header.jpg
Процедура за подбор на финансови посредници за „ Фонд за градско развитие“ /ФГР/ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД /ФМФИБ/ стартира процедура за подбор на финансови посредници за „ Фонд за градско развитие“ /ФГР/ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове /ЕСИФ/. Предоставеният ресурс по програмата, на стойност 353.3 милиона лева, е предназначен за финансиране на проекти за градско развитие в 39 града и регионален туризъм с териториален обхват в цяла България. Инвестициите предвидени по финансовия инструмент ще се осъществяват чрез три регионални фонда:
ФГР гр. София с размер на финансовия ресурс 87.4 милиона лева;
ФГР Северна България с размер на финансовия ресурс 130.4 милиона лева;
ФГР Южна България с размер на финансовия ресурс 135.5 милиона лева.
Структурирането на финансовия инструмент е резултат и от съвместната работа между ФМФИБ и Европейската Инвестиционна Банка /ЕИБ/, със съдействието на „Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси“ (EIAH) . Ресурсът ще бъде съсредоточен в направления обхващащи градско развитие, енергийна ефективност, туризъм и културно наследство, съответно по приоритетни оси 1 /ПО1/ „Устойчиво и интергирано градско развитие“ и 6 /ПО6/ „Регионален туризъм“. Финансовите посредници ще трябва да осигурят съфинансиране с частен ресурс на стойност не по-малко от 30% от общия размер на финансирането, предоставено от ФГР за всеки инвестиционен проект. В рамките на ПО1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ , инвестиции ще могат да бъдат осъществявани в проекти облагородяващи градската среда, градския транспорт, зоните с потенциал за икономическо развитие, спортна и културна инфраструктура, както и инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в еднофамилни жилищни сгради и студентски общежития. С ресурса по ПО6 „Регионален туризъм“ ще бъдат финансирани проекти за развитие на туризма, свързани с обекти на национално и световно културно наследство. Крайните получатели могат да бъдат, както физически и юридически лица, така и публично частни партньорства, общини и други публични организации. Предоставените средства по финансовия инструмент ще представляват кредити, с гратисен период до 36 месеца в зависимост от сектора на инвестицията и финансирания проект, с максимален срок за погасяване до 20 години.
Срокът за подаване на заявления от финансови посредници е до 29ти Декември 2017г.
Повече информация за процедурата можете да намерите на : http://fmfib.bg/bg/buyer/procedure/24

Отворена е покана по Програма „Права, равенство и гражданство“
Отворена е покана по Програма „Права, равенство и гражданство“, която има за цел да съфинансира национални или транснационални проекти, които се занимават най-малко с една от следните основания за дискриминация по чл. 19 от ДФЕС: расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Проектите, които ще бъдат финасирани трябва да целят: борба срещу дискриминацията, основана на сексуална ориентация в обществото, и насърчаване на правата на ЛГБТИ. Насърчаване на управлението на многообразието в публичния и частния сектор: определяне на съществуващите практики, измерване на ползите от управлението на разнообразието и повишаване на осведомеността. Предложените дейности могат да бъдат свързани с въвеждането и прилагането на Хартата за разнообразието. Борба срещу дискриминацията на ромите чрез: дейности, насочени към повишаване на осведомеността и борба с вредните стереотипи на ромите и по този начин подпомагане на тяхната интеграция в масовото общество; да идентифицират и обменят добри практики за борба с дискриминацията срещу ромите и антигипсизма, по-специално в областта на образованието и жилищното настаняване, както и да насърчават овластяването на ромите (младежи и жени), както и тяхното активно участие в процеса на интеграция на ромите. Повишаване на осведомеността относно солидарността между поколенията и недискриминацията въз основа на възрастта (по-специално на младите хора). Ще се даде приоритет за финансиране на поне един проект във всяка от горепосочените четири приоритетни области, подлежащи на допустимост и достигане на достатъчен праг за качество съгласно критериите за възлагане. Тази покана ще финансира дейности по: събиране и проучване на данни; мониторинг на прилагането на законодателството за недискриминация; обучение на специалисти; взаимно обучение, обмен на добри практики, сътрудничество, включително идентифициране на най-добрите практики, които могат да бъдат прехвърляни към други участващи държави; дейности за разпространение и повишаване на осведомеността (включително на местно равнище), като семинари, конференции, кампании или социални медии и дейности в областта на пресата. Краен срок за кандидатстване: 9 ноември 2017. За стартиране на подаване на проектното предложения: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-disc-ag-2017.html

Покана за представяне на предложения в рамките на Многогодишната работна програма за финансова помощ в областта на Механизма за свързване на Европа (МСЕ), сектор „Транспорт“, за периода 2014-2020 г. по приоритета „Единно европейско небе – SESAR“е публикувана. 290 милиона евро са на разположение за подобряване на управлението на въздушното движение в Европа. Два вида кандидати могат да подадат своите предложения:
• Една или повече държави-членки
• Със съгласието на държавата (ите) -членка (и) заинтересовани, международни организации, съвместни предприятия или публични или частни предприятия или органи, със седалище държава-членка на ЕС. Предложението, представено по настоящата покана, трябва да е насочеко към работа или проучвания, или комбинация от двете, ако дейностите и съответните бюджети са ясно разделени. Пилотни дейности също могат да бъдат част от бюджета на проекта. Кандидатите се приканват да представят своите предложения относно внедряването на нови и зрели технологии и практики, които подкрепят хармонизирането на въздушния трафик чрез системи и стандарти за управление (АТМ) в Европа. няколко стъпки за кандидатсване: прочетете поканата за предоставяне на проектни предложения; получете одобрение от съответната държава-членка; подгответе приложението си на TENtec eSubmission модул; изпратете кандидатурата си онлайн чрез TENtec - Модул за електронно изпращане преди 12 април 2018г. 
Източник: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-sesar-call-proposals 

Нова покана за представяне на проектни предложения по Програма „Еразъм+“, ключово действие 3 – подкрепа за реформиране на политиката – Сътрудничество с гражданското общество в областта на младежта е публикуване през октомври в официалния вестник на ЕС (17 октомври 2017). Сътрудничеството с организациите на гражданското общество в областите на образованието, обучението и младежта е важно за създаването на широко чувство на приобщаване към стратегиите и политиките за учене през целия живот и за вземане предвид на идеите и проблемите на участниците на всички равнища. Сътрудничеството е жизненоважно за осигуряване на активното включване на участниците в изпълнението на политическите реформи в различните държави, за насърчаване на участието им в Програмата „Еразъм+“ и в други европейски програми и за разпространяване на политиките, резултатите от програмите, както и на добрата практика посредством техните големи мрежи от членове. В контекста на своите работни програми, представени във връзка с тази покана, за кандидатстващите организации  би било добре да свържат своите дейности с Европейската година на културното наследство през 2018 г. В тази рамка поканата ще предостави финансиране за следните две опции: сътрудничество с гражданското общество в областта на образованието и обучението (партида 1); сътрудничество с гражданското общество в областта на младежта (партида 2). Важно е да се отбележи, че една организация може да подаде само едно заявление по тази покана: или за партида 1, или за партида 2, но не и за двете. Целта е да се предостави структурна подкрепа, наречена оперативна субсидия, на европейски неправителствени организации (ЕНПО) и общоевропейски мрежи, действащи в областта на образованието и обучението или в областта на младежта и насочени към следните общи цели: повишаване на осведомеността на участниците относно европейските програми за политики в областите на образованието, обучението и младежта, по-специално относно „Европа 2020“, „Образование и обучение 2020“, конкретни политически програми, например процеса от Болоня или процеса от Рига/Копенхаген, Европейската програма за обучение на възрастни или „Стратегията на ЕС за младежа“; повишаване на ангажираността и сътрудничеството на участниците с публичните органи за осъществяване на политиките и реформите в областите на образованието, обучението и младежта, и по-специално на препоръките за отделните държави, отправени в рамката на европейския семестър; насърчаване на активността на участниците в областта на образованието, обучението и младежта; насърчаване на ангажираността на участниците в разпространението на политическите и програмните действия и резултати, както и на добрата практика сред техните членове и в по-широки кръгове. Тези цели следва да бъдат ясно залегнали в работните планове, дейностите и продуктите на кандидатстващите организации. Поканата е отворена за две категории субекти: Категория 1: европейски неправителствени организации (ЕНПО) в областта на образованието и обучението или в областта на младежта; Категория 2: общоевропейски мрежи в областта на образованието и обучението или в областта на младежта. Качеството на допустимите кандидатури се оценява въз основа на следните критерии: приложимост (максимум 30 точки); качество на съдържанието и прилагането на плана за работа (максимум 20 точки); профил, брой на участниците и държавите, ангажирани в дейностите (максимум 20 точки); въздействие, разпространяване и устойчивост (максимум 30 точки). Общият бюджет, заделен за финансовата 2018 г. за тази покана е 6 500 000 EUR и е разпределен, както следва:
Партида 1 – Образование и обучение 2 500 000 EUR;
Партида 2 – Младеж 4 000 000 EUR.
Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура си запазва правото да не разпределя всички налични средства. Заявленията трябва да бъдат подадени, като се използва електронният формуляр за кандидатстване за безвъзмездна помощ (eForm). Той е налице на английски, френски и немски език на следния адрес в интернет: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en Крайният срок: 14 декември 2017. 
Пълният текст на поканата може да бъде видян тук.

 
Програма „Еразъм+“ обявява отворена покана по KA3 – Подкрепа за реформиране на политиката – Съвместни квалификации в професионалното образование и обучение. Общите цели на тази покана са увеличаване на възможностите за заетост на младите хора и допринасяне за развитието на способна, висококвалифицирана и мобилна работна ръка. Това ще бъде от полза и за предприятията, от една страна, и подкрепа за съвместни действия за развитието на ПОО в Европа и общо повишаване на неговото качество, практическа приложимост и привлекателност, от друга страна. Специфичната цел на поканата е да се подпомогне подготовката или изготвянето на съвместни квалификации за ПОО, включително на по-високо ниво, или подобряването на съществуващи такива квалификации. Услоявия за партньорство: партньорството трябва да е съставено от партньори от поне две отделни страни по програмата „Еразъм+“ (най-малко една от които трябва да бъде държава членка на Европейския съюз): 28-те държави  членки на Европейския съюз; страни по програмата извън ЕС: Бивша югославска република Македония, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция. Освен това партньорството трябва да включва поне трима партньори, сред които следните две организации: доставчик на услуги в областта на Професионалното образование и обучение; предприятие (публично или частно) или промишлена, търговска или занаятчийска камара, или промишлено/занаятчийско сдружение. Един от тези партньори ще бъде координиращата организация, която кандидатства за безвъзмездното финансиране по „Еразъм+“ от името на партньорските организации. Допустими дейности: изготвяне или усъвършенствуване на съвместна квалификация в ПОО, имащи за цел да отговорят на конкретни потребности от умения в страните със задължителни партньори, с оглед тя да бъде призната като квалификация във всяка една от тези страни. Изграждане на устойчиви структури за сътрудничество с оглед осигуряване на прозрачност, съпоставимост, адекватни системи за гарантиране на качеството и взаимно признаване на квалификациите при по-голяма систематичност и целенасоченост на съществуващите ангажименти. Общият бюджет, определен за съфинансирането на проектите, се предвижда да бъде максимум 6 милиона евро. Максималното дялово участие на ЕС във финансирането ще бъде 80 %. Всяко безвъзмездно финансиране ще бъде в размер от 200 000 ЕUR до 500 000 EUR. Очаква се да бъдат финансирани приблизително 20 предложения. Краен срок за подаване на заявленията е 31 януари 2018 г., 12:00 ч. на обяд (брюкселско време). Заявленията трябва да бъдат подадени онлайн, като се използва правилният официален формуляр за кандидатстване; трябва да бъдат изготвени на един от официалните езици на ЕС; към заявленията трябва да се приложат подробно описание на проекта, клетвена декларация и балансиран прогнозен бюджет, представен в официалните формуляри. Неизпълнението на тези изисквания води до отхвърляне на заявлението.
Източник: Европейска комисия

 

Статистика

Брой прегледи на статиите
371411