header.jpg
Нова покана за представяне на проектни предложения по Програма „Еразъм+“, ключово действие 3 – подкрепа за реформиране на политиката – Сътрудничество с гражданското общество в областта на младежта е публикуване през октомври в официалния вестник на ЕС (17 октомври 2017). Сътрудничеството с организациите на гражданското общество в областите на образованието, обучението и младежта е важно за създаването на широко чувство на приобщаване към стратегиите и политиките за учене през целия живот и за вземане предвид на идеите и проблемите на участниците на всички равнища. Сътрудничеството е жизненоважно за осигуряване на активното включване на участниците в изпълнението на политическите реформи в различните държави, за насърчаване на участието им в Програмата „Еразъм+“ и в други европейски програми и за разпространяване на политиките, резултатите от програмите, както и на добрата практика посредством техните големи мрежи от членове. В контекста на своите работни програми, представени във връзка с тази покана, за кандидатстващите организации  би било добре да свържат своите дейности с Европейската година на културното наследство през 2018 г. В тази рамка поканата ще предостави финансиране за следните две опции: сътрудничество с гражданското общество в областта на образованието и обучението (партида 1); сътрудничество с гражданското общество в областта на младежта (партида 2). Важно е да се отбележи, че една организация може да подаде само едно заявление по тази покана: или за партида 1, или за партида 2, но не и за двете. Целта е да се предостави структурна подкрепа, наречена оперативна субсидия, на европейски неправителствени организации (ЕНПО) и общоевропейски мрежи, действащи в областта на образованието и обучението или в областта на младежта и насочени към следните общи цели: повишаване на осведомеността на участниците относно европейските програми за политики в областите на образованието, обучението и младежта, по-специално относно „Европа 2020“, „Образование и обучение 2020“, конкретни политически програми, например процеса от Болоня или процеса от Рига/Копенхаген, Европейската програма за обучение на възрастни или „Стратегията на ЕС за младежа“; повишаване на ангажираността и сътрудничеството на участниците с публичните органи за осъществяване на политиките и реформите в областите на образованието, обучението и младежта, и по-специално на препоръките за отделните държави, отправени в рамката на европейския семестър; насърчаване на активността на участниците в областта на образованието, обучението и младежта; насърчаване на ангажираността на участниците в разпространението на политическите и програмните действия и резултати, както и на добрата практика сред техните членове и в по-широки кръгове. Тези цели следва да бъдат ясно залегнали в работните планове, дейностите и продуктите на кандидатстващите организации. Поканата е отворена за две категории субекти: Категория 1: европейски неправителствени организации (ЕНПО) в областта на образованието и обучението или в областта на младежта; Категория 2: общоевропейски мрежи в областта на образованието и обучението или в областта на младежта. Качеството на допустимите кандидатури се оценява въз основа на следните критерии: приложимост (максимум 30 точки); качество на съдържанието и прилагането на плана за работа (максимум 20 точки); профил, брой на участниците и държавите, ангажирани в дейностите (максимум 20 точки); въздействие, разпространяване и устойчивост (максимум 30 точки). Общият бюджет, заделен за финансовата 2018 г. за тази покана е 6 500 000 EUR и е разпределен, както следва:
Партида 1 – Образование и обучение 2 500 000 EUR;
Партида 2 – Младеж 4 000 000 EUR.
Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура си запазва правото да не разпределя всички налични средства. Заявленията трябва да бъдат подадени, като се използва електронният формуляр за кандидатстване за безвъзмездна помощ (eForm). Той е налице на английски, френски и немски език на следния адрес в интернет: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en Крайният срок: 14 декември 2017. 
Пълният текст на поканата може да бъде видян тук.

 
Програма „Еразъм+“ обявява отворена покана по KA3 – Подкрепа за реформиране на политиката – Съвместни квалификации в професионалното образование и обучение. Общите цели на тази покана са увеличаване на възможностите за заетост на младите хора и допринасяне за развитието на способна, висококвалифицирана и мобилна работна ръка. Това ще бъде от полза и за предприятията, от една страна, и подкрепа за съвместни действия за развитието на ПОО в Европа и общо повишаване на неговото качество, практическа приложимост и привлекателност, от друга страна. Специфичната цел на поканата е да се подпомогне подготовката или изготвянето на съвместни квалификации за ПОО, включително на по-високо ниво, или подобряването на съществуващи такива квалификации. Услоявия за партньорство: партньорството трябва да е съставено от партньори от поне две отделни страни по програмата „Еразъм+“ (най-малко една от които трябва да бъде държава членка на Европейския съюз): 28-те държави  членки на Европейския съюз; страни по програмата извън ЕС: Бивша югославска република Македония, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция. Освен това партньорството трябва да включва поне трима партньори, сред които следните две организации: доставчик на услуги в областта на Професионалното образование и обучение; предприятие (публично или частно) или промишлена, търговска или занаятчийска камара, или промишлено/занаятчийско сдружение. Един от тези партньори ще бъде координиращата организация, която кандидатства за безвъзмездното финансиране по „Еразъм+“ от името на партньорските организации. Допустими дейности: изготвяне или усъвършенствуване на съвместна квалификация в ПОО, имащи за цел да отговорят на конкретни потребности от умения в страните със задължителни партньори, с оглед тя да бъде призната като квалификация във всяка една от тези страни. Изграждане на устойчиви структури за сътрудничество с оглед осигуряване на прозрачност, съпоставимост, адекватни системи за гарантиране на качеството и взаимно признаване на квалификациите при по-голяма систематичност и целенасоченост на съществуващите ангажименти. Общият бюджет, определен за съфинансирането на проектите, се предвижда да бъде максимум 6 милиона евро. Максималното дялово участие на ЕС във финансирането ще бъде 80 %. Всяко безвъзмездно финансиране ще бъде в размер от 200 000 ЕUR до 500 000 EUR. Очаква се да бъдат финансирани приблизително 20 предложения. Краен срок за подаване на заявленията е 31 януари 2018 г., 12:00 ч. на обяд (брюкселско време). Заявленията трябва да бъдат подадени онлайн, като се използва правилният официален формуляр за кандидатстване; трябва да бъдат изготвени на един от официалните езици на ЕС; към заявленията трябва да се приложат подробно описание на проекта, клетвена декларация и балансиран прогнозен бюджет, представен в официалните формуляри. Неизпълнението на тези изисквания води до отхвърляне на заявлението.
Източник: Европейска комисия

 
Отворена покана за общините по ОП "Околна среда"
Управляващият орган на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ кани общините на територията на Република България да представят проектните си предложения по процедура „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“. Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ е 20 млн.лв. Целите са насочени към повишаване защитата на населението от наводнения, подобряване техническото състояние и защита на критичната инфраструктура и повишаване защитата на техническата и социална инфраструктура, както и повишаване подготвеността на населението за реакция при наводнения. Допустими за финансиране са дейности за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения за територията на районите със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), определени в Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН) за съответния район на басейново управление, които са свързани с подобряване техническото състояние на язовирни стени и съоръжения към тях. Ще се финансират и мерки по осигуряване на ретензионния обем на водохранилището, осигуряване на проводимост на речното легло в съответствие с параметрите на преливните съоръжения на разстояние до 500 метра след язовирната стена и изграждане/възстановяване на контролно-измерителна система за мониторинг върху язовирните стени. Повече информация и пълният комплект документи по процедурата може да видите тук. Експерти от Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г. ще представят насоките за кандидатстване по процедурата пред потенциални бенефициенти на XII-та Годишна среща на местните власти. 
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 1 октомври 2018 г., 18:30 часа.
Източник: www.eufunds.bg

Kонкурсът за финансиране на регионални проекти, свързани с популяризирането на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018
По-малко от месец остава за общините в България да кандидатсват за сумата от 3000 лева, които ще й бъдат отпуснати целево с отделно постановление на Министерския съвет с цел реализиране на събития по време на шестмесечното председателство на Съвета на ЕС у нас (1 януари – 30 юни 2018 г.). Конкурсът за набиране, подбор и оценка на предложенията ще проведе Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) въз основа на договор с Министерството за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018. НСОРБ е не само легитимен орган, който представлява и защитава интересите на местната власт, но притежава и необходимия опит и експертиза в работата с общините по различни проекти. Сдружението ще извърши и последващо проследяване на изпълнението на проектите, както и изготвянето на финансов отчет за изпълнението им. В бюджета на министерството са предвидени 300 000 лева за реализиране на грантовата схема, свързана с регионалното измерение на председателството. Тя има за цел да повиши информираността на българското общество за Европейския съюз, за ангажиментите и ползите за страната ни като държава – член от една страна и приноса, който ние даваме за развитието на Съюза от друга. Финансовата помощ за общините е насочена към проекти, популяризиращи същността и ролята на ротационното председателство, приоритетите на страната ни и възможностите да изградим позитивен образ на България като равноправен и надежден партньор на ЕС през този период. В рамките на грантовата схема ще могат да бъдат реализирани тематични конференции, работни срещи, семинари или информационни кампании и събития, свързани с важни дати от календара на общината или от календара на Българското председателство (приет с Решение № 439 на Министерския съвет от 4 август 2017 г. и публикуван на сайта на министерството www.eu2018bg.bg). Партньори на общините могат да са неправителствени организации, местен бизнес, академични среди, регионални медии, училища, читалища. За кандидатстване по тази схема не се допускат проекти, които вече са получили финансиране по други програми и процедури, включително и по линия на Работната програма в национален план на Комуникационна стратегия на Р България за ЕС 2017 г. и Културната програма на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Проектните предложения се приемат от НСОРБ единствено по електронна поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.в срок до 17.30 ч. на 16 ноември 2017 г. Повече информация за конкурса може да намерите на сайта на НСОРБ - http://www.namrb.org.

ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ДУНАВ“ 2014-2020
Отворена е покана за проектни предложения по Фонда за разработка на проекти (ФРП) (Seed Money Facility - SMF) по Специфична цел 4.2 по програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020. Започва на 2 октомври 2017 г., а крайният срок е 7 декември 2017 г. Подкрепата от ФРП e насочена към подготовка на комплексни, стратегически, транснационални проектни предложения, съответстващи на предварително дефинирани теми в рамките на Приоритетните области на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, които да бъдат представени за кандидатстване за финансиране от различни източници – европейски, национални, публични и частни финансови инструменти, публично-частно партньорство и др. Етапът на подготовка на предложенията, финансиран от ФРП, ще включва анализ на нуждите и предизвикателствата, адресирани от проекта, подготовка на план за действие по проекта, организация на партньорството, както и анализ на потенциалните финансови инструменти за финансиране на проекта. Задължително условие за кандидатстване по ФРП е представяне от кандидатите на „Декларация за съответствие“ (Declaration of alignment), издадена от Координаторите на приоритетни области по Стратегията на ЕС за Дунавския регион по съответната тематична област. Съгласно правилата на програмата липсата на декларация ще означава, че темата на проектното предложение не съответства на фокуса на поканата, което ще доведе до отхвърляне на проектното предложение. С цел навременно издаване на декларация от приоритетните координатори преди крайния срок на поканата, програмата препоръчва на кандидатите да се свържат с координаторите и да им изпратят разработените предложения (във формат pdf) не по-късно от 08.11.2017 г. Това ще позволи на координаторите да прегледат исканията за издаване на декларация, да направят проверка за съответствие на предложенията и да издадат декларациите преди крайния срок на поканата. Бюджет по поканата е 1 530 000 евро. В предложенията по ФРП ще могат да участват от 2 до 5 партньори от поне две държави от територията на програмата. Водещият партньор в проекта следва да бъде от държава член на ЕС. Максималната продължителност на проектите е 12 месеца. Максималният бюджет на проект по ФРП е 50 000 евро, от които финансиране от ЕФРР до 85% (42 500 евро). МРРБ може да предостави национално съфинансиране от републиканския бюджет в размер на 15% от бюджета на всеки български партньор, участващ в проекта, чрез сключване на договор за предоставяне на национално съфинансиране между МРРБ и партньора.
Източник: www.eufunds.bg

Статистика

Брой прегледи на статиите
342480