header.jpg
Покана за предложения по „Подкрепа за мерки за информиране в областта на политиката на сближаване на ЕС“
Публикувана е покана за представяне на предложения в рамките на „Подкрепа за мерките за информиране в областта на политиката на сближаване на ЕС“. Европейската комисия цели подбиране на потенциални бенефициери за изпълнението на редица мерки за информиране, съфинансирани от ЕС. Основната цел е предоставянето на подкрепа за изготвянето и разпространението на информация и съдържание, свързани с политиката на сближаване на ЕС, като същевременно се зачита изцяло редакторската независимост на участващите страни. Предвидени са две основни мерки:
Мярка 1 – Подкрепа за изготвянето и разпространението на информация и съдържание, свързани с политиката на сближаване на ЕС, от страна на медии и други допустими субекти (вж. „Допустими заявители“);
Мярка 2 – Популяризиране на политиката на сближаване на ЕС от страна на университети и други образователни институции.
Заявителите могат да подадат само едно заявление за една дейност по тази покана.
Конкретните цели на поканата са:
насърчаване и стимулиране на по-добро разбиране за ролята на политиката на сближаване в подкрепа на всички региони на ЕС;
повишаване на осведомеността относно проектите, финансирани от ЕС – в частност чрез политиката на сближаване – и на тяхното отражение върху живота на хората;
разпространяване на информация и насърчаване на открит диалог относно политиката на сближаване, резултатите от нея, нейната роля в осъществяването на политическите приоритети на ЕС и бъдещето ѝ;
насърчаване на гражданското участие по въпроси, свързани с политиката на сближаване, и стимулиране на участието на гражданите при определяне на приоритетите за бъдещето на тази политика.
Допустими заявители: 
По мярка 1 допустимите заявители са:
медийни организации/новинарски агенции (телевизия, радио, печатни медии, онлайн медии, нови медии, съчетание от различни медии);
организации с нестопанска цел;
университети и образователни институции;
изследователски центрове и мозъчни тръстове;
сдружения с европейска насоченост;
частни образувания;
публични органи (национални, регионални и местни), с изключение на органите, отговарящи за изпълнението на политиката на сближаване в съответствие с член 123 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета.
По мярка 2 допустимите заявители (водещ заявител и съзаявители, както и свързаните с тях субекти, ако има такива) трябва да са юридически лица, установени и регистрирани в държава членка на ЕС. По мярка 2 се допускат само университети и образователни институции.
Общият бюджет за съфинансирането на мерки за информиране по тази покана възлиза на 4 800 000 евро (4 000 000 евро за Мярка 1 и 800 000 евро за Мярка 2).
Комисията си запазва правото да не отпусне всички налични финансови средства. Максималната продължителност на проектите е 12 месеца. Формулярите за заявление, както и допълнителна информация относно поканата се съдържат в Указанията за заявителите, достъпни тук. Крайният срок за подаване на заявленията е 10 декември 2019 г.
Източник: Европейска комисия
Покани за предложения в рамките на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“
В Официалния вестник на ЕС от 10 юли са публикувани покани за представяне на предложения и свързани с тях дейности по работната програма на ЕНС за 2020 г. в обхвата на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Комисията прие Работната програма на ЕНС за 2020 г. с Решение C(2019) 4904 от 2 юли 2019 г. Работната програма на ЕНС за 2020 г., включително крайните срокове и бюджетите, са на разположение на уебсайта на портала за участници. Там ще намерите и информация за условията във връзка с поканите и свързаните с тях дейности, както и указания за кандидатите относно начина на подаване на предложения.
Източник: Европейска комисия
Отворена е шестата покана за набиране на пшроектни предложения по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014 – 2020
Поканата е насочена към финансиране на проектни предложения в рамките на Приоритетна ос 1: „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“, Инвестиционен приоритет 3а: „Популяризиране на предприемаческия дух, по-специално чрез улесняване на икономическото оползотворяване на нови идеи и стимулиране на създаването на нови предприятия, включително чрез бизнес инкубатори“.  Целта на интервенцията:  Да се подобрят системите за подпомагане на стартиращи и съществуващи МСП от трансграничната територия чрез създаване на системи и дейности за подкрепа на бизнеса. Очакваните дългосрочни въздействия от проектите са свързани с насърчаване на предприемаческата култура за създаване на нови бизнес инициативи и укрепване на факторите от значение за предприемаческия успех, бизнес стабилността и развитието. Допустими кандидати: Заинтересовани страни, чиято основна функция (според учредителния им документ) е свързана с предоставяне на подкрепа на предприемачеството. Бенефициери могат да бъдат национални институции с изключителни компетенции в сферата на целите на поканата, публично-правни организации, неправителствени организации, университети, изследователски центрове и други образователни заведения. Дружества с търговски или индустриален характер не са допустими за финансиране. Всеки проект трябва да включва поне един партньор от всяка от партниращите си държави (България и Гърция), който да има седалище в рамките на допустимата територия на Програмата. При определени условия е допустимо участие и на партньори, локализирани извън  допустимата територия. Максималният брой на проектни партньори за едно предложение е шест (6), като всеки партньор трябва да има ясна роля в разработването и изпълнението на проекта. Всеки кандидат може да участва само в едно проектно предложение. Допустими дейности: Инвестиции в инфраструктура за подкрепа на бизнеса и системи и/или меки мерки, например услуги за крайни потребители – съществуващи бизнеси или потенциални предприемачи. Бюджет:  Общият индикативен бюджет на поканата в 7 000 000 евро, от които 5 950 000 евро са средства от ЕФРР, и 1 050 000 евро са национално съфинансиране от участващите държави -България и Гърция.     Минималният бюджет за проектно предложение е 250 000 евро, а максималният бюджет – 700 000 евро. Продължителност на проектите: 2 години след датата на подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Процесът по подаване на проектните предложения включва две фази. За Фаза 1, проектните предложения трябва да бъдат подадени не по-късно от 15:00 часа на 06 септември 2019г. в единичен, запечатан плик. Доказателство за навременно подаване е само входящия номер, издаден от Управляващия орган (УО). Фаза 2 предвижда подаване на проектното предложение чрез интернет базирана платформа MIS, което следва да бъде осъществено на по-късно от 60 дни след датата на уведомителното писмо, с което  УО кани съответните партньори да подадат проектното си предложение. Подробна и актуална информация за условията на поканата и изискванията към кандидатите и проектните предложения може да бъде намерена на официалната интернет-страница на Програмата (http://www.greece-bulgaria.eu/call-for-proposals/7_6th-CALL-FOR-PROJECT-PROPOSALS), както и на страниците на МРРБ и УО (www.interreg.gr). 
Източник: Европейска комисия
Покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката – Обединена европейска младеж
„Еразъм+“ за младежта днес насърчава различни формати на мобилност, включително младежкия обмен или мобилността на специалисти, работещи с младежи, и подкрепя младежките организации. Анализът на опита показва ползотворно и активно сътрудничество между организации и млади хора в различните държави. Програмата „Еразъм+“ успешно привлича и ангажира млади хора. Има голям интерес за участие и към момента е възможно да се окаже подкрепа само на 1 от всеки 3 проекта за мобилност (младежки обмен, мобилност на специалисти, работещи с младежи) и на 1 от всеки 5 партньорства (транснационални младежки инициативи). Обхватът на действията в рамките на „Обединена европейска младеж“ следва да надгражда опита, натрупан от проекта „Ново повествование за Европа“, европейските цели за младежта и заключенията на Евробарометър за приоритетите на младите хора, както и от други инициативи за политики и програми за младежта, включително проекти, подбрани по същото действие през 2018 г. Целта е да се насърчи участието на младите хора в европейския обществен живот и да се стимулират дейностите, свързани с трансграничен обмен и мобилност. Инициативата цели да подкрепи по-специално: насърчаване и разработване на по-структурирано сътрудничество между различни младежки организации с цел изграждане или укрепване на партньорства; младежки организации, участващи в инициативи за насърчаване на младите хора да участват в демократичните процеси и в обществото чрез организиране на обучения, изтъкване на сходствата между младите европейци и насърчаване на дискусиите и дебатите относно тяхната връзка с ЕС, неговите ценности и демократични основи; насърчаване на участието на недостатъчно добре представените групи на младите хора в политиката, младежките организации и други организации на гражданското общество чрез привличане на младежите в уязвимо и неравностойно социално-икономическо положение. Участващите организации могат да бъдат: организации с нестопанска цел, асоциации и НПО, включително европейски младежки НПО; социални предприятия; публични органи на местно, регионално или национално равнище; асоциации на региони; европейски групи за териториално сътрудничество; органи със стопанска цел, които осъществяват дейност в областта на корпоративната социална отговорност; създадени в държава по Програмата „Еразъм+“. Допустими са следните видове дейности: дейности за мобилност, включително широкомащабен младежки обмен, който включва (но не е ограничен до) изграждане на мрежи и създаване на възможности за неформално или самостоятелно обучение и разработване на проекти от млади хора; дейности за улесняване на достъпа и участието на младите хора в политическите дейности на ЕС от значение за младежта; обмен на опит и добри практики; изграждане на мрежи и партньорства с други младежки организации; участие в срещи или семинари с други заинтересовани страни и/или създатели на политики, включително с оглед на повишаване на въздействието на политиката върху целеви групи, сектори и/или системи; инициативи и прояви за развитие на европейски НПО/организации на гражданското общество/общоевропейски мрежи; дейности за повишаване на осведомеността, информиране, разпространение и популяризиране (семинари, работни срещи, кампании, срещи, обществени дебати, консултации и др.) относно приоритетите на политиката на ЕС в областта на младежта. Дейностите следва да са трансгранични и може да се изпълняват на европейско, национално, регионално или местно равнище. Като общ принцип участващите организации следва да прилагат стратегии за свързване на млади хора с различен произход на най-ниско ниво, така че да се гарантира достигането до все по-голям брой млади хора на най-ниско ниво. Продължителността на проектите трябва да е между 9 и 24 месеца. Тя не може да бъде удължавана. Комплектът документи за кандидатстване трябва да се подаде онлайн чрез съответния електронен формуляр, надлежно попълнен и включващ всички относими и приложими приложения и подкрепящи документи. Електронният формуляр е на разположение на английски, френски и немски език на следния адрес в интернет: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en и трябва да бъде надлежно попълнен на един от официалните езици на ЕС и подаден онлайн не по-късно от 12:00 ч. (на обяд, брюкселско време) на 18 юли 2019 г., включително.
Източник: Европейска комисия
Покана за представяне на предложения в рамките на Европейски корпус за солидарност – Доброволчески екипи във високоприоритетни области
Проектите „Доброволчески екипи във високоприоритетни области“ са широкомащабни проекти в подкрепа за дейностите на доброволчески екипи. Целта им е да бъдат извършени краткосрочни интервенции със силно отражение в отговор на обществени предизвикателства в области на политиката, определени на равнище ЕС. Целта на Европейския корпус за солидарност е да насърчава солидарността като ценност, главно чрез доброволческа дейност. Той трябва да повишава ангажираността на младите хора и на организациите по отношение на достъпни и висококачествени дейности за солидарност като начин да се допринесе за засилване на сближаването, солидарността, демокрацията и гражданството в Европа. Същевременно се отговаря на обществените предизвикателства и се укрепват общностите, с полагане на особени усилия за стимулиране на социалното приобщаване. Корпусът допринася и за европейското сътрудничество, което е от значение за младите хора. Доброволческите екипи във високоприоритетни области ще имат за цел по-специално: да работят за посрещане на ясно определени неудовлетворени обществени потребности; да стимулират солидарността в държавите членки; да предоставят възможности на младите доброволци да придобиват умения и компетентности, полезни за тяхното личностно, образователно, социално и професионално развитие; да носят осезаеми ползи за общностите, в които се извършват дейностите; дейностите им да достигнат до млади хора с по-малко възможности, включително бежанци, кандидати за убежище и мигранти; да насърчават многообразието, междукултурния и междурелигиозния диалог, общите ценности за свобода, толерантност и зачитане правата на човека, както и проекти за повишаване на медийната грамотност, критичното мислене и чувството за инициатива на младите хора; да подсилват капацитета и международния обхват на участващите организации; да повишават осведомеността и разбирането на участниците за други култури и страни, предлагайки им възможност да изградят мрежи от международни контакти, да участват активно в обществения живот и да развият чувство за европейско гражданство и идентичност. Като кандидати се допускат публични и частни организации, които към крайния срок за представяне на предложения имат валидна акредитация за доброволчески дейности по Програма „Еразъм+“ или знак за качество за доброволческа дейност. Допускат се само кандидатури на юридически лица, установени в 28-те държави членки на Европейския съюз. Общият бюджет, заделен за съфинансирането на проекти по тази покана, възлиза на 1 018 325 EUR и се основава на Годишната работна програма за 2018 г. на Европейския корпус за солидарност. Финансовото участие на ЕС не може да надхвърля 80 % от общия размер на допустимите разходи по проекта. За подаване на заявленията трябва да се използва онлайн формуляр на заявление за кандидатстване за безвъзмездни средства (eForm). Формулярът eForm е достъпен на английски, немски и френски език на следния интернет адрес: http://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en и трябва да бъде надлежно попълнен на един от официалните езици на ЕС. Попълненото заявление трябва да бъде подадено онлайн до 19 септември 2019 г., 12:00 ч. (на обяд, брюкселско време).
Източник: Европейска комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
547198