Покана за представяне на предложения по програма „Еразъм +“за 2021 г.

Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните действия от програмата „Еразъм+ “:

  • Ключово действие 1 (КД1) — Образователна мобилност за граждани:

- Мобилност за граждани в областите на образованието, обучението и младежта

- Дейности за младежко участие

Ключово действие 2 (КД2) — Сътрудничество между организации и институции

Партньорства с цел сътрудничество: Партньорства за сътрудничество; Малки партньорства;

Партньорства за високи постижения:  Центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение; Академия за учители „Еразъм+“; Действия „Еразмус Мундус“

Партньорства за иновации: Алианси за иновации, Спортни събития с нестопанска цел

Ключово действие 3 (КД3) — Подкрепа за разработване на политики и сътрудничество

—        Обединена европейска младеж

Действия по инициативата „Жан Моне“: Действия по инициативата „Жан Моне“ в областта на висшето образование; Действия по инициативата „Жан Моне“ в други области на образованието и обучението

3.   Допустимост

Всички публични или частни органи, които осъществяват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по програма „Еразъм+“. Освен това групи от млади хора, които участват в работа с младежи, но не непременно в рамките на младежка организация, могат да кандидатстват за финансиране за образователна мобилност за млади хора и за специалисти, работещи с младежи, както и за стратегически партньорства в областта на младежта.

Следните държави могат да вземат пълно участие във всички действия по програма „Еразъм+“ (1):

- 27-те държави — членки на Европейския съюз, и други отвъдморски страни и територии,

- Трети държави, асоциирани към програмата: държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия (2), държави — кандидатки за членство в ЕС: Република Турция, Република Северна Македония и Република Сърбия (3).

Освен това някои действия по програма „Еразъм+“ са отворени за организации от трети държави, които не са асоциирани към програмата.

За повече подробности относно реда и условията за участие, моля, направете справка с ръководството за програма „Еразъм+“ за 2021 г.

4. Срокове за подаване на заявленията

Ключово действие 1

Мобилност за граждани в областите на професионалното образование и обучение, училищното образование и образованието за възрастни - 11 май, 12:00 ч. (CET)

Акредитациите по програма "Еразъм +" в областите на професионалното образование и обучение, училищното образование и образованието за възрастни - 19 октомври, 12:00 (CET)

Мобилност за граждани в областта на младежта - 11 май, 12:00 ч. (CET) и 5 октомври, 12:00 ч. (CET)

Ключово действие 2

Партньорства за сътрудничество в областите на образованието, обучението и младежта с изключение на тези, внесени от европейски НПО - 20 май, 12:00 ч. (CET)

Партньорства за сътрудничество в областите на образованието, обучението и младежта, внесени от европейски НПО - 20 май, 17:00 ч. (CET)

Партньорства за сътрудничество в областта на младежта  - 20 май, 17:00 ч.(CET)

Малки партньорства в областите на образованието, обучението и младежта - 20 май, 12:00 ч. и 3 ноември, 12:00 ч. (CET)

Малки партньорства в областта на спорта - 20 май, 17:00 ч. (CET).

Центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение - 7 септември, 17:00 ч. (CET) 

Академия за учители "Еразъм+" - 7 септември, 17:00 ч. (CET) 

Действия "Еразмус Мундус" - 26 май, 17:00 ч. (CET)

Алианси за иновации - 7 септември, 17:00 ч. (CET)

Изграждане на капацитет в областта на младежта - 1 юли, 17:00 ч (CET) 

Спортни събития с нестопанска цел - 20 май, 17:00 ч. (CET)

Ключово действие 3

Обединена европейска младеж - 24 юни, 17:00 ч. (CET)

Действия и мрежи по инициативата "Жан Моне" - 2 юни, 17:00 ч. (CET)

Пълна информация относно настоящата покана за представяне на предложения можете да намерите в ръководството на програма "Еразъм + " за 2021 г. тук.


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
579409