header.jpg
„Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР) обявява отворена покана по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-8.004 по подмярка  8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“. Проектите по подмярката 8.3 трябва да бъдат изпълнявани в горските територии на Република България. Проектите, за намаляване на опасността от горски пожари, трябва да се изпълняват в горски територии, класифицирани с висок и среден риск от горски пожари. Цел на  процедурата: подпомагането по процедурата е насочено към постигане на целите на подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 чрез:
 
1. въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари; 
2. въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от вредители, болести, природни бедствия и катастрофични събития в горските територии.
Предотвратяването на горските пожари и бедствия и инвестициите, свързани с повишаване на екологичната стойност на горите, са от съществено значение за опазване на биоразнообразието в тях. Очакваните резултати от подкрепата по подмярката се изразяват в увеличаване на площите с превантивни дейности срещу горски пожари, природни бедствия, катастрофични събития, болести и вредители, в резултат на което ще се подобри запазването на биологичното разнообразие, управлението на водите и почвите. Краен срок: 15.10.2018г.
Източник: ИСУН 2020
 
BG06RDNP001-6.002 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.002 “Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г. 
Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. обявява покана за подаване на проектни предложения по Приоритет 6 „Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони“. Област с поставен акцент 6А)„Улесняване на разнообразяването, създаването и развитието на малки предприятия, както и разкриването на работни места“. Проектите по процедурата трябва да се изпълняват на територията на общините от селските райони съгласно Приложение № 1 към Условията за кандидатстване. Цел на процедурата: насърчаване на заетостта, разкриване на нови и запазване на вече съществуващите работни места; намаляване на сезонните колебания в заетостта; насърчаване на инвестиционните дейности и подкрепа за развитие на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление. Подпомагането на инвестициите в развитие на занаяти и занаятчийска дейност е от съществено значение за развитието на конкурентоспособността на селските райони. Насърчаването на инвестиционните дейности ще подпомогне създаването на заетост и ще ускори диверсификацията на неземеделските дейности. Процедурата ще подпомогне развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително намаляване на вредните емисии и отпадъците, в изпълнение на политиката за опазване на околната среда. Чрез финансовата подкрепа ще се подпомогне развитието на традиционните български занаяти, включително и чрез предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности. Краен срок за кандидатстване: 07.12. 2018г.
Източник: ИСУН 2020
BG05SFOP001-2.013 - Повишаване на ефективността при транспонирането на правото на Европейския съюз в българското законодателство и публична регулация
Целите на процедурата са:
1. Да се повиши ефективността, предвидимостта и устойчивостта при транспонирането на правото на Европейския съюз (ЕС) в българските закони;
2. Да се повиши качеството на транспонирането на правото на ЕС в българските закони, включително чрез разширяване обхвата на инструментите и мерките за постигането на необходимия ефект;
3. Да се повиши компетентността на институциите, ангажирани с транспонирането на правото на ЕС в българските закони и оценката на въздействието му;
4. Да се подобри качеството на институционална комуникация при транспонирането на правото на ЕС в българските закони.
Краен срок: 20.09.2018
Източник: ИСУН 2020

Обща покана за подаване на проектни предложения по Програма „Еразъм+“ за 2018г.
Наближава крайният срок за подаване на проектни предложения по централизираните и децентрализирани дейности на Програма „Еразъм+“ . По Ключова дейност 1: Мобилност за граждани в областта на младежта – 4 октомври 2018г. По Ключова дейност 2: Стратегически партньорства в областта на младежта – 4 октомври 2018г. По Ключова дейност 3: Срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта - 4 октомври 2018г. По КД2 в сектор „Младеж“ се отпуска финансова подкрепа за проекти на организации, които работят в сътрудничество с други организации от програмни и партниращи държави по Програма „Еразъм+“. Проектните предложения, кандидатстващи за финансиране по Ключова дейност 2, „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“ в областта на младежта, се очаква да се фокусират върху повишаване на капацитета на участващите организации и уменията им за работа в международна среда чрез: споделяне на идеи, методи и добри практики; транснационални младежки инициативи, промотиращи предприемаческите нагласи и умения, с цел да се насърчи активното гражданство и предприемачество (включително социалното предприемачество) между участващите страни. Стратегическите партньорства в сферата на младежта подкрепят европейското сътрудничеството между организации, активни в сферата на младежта с цел развитие, трансфер и внедряване на нови учебни програми, модерни интензивни програми, нови педагогически подходи и обмен на добри практики. Стратегическите партньорства в областта на младежта трябва да включват най-малко две организации или неформални младежки групи от две различни програмни държави. Няма ограничение в максималния брой партньори, но се отпуска финансиране за управление и изпълнение на проекта от най-много десет организации. Всички участващи организации трябва да бъдат идентифицирани на етапа на кандидатстване. Броят им и финансирането могат да варират в зависимост от заложените в предложението цели и дейности. Възможна продължителност – между 6 и 36 месеца. В зависимост от целите на проекта, очаква се Стратегическите партньорства в областта на младежта да включват най-подходящия и разнообразен кръг от партньорски организации, с цел да се възползват от различните профили, опит и експертни познания, и да създадат висококачествени проектни резултати/продукти. Ръководството на Програмата Еразъм+ за 2018 може да бъде изтеглено от тук
Източник: Европейска комисия
Отворена покана за втория срок за кандидатстване по процедура чрез подбор по ОПДУ за граждански контрол върху реформата в съдебната система
Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд, обявява втория срок за кандидатстване по процедура на конкурентен подбор BG05SFOP001-3.003: ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА. Процедурата е по приоритетна ос 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“, специфична цел 1 „Увеличаване на прозрачността и ускоряване на правораздаването чрез реформа в структурата, процедурите и организацията на съдебната система“ на ОПДУ. Процедурата цели да подкрепи усилията за преодоляване на натрупаното обществено недоверие към съдебната система. Процедурата ще подкрепя откритото участие на всички активни в сферата НПО и професионални организации при разработването, наблюдението и оценката на стратегиите за реформи и предложения за подобрения в съдебната система. Ще бъдат подпомагани проекти на НПО за извършване на независим анализ на провалилите се дела, като се анализират слабостите както в следствието, така и в прокуратурата, в това число защитата на свидетелите, икономическият и финансовият анализ, събирането на доказателства от полицията и сътрудничеството между съдебната и изпълнителната власт. Приоритетни ще бъдат проектите, които въз основа на такъв анализ предлагат пренасяне на добри практики и иновативни решения за премахване на недостатъците в структурата, управлението, персонала, обученията, сътрудничеството и професионалните практики. Ще бъдат подкрепени и мерки за извършване на изследвания на общественото мнение и широко застъпване на дискусиите и формите на повишаване на отчетността и гражданското участие. Допустими кандидати: юридически лица с нестопанска цел, учредени на основание Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), определени за извършване на дейност в обществена полза, вписани до 31.12.2017 г. в Централния регистър при Министерството на правосъдието по чл. 45[1] oт ЗЮЛНЦ, или вписани след 31.12.2017 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по чл. 17[2] от ЗЮЛНЦ, които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване; професионални организации, учредени на основание Закона за юридическите лица с нестопанска цел или регистрирани по/създадени със специален закон, на лица, работещи в системата на съдебната власт (съдии, прокурори, следователи, съдии по вписванията, съдебни заседатели, съдебни служители, вещи лица и др.), на адвокати, нотариуси и други юристи, на медиатори и арбитри, както и на други лица, работещи в сектор „Правосъдие“, които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване. Бюджет:   Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 5 млн. Минимален размер на БФП е 30 000 лв., а максимален размер на БФП е 100 000 лв. Проектите трябва да бъдат изпълнени в рамките на 18 месеца. Втори срок за кандидатстване: от 01.07.2018 г. до 30.09.2018 г., 18:00 часа.
Източник: www.eufunds.bg

Статистика

Брой прегледи на статиите
292525