header.jpg
Фонд на фондовете и Невек Мениджмънт подписаха оперативно споразумение, чрез което предприемачеството в България ще бъде подкрепено със свеж ресурс
Фонд на фондовете (ФнФ) подписа оперативно споразумение с избрания финансов посредник за изпълнение на Фонд за ускоряване и начално финансиране (ФУНФ), със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК). Финансовият посредник „Невек Мениджмънт“, с управляващи партньори Константин Петров и Златолина Мукова, ще развива фонд от 53.4 млн. лв. за инвестиции в стартъпи, от които 37.4 млн. лв. са публични средства, а останалите ще бъдат привлечени от частни инвеститори. Екипът на фонд мениджъра е основоположник на дяловото инвестиране в България, като от 2007 г. досега е част от управлението на фондовете Невек I и Невек II с активи на обща стойност 45 млн. евро. ФУНФ е финансов инструмент за дялово и квази-дялово инвестиране, чрез който ще се подкрепя създаването и развитието на устойчиви бизнес модели и ще подобрява предприемаческата екосистема в България. Новият фонд е насочен към компании в начален етап на развитие и има за цел да подпомогне иновативни бизнес идеи. Наред с финансирането, ще се предоставя стратегическа и управленска подкрепа на компаниите, възможност за свързване в бизнес мрежи и менторство. Чрез него ще се стимулират високо-технологични предприятия със силен екип и доказан бизнес модел. Това ще отговори на нуждите на предприемаческата общност, именно в момент, в който тя има необходимост от свеж ресурс за стимулиране на стартъп средата, набрала скорост през последните години. Чрез инвестициите в иновативни компании ще се подпомогне обновяването и развитието на българската икономика. През следващата година Фонд на фондовете ще стартира още два фонда за стартъпи и ще избере финансови посредници за Фонд за рисков капитал и Фонд Мецанин/Растеж. В допълнение се предвижда стартиране на тръжни процедури за възлагане на Фонд за технологичен трансфер и Гаранции за енергийна ефективност, отново по ОПИК.
Източник: http://www.fmfib.bg
Одобрени са проектите, които ще бъдат финансирани по втората покана на Програмата за трансгранично сътрудничество Интерег-ИПП България-Сърбия. 
Interreg – ИПП България - Сърбия 2014-2020 е програма за трансгранично сътрудничество, финансирана от Европейския съюз със средства по Инструмента за предприсъединителна помощ. Съвместната стратегическа цел на регионалното сътрудничество между секторите и административните единици, която трябва да бъде постигната чрез Програмата, е да се насърчи балансираното и устойчиво развитие на трансграничния регион между България и Сърбия - интегриран в европейското пространство чрез интелигентен икономически растеж, приспособяване към промените в околната среда и подобряване на културата на обучение. Допустимият регион по програмата обхващат областите  Видин, Монтана, Враца, София област, Перник и Кюстендил на територията на Република България и областите Бор, Зайчар, Нишава, Топлица, Пирот, Ябланица и Пчиня на територията на Република Сърбия.Програмата има 4 приоритетни оси, като по 3 от тях се финансират проекти - инвестиционни и от типа “меки мерки“: Устойчив туризъм, Младежи и Околна среда. От 235 получени проектни предложения, 171 са преминали оценката за административно съответствие и оценката за допустимост. Петнайсет са проектите предложения, одобрени за финансиране в целевия регион по  Приоритетна ос  "Устойчив туризъм". Девет са одобрените за финансиране проектни предложения по приоритетна ос "Младеж", а седмнадесет е бройката на одобрените проектни предложения по приоритетна ос "Околна среда". Общо одобрените проекти са 41 и са на обща стойност 12 712 316,27 евро. 25 проектни предложения са от тип „ меки мерки“, а 16 са в групата на инвестиционните проекти. Управляващ орган по Програмата е Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, а Национален партниращ орган е Министерство на европейската интеграция на Република Сърбия.
Източник: http://www.ipacbc-bgrs.eu
Европа за гражданите - три отворени покани 
Отворени са поканите за проектни предложения по Направление 1: Европейска памет за миналото и Направление 2: Демократична ангажираност и гражданско участие, Мярка 2.1 "Побратимяване на градове"
Програма Европа за гражданите има за цел 
- да допринесе за разбирането на гражданите за Съюза, неговата история и многообразие;
- да насърчава европейското гражданство и да подобрява условията за гражданско и демократично участие на ниво ЕС.
В рамките на Програмта се цели на транснационално равнище или с европейско измерение да се повиши информираността относно паметта за миналото, общата история и ценности, както и целта на Съюза да насърчава мира, ценностите си и благоденствието на своите народи чрез стимулиране на дебати, размисъл и изграждане на мрежи; да се насърюи демократичното и гражданското участие на гражданите на ниво ЕС, чрез подобряване разбирането на гражданите за процеса на създаване на политиките на Съюза и чрез осигуряване на условия за обществена и междукултурна ангажираност и доброволческа дейност на ниво ЕС. Краен срок: 1 февруари 2019г.
Източник: Национален център за контакт по програма Европа за гражданите 
BG05M9OP001-2.032 - Социално включване в общността
Отворена е процедура социално включване в общността за активно социално включване и включване на пазара на труда на хора с увреждания и на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства, вкл. деца чрез предоставяне на комплексни интегрирани междусекторни услуги. Целта на настоящата операция е да се създадат предпоставки за активно социално включване и включване на пазара на труда на хора с увреждания и на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства, вкл. деца чрез предоставяне на комплексни интегрирани междусекторни услуги. Изпълнението на дейностите ще допринесе и за възстановяване на трудовата активност на семейства с деца (включително с увреждания).Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ като изготвеният от него проект, трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници: Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: неприложимо; Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 200 000 лева. В максималния размер на безвъзмездна финансова помощ се включват планираните преки разходи за персонал и разходите в раздел „Единна ставка“ на всяко едно проектно предложение. На етап кандидатстване всеки кандидат следва да планира само преките си разходи за персонал (безвъзмездна финансова помощ и съ-финансиране-ако е приложимо), които не могат да бъдат повече от 142 857,14 лв. (БФП). Разходите в раздел „Единна ставка“, които са в размер на точно 40 % от преките допустими разходи за персонал ще бъдат служебно отразени от страна на УО в бюджета на всяко едно проектно предложение. Краен срок: 25.01.2019 г. 17:30 ч.
Източник: ИСУН 2020 
ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА „СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ – ДОСТОЙНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“ ПО НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2014-2021Г, ОТВОРЕНА ЗА 11 ДЪРЖАВИ-БЕНЕФИЦИЕНТИ
Целта на Програмата е укрепване на тристранното сътрудничество между работодатели, служители и публични органи и насърчаване на достойните условия на труд. Програмата ще подкрепя социалния диалог и ще допринесе за по-добрата подготовка на страните-бенефициенти при посрещането на предизвикателствата възникнали в резултат на високите нива на безработица, както и за установяването на практики, подпомагащи достойните условия на труд съвместно с норвежките партньори. Страни-бенефициенти: България, Хърватия, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Малта, Полша, Румъния, Словакия и Словения. Кипър и Унгария ще бъдат допустими, когато бъдат подписани съответните споразумения с тях. Кандидатите за финансиране трябва да са действащи юридически лица в страните-бенефициенти или в Норвегия. Цялата информация относно условията на допустимост се съдържа в текста на поканата. Краен срок за представяне проектните предложения: 7 февруари (четвъртък) 2019 г., 13:00ч. местно време. По Програма „Социален диалог – достойни условия на труд“ има възможност за кандидатстване за подкрепа на пътуване, чиято цел е улесняване създаването на двустранни партньорства между допустими кандидати в страните-бенефициенти и в Норвегия, които имат намерение да изготвят съвместно проектни предложение в рамките на поканата. Цялата необходима информация, включително условията за допустимост, както и текста на поканата за подкрепа на пътуване е налична на посочения линк. Всички запитвания следва да бъдат изготвени на английски език и да бъдат адресирани до „Иновация Норвегия“ - Програмен оператор на Програма „Социален диалог – достойни условия на труд“ на следния e-mail адрес:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
Източник: www.eeagrants.bg 

Статистика

Брой прегледи на статиите
325341