следния интернет адрес:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.415.01.0017.01.BUL&toc=OJ:C:2015:415:TOC


 

Публикуван е проект на насоки за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.публикува на основание чл.13, ал.4 от ПМС № 107/10.05.2014 г., проект на насоки за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд".

Предложения и становища по Насоките за кандидатстване  се очакват от бенефициентите по процедурата в срок до 17.30 ч. на 27.12.2015 г. (включително) на електронна поща:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Няма да се приемат предложения и становища след изтичане на горе споменатия срок.

На този етап, бенефициентите могат да изпращат единствено предложения и становища на посочената електронна поща по проекта на Насоки за кандидатстване. Въпроси, свързани с разяснение на текстовете от Насоките за кандидатстване могат да бъдат отправяни след публикуването на обявата за откриване на процедурата заедно с одобрените Насоки за кандидатстване.

Проектът на насоките за кандидатстванеможете да намерите на следния интернет адрес:https://www.eufunds.bg/


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
113618