Работа в Съда на ЕС 
 
Ако искате да си намерите работа в съда на ЕС посетете уебсайта ЕU Careers, където можете да търсите  в базеата данни с текущи възможности за постоянни и временни длъжности, включително места за договорно наети служители, стажове и командироване в институциите и агенциите на ЕС.
 
Съдът обаче може при определени обстоятелства да назначава и срочно наети служители или договорно наети служители със спомагателни функции. Срочно наетите служители се назначават преди всичко на длъжности, които след известно време ще бъдат заети от успели кандидати от конкурси. Те могат да заемат длъжности, които изискват специален профил, за да изпълняват задачи с ограничена продължителност. Договорно наетите служители със спомагателни функции заместват длъжностните лица, които са възпрепятствани да изпълняват служебните си задължения поради болест или поради отпуск по майчинство. Те също така се наемат, за да подпомогнат служба с голямо работно натоварване.
 
 
Източник: Съд на ЕС 

Започна прием на кандидатури за работа в Европейската комисия като администратори в областта на политиката за химикалите
 
Европейската комисия (ЕК) търси специалисти с професионален опит в областта на химикалите. Наетите служители (степен AD 6) ще работят основно в генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ и генерална дирекция „Околна среда“ на ЕК.
 
Основните задачи на наетите лица ще включват разработване, управление и изпълнение на политиките и законодателството за химикалите, изпълнение на регулаторни задачи в различни области, включително следене на оценки на риска за човешкото здраве и околната среда и на социално-икономически анализи, както и наблюдение на прилагането на законодателството. Те също така ще подготвят и участват в срещи и преговори с държавите членки, ще наблюдават тенденциите и търговските споразумения и ще участват в преговори в областта на политиката за химикалите, включително в международни преговори.
 
Като работодател институциите и агенциите на ЕС предлагат широка гама от експертни знания и опит, както и множество възможности за разширяване на кръгозора, усъвършенстване на уменията и кариерно развитие.  
Зачитането на културното многообразие и насърчаването на равните възможности са основополагащи принципи на ЕС и Европейската служба за подбор на персонал се стреми да осигурява равни възможности, равно третиране и равен достъп на всички кандидати. Можете да научите повече за нашата политика на равни възможности и как да поискате специални мерки по време на тестовете за подбор на нашата страница за равните възможности.
 
За да кандидатствате, трябва да сте гражданин на ЕС с познания по поне 2 езика на ЕС — отлично владеене на език 1 (един от 24-те официални езика на ЕС) и задоволителни познания по език 2 (английски или френски).
 
Кандидатите трябва да имат диплома за завършено висше образование с продължителност най-малко 4 години в една от следните тематични области: химия, инженерна химия, минералогия, минно дело, токсикология, екотоксикология, биология, опазване на околната среда, хуманна или ветеринарна медицина, фармакология или друга специалност, пряко свързана с естеството на служебните задължения, последвано от поне 3 години професионален опит в сферата на химикалите. Можете също така да кандидатствате, ако имате диплома за завършено висше образование с продължителност поне три години в една от посочените по-горе специалности, последвано от най-малко 4 години професионален опит в областта на химикалите.
 
Срокът за кандидатстване започва на 11 март 2021 г.
 
 
Източник: www.epso.europa.eu 

 
Договорно наети служители за институциите на ЕС
 
Срок за подаване на документи: текущ
 
 
 
 
 
 
Обявени позиции:
Финанси (CAST Permanent)
Референтен номер: EPSO/CAST/P/1/2017EPSO/CAST/P/2/2017EPSO/CAST/P/5/2017
Начало на процедурата за кандидатстване: 05/01/2017
Краен срок: няма краен срок за кандидатстване
Степен: FG IIFG IIIFG IV
Институция/агенция: Институции на ЕС
Вид на договора: Договорно нает служител
 
Политически въпроси / политики на ЕС (CAST Permanent)
Референтен номер: EPSO/CAST/P/12/2017EPSO/CAST/P/13/2017
Начало на процедурата за кандидатстване: 05/01/2017
Краен срок: няма краен срок за кандидатстване
Степен: FG IIIFG IV
Институция/агенция: Институции на ЕС
Вид на договора: Договорно нает служител
 
Право (CAST Permanent)
Референтен номер: EPSO/CAST/P/14/2017EPSO/CAST/P/15/2017
Начало на процедурата за кандидатстване: 05/01/2017
Краен срок: няма краен срок за кандидатстване
Степен: FG IIIFG IV
Институция/агенция: Институции на ЕС
Вид на договора: Договорно нает служител
 
Управление на проект/програма (CAST Permanent)
Референтен номер: EPSO/CAST/P/3/2017EPSO/CAST/P/4/2017
Начало на процедурата за кандидатстване: 05/01/2017
Краен срок: няма краен срок за кандидатстване
Степен: FG IIIFG IV
Институция/агенция: Институции на ЕС
Вид на договора: Договорно нает служител
 
Информационни и комуникационни технологии (CAST Permanent)
Референтен номер: EPSO/CAST/P/16/2017EPSO/CAST/P/17/2017
Начало на процедурата за кандидатстване: 05/01/2017
Краен срок: няма краен срок за кандидатстване
Степен: FG IIIFG IV
Институция/агенция: Институции на ЕС
Вид на договора: Договорно нает служител
 
Секретари/деловодители (CAST Permanent)
Референтен номер: EPSO/CAST/P/6/2017
Начало на процедурата за кандидатстване: 05/01/2017
Краен срок: няма краен срок за кандидатстване
Степен: FG II
Институция/агенция: Институции на ЕС
Вид на договора: Договорно нает служител
 
Администрация / Човешки ресурси (CAST Permanent)
Референтен номер: EPSO/CAST/P/8/2017EPSO/CAST/P/7/2017EPSO/CAST/P/9/2017
Начало на процедурата за кандидатстване: 05/01/2017
Краен срок: няма краен срок за кандидатстване
Степен: FG IIFG IIIFG IV
Институция/агенция: Институции на ЕС
Вид на договора: Договорно нает служител
 
Комуникация (CAST Permanent)
Референтен номер: EPSO/CAST/P/10/2017EPSO/CAST/P/11/2017
Начало на процедурата за кандидатстване: 05/01/2017
Краен срок: няма краен срок за кандидатстване
Степен: FG IIIFG IV
Институция/агенция: Институции на ЕС
Вид на договора: Договорно нает служител
 
Работници, изпълняващи технически задачи и задачи по административно обслужване (CAST Permanent)
Референтен номер: EPSO/CAST/P/18/2017
Начало на процедурата за кандидатстване: 16/10/2017
Краен срок: няма краен срок за кандидатстване
Степен: FG I
Институция/агенция: Институции на ЕС
Вид на договора: Договорно нает служител
 
Преди да решите дали искате да кандидатствате за съответните процедури за подбор, прочетете всички важни документи, за да се уверите, че отговаряте на всички условия за допустимост към датата на потвърждаване на вашата кандидатура. Можете да кандидатствате за един или повече профила и/или функционални групи. Препоръчително е да изберете само профилите и функционалните групи, за които вашето обучение и опит са най-подходящи. Договори по процедурите за подбор ще се предлагат основно за позиции в Брюксел и Люксембург. Възможно е да има ограничен брой позиции в други градове в ЕС и в делегациите на ЕС по света.
 
Посетете страницата на EPSO за повече информация 
Източник: ЕU Careers 

 

Стажове в Европейския парламент 

Европейският парламент предлага два вида стажове: стажове в Генералния секретариат (стажове „Робер Шуман“) и стажове към членове на Европейския парламент. 

Стажове в Генералния секретариат – стажове „Робер Шуман“
Стажовете „Робер Шуман“ са платени и се провеждат на едно от официалните места на работа на Европейския парламент – Брюксел, Люксембург и Страсбург – или в бюрата за връзка на Европейския парламент в държавите членки.
Тези стажове са наречени на името на Робер Шуман – един от основоположниците на проекта за европейска интеграция, благодарение на който вече повече от 70 години в Европа царят мир и благоденствие. Именно предложението на Робер Шуман за обединяване на производството на въглища и стомана на Франция и Германия води до създаването на Европейската общност за въглища и стомана – първата от Европейските общности, която впоследствие се разраства и превръща в Европейски съюз.
 
Защо да кандидатствам?
Като стажант по програмата „Робер Шуман“ ще имате възможност да разширите познанията си и да повишите професионалната си квалификация. Ще получите представа за работата на институциите на ЕС и конкретно на Европейския парламент – важен форум на ЕС за вземане на решения и за водене на политически дебати.
 
Кой може да кандидатства? 
 
Кандидатите за стаж „Робер Шуман“ трябва да изпълняват следните условия:
 • да са навършили 18 години;
 • да са граждани на държава – членка на Европейския съюз, или на държава, която е в процес на присъединяване/държава кандидатка (предлагат се и много ограничен брой стажове за граждани на други държави);
 • да притежават университетска диплома;
 • да притежават задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз и много добри познания по втори език (гражданите на държави извън Европейския съюз трябва да притежават много добри познания по английски, френски или немски език);
 • да представят валидно извлечение от регистъра за съдимост;
 • да не са работили и да не са се ползвали от друг вид стаж с продължителност повече от два последователни месеца в институция, орган или агенция на ЕС;
 • да не са извършвали посещение с изследователска цел в Генералния секретариат на Европейския парламент шест месеца преди началото на стажа.
Стажове към членове на Европейския парламент
Въз основа на споразумение с Европейския парламент членовете на Европейския парламент могат да предлагат платени стажове в своите кабинети в Европейския парламент в Брюксел (или в Страсбург). 
 
Защо да кандидатствам?
 
Участието в програма за стажанти ще Ви даде възможност да разширите познанията си и да повишите професионалната си квалификация. То ще Ви позволи да се запознаете по-задълбочено с методите на работа на членовете на Европейския парламент.
 
Членовете на ЕП избират свободно своите стажанти. Кандидатите трябва обаче да отговарят на следните критерии:
 • да са навършили 18 години (дерогации от тази възрастова граница могат да бъдат предоставени в отговор на надлежно обосновано искане);
 • да са граждани на държава – членка на Европейския съюз, или на държава, която е в процес на присъединяване/държава кандидатка. Членовете на ЕП могат да предлагат стажове и на граждани на трети държави, при условие че те отговарят на визовите изисквания;
 • да притежават или диплома за завършено средно образование, даваща достъп до университет, или диплома за завършено висше образование или техническо образование на равностойно ниво, или да притежават университетска диплома;
 • да притежават задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз;
 • в периода на стажа да не са обвързани с трудов договор или друго трудово правоотношение;
 • да не са били вече стажанти към член на ЕП (посещенията с учебна цел не се считат за стаж) и да не са работили като местни или акредитирани парламентарни сътрудници на членове на ЕП.
Източник: Европейски парламент
 

Възможности за доброволчество и стаж към Европейския корпус за солидарност
 
Европейският корпус за солидарност е новата програма на Европейския съюз, която създава възможности за младите хора да участват в доброволчески дейности или да стажуват/работят в проекти в собствената си страна или в чужбина, които облагодетелстват общностите и хората в Европа. Младите хора, които участват в Европейския корпус за солидарност, трябва да приемат неговите мисия и принципи и да се придържат към тях. Можете да се регистрирате за участие в Европейския корпус за солидарност, ако сте навършили 17 години, но не можете да започнете работа по проект до навършването на 18 години. В проектите на Европейския корпус за солидарност могат да участват лица на възраст до 30 години.
След приключване на процеса на регистрация участниците в Европейския корпус за солидарност могат да бъдат поканени да се присъединят към широк кръг проекти, например за предотвратяване на природни бедствия или възстановяване след тях, помощ в центрове за бежанци или вземане на мерки във връзка с различни социални въпроси в дадени общности.
 

Статистика

Брой прегледи на статиите
549117