РАМКА ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА ЗА ПЕРИОДА 2014—2020 г.

Автор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“
Теми:Селско стопанство – Горско стопанство - Рибарство
Изтеглете книгата в pdf

БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ
Ръководство за възможностите за подпомагане за производителите на биологични продукти в Европа

Автор: Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“, Европейска комисия
Изтеглете книгата в PDF

EВРОПЕЙСКИЯТ СОЦИАЛЕН ФОНД НА РАБОТНОТО МЯСТО
ПРОЗРАЧНИ И ЕФЕКТИВНИ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ

Автор: Европейска комисия, Генерална дирекция "Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване"
Тема: Европейски социален фонд, Политика на заетост

Изтегли книгата в PDF
Изтегли електронна книга

Статистика

Брой прегледи на статиите
579404