Нови правила на ЕС за социално приемлив зелен преход без въглеродни емисии
Европейската комисия предложи пакет от обвързващи законодателни мерки в  областта на климата, енергетиката, земеползването, транспорта и данъчното облагане подходящи за намаляване на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г. Постигането на тези намаления е от решаващо значение за превръщането на Европа в първия неутрален по отношение на климата континент в света до 2050 г. и за превръщането на Европейския зелен пакт в реалност. Законовите промени съчетават: 
- Увеличено използване на енергия от възобновяеми източници. Всички държави членки на ЕС ще имат конкретни цели за използването на енергия от възобновяеми източници в транспорта, отоплението и охлаждането, сградите и промишлеността.
- По-бързо разгръщане на видовете транспорт с ниски емисии и на инфраструктурата и горивата в тяхна подкрепа - всички нови автомобили, регистрирани към 2035 г., ще бъдат с нулеви емисии. Това изисква от държавите членки да инсталират нови пунктове за зареждане на редовни интервали на големите магистрали - на всеки 60 километра за зареждане с електроенергия и на всеки 150 километра за зареждане с водород. Въздухоплавателните средства и корабите ще имат достъп до чиста електроенергия в главните пристанища и летища, включително синтетични нисковъглеродни горива.
- По-голяма енергийна ефективност - от публичния сектор ще се изисква ежегодно да санира 3 % от своите сгради;
- Определяне на план за засаждане на три милиарда дървета в цяла Европа до 2030 г.
- Прилагане на търговията с емисии в нови сектори и затягане на съществуващата схема на ЕС за търговия с емисии. Държавите членки следва да изразходват всички свои приходи от търговия с емисии за проекти, свързани с климата и енергетиката. Специална част от приходите от новата система за пътен транспорт и сгради следва да бъде насочена към възможното социално въздействие върху уязвимите домакинства, микропредприятията и ползвателите на транспорта.
- Привеждане на данъчните политики в съответствие с целите на Европейския зелен пакт;
 - Мерки за предотвратяване на изместването на въглеродни емисии в конкурентни замърсяващи икономики извън ЕС; 
- Както и инструменти за опазване и растеж на нашите естествени въглеродни поглътители;
Предлага се нов Социален фонд за климата, който да предоставя специално финансиране в помощ на гражданите, за да ги вложат в енергийна ефективност, нови отоплителни и охладителни системи на жилищата си и по-чиста мобилност. Социалният фонд за климата ще се финансира от бюджета на ЕС, като се използва сума, равняваща се на 25 % от очакваните приходи от търговията с емисии за строителни горива и горива за пътен транспорт. Той ще предостави на държавите членки финансиране в размер на 72,2 млрд. евро за периода 2025—2032 г. С предложение за използване на съответстващо финансиране от държавите членки Фондът ще мобилизира 144,4 млрд. евро за социално справедлив преход.
Източник: Европейската комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
579420